Máte
otázku?

Záloha na stavbe - sprenevera ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Záloha na stavbe - sprenevera ?

Dobrý deň, môj brat si vzal zálohu na stavbu vo výške 2500 eur a nedokončil práce. Majiteľ stavby následne podal trestné oznámenie. Môžeme hovoriť o spreneverení? Rád by som podotkol, že neexistuje žiadny doklad o tom, že prijal peniaze, ani príjmový pokladničný doklad ani faktúra. Rovnako neexistuje žiadna zmluva o dielo, pokiaľ mi je známe. Je tam jeden svedok, ktorý je však jeho známy a nikdy ani nebol na stavbe, ani pri preberaní peňazí neboli prítomné žiadne iné osoby. Aký trest mu za to môže hroziť? Nikdy predtým nebol súdne trestaný ani nemal žiadny problém so zákonom. Za odpoveď Vám vopred ďakujem. So srdečným pozdravom.

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera ?

Dobrý deň,

trestný čin sprenevery upravuje § 213 Trestného zákona, podľa ktorého Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Súdy v obdobnom prípade vyslovili tento právny názor: "Z uve­de­né­ho je zrej­mé, že čias­toč­né pl­ne­nia na ce­nu bu­dú­ce­ho di­ela (zá­lo­hy pos­ky­to­va­né ob­jed­ná­va­te­ľom) sa stá­va­jú ma­jet­kom (vlas­tníc­tvom) zho­to­vi­te­ľa a ten ich mô­že pou­žiť na vlas­tné úče­ly. Ak by pla­ti­lo, že pred­da­vok mu­sí byť až do skon­če­nia di­ela ne­dot­knu­tý, neš­lo by o pred­da­vok na ce­nu di­ela, ale o for­mu za­bez­pe­če­nia zá­väz­ku ob­jed­ná­va­te­ľa za­pla­tiť ce­nu di­ela. Na­viac, zá­klad­ným prin­cí­pom pod­ni­ka­nia je aj to, že pod­ni­ka­teľ prie­bež­ne plat­by príj­ma a nao­pak pos­ky­tu­je a to bez to­ho, aby bo­lo reál­ne mož­né od­lí­šiť, z akých fi­nan­čných pros­tried­kov sú jed­not­li­vé plat­by hra­de­né, pre­to­že pe­nia­ze nie sú in­di­vi­duál­ne ur­če­nou ve­cou.

 Súd pre­to uzat­vá­ra, že pred­da­vok (zá­lo­ha) pos­kyt­nu­tá ob­jed­ná­va­te­ľom zho­to­vi­te­ľo­vi, kto­rým sa „pred­plá­ca“ dop­re­du ce­na di­ela sa prev­za­tím stá­va vlas­tníc­tvom zho­to­vi­te­ľa, te­da pre­chá­dza ako prí­jem do ma­jet­ku zho­to­vi­te­ľa, kto­rý ho pre­to mô­že pou­žiť v rám­ci aj iných svo­jich pod­ni­ka­teľ­ských ak­ti­vít. Pe­nia­ze pos­kyt­nu­té ako pred­da­vok (zá­lo­ha) na úh­ra­du ce­ny di­ela pre­to nie sú pre zho­to­vi­te­ľa cu­dzou ve­cou, z čo­ho vy­plý­va, že aj keď di­elo ne­vy­ho­to­vil a pos­kyt­nu­tý pred­da­vok (zá­lo­hu) ani nev­rá­til, ne­mô­že sa do­pus­tiť tres­tné­ho či­nu spre­ne­ve­ry pod­ľa § 213 Tr. zák."

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že by sa o trestný čin sprenevery jednať nemalo. Do úvahy však stále môže prichádzať trestný čin podvodu, avšak v takom prípade by sa muselo preukázať, že Váš brat už pri preberaní zálohy vedel, že dielo nedokončí a zálohu nevráti.

Trápi vás "Záloha na stavbe - sprenevera ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Záloha na stavbe - sprenevera ? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať: majiteľ mi za prácu vopred poslal zálohu poštou, no následne sa rozhodol, že chce zálohu späť. Mám mu vrátiť uhradenú zálohu?

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera ?

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že ste uzatvorili zmluvu o dielo, pričom vy ste v pozícii zhotoviteľa, ktorý prevzal zálohu od objednávateľa.

Ak je to tak a objednávateľ odstúpil od zmluvy o dielo, potom vy ako zhotoviteľ ste povinný uhradenú zálohu vrátiť, čo vyplýva z ust. § 642 Občianskeho zákonníka :

 

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady. (2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."


Podotázka: Záloha na stavbe - sprenevera ? (Trestné právo)

Dobrý deň, uzatvorili sme so stavebnou firmou zmluvu o dielo na stavbu rodinného domu, zaplatili sme zálohu 11800 € a náhodne sme zistili, že firma s. r. o. je v konkurze. Ani sa nám neunúvali to oznámiť. Ako by sme mali ďalej postupovať? Ďakujem. Miroslav

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera ?

(odpoveď odoslaná: 07.12.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade je potrebné odstúpiť od zmluvy o dielo v zmysle ust. § 642 Obč. zákonníka a žiadať súčasne vrátenie uhradenej zálohy vo Vami uvedenej lehote :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."
 
Ak nedôjde k vráteniu zálohy vo Vami uvedenej lehote, obratom podajte návrh na súd.
Odporúčam kontaktovať advokáta.
 

Podotázka: Záloha na stavbe - sprenevera ? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj priateľ zaplatil stavebnej firme približne 15 000 eur v hotovosti za zhotovenie základov na rodinný dom. Má originálne príjmové doklady so všetkými potrebnými detailmi ako podpis, dátum a pečiatka. Zmluvu, však, nemá; všetko bolo dohodnuté ústne. Dal zálohu aj na žumpu, ktorú sme mu osôbne odovzdali. Keďže sa stal obeťou podvodu, chcela by som sa spýtať, či je nejaká šanca získať späť aspoň väčšinu financií, ak nie všetky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera ?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2020)

Dobrý deň,
podľa § 213 Trestného zákona 

Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Podľa judikatúry záloha na vykonanie diela je poskytovaná podľa zmluvy o dielo (hoci aj ústnej) a pokiaľ zhotoviteľ nevykoná dielo, nejde o spreneveru. Na prevzatie zálohy mal zákonný dôvod (zmluvu). Teoreticky by sa mohlo jednať o podvod, ak mal na začiatku zhotoviteľ úmysel len vziať peniaze a nič neurobiť. Vy však môžete kedykoľvek odstúpiť od zmluvy o dielo. To aj odporúčam urobiť. Viac než podať oznámenie. Odstúpte od zmluvy a žiadajte vrátiť zálohu. Ak to neurobia, potom podajte žalobu na súd.


Trápi vás "Záloha na stavbe - sprenevera ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Záloha na stavbe - sprenevera ? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, je v poriadku, ak odo mňa zhotoviteľ stavby žiada 100-percentnú zálohu pri každej začatej časti diela - stavby? Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom, Eva

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera ?

(odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že ide o vzťah zhotoviteľa /ten, kto dielo realizuje/ a Vami ako FO - občanom ako objednávateľom,. Potom platí ust. § 634 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu.
(2) Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky."

Z otázky nevieme ako máte dohodnuté platenie záloh pri vykonávaní diela v etapách, ale z uvedeného ustanovenia § 634 ods. 2 druhá veta Obč. zákonníka platí, že zhotoviteľ je oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa, teda Vás, primerané preddavky. Primeranosť nepredstavuje 100 % ceny jednotlivej etapy zhotovenai diela.

Odporúčame aspoň časť ceny diela, napr. cca 10 - 15 % z ceny diela /v závislosti od druhu diela a jeho ceny/ ponechať na konečné finančné vyúčtovanie diela pri jeho odovzdaní a to vzhľadom na možné vady a nedorobky. V podstate ide o to, aby aj zhotoviteľ bol motivovaný a Vy chránený, aby dielo bolo vykonané bez vád a nedorobkov a ku konečnému vyúčtovaniu diela, vrátane konečného finančného vyúčtovania došlo až po odstránení prípadných vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela.

Zmluvu o dielo odporúčame nechať skontrolovať advokátovi.


Podotázka: Záloha na stavbe - sprenevera ? (Trestné právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím vysvetliť, ako mi pomôže odstúpenie od zmluvy v prípade odovzdania diela? Potrebujem záruku na vykonané práce a tú by mala poskytnúť firma, ktorá ich realizovala. Znamená odstúpenie od zmluvy vrátenie vyplatených finančných prostriedkov, aj keď sa práce už vykonali? Ďakujem.

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera ?

(odpoveď odoslaná: 17.11.2017)

Dobrý deň, odstúpenie od zmluvy neznamená, že sa Vám vrátia všetky peniaze, ktoré ste vynaložili. 

Môžete žiadať súdom dokončenie diela, zmluva nemusí byť len písomná. Musíte vedieť preukázať, že ste sa na tých prácach dohodli. 

Žalovať dokončenie prác je možné ale súdne konanie sa nezaobíde bez znaleckých posudkov. Môže to trvať aj roky. Dovtedy nemôžete hýbať s nehnuteľnosťou. Treba si zvážiť, či sa to oplatí. Preto je lepšie odstúpiť od zmluvy, práce nechať dokončiť inou firmou a žiadať od pôvodného dodávateľa zľavu. To, či na to máte nárok je potrebné ale hlbšie právne posúdiť.


Podotázka: Záloha na stavbe - sprenevera ? (Trestné právo)

Zmluva o dielo na rekonštrukciu chaty bola uzavretá za cenu približne 22 000 eur. Predbežný rozpočet, ktorý je prílohou zmluvy, uvádza jednotlivé práce a ich celkovú cenu. Zmluva obsahuje klauzulu, ktorá hovorí: "Ak sa v priebehu realizácie diela zmení rozsah prác, záverečná cena a čas ukončenia diela budú upravené podľa skutočne vykonaných prác a množstva použitého materiálu". Firma navyšovala cenu pridávaním nových položiek - chýbajúcich v prílohe, alebo navýšením ceny existujúcich. Dôvodom bola nekvalitná pôvodná kalkulácia. Objednávateľ mal k dispozícii iba 24 000 eur na celkovú rekonštrukciu. Z tohto dôvodu sa obe strany dohodli na žiadosť objednávateľa, ústne a prostredníctvom sms, že firma dokončí len časť prác, keďže náklady na ne už aj tak prevýšili 24 000 eur, a odovzdá dielo s touto časťou. Za všetky práce z tejto časti, okrem posledných 500 eur, bola zaplatená suma. Avšak firma stále prekladá termín dokončenia posledných prác, ktoré sú v cene približne 1000 eur, a následné odovzdanie diela - len s prácami, na ktorých sa dohodli. Má objednávateľ právo požadovať dokončenie dohodnutých prác, ak sa jedná o inú skupinu prác, než bola pôvodne dohodnutá v zmluve? (Mailová a sms komunikácia dokazuje, že sa dohodli na inom rozsahu prác). Má firma právo takto odkladať termín odovzdania diela? Ďakujem.

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera ?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2017)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je dôležité podľa akého právneho predpisu bola zmluva uzatvorená. 

Firma si nemôže dovoliť zvyšovať ceny práce, ktoré boli dohodnuté a takisto nemôže vykonávať iné práce ako tie, ktoré boli dohodnuté. Na odmenu za  tieto vykonané práce a cenu nad rámec dohodnutej sumy nemá firma nárok.

Obyčajne je možné urobiť odstúpenie od zmluvy z dôvodu omeškania dodávateľa a požadovať finančnú náhradu v rozsahu nevykonaných prác. 

Nazaujatie konečného právneho stanoviska by sme však museli vidieť existujúcu zmluvu a mať dispozícii viac informácií.


Trápi vás "Záloha na stavbe - sprenevera ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Záloha na stavbe - sprenevera ? (Trestné právo)

Prosím o radu. V novembri tohto roku mi firma na základe dohodnutých podmienok vypracovala cenovú ponuku na rekonštrukciu kúpelne. Keď sme cenu, ktorá bola pre nás prijateľná, odsúhlasili a prediskutovali ostatné náležitosti, zložili sme firme zálohu na materiál vo výške 805 €. Táto firma pozostávala z dvoch ľudí. Časť materiálu nám priniesli a začali s prácou, ale zjavili sa len počas prvých dvoch dní. Potom nám po sebe nechali len dieru v stene - mám k tomu aj fotografie - a už sa neukázali. Po mojom naliehaní mi konateľ prisľúbil, že všetko dá do poriadku alebo mi vráti peniaze. Ale samozrejme tak neurobil, iba stále sľubuje a klame. Boli sme teda nútení hľadať iných, aby dokončili túto prácu. Ale peniaze, ktoré sme zaplatili tejto neserióznej firme na účet - mám doklad o zálohe aj cenovú ponuku - mi konateľ stále odmieta vrátiť. Tovar, ktorý mi priniesli, mal hodnotu približne 100 €. Čo mám urobiť, aby sme svoje peniaze získali späť? Ďakujem.

Odpoveď: Záloha na stavbe - sprenevera ?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2016)

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné určiť, ktorým zákonníkom ( občianskym alebo obchodným) sa spravuje váš zmluvný vzťah. Vo svojej otázke nepíšete, či ste mali uzatvorenú zmluvu v písomnej podobe. Pokiaľ nedošlo k dokončeniu diela, bolo potrebné najskôr vyzvať zhotoviteľa, aby dielo dokončil a následne po uplynutí primeranej lehoty odstúpiť od zmluvy. Predpokladám, že ste ho vyzývali a viete to preukázať. Teraz je potrebné zaslať zhotoviteľovi písomný doporučený list s odstúpením od zmluvy so žiadosťou o vrátenie zloženej zálohy. Odstúpenie od zmluvy je veľmi dôležité pre účely, aby ste mohli žiadať vrátenie zálohy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Záloha na stavbe - sprenevera ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava