Výpoveď kvôli chorobe


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát
Odpovedané dňa: 14. 10. 2017

Otázka: Výpoveď kvôli chorobe

Dobrý večer, ja by som súrne potreboval poradiť. Dnes som nebol v práci z dôvodu hnačky to som aj volal do práce všetko bolo v poriadku pracujem tkz v potravinárstve lidl len celkovo sa necítim dobre tak som volal opetovné, že zajtra idem k lekárovi a budem pen nato mi volal môj nadriadený, že ak sa zajtra nedostavim do práce čiže budem pen posiela sa mi poštou výpoveď! Som tam zamestnaní päť mesiacov bez absencie. Prosím o radu ako mám postupovať.

Odpoveď: Výpoveď kvôli chorobe

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor. 

Ak ste do práce nešli pre zdravotné problémy tohto charakteru, je to vzhľadom na oblasť práce (potravinárstvo) pochopiteľné. Je dôležité, že ste najskôr volali zamestnávateľovi a upovedomili ho o tom, inak by Vaša neúčasť v práci mohla považovať za neospravedlnenú absenciu v práci, čo je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ by s Vami mohol skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe.

Ak ste nasledujúci deň usúdili, že je potrebné ísť k lekárovi a oznámili ste to zamestnávateľovi, je to podľa mňa správny postup, aj keď vhodnejšie bolo ísť k lekárovi hneď v prvý deň. 

Uvádzate, že zamestnávateľ Vám tvrdil, že ak ďalší deň neprídete do práce, pošle Vám poštou výpoveď. V prvom rade si k tomu dovoľujem uviesť, že v zmysle § 13 ods. 3 Zákonníka práce Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti .

Pokiaľ zamestnávateľ uviedol, že Vám pošle výpoveď, dovoľujem si uviesť, že to je jeho právo, avšak podľa Zákonníka práce, musí výpoveď spĺňať náležitosti podľa zákona a najmä to, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer len z dôvodov, ktoré uvádza Zákonník práce, inak je neplatná. Ustanovuje to § 61 ods. 2 Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Tieto dôvody sú uvedené v § 63 ods. 1 Zákonníka práce:

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Podľa môjho názoru by vo Vašom prípade prichádzala do úvahy výpoveď podľa písm. e), avšak je diskutabilné, či vo Vašom prípade ide o hrubé porušenie pracovnej disciplíny

Ak by Vám zamestnávateľ doručil výpoveď máte možnosť sa brániť. Ak chcete aj naďalej u neho pracovať, je potrebné, aby ste mu písomne oznámili že trváte, aby Vás ďalej zamestnával. Vychádzať je potrebné z § 71 a nasl. Zákonníka práce:

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Následne môžete podať žalobu pre neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

K Vašej otázke si dovoľujem uviesť aj právny názoru Krajského súdu v Banskej Bystrici:

V zmysle § 141 Zákonníka práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, prípadne počas vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Pri existencii prekážok v zmysle ods. 1 zamestnanec nemusí žiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna, stačí, ak prekážku v práci preukáže a zamestnávateľ je povinný neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlniť. Jednou z najčastejších dôležitých osobných prekážok ja vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Z hľadiska citovaného ustanovenia treba mať na zreteli, že je potrebné prihliadať na skutočnosť, či ide o prekážku v práci v dôsledku pracovnej neschopnosti pre chorobu, alebo z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení. Zákon predpokladá, že zamestnávateľ ospravedlní v týchto prípadoch zamestnanca.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď kvôli chorobe (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám ešte doplňujúcu otázku a to ak by mi zamestnávateľ dal za ten deň, keď som nebol v práci absenciu napriek tomu, že som sa telefonicky ospravedlnil, a v prípade súdneho sporu o neplatnosť výpovede akú šancu by som mal takýto spor vyhrať ak by bolo nutné potom by som podal námietku o neplatnosť výpovede ďakujem za odpoveď a pekný deň prajem.

Odpoveď: Výpoveď kvôli chorobe

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 17.10.2017)

Dobrý deň,

úspešnosť v súdnom spore sa nikdy nedá s určitosťou predpokladať. Rozhodnutie súdu totiž záleží na všetkých okolnostiach, tvrdeniach a najmä dôkazoch sporových strán. Ak niečo bude strana sporu tvrdiť, musí to aj preukázať a ak to nepreukáže, potom jej hrozí neúspech v spore. Ak by Vám niekto vedel dosvedčiť, že ste skutočne volali zamestnávateľovi s cieľom ospravedlniť neúčasť, bolo by to pre Vás výhodné. Avšak, ako som uviedol rozhodnutie a úspech v spore záleží od mnohých skutočností, ktoré je lepšie prebrať osobne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk