Máte
otázku?

Nástup do výkonu trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Nástup do výkonu trestu

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať p.advokáta ako mám ďalej postupovať v nasledujúcej situácii. Priateľovi prišla pred nedávnom výzva na nástup do výkonu trestu do ústavu s minimálnym stupňom stráženia na 3 mesiace. Chcela by som sa teda opýtať, ako mám ďalej postupovať, ak by som si chcela zabezpečiť návštevy v tomto ústave, keďže nemáme potvrdenie z matriky, že žijeme ako druh a družka i keď už viac ako rok žijeme v spoločnej domácnosti no nemáme jednu a tú istú trvalú adresu, keďže ja mám stále ešte svoju trvalú adresu evidovanú ešte v rodičovskom dome. Stačí ak teda obaja spíšeme čestné prehlásenie a dáme na ňom overiť podpisy a s týmto čestným prehlásením sa dostavím v deň návštev do ústavu na výkon trestu kde bude priateľ umiestnený? Alebo návštevy ani nepripadajú do úvahy, keďže nie sme blízka ani pokrvná rodina? Taktiež by ma zaujímalo, keďže priateľ si tam má odpykať 3 mesačný trest aká je šanca, že by nám súd vyhovel, ak by sme po polovici trestu požiadali o podmienečné prepustenie (priateľovi premenili trest za prečin krádeže). Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď a čas! Prajem pekný deň

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu

Dobrý deň  

podľa zák. č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody sa považuje za blízku osobu aj druh/družka odsúdeného a tento vzťah sa preukazuje spôsobom podľa § 98 ods. 3:

“Príbuzenský vzťah je blízka osoba povinná preukázať výpisom z matriky, sobášnym listom, rodným listom alebo iným dokladom. Ak odsúdený žil pred nástupom do výkonu trestu ako druh a družka, predloží druh alebo družka potvrdenie o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu.” 

 

Teda ústav akceptuje len potvrdenie ohlasovne. Ak ste si takúto ohlasovaciu povinnosť nesplnili, ústav Vás nebude považovať za blízke osoby. Je však  možnosť, že odsúdenému bude povolená aj iná návešteva ako návšteva blízkej osoby (napr. formou disciplinárnej odmeny a pod), 

 

avšak v tomto prípade ide o dosť krátky čas. Čo sa týka podmienečného prepustenia, požiadať o prepustenie po polovici trestu samozrejme môžete, avšak tiež ide o veľmi krátky čas, pretože podľa § 415 ods. 3 TP súd má lehotu o návrhu rozhodnúť najneskôr do 60 dní od jeho doručenia. 

 

Pri posudzovní o podmienečnom prepustení súd prihliada na všetky okolnosti, ktoré súvisia s osobou odsúdeného, s prevýchovou odsúdeného a pod., preto Vám neviem odpovedať, aké by bolo rozhodnutie pokiaľ by ste návrh podali. 

Trápi vás "Nástup do výkonu trestu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nástup do výkonu trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať priateľ išiel pred mesiacom do väzenia no zatiaľ je stále v ústave výkonu trestu v Žiline a čaká na súd ako je to s návštevami? Nie som plnoletá mám nejaké právo poslať aj mne navštivenku? Pustili by ma tam aspoň s jeho mamou, alebo tam nie je nárok na žiadnu návštevu?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody ho môžu navštíviť blízke osoby. Nakoľko ste ešte maloletá, neviem, či by si Vás pustili hoci s jeho mamou. Samozrejme skúsiť to môžete. Samotnú Vás tam však takmer isto nepustia.

Odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín. Neuplatnené právo prijať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy.


Podotázka: Nástup do výkonu trestu (Trestné právo)

Dobrý večer, som Srbka a manžel dostal 5 ročný trest, existuje v zákone SR manželská návšteva?

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 29.10.2019)

Dobrý deň, 

podľa ustanovení  zákona o výkone trestu odňatia slobody sa manželka považuje za blízku osobu.
Podľa § 24 cit. zákona o VTOS platí :
"(1) Odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín. Neuplatnené právo prijať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy.
(2) Odsúdeného môže súčasne navštíviť najviac päť osôb vrátane detí; ak má odsúdený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti odsúdeného.
(3) V záujme plnenia programu zaobchádzania, z naliehavého rodinného alebo z iného závažného dôvodu môže riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru povoliť návštevu častejšie a aj inej osobe; návšteva inej osoby nesmie byť na úkor práva odsúdeného prijať návštevu blízkych osôb.
(4) Návšteva odsúdeného v ústave s minimálnym stupňom stráženia a v ústave so stredným stupňom stráženia sa vykonáva spravidla priamym kontaktom, návšteva odsúdeného zaradeného do ústavu s maximálnym stupňom stráženia sa vykonáva spravidla bez priameho kontaktu. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, či sa návšteva odsúdeného vykoná s priamym kontaktom alebo bez priameho kontaktu.
(5) Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode umožnia návštevu medzi odsúdenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide preukázateľne o manželov, súrodencov, rodičov a deti, starých rodičov a vnúčatá, odsúdený alebo obvinený má peňažné prostriedky na úhradu nákladov spojených s jej vykonaním a s návštevou súhlasí; súčasne sa dohodnú o tom, či sa návšteva vykoná priamym kontaktom alebo bez priameho kontaktu. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť aj návštevu iných odsúdených a obvinených.
(6) Príslušník zboru preruší alebo predčasne skončí návštevu, ak odsúdený alebo návštevník napriek upozorneniu porušuje zásady správania pri návšteve, ústavný poriadok alebo ohrozuje bezpečnosť ústavu.
(7) Návštevy prebiehajú spravidla v priestoroch na to určených. Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci; to neplatí, ak ide o obmenu vlastného odevu a obuvi. Riaditeľ ústavu môže povoliť odsúdenému na návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie v ústave nie je povolené, je v rozpore s účelom výkonu trestu alebo ktorých účel držania sa v ústave skončil.
(8) Na požiadanie sa blízkej osobe odsúdeného, ako aj jeho obhajcovi podáva oznámenie o správaní odsúdeného, ak s tým odsúdený preukázateľne súhlasí. V prípade mladistvého alebo odsúdeného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, sa zákonnému zástupcovi podáva aj oznámenie o ukončených konaniach súvisiacich s výkonom trestu od poslednej návštevy vykonanej zákonným zástupcom; súhlas odsúdeného podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje."

Pomôckou pre Vás môže byť táto stránka - https://www.zvjs.sk/.

 


 


Podotázka: Nástup do výkonu trestu (Trestné právo)

Aké potraviny si môžem vziať do výkonu trestu ? Myslím hermetický uzatvorené ako napríklad bravčovú masť, sáčkové polievky atď ? Dá sa to? Ďakujem.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 08.02.2019)

Dobrý deň, zrejme Vás naša odpoveď nepoteší.

Podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody platí ust. § 30 /citujeme/ :

"Nákup potravín a vecí osobnej potreby

(1) Odsúdený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej v ústave najmenej raz za kalendárny týždeň v určený pracovný deň v primeranom množstve a s prihliadnutím na možnosť ich bezpečného uloženia v skrinke a v súlade s podmienkami zabezpečenia zdravotnej neškodnosti potravín; v odôvodnených prípadoch najneskôr do piatich pracovných dní od jeho nástupu do výkonu trestu alebo premiestnenia z iného ústavu. Nákup je povolený len formou bezhotovostného styku okrem otvoreného oddelenia, kde je nákup povolený platbou v hotovosti v ústave alebo mimo ústavu. Výška nákupu nesmie presiahnuť v kalendárnom mesiaci trojnásobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu.14a)

(2) V ústave sa pre odsúdených zriaďujú predajne s potravinárskym, drogistickým a priemyslovým tovarom.

(3) V predajni zriadenej v ústave nemožno predávať predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu trestu, ohrozenie bezpečnosti v ústave alebo zdravia odsúdeného."

 

Odporúčame oboznámiť sa s príslušnými predpismi vo veci, informácie nájdete aj tu : http://www.zvjs.sk/sk/zakladne-informacie-0.

 


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nástup do výkonu trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc a radu : Mám priateľa vo výkone trestu, aby som ho mohla navštíviť potrebujem potvrdenie o tom, že žijeme spolu ako druh a družka, ale dala som urobiť čestné vyhlásenie na matrike, poslala som im to, ale nie je to vraj dobré, nakoľko nemáme spoločný trvalý pobyt, ale už 6 rokov žijeme spolu v jednej domácnosti a bývame v podnájme, kde sa trvalý pobyt nedá vybaviť len prechodný. Prosím Vás o radu ako mám postupovať, ďakujem pekne.

Odpoveď: Nástup do výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 11.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovne :

1./ Podľa ust. zákona o výkone trestu odňatia slobody "blízkou osobou manžel, manželka a ich rodičia, druh, družka, rodič, vlastné a osvojené dieťa a jeho manžel alebo manželka, osvojiteľ, starý rodič, vnuk alebo vnučka, súrodenec a jeho manžel alebo manželka a osoba, ktorej bolo dieťa odsúdeného zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov z dôvodu výkonu trestu."
"Príbuzenský vzťah  blízka osoba je povinná preukázať výpisom z matriky, sobášnym listom, rodným listom alebo iným dokladom. Ak odsúdený žil pred nástupom do výkonu trestu ako druh a družka, predloží druh alebo družka potvrdenie o prihlásení k pobytu alebo zdieľaní spoločnej domácnosti s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu."


2./ Ďalej podľa § 24 cit. zákona "odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín. Neuplatnené právo prijať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy."

3./ Podľa ust. § 116 Obč. zákonníka platí : "Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

4./ Z uvedených zákonných  ustanovení nevyplýva, že musíte mať jeden spoločný trvalý pobyt obaja ako druh a družka.  Treba uviesť, že prihlásenie k trvalému pobytu má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti /bytu alebo domu/. Zákon ako uvádzame vyššie,  hovorí aj o ďalšej možnosti a tým je "zdieľanie spoločnej domácnosti s odsúdeným pred nástupom do výkonu trestu."
t.j. predložíte nájomnú zmluvu v kópii.

Zákon teda nevyžaduje aj spoločný trvalý pobyt.

Odporúčame urobiť nové čestné prehlásenie o tom, že zdieľali ste spoločnú domácnosť na konkrétnej adrese a predložíte aj nájomnú zmluvu. Tlačivo čestného prehlásenia má k dispozícii obec.

©
 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nástup do výkonu trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku