'

Záloha na stavbe - sprenevera?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 8. 5. 2017

Otázka: Záloha na stavbe - sprenevera?

Dobrý deň, brat zobral zálohu na stavbe vo výške 2500 e a nedokončil práce a majiteľ stavby podal trestné oznámenie. Jedna sa o spreneveru? Podotýkam, že o tom, že prevzal peniaze neexistuje žiadny doklad ani príjmový a ani faktúra, a tak isto neexistuje ani žiadna zmluva o dielo pokiaľ je mi známe je tam jeden svedok, ktorý je ale jeho známy a nikdy na stavbe ani nebol a ani pri preberaní peňazí nebol nikto. Aký postih mu za to hrozí? Nikdy nebol súdne trestaný ani nič podobne žiadny problém so zákonom. Za odpoveď Vám vopred ďakujem. So srdečným pozdravom.

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera?

Dobrý deň,

trestný čin sprenevery upravuje § 213 Trestného zákona, podľa ktorého Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Súdy v obdobnom prípade vyslovili tento právny názor: "Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že čias­toč­né pl­ne­nia na ce­nu bu­dú­ce­ho di­ela (zá­lo­hy pos­ky­to­va­né ob­jed­ná­va­te­ľom) sa stá­va­jú ma­jet­kom (vlas­tníc­tvom) zho­to­vi­te­ľa a ten ich mô­že pou­žiť na vlas­tné úče­ly. Ak by pla­ti­lo, že pred­da­vok mu­sí byť až do skon­če­nia di­ela ne­dot­knu­tý, neš­lo by o pred­da­vok na ce­nu di­ela, ale o for­mu za­bez­pe­če­nia zá­väz­ku ob­jed­ná­va­te­ľa za­pla­tiť ce­nu di­ela. Na­viac, zá­klad­ným prin­cí­pom pod­ni­ka­nia je aj to, že pod­ni­ka­teľ prie­bež­ne plat­by príj­ma a nao­pak pos­ky­tu­je a to bez to­ho, aby bo­lo reál­ne mož­né od­lí­šiť, z akých fi­nan­čných pros­tried­kov sú jed­not­li­vé plat­by hra­de­né, pre­to­že pe­nia­ze nie sú in­di­vi­duál­ne ur­če­nou ve­cou.

 Súd pre­to uzat­vá­ra, že pred­da­vok (zá­lo­ha) pos­kyt­nu­tá ob­jed­ná­va­te­ľom zho­to­vi­te­ľo­vi, kto­rým sa „pred­plá­ca“ dop­re­du ce­na di­ela sa prev­za­tím stá­va vlas­tníc­tvom zho­to­vi­te­ľa, te­da pre­chá­dza ako prí­jem do ma­jet­ku zho­to­vi­te­ľa, kto­rý ho pre­to mô­že pou­žiť v rám­ci aj iných svo­jich pod­ni­ka­teľ­ských ak­ti­vít. Pe­nia­ze pos­kyt­nu­té ako pred­da­vok (zá­lo­ha) na úh­ra­du ce­ny di­ela pre­to nie sú pre zho­to­vi­te­ľa cu­dzou ve­cou, z čo­ho vy­plý­va, že aj keď di­elo ne­vy­ho­to­vil a pos­kyt­nu­tý pred­da­vok (zá­lo­hu) ani nev­rá­til, ne­mô­že sa do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu spre­ne­ve­ry pod­ľa § 213 Tr. zák."

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že by sa o trestný čin sprenevery jednať nemalo. Do úvahy však stále môže prichádzať trestný čin podvodu, avšak v takom prípade by sa muselo preukázať, že Váš brat už pri preberaní zálohy vedel, že dielo nedokončí a zálohu nevráti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk