Máte
otázku?

Využívanie auta na podnikateľské účely


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Využívanie auta na podnikateľské účely

Dobrý deň, chcem sa informovať. Rozviedli sme sa v júni tohto roku a majetkovo-právne vyrovnanie sme ešte neriešili. Ex-manžel pracuje ako živnostník a počas manželstva pracoval ako obchodný zástupca, pričom využíval firemné auto, ktoré mu firma poskytla k dispozícii a hradila všetky potrebné výdavky na jeho opravu. Dva mesiace po rozvode auto vrátil firme a začal jazdiť naším súkromným autom. Tým ma úplne odstavil od využívania auta, napriek tomu, že mám deti v starostlivosti a musím riešiť návštevy u lekárov a podobné povinnosti. Bohužiaľ, auto teraz využíva ex-manžel. Má právo ho používať pre prácu? Nikdy predtým auto nevyužíval na prácu, len na súkromné účely. Chcela by som vedieť, čo môžem v tejto situácii urobiť a či mám právo auto využívať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Využívanie auta na podnikateľské účely

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, na ktorú si dovoľujeme odpovedať nasledovne:

Neuvádzate, či bolo auto nadobudnuté počas manželstva za prostriedky patriace do BSM. Ak áno, potom aj auto patrí do BSM. Ak nie, potom pôjde buď o Vaše podielové spoluvlastníctvo, alebo výlučné vlastníctvo. Budem vychádzať z toho, že auto patrí do BSM. Vo Vami uvádzanom prípade je potrebné vychádzať z právne úpravy uvedenej v Občianskom zákonníku.  Podľa § 143 Občianskeho zákonníka 

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Podľa § 144 Občianskeho zákonníka Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.

Okrem toho podľa § 148a Občianskeho zákonníka Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.

Ak na použitie majetku patriaceho do BSM, nemal manžel pri začiatku podnikania Váš súhlas, potom auto na tieto účely používať nemôže. Ak auto patriace do BSM používa na podnikanie a nemá, resp. nemal pri začiatku podnikania preukázateľný súhlas a Vy s použítím na tieto účely nesúhlasíte, potom by ste mohli použiť ustanovenie § 146 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

Iná je však situácia, keď chce manžel auto použiť na súkromné účely. V takom prípade mu to nemôžete zakázať. Musíte však nájsť vzájomný kompromis. Ak by znova vznikla nezhoda pri právach a povinnostiach pri využívaní majetku v BSM, môžete sa obrátiť na súd, aby vo veci rozhodol. Treba však mať na pamäti, že veci v bezpodielovom spoluvlastníctve v zmysle ust. § 144 Občianskeho zákonníka užívajú obaja manželia spoločne, čím je vyjadrené ich právo užívania spoločnej veci a nie povinnosť veci užívať. Rovnaké postavenie oboch manželov k veciam patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva zodpovedá právu spoločného užívania veci a k tomu zodpovedajúcim povinnostiam spoločného uhradzovania nákladov za užívanie.

Aj keď Vaše BSM už zaniklo, až kým sa nevyporiada, na riešenie problémov týkajúcich sa majetku patriaceho do BSM sa použijú analogicky ustanovenia, ako keby BSM ešte stále existovalo.

Zhrnutie a odporúčanie

Ak chcete vyriešiť vyššie uvedené problémy, bolo by vhodné pouvažovať na čo možno najskorším vyporiadaním BSM. Začínať nové súdne konanie, napr. podanie návrhu na rozhodnutie súdu v prípade nezhody manželov, by bolo nehospodárne a dalo by sa povedať, že aj zbytočné. Pokiaľ už ste rozvedení, bolo by lepšie BSM rovno vyporiadať a určiť tak, kto sa stane vlastníkom ktorej veci patriacej do BSM. Tým by ste sa vyhli aj vyššie uvedeným problémom, nakoľko ak by ste mali auto napr. vo výlučnom vlastníctve, už by ho bývalý manžel užívať nemohol, nakoľko na to nemá právo. Rovnako, ak by sa jeho vlastníkom stal bývalý manžel, mohol by ho využívať na účely, ktoré by uznal za vhodné. Rozhodnutie je však na Vás. BSM môžete vyporiadať dohodou a ak bývalý manžel nebude ochotný pristúpiť na dohodu, potom môžete podať napr. aj žalobu o vyporiadanie BSM a rozhodol by súd.

Postup pri vyporiadaní BSM upravuje § 149 a nasl. Občianskeho zákonníka:

§ 149

(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.

Trápi vás "Využívanie auta na podnikateľské účely" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Využívanie auta na podnikateľské účely" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.