Výpoveď kvôli šikane


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 11. 2017

Otázka: Výpoveď kvôli šikane

Dobrý deň, chcela by som Vás moc poprosiť o radu, robím v súkr. Škôlke 12r nepretržite a šéfka začala robiť na mne cca viac ako 1/2r psych. Nátlak hraničiaci so šikanou(žiaľ nemám hmotné dôkazy, nebola som však jediná už zopár kolegýň tak vystvala), som z nej už totálne vyčerpaná začínam mať zdrav.problémy, preto som sa rozhodla, že mi to už zato nestojí a chcela by som podať výpoveď, najlepšie by bolo okamžitú, bez výpovednej lehoty a chcela b y som to zaslať doporučené poštou, lebo sa s ňou už viac nechcem vidieť. Výpoveď by som chcela podať k 31. 12. 2017, je nejaký taký spôsob, alebo musím bežne postupovať z výpovednou lehotou. A mám nárok potom na podporu ak dám výpoveď okamžitú ja? Srdečne ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď kvôli šikane

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru je výpoveď. Výpoveď je upravená v ustanovení § 61 a nasl. Zákonníka práce.

Výpoveď musí byť písomná a doručená, na to aby bola platná a vyvolala právne účinky. Podstata výpovede spočíva v tom, že pracovný pomer ako taký nekončí doručení výpovede, ale až uplynutím výpovednej doby. 

Výpoveď môže podať aj zamestnanec, a to podľa § 67 Zákonník práce Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ustanovenia § 2 a 3 Zákonníka práce:

(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej

a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Zamestnanec má rovnako právo skončiť pracovný pomer aj okamžitým skončení pracovného pomeru:

§ 69 Zákonníka práce

(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

§ 70  Zákonníka práce

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Šikana, resp. tzv. bossing je určite nežiadúcim fenoménom. Podľa § 13 ods. 3 Zákonníka práce

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti .

 

Podľa § 47 ods. 3 Zákonníka práce 

Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré

a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,

b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

Zhrnutie

Ak by ste sa rozhodli skončiť pracovný pomer tak, že zamestnávateľovi zašlete oznámenie, že ukončujete pracovný pomer s okamžitou platnosťou, pričom by neboli splnené podmienky na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca podľa § 69 a 70 Zákonníka práce, bolo by takéto skončenie pracovného pomeru neplatné a zamestnávateľ by sa mohol domáhať na súde určenia toho, že ste pracovný pomer skončili neplatne. Podľa § 78 Zákonníka práce:

§ 78

(1) Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď alebo ak skončil neplatne pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej vykonával prácu, jeho pracovný pomer sa nekončí.

(2) Ak nevykonával zamestnanec prácu v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru, môže od neho zamestnávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, odo dňa, keď oznámil zamestnancovi, že trvá na ďalšom vykonávaní práce.

(3) Ak skončil zamestnanec pracovný pomer neplatne a zamestnávateľ netrvá na tom, aby zamestnanec u neho naďalej pracoval, platí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom písomne nedohodne inak, že pracovný pomer sa skončil dohodou, ak

a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,

b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite, dňom, keď mal pracovný pomer skončiť,

c) bol pracovný pomer neplatne skončený v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

(4) Zamestnávateľ nemôže voči zamestnancovi uplatňovať náhradu škody v prípadoch ustanovených v odseku 3.

Ak chcete ukončiť pracovný pomer, odporúčam sa dohodnúť na skončení pracovného pomeru, alebo podať výpoveď. Výpoveď môžete a nemusíte odôvodniť. Samotná šikana však nie je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď kvôli šikane (Pracovné právo)

Mám problém s prednostom nemenovaného MÚ v Bratislave. Robí psychické nátlaky na moju osobu, nanucuje mi výpoveď na dohodu, vyhráža sa mi napomenutiami a tvrdí, že som zlý pracovník a hovorí mi všelijaké klamstva. Takéto spôsoby robí za zatvorenými dvermi. Pritom si plním pracovné úlohy skoro vždy na 100%. S priamym nadriadeným nemám žiaden problém. Nikdy som nedostal žiadne ústne ani písomne napomenutie. Nie som jediný prípad. Jeden zamestnanec tiež pod tlakom podpísal výpoveď a niektorí sú tiež na rade. Namiesto starých zamestnancov dosadzuje nových. Nemám žiadneho priameho svedka, ktorý by svedčil na súde. Poradili by ste mi, prosím, ako mám postupovať v takomto prípade? Práca ma baví, no na úrade je zla atmosféra, takže sa mi ťažko chodí do práce.
Ďakujem.  M.

Odpoveď: Výpoveď kvôli šikane

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2019)

Dobrý deň,
začneme kúskom právnej teórie.
Podľa § 17 zákona o obecnom zriadení platí :
"§ 17 Prednosta obecného úradu
(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným."

Rovnako na stránke obce sa nachádza organizačný a pracovný poriadok obce, z ktorých vypláva postup obce ako pri prijímaní zamestnancov, tak aj pri skončení prac. pomeru, z ktorého citujeme, že "ak dáva MČ výpoveď alebo chce okamžite skončiť pracovný pomer, personálny referát spoločne  s vedúcim príslušného oddelenia prerokuje návrh so zástupcami zamestnancov, ktorí sú povinní  výpoveď prerokovať do 10 dní. Ak tak neučinia, má sa za to, že k prerokovaniu došlo."

Z pohľadu tohto prac. poriadku sme nenašli informáciu o tom, že by v kompetencii prednostu úradu bolo prerokúvanie skončenia prac. pomeru a s tým súvisiace otázky. Oprávnenia a kompetencie prednostu prísl. MČ Bratislava nájdete tiež na stránke predmetnej obce.
Z uvedených oprávnení vyplýva, že prednosta úradu riadi príslušných vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení. Toto uvádzame z dôvodu, že v otázke píšete, že máte svojho nadriadeného, ktorý takto podlieha riadiacim oprávneniam prednostu, ale Vy priamo nepodliehate prednostovi úradu. 

V otázke uvádzate, že si plníte svoje prac. povinnosti, nadriadený nemá k Vašej práci žiadne námietky. 

Vy ako zamestnanec nie ste povinný súhlasiť so skončením prac. pomeru dohodou a ani na takúto ústnu ponuku prednostu nijako reagovať ani slovne ani písomne. 

Môžete túto osobu prednostu požiadať, aby Vám svoje návrhy predložila v písomnej forme v rámci svojej kompetencie.

Ak by predsa len došlo k výpovedi alebo okamžitému skončeniu prac. pomeru, ku ktorým môže dôjsť len z dôvodov uvedených v ust. § 63 a 68  Zákonníka práce, možnosťou pre Vás je podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru podľa ust. §  77 Zákonníka práce :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

Odporúčame vychádzať z organizačného a pracovného poriadku obce, ktorý máte zverejnený na stránke Vašej obce, prípadne kontaktovať Vášho nadriadeného, či ste vôbec povinný s prednostom úradu jednať pokiaľ to z predpisov obce nijako nevyplýva.

Ak je takýchto zamestnancov ako Vy viac bolo by vhodné kontaktovať spoločne starostu Vašej obce spoločne zamestnanci písomne.
 


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď kvôli šikane (Pracovné právo)

Dobrý deň, poraďte mi prosím, ako sa brániť. Moja šéfka ma od začiatku, čo som nastúpila do zamestnania nemá rada a dáva to najavo takým spôsobom, že ma ohovára pred kolegyňami. Ohováranie zašlo tak ďaleko, že som kvôli nej nedostala zvýšenie platu po zaškolení, pretože sa na mňa stále nadriadenému sťažovala a on ma teraz o mne značne skreslený a nepravdivý obraz. Samozrejme všetko sa odráža aj vo výške mojich odmien. Kolegyne mi povedali, že na mňa nemá jedno dobre slovo, ohovára ma ako po pracovnej tak po súkromnej stránke. Z jej strany ide podľa mňa už o bossing. Nie som sama, kto s ňou ma problém. Ku mne sa správa najhoršie, ale ani kolegyne to s ňou nemajú ľahké. Z pozície vedúcej si veľmi dovoľuje na podriadených, zvyšuje na nás hlas, osočuje aj iné kolegyne, vždy si niekoho vytypuje komu znepríjemňuje život. Už sa to nedá vydržať a je len otázkou, kedy niekomu prasknú nervy. Situácia na našom oddelení je ako časovaná bomba. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď kvôli šikane

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2018)

Dobrý deň,

termínmi mobing a bossing sme sa zaoberali už v našej poradni; tieto termíny označujú rôzne formy šikanovania zamestnancov na pracovisku, pričom pri mobingu ide o šikanovanie v rámci pracovníkov na rovnakej alebo obdobnej pracovnej pozícii a pri bossingu ide o šikanovanie podriadeného pracovníka nadriadeným. 

Základný právny rámec ochrany predstavuje ZZP, ktorý stanovuje právo právo fyzických osôb na prácu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov.
Platí podľa ust. § 13 ZP platí .
" (1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 
(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti . 
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti . 
(4) Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania. 

(5) Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa odsekov 1 a 2 a nedodržaním podmienok podľa odsekov 3 a 4; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky. 
(6) Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok podľa odseku 3, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)." 

 

V otázke uvádzate, že sa jedná o problém s nadriadenou, ktorý má v podstate celé oddelenie a to v rôznej forme a aj intenzite.

Vo veci môžete postupovať tak, že každá z Vás podá sťažnosť u zamestnávateľa, pričom je možná aj adresná spoločná sťažnosť Vás všetkých na nadriadenú, ktorých sa predmetný problém na oddelení týka s pravdivým opísaním konkrétnych situácií a foriem šikanovania a nerovnakého zaobchádzania s tým, že súčasne o prehodnotenie hodnotenia zamestnancov vzhľadom na pracovnoprávne nároky /odmeňovanie/.

Za podanie sťažnosti nemôžete byť postihnuté.
Povinnosťou zamestnávateľa je na sťažnosť zamestnanca  odpovedať bez zbytočného odkladu, vykonať nápravu a odstrániť následky takéhoto konania.

Svojej ochrany sa môžete domáhať aj na súde, aj podaním oznámenia o spáchaní priestupku proti pravidlám občianskeho spolunažívania prípadne aj trestným oznámením.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk