Máte
otázku?

Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

Chcel by som Vás poprosiť o radu, ako mám ďalej postupovať s poisťovňou, ktorá mi odmieta vyplatiť škodu za rozbité čelné sklo. Vinník, ktorý škodu spôsobil, ju v poisťovni nahlásil. K škodovej udalosti došlo počas predbiehania na dialnici, keď do môjho čelného skla odletel štrk.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, ako svoje rozhodnutie o nevyplatení poistného plnenia poisťovňa odôvodnila, keďže ide o prípad poistnej udalosti, na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, teda povinné zmluvné poistenie. Odporúčam Vám teda podať odvolanie, resp. reklamáciu rozhodnutia poisťovne a v prípade, že nedôjde k zmene stanoviska, obráťte sa so žalobou o výplatu poistného plnenia na súd.

Trápi vás "Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím vás, ako sa mám postarať o vymáhanie poisťovného plnenia? Všetky potrebné dokumenty som doložil a ich prítomnosť potvrdila aj poisťovňa. Likvidácia trvá už 30 dní a od nahlásenia poistnej udalosti uplynulo viac ako 40 dní. Zo strany poisťovne neprichádza žiadna reakcia a na infolinke mi neustále hovoria, že budú situáciu "urgovať". Ako by som mal postupovať? Ide o poistenie domácnosti. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 12.09.2023)

Dobrý deň, poisťovňa by mala mať na svojej stránke možnosť zistenia stavu vybavovania poistnej udalosti. Ak poistná udalosť nebola vyšetrená a ukončená vyplatením poistnej sumy, treba vybavenie písomne urgovať resp. formou, ako máte dohodnuté v poistnej zmluve a poistných podmienkach poisťovne.

Súčasne upriamujeme vašu pozornosť na ust. § 797 Občianskeho zákonníka :

"(1) Právo na plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený). (2) Právo na plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť). (3) Plnenie je splatné do pätnástich dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je poistiteľ povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok. (4) Ak poistiteľ odmietol plniť čo i len z časti, je povinný uviesť dôvod neplnenia alebo zníženia plnenia; tento dôvod nie je možné dodatočne meniť."

 

V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia môžete žiadať o vyplatenie preddavku, pričom poukazujeme na odst. 3 cit. zákonného ustanovenia.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň, Momentálne riešime rovnaký problém. Predbiehajúce auto nám poškodilo predné sklo. S vinníkom sme spísali protokol o nehode a následne sme situáciu nahlásili do poisťovne. Odpoveď od poisťovne bola však negatívna, škodu nám neuhradia. Odôvodnenie od Komunálnej poisťovne znelo nasledovne: "Na základe informácií uvedených v listinách, ako aj zistených v priebehu šetrenia, poisťovňa rozhodla, že je možné vysloviť pochybnosti o vzniku a priebehu škodovej udalosti tak, ako uvádza poškodený. Žiadna zhoda v popise škodovej udalosti nevyplynula a poisťovňa nepovažuje preukázanie nároku poškodeného za dostatočné. Príčinná súvislosť, ako jeden z predpokladov zodpovednosti za škodu, nebola preukázaná (jasne, určite, vecne a v časovej súvislosti). Ostala iba v rovine tvrdení poškodeného, jednoducho príčinnú súvislosť medzi príčinou a následkom sa nedá objektívne vyvodiť výlučne z tvrdení poškodeného o jej existencii." Poisťovni sme dodali aj podpísaný dotazník od vinníka, v ktorom potvrdil, že si bol vedomý znečistenia na ceste v čase predbiehania, ako aj odstrelenia predmetu spod kolies jeho vozidla. Napriek tomu to pre poisťovňu nestačilo na to, aby si plnila svoje záväzky. Vo všetkých odpovediach, ktoré nám poisťovňa poslala, boli nezrovnalosti preverované v tom, ako sme komunikovali našu situáciu. Tieto listy, však, nevenovali veľa času ani pozornosti a len ich odmietli. Môžete nám, prosím, poradiť, ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň. Bohužiaľ ide o bežnú prax poisťovní, že v takýchto prípadoch odmietajú uhrádzať spôsobenú škodu. Pritom rozhodovacia prax súdov  je už ustálená v tom, že aj škoda na čelnom skle by sa mala dať od poisťovne úspešne nárokovať. Ak ale poisťovňa napriek všetkej Vašej snahe nebude chcieť nič zaplatiť, budete sa musieť obrátiť na súd.

 

Pre každý prípad Vám dávam do pozornosti niekoľko rozhodnutí, ktoré sú v prospech poškodených (a v neprospech poisťovní). Poukázať možno napr. na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 11.09.2012 sp.zn. 14Co/5/2012, podľa ktorého: "(...) Pokiaľ namietal odporca, že nie je objektívne možné preukázať priebeh škodovej udalosti tak, ako to zhodne uvádzajú účastníci škodnej udalosti, a to aj napriek ich zhodnému a súhlasnému vyjadreniu, odvolací súd sa stotožňuje s právnym záverom okresného súdu, že kauzálny nexus medzi vznikom škody a objektívnou zodpovednosťou škodcu je dostatočne ozrejmený zo zhodného popisu účastníkov dopravnej nehody, ktorý priebeh a okolnosti predchádzajúce vzniku škody popísali. (...) Odporca nie je spôsobilý žiadnym právne relevantným spôsobom dokázať nevierohodnosť týchto tvrdení, teda vyvrátiť alebo spochybniť pravdivosť zhodných popisov priebehu škodnej udalosti tak, ako ju zhodne uviedli obaja jej účastníci. (...)"
 
Obdobne aj rozsudok Krajského súdu v Žiline sp.zn. 8Co/131/2013, rozsudok krajského súdu v Trnave sp.zn. 11Co/515/2012, rozsudok krajského súdu v Trnave sp.zn. 23Co/285/2013 a iné.


Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém s výkonom práce správcu a zároveň zástupcu vlastníkov bytov a NP. Od roku 2015 vlastním byt, v ktorom som nahlasovala zatekanie v strope spôsobené (toho času) pravdepodobne stupačkou (spoločnou). Situácia ostala neriešená napriek môjmu upozorňovaniu na problém a žiadosti o súčinnosť. Optický problém som odstraňovala nakoľko som byt rekonštruovala (okrem kúpeľné a veskereho zásahu do stúpačky). V roku 2018 mi následne pod návalom vody z prasknutej stúpačky spadol strop. Situáciu som musela riešiť vo vlastnej réžii a na vlastne náklady, ktoré som žiadala preplatiť nakoľko stúpačka nie je mojim vlastníctvom. Žiadosť mi dodnes zamietajú ale ta istá situácia nastala u suseda, ktorému náklad na odstránenie vzniknutého stavu bol preplatený z FO a taktiež prasknutá stúpačka v spoločných priestoroch bola uhradená. Čo čert nechcel teraz ma vytápa dosť pravidelne z WC vytekajúca voda a neodtekajúci sprchový kút, na margo čoho som upozornila správcu na upchatú spoločnú kanalizáciu nachádzajúca sa mimo môjho bytu. Reagoval mi na to, že si mám zavolať inštalatéra a zástupca vlastníkov ma upozornil na to, že tieto úkony nespadajú pod správcu a nie sú hradené z FO (v zmluve to tak uvedené nie je). Z minulosti mám vedomosť, že nepriechodná/upchatá kanalizácia (týkajúca sa vchodu zástupcu) bola hradená z FO. Čo sa týka stúpačky bola správcovi zaslaná aj predžalobná výzva, na ktorú nereagoval. Prosím o radu ako sa mám dožiadať spravodlivosti alebo ako postupovať alebo asi čokoľvek nakoľko mám zrekonštruovaný byt a týmito udalosťami mi je znehodnocovaný a nehovorím o sťažených podmienkach bývania nakoľko pravidelne vytieram splašky v byte, začína sa mi tam združovať nejaký druh mušiek a ísť z bytu na dlhšie ako do práce si naozaj nemôžem dovoliť (neviem si predstaviť tie možné následky). Ďakujem za Vás čas. S pozdravom H.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 16.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Sme názoru, že postup nebol celkom správny. 
Podľa ust. § 9 ods. 4 zákona o vlastníctve bytov platí  (citujeme) : 
"Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,5a) ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca alebo predseda je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok."

To, kde a v akom rozsahu Vás sused vytápa, ako aj miesto poškodenia resp. upchatia potrubia, je vecou posúdenia príslušným odborníkom (havarijná služba), neodporúčame svojpomocné odstraňovanie poruchy, nakoľko môže dôjsť k veľkým škodám a poisťovňa vyžaduje príslušné doklady.
Predpokladáme, že máte uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie bytu ako nehnuteľnosti a poistenie domácnosti /zariadenie/.
Či je poistený aj bytový dom zistite z vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu a správy o činnosti správcu za konkrétny rok.

V  prípade, že táto situácia ako uvádzate v otázkje pretrváva, odporúčame kontaktovať havarijnú službu, ktorá v prípade odstránenia poruchy je povinná Vám vydeať doklad o rozsahu vykonaných prác a doklad o úhrade za službu a vykonané práce.

Následne by ste v prípade, že sa jedná o poistnú udalosť, túto nahlásili svojej poisťovňi,  prípadne správcovi bytového  domu so žiadosťou o preplatenie nákladov v závislosti od miesta  vzniku poruchy. Je vesou správcu bytového domu, aby náklady uplatnil v poisťovni, kde je poistený bytový dom.
Podľa ust. § 810 Občianskeho zákonníka platí (citujeme) : 
"Poistený má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na odvrátenie poistnej udalosti, ktorá poistenému majetku bezprostredne hrozila. Takisto má právo na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil, aby zmiernil následky poistnej udalosti."

Bez ohľadu na to, či bytový dom je poistený a v akom rozsahu, mali ste poistnú udalosť - spadnutie stropu a terajšie poistné udalosti (vytápanie bytu v súčasnosti) nahlásiť svojej poisťovni a riešiť cestou havarijnej služby.

Pokiaľ ste správcu žiadali o odstránenie závady a vynaložili ste náklady na jej odstránenie, pričom sa jedná o závadu týkajúcu sa spoločných zariadení domu, musíte žiadať správcu o uhradenie vzniklej škody.
 


Trápi vás "Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň, ako, prosím, mám riešiť túto situáciu: došlo k škodovej udalosti, v ktorej som bola poškodená. Zavolali sme políciu a jej príslušníci spísali záznam o nehode. Pri nehode sme si napísali vlastný záznam. Následne som sa obrátila na poisťovňu s návrhom na nahlásenie škody, ale oznámili mi, že poistná zmluva nie je aktívna. Od koho by som mala následne žiadať o preplatenie škody, keďže v poisťovni zmluvu neevidujú? Mohli by ste mi poradiť, čo mám teraz robiť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 04.12.2018)

Dobrý deň,

ak dotyčný nemá poistnú zmluvu, potom sa odporúčame obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá môže škodu nahradiť a túto si vymáhať od dotyčného. Rovnako môžete škodu uplatňovať priamo od škodcu, a to aj súdne, pretože je to on, kto škodu spôsobil. poistný vzťah je len vzťahom sekundárnym. Primárny vzťah existuje medzi Vami a škodcom. Môžete ho napr. písomne vyzvať, aby škodu nahradil a ak to neurobí tak ho môžete aj žalovať.


Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem radu. Mala som poistnú udalosť v súvislosti s mojím vozidlom, pri ktorej som však nespôsobila škodu na ničom ani nikomu, okrem môjho vlastného vozidla. Myslela som si, že škoda určite nepresiahne 3 990 EUR, takže polícia nebola volaná. Technik zo Slovexpertu pri prvotnej obhliadke odhadol škodu na sumu nižšiu ako 3 990 EUR. Škoda bola vyčíslená na 5 052 EUR až po oprave vozidla, keď sa zrejme objavilo skryté poškodenie. Poisťovňa mi uložila 15%-nú pokutu z poistného plnenia, pretože som nehlasila dopravnú nehodu a škoda bola vyššia ako 1,5-násobok sumy považovanej za veľkú škodu. Ako mám postupovať ďalej? Vopred ďakujem za váš názor.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 05.10.2018)

Dobrý deň, na Vašu  otázku predladáme nasledovnú odpoveď :

Vo Vašom prípade sa zrejme jedná o poisťovňu Kooperatíva, ktorá zmluvne spolupracuje so spoločnosťou Slovexperta.
Obč. zákonník, ktorý obsahuje právnu úpravu poistných zmlúv, nerieši pokuty ako to uvádzate v otázke. V ust. § 799 uvádza nasledovné :

" (1) Poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli dohodnuté alebo ktoré sú v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené.

(2) Kto má právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si poistiteľ vyžiada. Poistné podmienky mu môžu uložiť aj ďalšie povinnosti.

(3) Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. Poistiteľ nie je oprávnený počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené."  

 

Podmienky poisťovne Vám určujú povinnosti v súvislosti s poistnou udalosťou, ako aj možné pokuty až do výšky 25 %. Odporúčame preštudovať poistné podmienky poisťovne. Sme však názoru, že nenahlásenie poistnej udalosti polícii nemalo vplyv na poistnú udalosť.

Požiadajte poisťovňu o vysvetlenie krátenia poistného plnenia, nielen odkazom na poistné podmienky, ale konkrétne vysvetlenie vo Vašom prípade. V prípade, že nebude spokojná s vysvetlením, môžete sa obrátiť na poisťovacieho ombudsmana /http://www.poistovaciombudsman.sk/formular-pre-alternativne-riesenie-sporu/ a ak nedošlo k vysvetleniu v súlade s ustanoveniami zákona, vymáhanie časti poistného plnenia - predmetnú pokutu ako dôsledok nesplnenia povinností, ktoré si uplatnila poisťovňa, budete musieť podať na súd žalobou voči poisťovni.


 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. V novembri 2014 sme si zakúpili nové auto a hneď v ten istý deň sme si ho na rok poistili v poisťovni. V máji 2015 (polrok neskôr) sme mali v Prešove škodu spôsobenú krupobitím. Kontaktuovali sme autorizovanú servisnú stanicu, aby auto opravili, ale keďže mali mnoho objednávok, dohodli sme sa na termíne 7. septembra 2015. Oprava nás stála 1800 eur, čo sa nám zdalo byť prehnanou cenou. Dohodli sme sa však so servisom, že oni budú komunikovať s poisťovňou, takže sme sa o to ďalej nezaujímali. Keď však v novembri zanikla poisťovňa, servis začal od nás vymáhať sumu za opravu. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako v tejto situácii postupovať? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň, pri oprave vozidla, na ktoré sa vzťahuje poistenie, je nutné postupovať v súlade s pokynmi likvidátora poistnej udalosti. Ak ste dali vozidlo opraviť, ste v zmluvnom vzťahu s autoservisom Vy a nie vaša poisťovňa. Od poisťovne však môžete požadovať, aby v závislosti od dojednaných podmienok v poistnej zmluve, za Vás uhradila cenu prác na vozidle alebo aby Vám preplatila z Vašej strany už zaplatenú opravu. Ak poisťovňa odmietne poskytnúť plnenie autoservisu podľa prvej možnosti, záväzok musíte splniť Vy, nakoľko práce na vozidle ste si objednali Vy. V prípade, že cena resp. rozsah prác nezodpovedá skutočnosti, máte právo tieto reklamovať.


Trápi vás "Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň. Má autoopravovňa právo žiadať preplatenie opravy odo mňa, aj keď som mal havarijnú poistku bez spoluúčasti u poisťovne? Problémom je, že táto poisťovňa po oprave prišla na Slovensku o licenciu a danú sumu jej nezaplatila. Mali som všetko riadne zaplatené v poisťovni a dal som autoservisu splnomocnenie, vzdelávajúce ich, že môžu komunikovať v mojom mene s poisťovňou, ešte pred opravou. Počas opravy poisťovňa fungovala a nikto netušil, že môže nastať problém. Teraz mi autoopravovňa vyhráža súdom. Ide o sumu približne 1800 eur. Škoda na aute bola spôsobená krupobitiou. Prosím o odpoveď, pre mňa ide o veľkú sumu peňazí. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, v právnom vzťahu s autoservisom ste Vy a nie poisťovňa, v ktorej máte vozidlo poistené. Vzhľadom na to, že opravu vozidla ste si objednali Vy, máte povinnosť za tieto zaplatiť dohodnutú cenu. V zmysle poistnej zmluvy a všeobecných poistných podmienok však taktiež máte právo, aby za Vás tieto opravy zaplatila Vaša poisťovňa resp. aby Vám preplatila faktúry vyúčtované za opravu. Svojho záväzku voči autoservisu sa však nemôžete zbaviť, ak poisťovňa svoje zmluvné povinnosti nesplní. Cenu opráv, ktoré zaplatíte autoservisu, preto vymáhajte od vašej poisťovne a to prípadne aj súdnou cestou. 


Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom tohoto fondu. Rád by som vedel, kedy mám ako poškodený občan právo na uplatnenie škody z tohoto fondu. Predstavme si napríklad situáciu, keď mi niekto podpáli vozidlo alebo mi ho ukradne a páchateľ by zostal neznámy. Alebo keby som sa zrazil s niekým, kto by nemal poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Zákon hovorí, že v takých prípadoch si môžem škodu uplatniť z tohoto fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Nie som si však istý, či záleží aj na type krytia, t.j. či mám kasko a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, alebo iba poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Obracal som sa s touto otázkou na Kanceláriu, ale odmietajú mi odpovedať. Nevedel by ste mi náhodou na túto otázku odpovedať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2017)

Dobrý deň, zákon priamo uvádza kedy sa kryje poistenie z fondu. Sú to prípady, keď škodca nemá vozidlo povinne zmluvne poistené. Ak Vám niekto podpáli auto, toť sa nekryje z tohto fondu.


Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň. Poisťovňa mi zamietla nárok na odškodnenie s tvrdením, že som poškodil auto sám, a to cúvaním. Neuvažovala ani nad tým, že som doložil aj policajnú správu, keďže k nehode bola prizvaná aj polícia. Nerátala ani s osobnou výpoveďou vinníka nehody ani svedka, ktorý potvrdil, že nehoda sa stala tak, ako bolo uvedené v správe. Viackrát som sa odvolal, avšak odpoveď poisťovne bola stále zamietavá a pre nich je to už ukončené. Auto som si dal opraviť na vlastné náklady. Vinník nehody mi prisľúbil, že mi tú sumu uhradí, ale po čase sa celkom odmlčal a nereagoval. Nakoniec mi povedal, že ak to nezaplatí poisťovňa, tak ani on nemusí a nech to už nechám tak. Neviem, čo mám robiť ďalej.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 07.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ na súde preukážete, že škoda vznikla tak ako tvrdíte a nie ako tvrdí poisťovňa, potom budete mať nárok na náhradu škody a na súde uspejete. 

To, že Vám poisťovňa zamietla nárok na náhradu škody nemá častokrát nič spoločné a povinnosťou vinníka nahradiť škodu. 

Obráťte sa na advokáta. Môžete sa obrátiť na niektorého z našich advokátov, ktorý vám ochotne poradí. 


Trápi vás "Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne? (Občianske právo)

Dobrý deň. V poisťovni som zrušil poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) motorového vozidla ku dňu 25.10.2015, které bolo uzavreté 26.10.2012. Neskôr, dňa 6.11.2012, som vozidlo poistil havarijnou poistkou. V súlade s paragrafom 800, článkom 1 Občianskeho zákonníka som dňa 24.9.2015 poslal výpoveď. Následne som dostal odpoveď z poisťovne, že výpoveď bola doručená 28.9.2015 po uplynutí lehoty a preto je neplatná. Je ich stanovisko správne? Nemalo by havarijné poistenie zaniknúť spolu so zánikom PZP? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, právne úkony smerujúce k zániku poistenia musia byť v súlade so zákonom a podmienkami poistnej zmluvy. V zmysle § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka, poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. Podľa uvedeného, ste boli povinný doručiť poisťovni výpoveď najneskôr v tomto termíne, inak Vaše podanie nespôsobilo želané právne účinky. Ak poistné obdobie trvá do 6.11.2015, je stanovisko poisťovne správne. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymáhať poistné plnenie od poisťovne?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.