Máte
otázku?

Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Dobrý deň prajem. Dokážem vymôcť dlžobu od kamarátky, keď mám podpísanú iba neoverenú zmluvu a nemám doklad o tom, že tie peniaze prevzala? Okrem toho mám iba SMS komunikáciu, kde dlžobu priznáva a potom e-mailovú komunikáciu, kde sa ale daná suma nespomína. Iba to, že dlžobu priznáva. Pre potrebu viem poslať scan zmluvy. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Dobrý deň, vymoženie osoby od súkromnej osoby je možné. Podpis na zmluve nemusí byť overený, je však potrebné, aby bolo v zmluve potvrdenie o tom, že peniaze prevzala. Ak tam také potvrdenie nie je, môže (ale aj nemusí) dlžníčka túto skutočnosť namíetať. Ak by ju namietala, potom by ste museli na súde inak preukázať, že si dlh požičala. Dôkazy mailom alebo aj SMS sú na súde akceptovateľné, ak protistrana nepoprie, že je to jej mail.

Pošlite nám do mailu kópiu zmluvy.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
pred časom som bola spoludlžníčkou, dlh som vyplatila zo svojho, pretože dlžník neplatil ani nekomunikoval a dodnes so mnou nekomunikuje. Je nejaká šanca tieto peniaze dostať od neho späť? Vopred ďakujem. Veronika

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.10.2021)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci platí ust. § 511 Obč. zákonníka :

"(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
(3) Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných."

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, kto bol veriteľom a či ste celý dlh uhradili bez účasti súdu, alebo na základe súdneho rozhodnutia, a hlavne to, kedy ste celý dlh uhradili. Ako vyplýva z ods. 3 § 511 ak ste uhradili čo i len časť dlhu za dlžníka, ste oprávnený od neho vymáhať Vami uhradený podiel na dlhu. Platí však premlčacia doba podľa ust. § 107 Obč. zákonníka :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

Vo veci odporúčame obratom kontaktovať advokáta, aby vo veci vykonal potrebné právne kroky, aby nedošlo k uplynutiu premlčacej doby.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Mám notárom overenú zmluvu, kde mi dlžníčka priznáva dlh vo výške 1900 euro, ktorý sa zaväzuje splatiť v splátkach alebo vcelku do troch rokov.
Problém je, že zmluva je spísaná 06. 02. 2013 a doteraz mi splatila daná osoba len 600 - 700 euro s tým, že už ďalej odmieta splácať.
Mám ešte nejakú nádej, že sa dá daná suma od nej vymôcť aj po takej dobe?
Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na časové údaje sa javí pohľadávka ako premlčaná. To však nebráni napríklad mimosúdnej výzve zaslanej advokátom dlžníkovi. V tomto prípade však to, či dlh zaplatí závisí výlučne od nej. Ak má vedomosť o premlčaní, dlh už zrejme nebude splácať ani postupne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
mám jeden problém. Či sa s tým dá niečo riešiť, keď pred asi 2-3 rokmi som požičal peniaze dvom ľudom v práci, v ČR. A do dnešného dňa mi nevrátili.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,

neuviedli ste, či ste pôžičku poskytli na základe písomnej zmluvy, alebo vznikla len ústne. Aj ústne uzavretá zmluva o pôžičke je síce platná, avšak vždy náročnejšia na preukazovanie. Dôležité je aj to, ako ste si dohodli podmienky vrátenia požičanej čiastky. Od toho závisí splatnosť dlhu, a v prípade omeškania vzniká nárok aj na úroky z omeškania. A ste si splatnosť dlhu s dlžníkmi nedohodli, v zmysle § 563 OZ platí, že dlžník je povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Odporúčam Vám písomne vyzvať dlžníkov, aby Vám dlh vrátili. Ak výzvu zašlete písomne, máte pre účely súdu dôkaz o tom, že ste dlžníka vyzvali, a ten Vám dlh napriek tomu nezaplatil. Ak sa tak stane,  môžete podať žalobu o zaplatenie dlžnej čiastky. Pre účely súdneho konania však musíte preukázať, že k zmluve o pôžičke došlo, a to reálnym odovzdaním peňazí dlžníkom (doložíte napr. výpisom z bankového účtu). Relevantné budú tiež písomné správy zahrňujúce komunikáciu medzi Vami ako veriteľom a dlžníkmi, ktorými môžete vznik pôžičky preukázať. Žalovať bude potrebné v štáte, v ktorom má dlžník bydlisko.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás mám dlh 3000e voči Slovenskej sporiteľne vždy som si všetko platili nadčas pokiaľ som sa nedostal do finančných problémov budem mať súd môže mi za to hroziť trest odňatia slobody, keď vysvetlím moju situáciu a budem si to platiť po čiastkach ďakujemm za odpoveď.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň, vo otázke ste neuviedli kedy a koľko ste si požičali a od kedy ste v omeškaní s platením splátok. V zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeobecná premlčacia doba tri roky, ktorá začína plynúť prvým dňom odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať prvý raz. T.j. : ak od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli viac ako tri roky a veriteľ v uvedenej lehote neuplatnil svoju pohľadávku cestou súdu, nárok veriteľa je premlčaný.

V súdnom konaní, keďže nepoznáme okolnosti prípadu, treba z dôvodu právnej istoty vzniesť námietku premlčania.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Pekný deň prajem, mám otázku požičala som kamarátovi 24000e mám papier, v ktorom potvrdzuje pôžičku plus SMS a facebookové konverzácie. Kamarát po pol ročnom zavádzaní stále odmieta požičanú sumu vrátiť a však vyhráža sa osobným bankrotom. Otázka znie, keď poda osobný bankrot prídem o všetky peniaze poprípade ako mi poradíte pokračovať v prípade vymáhania dlžnej sumy?

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň,

V takomto prípade je najvhodnejším postupom podať žalobu na zaplatenie dlžnej čiastky. Predmetnú žalobu môžete podať prostredníctvom upomínacieho konania, kde je kauzálne príslušným Okresný súd Banská Bystrica. Žaloba s prílohami sa podáva výlučne elektronicky a poplatok za podanie žaloby je takomto prípade znížený o polovicu. 

 Ak je žaloba opodstatnená, súd vydá následne platobný rozkaz a ak sa ho podarí protistranne riadne doručiť a tá do 15 dní nepodá riadne odôvodnený odpor voči platobnému rozkazu, budete mať v rukách právoplatný exekučný titul, s ktorým môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. 

Podľa zákona, v prípade ak by vyhlásil osobný bankrot (súd mu ho povolí), tak sa prerušia súdne a exekučné konania a svoju pohľadávku si musíte uplatniť v tomto konkurznom konaní, a to prihlásením pohľadávky. V takom prípade, keďže bude mať viacej veriteľov, je tu riziko, že nedostanete späť celú dlžnú sumu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám dlh 7700 e voči TB, nesplácal som pravidelne úver, a prišla mi výzva na úhradu. Očakávam exekúciu koľko mi môžu vziať z príjmu: 626 e v hrubom+150 e odmeny+54 e denná dieťa v čistom dokopy cca 1500/1600 e. Ďakujem.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.02.2019)

Dobrý deň, 

Ak je otázkou len to, v akom rozsahu pri exekučnom konaní bude rozsah zrážok zo mzdy, je treba vychádzať z exekučného poriadku, kde je uvedené v ust. §   a nasl. :

" § 68 : Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.

§ 69 :

(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.8a)

(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

§ 70 :

(1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.

(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.

(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat."

Konkrétnejší rozsah resp. orientačnú výšku rozsahu zrážok zistíte na internete zadaním slov - exekučná kalkulačka.

Poznamenávame, že povinnému sa nesmie zraziť  mesačne suma 205,07 € plus ďalšie sumy v závislosti od počtu vyživovaných osôb.

Samotnú zmluvu o úvere odporúčame poslať na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, adresa 813 11 Bratislava, Župné nám. 13, aby ste sa v prípadnom súdnom konaní vedeli lepšie brániť.

Jedná sa hlavne o dodržanie ustanovení zákona o neprijateľných zmluvných podmienkach.

V prípade, že by Vám bola doručená žaloba, môžete nás kontaktovať, aby sme Vám pomohli.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ako fyzická osoba som dlžníkovi fyzickej osobe požičal peniaze. Skončilo to na súde a u exekútora. Dotyčný podal bankrot (konkurz). Ja som povinný prihlásiť pohľadávku u správcu alebo exekútor? Keď prebehne bankrot budem ja ako veriteľ doplácať skutočne náhrady trovy exekútorovi? Ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ bol na majetok dlžníka, voči ktorému je vedená exekúcia, vyhlásený konkurz, prihlásiť si pohľadávku do konkurzu musíte Vy ako veriteľ. Exekútor nie je osobou oprávnenou na prihlásenie Vašej pohľadávky do konkurzu.

Čo sa týka trov exekúcie, ktorá bude v dôsledku konkurzu zastavená, tieto budete povinný znášať Vy ako veriteľ (oprávnený v exekúcii).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás potreboval by som poradiť ohľadom vymáhania peňazí od ľudí, ktorým som požičal. Dá si to dajako vymáhať, a kde a za kým musím ísť? Pôžička prebehla len ústnou cestou, max. Mám na FB správach to, že priznávajú, že sú mi dlžní. Možno by sa aj našiel svedok, ktorý by mi dosvedčil, že sú mi dlžný. Ďakujem.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ viete preukázať, že došlo k reálnemu odovzdaniu peňazí dotyčným (napr. aj spomínanými správami z FB), či svedeckou výpoveďou, potom je vhodné, pokiaľ ignorujú Vaše výzvy, zvážiť možnosť podania žaloby na súd. 

Ešte predtým ich môžete samozrejme písomne vyzvať na vrátenie dlhu. Ak výzvu budú ignorovať, potom je potrebné obrátiť sa na súd. Urobiť tak treba v 3 ročnej premlčacej lehote, aby ste sa vyhli riziku vznesenia námietky premlčania zo strany dlžníka.

Okrem samotnej istiny môžete žiadať aj úroky z omeškania a ak by ste podávali žalobu tak v prípade úspechu máte nárok na náhradu trov súdneho konania (súdny poplatok a prípadne trovy Vášho právneho zastúpenia).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. 5. 1. 2017 som zapožičial kamarátovi sumu 230 Eur na letenku do Dubaja kam nakoniec neletel, ale sumu nevrátil. Ako dôkaz mám konverzáciu z Facebooku, kde bola aj tretia osoba, ktorá je ochotná ísť svedčiť. V konverzácii niekoľko krát uznal pôžičku voči mojej osobe a zaviazal sa tam, že mi ju splatí hneď ako to bude možné. Žiaľ dnes, 4. 9. 2017 stále nič. Moje výzvy všetky ignoroval. Dokonca aj oficiálnu výzvu na posledné zaplatenie bez percentuálneho navýšenia. Nestalo sa tak. Ako môžem pokračovať teraz? Ďakujem.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2017)

Dobrý deň, dlh môžete vymáhať súdnou cestou, ak Vám táto tretia strana potvrdí poskytnutie peňazí. K návrhu na súd je najvhodnejšie priložiť čestné vyhlásenie tohto svedka a tiež dôkazy z Facebooku.

Dlh môžete vymáhať sám alebo prostredníctvom advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem, požičala som známemu 20 000 e. Na 17 000 e mám uznanie dlhu pred notárom. Dlh mal vrátiť do jedného mesiaca, čo bolo ešte v júli 2016. Doteraz komunikoval, že už už vráti, ale asi mesiac sa úplne odmlčal. Je mi jasné, že som naletela. Pokiaľ viem, odcestoval do Anglicka a obávam sa, či ma vôbec nejaký majetok. Ako mám začať vec riešiť? Podaním na súd nevyriešim nič, pokiaľ nebudem mať o ňom aspoň nejaké informácie. Alebo sa mýlim? Poraďte mi prosím. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, podpísaním uznania dlhu dlžníkom ste sa dostali do výhodnejšieho postavenia z hľadiska preukázania existencie peňažnej pohľadávky a teda aj dôvodnosti Vášho nároku. V prípade, že dlžník svoju povinnosť nesplní dobrovoľne, nemáte inú možnosť ako sa priznania svojho práva domáhať na súde a po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, začať exekučné konanie. Súdny exekútor v konaní zistí majetkové pomery Vášho známeho a určí či Vaša pohľadávka je vymožiteľná. Tento proces môže trvať aj niekoľko rokov, v priebehu ktorých môže dlžník nadobudnúť majetok, napr. dedením, zamestnať sa alebo poberať sociálnu dávku, teda získať určité majetkové hodnoty, ktoré všetky sú postihnuteľné spôsobmi vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Mám rovnaky problém, ide o 4500 eur mám aj doklad, kde sa daný dlznik podpisal, že prevzal peniaze a aj že ich vrati do termínu co nesplnil. výpisy z prevodu a sms, že nám vratia máme tiez, ako mozeme postupovat, aby sme dostali peniaze spat? Dakujem

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2015)

Dobrý deň, najskôr je potrebné skontrolovať dokumenty, či sú dostatočné k vymáhaniu pohľadávky. Ak chcete, tieto Vám môžeme zadarmo skontrolovať. Pošlite ich na mail (ktorý nájdete v kontaktoch). Ak budú dokumenty správne, potom je možné dlh vymáhať. Ak by dokumenty neboli správne vyplnené, potom Vám odporučíme ďalší postup pred samotným vymáhaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku