Výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 10. 10. 2017

Otázka: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Platím výživné na dve deti. Druhý ma 14 a prvý 21. Je nejaká možnosť zistiť, či syn 21 ročný pracuje? Chodil na vysokú školu ale neviem, či ešte pokračuje. Škola mi odmietla poskytnúť informácie. Komunikácia s exmanželkou nie je možná ani so synom, ignorujú ma už dlhé roky. Je možnosť deti s prvého manželstva vydediť? Ďakujem za odpoveď.

 

 

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY a PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke uvádzate, že platíte výživné na dve deti vo veku 14 a 21 rokov, pričom neviete, či syn vo veku 21 rokov ešte študuje na vysokej škole.  Ignorácia zo strany  bývalej manželky a syna Vám neumoňujú zistiť podstatné okolnosti pre trvanie vyživovacej povinnosti.


Predmetnú oblasť upravujú ust. §§ 62 a nasl.  zákona o rodine, v zmysle ktorých platí  (citujeme) :
"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)
Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní. 
Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

Dôležité pre Vás je ust. § 78 ZoR : 
"Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia."

Pre vysvetlenie :  Z cit. ustanovenia pre Vás vyplýva, že pre prípad, že syn už pracuje a Vy naďalej plníte vyživovaciu povinnosť, nakoľko o jeho zamestnaní neviete, budete môcť žiadať vrátenie výživného od syna titutom bezdôvodného obohateniav súlade s ust. Obč. zákonníka.

 


Vysokoškolské štúdium alebo zamestnanie : 
Odporúčame  podľa ust. zákona č. 600/2003  Z.z. o prídavku na dieťa, aby ste sa písomne informovali na príslušnom úrade práce či nedošlo k oznámeniu zmien pokiaľ sa jedná o vyplácanie prídavku na dieťa. Podľa § 3 cit. zákona za nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak 
a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Úradu práce podľa § 17 cit. zákona orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní prídavku alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich s touto štátnou sociálnou dávkou, sú povinné spolupracovať s platiteľom a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

Z ust. § 14 cit. zákona vyplýva aj pre Vašu bývalú manželku, aby oznámila do ôsmich dní platiteľovi zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Pre vysvetlenie : Úrad práce môže zistiť, či Váš syn stále študuje na vysokej škole. Súčasne  na základe Vášho oznámenie zistí okolností na strane Vašej bývalej manželky, či nedošlo k zmene okolností pre trvanie nároku na výplatu prídavku na dieťa. Pre prípad, že syn pracuje, podáte na prísl. súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.


ZISTENIE  VŠ : Aspoň čiastočnú informáciu Vám môže poskytnúť centrálny register záverečných a rigoróznych prác  podľa zákona o vysokých školách /§ 63/.

 

PLATENIE VÝŽIVNÉHO :
Platobné miesto úhrady výživného z Vašej strany bolo určené "k rukám matky"k určitému dňu v mesiaci. Nakoľko syn je plnoletý, môžete bývalej manželke oznámiť písomne, že výživné budete uhradzovať na bankový účet syna. Súčasne požiadajte písomne syna, aby Vám oznámil či študuje alebo už je v pracovnom pomere, a ak študuje, aby predložil aktuálny doklad o štúdiu - potvrdenie z vysokej školy, ako aj oznámil číslo účtu v banke pre poukazovanie výživného. Týmto spôsobom by ste mohli dôjsť k výsledku a informáciám ohľadom štúdia Vášho syna.  

 

VYDEDENIE  : 
Podľa ust. Obč. zákonníka platí, že poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na potomkov dediča. 

Môžete spísať aj závet, kde však platí, že aj ak by ste neurčil Vaše deti ako dedičov, platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Možnosťou pre Vás je za života vyporiadať majetok tak, aby  tento nebol predmetom dedičstva (napr. darovať). Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť aj na možné riziká napr. z dôvodu zmeny vzťahov s obdarovanými, zmeny Vašich osobných a pracovných pomerov, ako aj z dôvodu Vašej právnej istoty. Museli by sme poznať podrobnejšie Vaša osobné  pomery, aby odpoveď v tejto časti bola konkrétnejšia.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň
Som rozvedená a bývam s dvomi plnoletými deťmi. V čase rozvodu bol syn maloletý a rozsudkom bolo exmanželovi určené výživné vo výške 150 e. Dcéra bola v tom čase plnoletá. Dcéra s exmanželom jej otcom uzavrela písomnú dohodu o platení výživného. Obe deti študujú na vysokej škole, s čím súvisia a j ich zvýšené výdavky. Stačí ak deti uzavrú s otcom dohodu o zvýšení výživného. A musí byt táto dohoda schválená súdom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ sa rodič v mene maloletého dieťaťa, alebo priamo plnoleté dieťa vie s druhým rodičom, ktorý má povinnosť platiť výživné, dohodnúť, tak v zásade nie je potrebné podávať na súd návrh na určenie výživného, či jeho zmenu alebo podať návrh na schválenie dohody.

Je potrebné si však uvedomiť, že pokiaľ rodič nebude dohodu rešpektovať, nemôžete na jej podklade vymáhať výživné (ani Vy za mal. dieťa a ani plnoleté dcéry). Takže záleží to na tom, ako si otec plní povinnosti a či dodrží slovo. Ak si nie ste istí, odporúčam nechať dohodu schváliť súdom, resp. podať návrh na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Prosím Vás mám 17r. dcéru ( v januári bude mať 18r. ), ktorá študuje v 3 ročníku gymnázia. V lete sa odsťahovala z domácnosti otca a ja som požiadala o zrušenie striedavej starostlivosti a zverenie do mojej výhradnej starostlivosti. Akou mierou by sa mal otec podieľať na jej výživnom pokiaľ jeho príjem je raz taký ako matkin (cez 2000eur)? Započítavajú sa do stáleho mesačného prijmu odmeny a nadčasy? Chcem ochrániť dcéru od zbytočného stresu a následného súdneho konania s otcom ohľadom zvýšenia výživného. Snažiť sa dospieť k nejakej rozumnej sume na koľko bude pokračovať v štúdiu na VŠ. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2019)

Dobrý deň prajem,

výška výživného nie je v slovenskom právnom poriadku pevne stanovená a vždy sa posudzuje individuálne podľa možností, schopností a majetkových pomerov rodiča a odôvodnených potrieb dieťaťa. Pri striedavej starostlivosti sa väčšinou výživné neurčuje. Ak chcete podať návrh na zmenu rozhodnutia o starostlivosti a zveriť dcéru do Vašej starostlivosti, tak v súdnom konaní sa bude riešiť aj výživné. Niektoré súdy rozhodujú tak, že rodič by mal prispievať na výživné sumou cca 20 až 30 % z čistého príjmu. Do výpočtu sa zarátavajú aj nadčasy a odmeny, pretože aj tie tvoria príjem a majetkové pomery. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Skúmajú sa teda výdavky na bývanie, stravu, školu, lekára, záľuby, oblečenie a pod. Následne príjem oboch rodičov a potom sa stanoví výška. Vždy je to však individuálne. Ak bude mať dcéra už 18 rokov o 3 mesiace, tak súd po dovŕšení 18 roku veku konanie o zmenu zverenia zastaví, lebo bude plnoletá. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu ohľadom návrhu o zníženie výživného na plnoleté dieťa. Na internete sú rôzne informácie ohľadom podania návrhu na súd a to súd v mieste trvalého bydliska navrhovateľa alebo odporcu. Kde sa podáva návrh ? Ďakujem za odpoveď.  Jančeková.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň, 

vo veciach výživného na plnoleté osoby platia ust. § 154 a nasl. Civil. mimospor. poriadku :
"§ 154 Miestna príslušnosť súdu
Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
§ 155 :
Konanie sa začína len na návrh.
§ 156 :
Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.
§ 157 Rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery."

Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

Z uvedeného vyplýva, že návrh je potrebné podať na okresný súd miesta trvalého pobytu navrhovateľa.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som opýtať, mám priateľa, ktorý je rozvedený. Z predchádzajúceho manželstva ma 2 deti, jeden 16-čný a 19- čný. V rozvodovom rozsudku je napísané, že matka ma v starostlivosti oboch synov. Otec maloletého prispieva na výživné ako mu bolo uznané ale plnoletému výživné nebolo uznané. Plnoletý syn teraz podal na súd, že žiada od svojho otca, aby mu platil výživné s tým, že v čase, keď sa rozviedli ešte nebol plnoletý žiada pozadok za dva roky čo sa mi nám obom zdá dosť veľká suma plus, aby mu prispieval každý mesiac po 150e. Ibaže matka už teraz plnoletého syna vyhodila aj z jej priateľom z bytu a vyjadrila sa, že ma už 19 rokov nech sa stará o seba sám nemal strechu nad hlavou tak otec ho vzal k sebe bývať, ibaže zo školy ho vyhodili a nie je ani zaevidovaný na ÚPSVR. Otec chce podať odvolanie proti tomuto rozsudku, pretože sa stará o neho on. Chcem sa opýtať čo ma robiť ako ma podať to odvolanie a, či mu bude musieť platiť, keď býva u neho v byte, keď nedokončil strednú školu, pretože mal ešte možnosť urobiť komisionálne skúšky ale sa ne nedostavil tak ho zo školy vylúčili, pretože 2×opakoval druhý ročník a stále prepadol a nie je ani zaevidovaný na úrade práce. Ešte chcem dodať, že sú už aj vysporiadaný z BSM.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

Odvolanie proti rozsudku o rozvode manželstva už neprichádza do úvahy. 

V otázke uvádzate, že plnoletý syn Vášho priateľa teraz žije s Vami v spoločnej domácnosti, nakoľko ho matka z bytu vyhodila. Neštuduje, nie je evidovaný na úrade práce.  
Ak je to tak naďalej, plnoletý syn môže podať návrh na určenie výživného proti matke, nakoľko v zmysle ust. zákona o rodine platí, že vyživovacia povinnosť trvá do času pokým dieťa nie je schopné sa samé živiť. V prípadnom súdnom konaní však súd bude skúmať aj to, či syn na základe svojho dosiahnutého vzdelania si môže nájsť zamestnanie a z akého dôvodu zamestnaný nie je. Súd v zmysle ust. zákona o rodine nemusí priznať výživné na plnoleté dieťa ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi v zmysle ust. § 75 zákona o rodine /citujeme/ :

"(1) Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

(2) Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."

Ak plnoletý syn už podal návrh na určenie výživného od svojho otca, návrh zo súdu môže zobrať späť. Len poznamenávame, že ak by návrh nezobral späť, súd v konaní bude skúmať vyššie uvedené okolnosti a skutočnosti /štúdium, jeho skončenie, nezamestnanie sa syna, hľadanie resp. nehľadanie práce a pod./. 

Pokiaľ sa jedná o výživné spätne, poznamenávame, že podľa zákona o rodine výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Spätné výživné syn nemôže žiadať od otca, lebo je plnoletý.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať v prípade, že manželovi prišiel návrh na zvýšenie výživného od PLNOLETEJ dcéry študujúcej na strednej škole a súd ho vyzýva, aby sa dostavil na pojednávanie na okresný súd v mieste bývania plnoletej, pričom manžel ma trvalé bydlisko v úplne inom meste. Všade na internete sme našli informáciu, že keď sa jedna o plnoleté dieťa má sa podávať takýto návrh už na súd v mieste bydliska odporcu (v tomto prípade otca). Ďakujem ak budete taký láskavý a nájdete si čas na odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň, informácie, ktoré ste našli na internete už nie sú aktuálne. Od účinnosti Civilného mimosporového poriadku platí, že sa miestna príslušnosť okresného súdu pri výživnom medzi plnoletými osobami riadi všeobecným súdom navrhovateľa. Všeobecným súdom každej osoby je súd, v obvode ktorého má fyzická osoba trvalý pobyt. Jeho dcéra postupovala správne, keď podala návrh na zvýšenie výživného na súde, v obvode ktorého má trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám dve plnoleté deti, na ktoré pravidelne platím výživné. Obe deti študujú denne štúdium na VŠ. Od 1. 9. 2018 začali bývať u starej mamy, nakoľko ich moja exmanželka vyhodila z domu. Problémom je, že na nich odmieta platiť výživné ! Na koho sa majú obrátiť? Čo majú robiť? Ďakujem, s pozdravom P. z Prešova.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Ak ste Vy ako otec boli zaviazaný platiť výživné a deti sú plnoleté, výživné na nich môžete posielať priamo deťom.

2./ Platenie výživného matkou detí : Podľa ust. § 65 zákona o rodine výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh. Teda návrh na súd pokiaľ nedôjde k písomnej dohode s matkou o výživnom, deti budú musieť podať návrh na súd. Písomnú dohodu vo výživnom je však treba dať na schválenie na súd, inakšie by nebola súdne vykonateľná. Pred podaním návrhu treba poslať matke detí návrh dohody o výživnom, aby vec mohla byť vyporiadaná bez súdneho konania.

Návrh na určenie výživného na dieťa sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má rodič, proti ktorému návrh smeruje, svoje bydlisko.

Zo zákona platí, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či má plnoleté dieťa (toho času študentka strednej školy - maturantka, pokračovať by mala na vysokej škole denné štúdium) nárok na výživné 1. Keď pracuje na základe brigádnickej práci študentov 2. Keď by mala uzatvorený pracovný pomer pracovnom zmluvou na skrátený (polovičný) úväzok 3. Za obdobie od ukončenia maturity do dňa zápisu na vysokú školu? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa § 62 a nasl. zákona o rodine platí, že "plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností a možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

2./ Brigádnická činnosť, prípadne zmluva na čiastočný pracovný úväzok samé o sebe nie sú dôvodom neplatenie výživného, rozhodujúce je, či dieťa je schopné sa samé živiť. Ak plnoletý brigáduje alebo pracuje na čiast. úväzok a študuje v dennej forme štúdia, z toho nie je možné usudzovať , že je schopný sa sám živiť. 

Judikatúra súdov potvrdzuje, že schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady; táto schopnosť samostatne sa živiť musí spĺňať požiadavku trvalosti tohto stavu, príjem náhodného charakteru nemožno považovať za nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť. Súdna prax uvádza, že pre nadobudnutie schopností samostatne sa živiť sú dané podmienky až ukončením štúdia, teda nie je daný dôvod na neplatenie výživného pred nástupom na vysokoškolské štúdium.

Odporúčame oboznámiť druhého rodiča o nástupe na vysokoškolské štúdium.

©
 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk