Máte
otázku?

Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Bratislava

Otázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Dobrý deň. Dokážem vymôcť dlh od kamarátky, ak môžem preukázať iba neoverenú zmluvu, a nemám doklad o tom, že peniaze prijala? Moje dôkazy sú obmedzené na SMS komunikáciu, v ktorej dlh priznáva, a e-mailovú komunikáciu, v ktorej ale daná suma nie je spomínaná. Iba potvrdzuje, že má u mňa dlh. V prípade potreby som schopný poskytnúť skenovanú zmluvu. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

Dobrý deň, vymoženie osoby od súkromnej osoby je možné. Podpis na zmluve nemusí byť overený, je však potrebné, aby bolo v zmluve potvrdenie o tom, že peniaze prevzala. Ak tam také potvrdenie nie je, môže (ale aj nemusí) dlžníčka túto skutočnosť namíetať. Ak by ju namietala, potom by ste museli na súde inak preukázať, že si dlh požičala. Dôkazy mailom alebo aj SMS sú na súde akceptovateľné, ak protistrana nepoprie, že je to jej mail.

Pošlite nám do mailu kópiu zmluvy.

Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dal som si doviezť auto zo zahraničia, za ktoré som zaplatil, a spísaná bola aj kúpno-predajná zmluva. Avšak vozidlo nebolo dovezené a neboli vrátené ani peniaze. Následne bola spísaná zápisnica o odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy a u notára spísaná zápisnica o uznaní dlhu. Dlh vo výške 15 700 € má byť splatený do 01.09.2024, avšak asi k tomu nedôjde. Ako mám ďalej postupovať?

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 10.07.2024)

Dobrý deň, zrejme ste sa vo veci už obrátili na notára, ktorý spísal uznanie dlhu predpokladáme, že samotná zápisnica je aj exekučným titulom, čo v podstate znamená, že v prípade, že dlh dňa 1.9.2024 nebude uhradený, budete môcť podať návrh na vykonanie exekúcie a to bez toho, aby vo veci ešte musel príslušný súd vydať platobný rozkaz alebo rozsudok.

Ak je to tak, potom treba vychádzať zo samotnej notárskej zápisnice, a ak k úhrade dlhu dňa 1.9.2024 nedôjde, dlžník sa dňom 2.9.2024 dostane do omeškania a vy budete môcť za vyššie uvedeného predpokladu /notárska zápisnica ako exekučný titul/ podať návrh na vykonanie exekúcie, keďže ako predpokladáme, že notárska zápisnica je aj exekučným titulom. Návrh na vykonanie exekúcie vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Zoznam súdnych exekútorov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR, ako aj na stránke Slov. komory exekútorov.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pred tromi rokmi som zaplatil faktúry za stavebné práce v dome, ktorý mi nepatrí. Tiež som platil vodu a elektrinu, občas som tam bol cez víkendy. Majiteľ domu mi nechce uhradiť zaplatené faktúry. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 29.06.2024)

Dobrý deň,

V prípade, že ste uhrádzali faktúry a náklady na nehnuteľnosť, ktorá vám nepatrí, základnou otázkou je, či existuje nejaká forma dohody medzi vami a vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Ak takéto náklady neboli vopred dohodnuté, situácia môže byť komplikovaná.

Môžete začať tým, že písomne vyzvete vlastníka nehnuteľnosti na úhradu uhradených nákladov. Písomná výzva by mala obsahovať podrobnosti o všetkých nákladoch, ktoré ste uhradili, ich dôvod a celkovú sumu. Výzvu pošlite doporučenou poštou, aby ste mali dôkaz o jej doručení.

Ak vlastník nereaguje alebo odmieta záväzky splniť, odporúčam podať návrh na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde. Pre vymáhanie pohľadávky budete musieť preukázať, že ste náklady skutočne uhradili a že tieto náklady boli oprávnené.


Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj brat neplatí banke splátky na pôžičku, kde má ako zálohu otcov byt. Exekútor plánuje byt zaradiť do dražby, čo by mohlo vyústiť v otcovo vysťahovanie. Brat aktuálne pracuje v Rakúsku a jeho príjem je dostatočný, avšak nevenuje nám žiadnu pozornosť. Otec je bezradný a nevie, ako postupovať ďalej. Existuje nejaká možnosť, ako túto situáciu riešiť alebo požadovať od brata splatenie dlhu?

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, samozrejme, ak by ste vy za vášho brata splnili dlh za účelom vyhnutia sa dražbe záložcu, potom vám vznikne voči nemu pohľadávka, na ktorej vydanie máte právo. Túto by ste od neho vedeli vymáhať aj súdnou cestou, a to podaním žaloby o zaplatenie. Totiž platí, v zmysle ust. § 454 OZ:

"Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám."

Vzhľadom na uvedené, splnením dlhu vášho brata by sa tento na váš úkor obohatil, a preto by bol povinný vám takto získaný majetkový prospech vydať. 

 


Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, predala som ako súkromná osoba veci z bytu a dotyčná kupujúca mi za ne nezaplatila. Dlžná suma bola vo výške 4 000 eur. Asi po roku mi vyplatila 1 000 eur. Ďalší rok sa po mojich výzvach vyhovárala, že nemá peniaze. Táto osoba poberá starobný dôchodok a je zamestnaná na plný úväzok, aktuálne je na PN. Nemám žiadnu zmluvu o predaji ani o kúpe. Verila som jej, že dodrží ústnu dohodu. Už to trvá asi dva roky. Veci som predávala, pretože som sa chcela presťahovať do iného mesta. Teraz mám poloprázdny byt a žiadne peniaze. Som na činnosti nevýlučnej a mám zdravotné ťažkosti. Poradte mi, prosím, ako mám ďalej postupovať? Je možné vymáhať dlh bez zmluvy? Mám iba komunikáciu cez Messenger. Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň,
áno, dlh je možné vymáhať aj bez písomnej zmluvy. Je dobré, že máte k dispozícii písomnú komunikáciu v aplikácii messenger, nakoľko môže poslúžiť ako dôkaz, že k uzavretiu kúpnej zmluvy došlo a že dlžník si svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu neplní riadne. Odporúčam Vám podať návrh na vydanie platobného rozkazu a požadovať dosiaľ nezaplatenú sumu. V takomto prípade máte nárok aj na úroky z omeškania. Ak si to želáte, môžete ešte raz dlžníka vyzvať, aby Vám daný dlh uhradil, a uviesť, že ak Vám dlh nesplní, budete požadovať aj úroky z omeškania, a zároveň, ak bude v konaní dlžníčka neúspešná, tak bude povinná nahradiť aj trovy konania a celkový dlh bude oveľa väčší ako teraz. S celou záležitosťou Vám môže pomôcť aj advokát, ktorý by za Vás mohol vypracovať aj výzvu na zaplatenie dlžnej sumy a aj návrh na vydanie platobného rozkazu. Ale aspoň nejaký dôkaz o tom, čo bolo predmetom kúpy a aká bola dohodnutá suma potrebujete. Ako dôkaz môže slúžiť aj svedecká výpoveď.


Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, nemám k dispozícii žiadnu zmluvu o požičiavaní peňazí, ktoré boli požičané viackrát v celkovej sume 1500 eur. Mám k dispozícii iba komunikáciu prostredníctvom Messengeru a neexistuje žiadna zmluva ani svedkovia. Môžete mi, prosím, poradiť, ako to mám riešiť? Bol som oklamaná rodinou a mám tri malé deti. Chcela by som dostať peniaze späť. Vopred ďakujem za prečítanie mojej správy.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 06.11.2022)

Dobrý deň,
pri takýchto pôžičkách je veľmi dôležité akým spôsobom bola pôžička poskytnutá. Či v hotovosti alebo prevodom na bankový účet. Ak ste peniaze dali dlžníkovi v hotovosti, ale nemáte od neho podpísaný žiadny dokument, v ktorom by potvrdzoval prevzatie peňazí, samotná komunikácia nemusí vždy postačovať.

V takých prípadoch, najmä ak je ochota zo strany dlžníka, je vhodné im dať podpísať uznanie dlhu a dať im ešte krátku lehotu na zaplatenie. Ak nezaplatia, tak Vaše postavenie v súdnom konaní bude oveľa silnejšie s uznaním dlhu, ako iba s messenger komunikáciou.

Uznanie dlhu si môžete vytvoriť na stránke https://uznanie-dlhu.sk/


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ak nemám žiadnu zmluvu o tom, že som požičal peniaze a svedkom je môj brat, je možné súdnou cestou vymáhať dlh späť?

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 10.08.2022)

Dobrý deň,
áno, je to možné a prekážkou nie je fakt, že zmluva nebola uzatvorená písomne. Tento fakt však sťažuje Vašu pozíciu, pretože budete musieť dokázať, že ste danej osobe odovzdali peniaze, ktoré boli predmetom pôžičky. Na tieto účely by ako dôkaz mohla poslúžiť napríklad vzájomná komunikácia s touto osobou prostredníctvom SMS alebo sociálnych sietí, alebo svedecká výpoveď. 

Dôležité je tiež, či ste si dohodli dobu, do ktorej má dlžník svoj dlh splniť. Avšak ak by ste si ju aj dohodli bude ťažké to súdu preukázať, keďže písomná zmluva nebola vyhotovená. Vychádzajme teda z toho, že doba na splnenie dlhu dohodnutá nebola. V takom prípade sa postupuje podľa všeobecných ustanovení splnenia dlhu podľa Občianskeho zákonníka a dlžník je povinný plniť deň po tom čo ho nato vyzval veriteľ, teda Vy. Ak k takémuto požiadaniu došlo a dlžník Vám predmet pôžičky nechce vrátiť, pošlite mu tzv. predžalobnú výzvu. Uveďte v nej, že ak dlžník svoj dlh nesplní, obrátite sa na súd. Taktiež uveďte, že v zmysle zákona máte právo aj na úroky z omeškania, a teda čím dlhšie bude so splnením svojho dlhu váhať, tým bude dlh väčší a taktiež sa navýši aj trovy konania (náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s konaním), ak by sa tento spor riešil na súde, a teda splnenie dlhu čím skôr je v jeho záujme. Poukážte tiež na fakt, že Váš brat bol svedkom v tejto veci a navrhnite ho ako svedka. 

Do budúcna je potrebné dať si väčší pozor a radšej si zvoliť formu písomnej zmluvy, ktorej vyhotovenie síce zaberie nejaký čas, avšak ak nastane podobná situácia ako teraz, budete chránený viac. Zadarmo si môžete stiahnuť zo stránky www.zmluvaopozicke.sk. 


Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, jeden človek mi dlhuje peniaze. Nemám o tom písomný dôkaz, no priznal to v správach na FC a cez telefón. Ako by som mal postupovať? Išlo o peniaze v súvislosti s futbalom. Viem jeho meno a odkiaľ je, ale nemám presnú adresu.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 03.08.2022)

Dobrý deň,
ak existuje aspoň komunikácia, kde potvrdzuje existenciu pôžičky, tak by to mohlo postačovať. Závisí, či a ako účinne to bude v prípadnom súdnom konaní popierať. Ak nepoznáte presnú adresu, máte možno obrátiť sa na register obyvateľov. Dáte im údaje a požiadate ich o uvedenie adresy. Následne mu pošlite list, v ktorom ho vyzvete na vrátenie dlhu. Ak to neurobí, potom bude potrebné podať žalobu.


Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Pred nejakým časom som bola spoludlžníčkou a dlh som vyplatila zo svojich peňazí, pretože dlžník neplatil a ani nekomunikoval. Dodnes so mnou stále nekomunikuje. Existuje nejaká možnosť, ako tieto peniaze dostať od neho späť? Vopred ďakujem, Veronika

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 20.10.2021)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci platí ust. § 511 Obč. zákonníka :

"(1) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.
(2) Ak právnym predpisom alebo rozhodnutím súdu nie je ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov vo vzájomnom pomere rovnaké. Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môže od nich požadovať, aby dlh podľa podielov na nich pripadajúcich splnili alebo aby ho v tomto rozsahu dlhu inak zbavili.
(3) Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. Pokiaľ nemôže niektorý z dlžníkov svoj podiel splniť, rozvrhne sa tento podiel rovnakým dielom na všetkých ostatných."

Podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, kto bol veriteľom a či ste celý dlh uhradili bez účasti súdu, alebo na základe súdneho rozhodnutia, a hlavne to, kedy ste celý dlh uhradili. Ako vyplýva z ods. 3 § 511 ak ste uhradili čo i len časť dlhu za dlžníka, ste oprávnený od neho vymáhať Vami uhradený podiel na dlhu. Platí však premlčacia doba podľa ust. § 107 Obč. zákonníka :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

Vo veci odporúčame obratom kontaktovať advokáta, aby vo veci vykonal potrebné právne kroky, aby nedošlo k uplynutiu premlčacej doby.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám notárom overenú zmluvu, v ktorej mi dlžníčka priznáva dlh vo výške 1900 eur, ktorý sľubuje splatiť buď v splátkach, alebo naraz, a to do troch rokov. Problém však predstavuje skutočnosť, že zmluva bola vyhotovená 6. februára 2013 a doteraz mi daná osoba splatila len približne 600 až 700 eur a teraz odmieta pokračovať v splácaní. Mám ešte nejakú nádej, že sa dá daná suma od nej vymôcť aj po takej dobe? Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na časové údaje sa javí pohľadávka ako premlčaná. To však nebráni napríklad mimosúdnej výzve zaslanej advokátom dlžníkovi. V tomto prípade však to, či dlh zaplatí závisí výlučne od nej. Ak má vedomosť o premlčaní, dlh už zrejme nebude splácať ani postupne.


Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám jeden problém. Chcem sa opýtať, či sa dá niečo riešiť s tým, že pred približne 2-3 rokmi som požičal peniaze dvom kolegom v práci, pričom pracujem v Českej republike. Až do dnešného dňa mi ich však nevrátili.

Odpoveď: Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,

neuviedli ste, či ste pôžičku poskytli na základe písomnej zmluvy, alebo vznikla len ústne. Aj ústne uzavretá zmluva o pôžičke je síce platná, avšak vždy náročnejšia na preukazovanie. Dôležité je aj to, ako ste si dohodli podmienky vrátenia požičanej čiastky. Od toho závisí splatnosť dlhu, a v prípade omeškania vzniká nárok aj na úroky z omeškania. A ste si splatnosť dlhu s dlžníkmi nedohodli, v zmysle § 563 OZ platí, že dlžník je povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Odporúčam Vám písomne vyzvať dlžníkov, aby Vám dlh vrátili. Ak výzvu zašlete písomne, máte pre účely súdu dôkaz o tom, že ste dlžníka vyzvali, a ten Vám dlh napriek tomu nezaplatil. Ak sa tak stane,  môžete podať žalobu o zaplatenie dlžnej čiastky. Pre účely súdneho konania však musíte preukázať, že k zmluve o pôžičke došlo, a to reálnym odovzdaním peňazí dlžníkom (doložíte napr. výpisom z bankového účtu). Relevantné budú tiež písomné správy zahrňujúce komunikáciu medzi Vami ako veriteľom a dlžníkmi, ktorými môžete vznik pôžičky preukázať. Žalovať bude potrebné v štáte, v ktorom má dlžník bydlisko.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vymoženie dlžoby od súkromnej osoby" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.