Máte
otázku?

Zamietnutie stavebného povolenia

V tomto článku sa zameriame na výsledok stavebného konania. V zmysle ust. § 54 Stavebného zákona (ďalej len „SZ“):

 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

 

Z vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, že v prípade, ak chce osoba uskutočniť stavbu, prípadne nejakú jej zmenu, tak nato potrebuje buď 1/ stavebné povolenie, prípadne v jednoduchších a zákonom stanovených prípadoch 2/ ohlásenie stavby.

 

Ak ide o stavebné povolenie, tak príslušný orgán nezačne konať sám od seba a je potrebné mu doručiť žiadosť podľa ust. § 58 SZ:

 

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

 

Po doručení žiadosti, ktorá má zákonné náležitosti nastupuje proces, ktorý sa nazýva stavebným konaním. V stavebnom konaní sa skúma podľa ust. § 62 SZ najmä:

 

(1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

 

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,

 

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,

 

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,

 

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania,

 

e) či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

 

V prípade, že sú vyššie uvedené podmienky splnené, tak nasleduje vydanie stavebného povolenia ako výsledku celého tohto procesu. Aj správny orgán však tvoria iba ľudia a môže sa stať, že vyššie uvedené neposúdia správne, prípadne dôjdu k nesprávnym právnym záverom následkom čoho bude rozhodnutie o zamietnutí stavebného povolenia, resp. zamietnutie žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

 

 

Dôvody pre zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie:

 

Kedy môže stavebný úrad zamietnuť stavebné povolenie? Dôvodov je niekoľko. Poďme sa na ne pozrieť. Tu sú niektoré z nich:

 

a) rozpor s verejným záujmom  - v prípade ak uskutočnenie alebo následné užívanie stavby môže ohroziť verejné záujmy. Dotknuté orgány dávajú stanoviská k plánovanej stavbe a môžu dať aj negatívne stanovisko. 

 

b) ohrozenie práv a právom chránených záujmov v neprimeranom

 

c) pre rozpor s územným plánom

 

Proti takémuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie, a to v zmysle ust. § 53 a nasl. Zákona o správnom konaní:

 

V zmysle § 53 Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.

 

V zmysle § 54  

(1) Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(2) Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

(3) Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

(4) Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

 

 

Dôležité si zapamätať:

 

-       Odvolanie sa podáva na orgán, ktorý rozhodnutie vydal

-       15 – dňová lehota odo dňa oznámenie rozhodnutia (ide o lehotu určenú podľa dní a prvý deň lehoty, teda ten kedy dôjde k oznámeniu rozhodnutia sa do lehoty nezapočítava)

 

 

Čo sa týka obsahových náležitostí odvolania:

 

Ďalej je tiež dôležité dať si pozor na všeobecné náležitosti podania v zmysle ust. § 19 ods. 2 Správneho poriadku:

 

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

 

Ak by niektorá z vyššie uvedených náležitostí chýbala, tak správny orgán vyzve odvolateľa na odstránenie nedostatkov, a odvolateľa poučí, že inak konanie zastaví.

 

Okrem týchto náležitostí v tomto smere zákon o správnom konaní neobsahuje žiadne ďalšie konkrétne ustanovenia, preto je možné napadnúť ako skutkové zistenia správneho orgánu, tak aj právne posúdenie, prípadne procesné pochybenia. Taktiež je možné napadnúť celé rozhodnutie alebo iba jeho časť. Na tomto mieste by som chcel zdôrazniť, že ide o preskúmanie rozhodnutia stále v rámci sústavy správnych orgánov a nie súdov. Inštitút, ktorý umožňuje súdny prieskum rozhodnutí orgánov verejnej správy sa nazýva správna žaloba a nasleduje až po neúspešnom vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 

Záver:

Ak sa domnievate, že Vaša žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola zamietnutá neoprávnene, resp. nezákonne, tak využite prostriedok nápravy, ktorý Vám zákon zveruje v podobe odvolania. Je najmä potrebné dodržať lehotu a miesto na podanie odvolanie a všeobecné náležitosti podania ako sú uvedené vyššie. V prípade, ak by ste si neboli istý ako odvolanie formulovať, tak vyhľadajte radšej pomoc advokáta, ktorý Vám s tým pomôže.

Veľakrát je rozhodnutie stavebného úhradu svojvoľné a nezákonné. Zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie musí byť odôvodnené a ak neexistujú žiadne dôvody na to, aby žiadosť stavebný orgán zamietol, je potrebné to napadnúť odvolaním. Nepodanie odvolania správoplatní aj nezákonné vydané rozhodnutie.  


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.