Ohováranie a šikana na pracovisku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ohováranie a šikana na pracovisku

Je ohováranie na pracovisku, ak nadriadený dá súhlas z vybavením si súkromných záležitosti, ak veznem 1hodinu paragraf, na ktorý mám nárok. On ten papier od lekára hodí do kosa, potom to vykrikuje, že si vybavujeme svoje súkromné veci cez pracovnú dobu. Atď. Je šikán, ak Vás nadriadený pošle ráno na určitú prácu, napr: xxx , po ceste v xyz sa zastavte pomerať kábel, pokračujte do xxx. Pred druhov partiov hovorí, som zvedavý.  Nájdu poruchu v xyz. Po príchode do X : Našli ste poruchu v xyz , nie mi sme boli v xyy . XXX ja som Vás poslal do xyz . Zrobili, pritom sa každé ráno dáva hlásenie nadriadeným do F.  a tam boli xyz. Sme dve partie a separuje jednu partiu od druhej. Zakazuje kolegom sa známy rozprávať, kontroluje príchod a odcho do práce, ale iba jednej partii, a keď som sa ozval, tak povedal druhej partii, že ich kontrolujem. Keď som sa to dozvedel, tak som zvolal poradu, aby sme si to vyjasnili. Pracovná doba je od 6:00-14:00 na D. , zapísať sa. Odvtedy začalo peklo. Na druhý deň im dovolil ísť na pracovisko rovno z domu, to znamená, že sa nemusia prísť zapísať na D. ,  čo je v rozpore z pracovným poriadkom. Urobil to náročky kvôli mne. Takže som mu odkázal nech sa my ospravedlní, ak nie podám naňho tresné oznámenie. Od toho dna som preňho vzduch. Atď, Atď. Keďže sa nič nevybavilo ozval som sa nadriadenému do K.,  ktorý po 6 mesiacoch si našiel čas, urobili sme rozhovor, v ktorom ma upozornil, že si to nahraje, ja som s tým súhlasil, a dozvedel sa to čo sa dozvedieť nechcel. Prešlo dalších  5 mesiacov a nič.

Odpoveď: Ohováranie a šikana na pracovisku

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./  Predovšetkým je potrebné vychádzať zo samotnej pracovnej zmluvy. V zmysle ust.  §  13 ZP zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo nedodržaním podmienok podľa odseku 3, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Povinnosti vedúcich zamestnancov stanovuje ZP hlavne v ust. § 81 / riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny, atď./.

2./ Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti .

3./ Podľa antidiskriminačného zákona priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.  Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.

4./ Vzhľadom na okolnosť, že ste položil veľmi obsiahlu otázku  s veľmi konkrétnymi údajmi, ktoré sme upravili, odporúčame vo veci kontaktovať resp. informovať  vedúceho zamestnanca Vášho zamestnávateľa, prípadne obrátiť sa priamo na advokáta za účelom riešenia veci, resp. usmernenia Vášho postupu v riešení problému.

5./ Vo veci  sa môžete obrátiť  aj na príslušný inšpektorát práce s podnetom resp. sťažnosťou na porušovanie predpisov zo strany zamestnávateľa.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ohováranie a šikana na pracovisku (Pracovné právo)

Ako sa môžem brániť pred neustálym ohováraním a udávaním.

Odpoveď: Ohováranie a šikana na pracovisku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň,

V prípade, ak je konanie danej osoby spôsobilé značnou mierou ohroziť vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť vás v zamestnaní, v podnikaní, narušiť vaše rodinné vzťahy alebo vám môže spôsobiť inú vážnu ujmu máte možnosť podať trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania, ktorého skutková podstata je vymedzená v ustanovení § 373 Trestného zákona. 

Trestné oznámenie môžete podať na príslušnej okresnej prokuratúre alebo na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie a šikana na pracovisku (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je reálne šanca resp., či sa oplatí ísť do sporu so šéfkou, ktorá mi neuznala nadčasové hodiny, ktoré určite viem opodstatniť a miesto toho mi dala 2 disciplinárne dokumenty a chce sa ma zbaviť. Doteraz mi boli nadčasy zaplatené a keďže som mal nad 400 hodín, ďalšie mi nechcela zaplatiť. Útočí na mňa rôznymi spôsobmi. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ohováranie a šikana na pracovisku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň,

pri odpovedi na otázku, či je šanca na úspech v prípade sporu s určitou osobou nemožno odpoveď paušalizovať. Každý jeden prípad má svoje osobitosti, ktoré je potrebné zohľadniť a podľa toho postupovať. 

Uvádzate, že ste vykonali nadčasovú prácu, za ktorú Vám zamestnávateľka nechce vyplatiť Vaše nároky. Za takto vykonanú prácu patrí zamestnancovi mzda a mzdové zvýhodnenie. Treba však zdôrazniť, že nadčas možno vykonávať buď na príkaz zamestnávateľa, alebo jeho súhlasom. Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce. 

Uvádzate, že ste mali nadčas nad zákonný limit 400 hodín. Na jednej strane síce máte nárok na zaplatenie toho, čo ste odpracovali, na druhej strane by Vám zamestnávateľ nemal takýto nadčas povoliť (nad limit), pretože by porušil Zákonník práce.

Uvádzate, že Vám dala 2 "disciplinárne dokumenty", predpokladám, že ide o dokumenty - upozornenia, na neuspokojivé plnenie pracovných úloh a aby ste si riadne vykonávali prácu pod hrozbou skončenia pracovného pomeru. Samozrejme, je to právom zamestnávateľa, avšak len ak skutočne plníte úlohy neuspokojivo, prípadne ste porušili pracovnú disciplínu. Zároveň sú tieto upozornenia zákonnou podmienkou pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Ak by sa aj pracovný pomer skončil a Vy s tým nesúhlasíte, máte možnosť informovať zamestnávateľa, že trváte na ďalšom zamestnávaní a ak Vám neumožní opätovne začať výkon práce, môžete podať žalobu  na neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Zároveň v prípadnom súdnom spore by ste mohli poukázať aj na "šikanu", nakoľko účastníci pracovnoprávnych vzťahov nesmú zneužívať svoje práva a konať v rozpore s dobrými mravmi.

Odporúčam sa dohodnúť so zamestnávateľom a v prípade neúspechu podať žalobu na zaplatenie nadčasov. Ak by s Vami skončil pracovným pomer a Vy s tým nesúhlasíte, môžete postupovať, ako som uviedol vyššie.

Na presnejší postup by však bolo potrebné disponovať podrobnejšími informáciami.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie a šikana na pracovisku (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás dostala som sa do nepeknej situácie, jedného dna som zobrala k sebe vtedajšiu kamarátku bývať po tom ako ju vyhodila mama. Najskôr bolo všetko v poriadku a potom sa zrazu odsťahovala vraj kôli tomu lebo som ju ohovárala aj s priateľom. Samozrejme nedodržala našu dohodu o platení nájomného ani stravu, všetko som platila ja. Tak sme sa samozrejme pohádali a od vtedy to všetko začalo, najskôr klasické ohováranie a vymýšľanie ale dospelo to do takého štádia, že ma obvinila z toho, že som spávala s mužmi za peniaze a nakoniec, že som jej kradla veci. To už začalo naozaj ničiť môj osobný život, vzťah a podobne. Neviem ako mám postupovať, už to za šlo ďaleko. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Ohováranie a šikana na pracovisku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Situáciu, ktorú opisujete vo Vašej otázke je možné riešiť niekoľkými spôsobmi. V prvom rade sa môžete pokúsiť dotyčnej osobe dohovoriť a požiadať ju, aby sa Vám vhodným spôsobom ospravedlnila. Ak takýto postup nebude účinný, potom bude potrebné pristúpiť k iným spôsobom.

Takéto konanie je možné riešiť civilnoprávnymi prostriedkami, ale aj prostriedkami priestupkového, či trestného práva.

Občianskoprávna rovina

V civilnoprávnej rovine by ste sa mohli odmáhať ochrany svojej osobnosti, najmä cti a dobrého mena:

§ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

§ 12

(1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

(2) Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona.

(3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

§ 13

(1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

 

Adminstratívnoprávna rovina

Podľa § 49 ods. 1 písm. a) priestupkového zákona  Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V prípade preukázania toho, že sa dotyčná osoba dopustila priestupku, jej môže byť uložená pokuta až do 33,- €.

Muselo by sa preukázať, že tvrdenia, ktoré o Vás šírila sa nezakladajú na pravde a došlo k poškodeniu Vašej cti.

Trestnoprávna rovina

Ak sa domnievate, že konaním tejto osoby mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, môžete podať trestné oznámenie.

Podľa § 373 Trestného zákona 

Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

Ak o Vás šírila aj nepravdivé informácie o tom, že ste jej kradli veci a preukázalo by sa, že tak činila v úmysle privodiť Vám trestné stíhanie, mohla by sa dopustiť aj trestného činu krivého obvinenia:

§ 345 Krivé obvinenie

(1) Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu, alebo

b) verejne.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

Zhrnutie

Odporúčam pokúsiť sa ju vyzvať, aby upustila od šírenia takýchto nepravdivých skutočností a aby sa Vám ospravedlnila ospravedlnila. Ak sa domnievate, že takýto postup nebude dostatočne účinný, môžete sa obrátiť na okresný úrad, kde môžete podať podnet na prešetrenie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť až k naplneniu skutkových znakov niektorého z trestných činov, môžete podať trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní Vaše oznámenie preskúmajú, dotyčnú osobu vypoučujú a rozhodnú, či budú toto konanie posudzovať ako trestný čin, alebo ho postúpia príslušnému orgánu na prešetrenie toho, či konaním tejto osoby nemohlo dôjsť k spáchaniu priestupku, najmä priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie a šikana na pracovisku (Pracovné právo)

Dozvedela som sa, že moja kolegyňa o mne rozpráva, že som chodila do práce s modrinami a monoklami čo nikdy v živote nebola pravda, môj manžel ma nikdy v živote neudrel, /ani si také niečo neviem predstaviť/ nikdy mi neublížil, dokonca žijeme tak, že nemáme dôvod sa ani hádať, a keď tak pre maličkosti. Nikdy v živote mi nijako neublížil, a nie, že by ma bil. Milujeme sa a podľa mnohých stále žijeme ako mladomanželia. Odvtedy ako som sa to dozvedela plačem a neviem ako to vyriešiť? Ja sa nechcem dostať na jej úroveň a opätovať jej to, ale chcem brániť česť mojej rodiny a môjho manžela, ktorý si nezaslúži aby o ňom niekto takto hovoril a ubližoval mu. Ak môžete poraďte mi, ako sa brániť proti takémuto človeku. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ohováranie a šikana na pracovisku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, vo Vašom prípade môžete postupovať dvoma spôsobmi. Prvým je trestnoprávny postup, kde by ste podali oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin ohovárania. Trestný čin ohovárania je však spáchaný iba vtedy, ak sa šíria nepravdivé informácie v takom rozsahu, že môžu poškodiť povesť osoby medzi ostatnými ľuďmi, v práci... Druhou možnosťou je postup podľa Občianskeho zákonníka, kedy by Váš manžel mohol túto osobu žalovať za zásah do svojich osobnostných práv, a to šírením nepravdivých informácií o ňom. V tomto konaní však treba jednak preukázať šírenie nepravdivých informácií a tiež preukázať, zásah do osobnostných práv (v tomto prípade s veľkou pravdepodobnosťou do občianskej cti a povesti). V súdnom konaní by bolo možné jednak žiadať upustenie od tohto konania a zdržania sa konania v budúcnosti a tiež určitú satisfakciu (napr. ospravedlnenie alebo aj nahradenie nemajetkovej ujmy).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie a šikana na pracovisku (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na udalosť, čo sa mi stala na verejnom priestranstve pred štátnou školou. Čakal som na priateľku pred školským areálom a zrazu z okien počas vyučovania vykrikovali: úchyl, zlatko kam ideš a podobne výrazy. To ma až tak netrápi ako to, že keď prišla priateľka zo školy oznámila mi, že to celé začala učiteľka na vyučovacej hodine. Celej triede oznámila, že som úchyl bez dôvodu (nie som, mám priateľku, s ktorou som šťastný), ani ma nepozná ani nič a z toho dôvodu, že čakám pred areálom školy som úchylný. A toto sa dialo celých 30 minút, po ktorých som to ignoroval a nakoniec som sa vzdialil na druhu stranu školy, aby som nemusel počúvať ohováranie. A som naštvaný, že teraz budú trieda osočovať moju priateľku. Rátam s rizikom, že aj učiteľka z hodiny, ktorá to všetko začala - jej triedna učiteľka. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Ohováranie a šikana na pracovisku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ Vás to skutočne trápi a chcete to riešiť, potom odporúčam nasledovný postup.

Napíšte sťažnosť na učiteľku riaditeľovi školy. List napíšte veľmi slušným spôsobom, nie príliš dlhý ale zase ani krátky. Vysvetlite, čo sa stalo, ako dlho to trvalo a čo vlastne urobila táto učiteľka.

Zo začiatku sa možno bude javiť, že to bude mať negatívne následky pre Vašu priateľku, ale v konečnom dôsledku, pokiaľ učiteľke záleží na svojej práci, tak sa takéhoto konania zdrží.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie a šikana na pracovisku (Pracovné právo)

Dobry den, chcela by som sa informovat v jednej veci. Pisem fejton o firme, v ktorej som pracovala a vladli tam neskutocne praktiky. Planujem ho zverejnit, len sa chcem pred tym informovat, ci ma mozu zazalovat za ohovaranie konatelia alebo ako mam postupovat. Fejton mozem zaslat k nahliadnutiu. Dakujem velmi pekne za odpoved.

Odpoveď: Ohováranie a šikana na pracovisku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2016)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch prichádzajú do úvahy dve roviny Vášho konania. Trestnoprávna a občianskoprávna. V trestnoprávnej rovine sa môžete dopustiť spáchania trestného činu ohovárania. Pre spáchanie trestného činu ohovárania je potrebné, aby ste o niekom uviedli nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohováranú osobu poškodiť v jeho práci, jeho vážnosť u občanov... Predpokladám, že nepravdivé údaje uvádzať nebudete. Tzn. že svojím konaním nenaplníte skutkovú podstatu trestného činu ohovárania. V občianskoprávnej rovine prichádza do úvahy spôsobenie škody predmetnej spoločnosti alebo konateľovi. Ak by sa však chceli s Vami súdiť a požadovať od Vás náhradu škody, museli by preukázať, že im škoda vznikla z dôvodu Vášho konania (t.j. musia preukázať príčinnú súvislosť medzi Vaším konaním a vznikom škody). Toto by podľa môjho právneho názoru preukazovali iba veľmi ťažko. Mám za to, že o porušení práva na obchodné tajomstvo podnikateľa v tomto smere nie je možné ani hovoriť. Na základe vyššie uvedených skutočností mám za to, že ak vo Vašom fejtóne neuvediete žiadne nepravdivé údaje, nebudete nikoho ohovárať, iba popíše reálne praktiky spoločnosti, nemal by Vám hroziť žiadny postih.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohováranie a šikana na pracovisku (Pracovné právo)

Ako mam postupovať, ak voči nam susedia začali ohovaračsku kampaň, dokonca sa spolčuju a padaju tu aj vyhražky.

Odpoveď: Ohováranie a šikana na pracovisku

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2016)

Dobrý deň, za ohováranie sa v zmysle ustanovení trestného zákona považuje oznámenie nepravdivého údaja o osobe, pričom toto oznámenie je spôsobilé značnou mierou ohroziť Vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť Vás v zamestnaní, narušiť rodinné vzťahy... (§ 373 Trestného zákona) Ak Vás susedia ohovárajú takým spôsobom a šíria o Vás také údaje, ktoré napĺňajú vyššie uvedené (čiže majú spôsobilosť ohroziť Vašu vážnosť) môžete na najbližšom oddelení PZ SR podať trestné oznámenie. V takýchto prípadoch je však veľmi ťažké preukázať samotné ohováranie. Ak ide iba o ohováranie ústnou formou, môžu Vám túto skutočnosť dosvedčiť iba svedkovia, ktorí boli prítomní. Ak ide o ohováranie aj inou formou, napr. listami, prostredníctvom e-mailov alebo na sociálnej sieti, je možné ohováranie preukázať aj listinný dôkazmi. V tomto smere to závisí na konkrétnej forme ohovárania. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku