'

Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 20. 9. 2016

Otázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Dobrý deň,prosím Vás o radu.Manžel je živnostník,pracoval cez Košicku agenturu v Holandsku,zaslali sme fakturu,splatnosť má v zmluve do 30 dní. Teraz mi poslali mail,že faktura sa spláca až k poslednému dňu mesiaca. Nerobí prvý raz ako živnostník a stále bola splatnosť pri odoslaní faktur podľa zmluvy.Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Dobrý deň,

pokiaľ bola splatnosť dohodnutá zmluvne na 30 dní, potom nie je dôvod na to, aby objednávateľ nevyplatil Vášho manžela a svojvoľne menil dátum splatnosti. Odporúčam objednávateľa písomne vyzvať na úhradu faktúry a poukázať na podmienky dohodnuté v zmluve. Ak odmietne uhradiť faktúru v lehote splatnosti, môžete túto sumu aj s úrokom s omeškania vymáhať súdnou cestou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?
Dobrý deň, pracoval som pol roka v Nemecku ako živnostník na slovensku živnosť a mal som zmluvu o dielo a od zamestnávateľa zo Slovenská som nedostal vyplatenú faktúru v sume 1002 eur a už to trvá 4 mesiac. Faktúru som vystavil a podpísanú s pečiatkou odoslal na jeho e-mail s tým, že mi prišla odpoveď: Dobrý deň,
Posielame Vám potvrdenú faktúru, ktorú akceptujeme a na základe žiadosti vrátenia daní z Nemecka Vám bude faktúra uhradená najneskôr do konca Augusta. Nebolo tomu tak, peniaze mi prišli až 2. Septembra a dokonca nie všetko len 702 eur a nie 1002 eur. Momentálne komunikujem z bývalým zamestnávateľom cez smsky, kedy mieni zvyšnú sumu doplatiť, ale vždy sa ohradza tým, že o týždeň ti pošlem peniaze a mne tých 300 eur fakt treba poraďte mi prosím Vás čo v takejto situácii robiť Ďakujem.

 

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom  na okolnosť, že Vám už vyplatil sumu  702 €, odporúčame dlžníkovi poslať posledný pokus o zmier formou emailu s určením termínu úhrady a upozornením, že ak vo Vami určenej lehote napr. 3 dni nebude dlžná suma uhradená, vec postúpite advokátovi, s tým, aby  dlžnú sumu vymáhal cestou súdu. Postúpením na súd vzniknú dlžníkovi ďalšie náklady spojené so súdny  konaním - súdny poplatok 6 % z dlžnej sumy, ak aj trovy právneho zastupovania. 

V prípade, že by k úhrade nedošlo, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu a vo veci podáme návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý po splnení zákonných náležitostí bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní v zmysle ust. Civilného sporového poriadku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Manžel je živnostník a nemá podpísanú žiadnu zmluvu. Manžel chce ísť do lepšie platenej práce, no ten čo za neho manžel robí sa mu vyhráža, že mu nevyplatí peniaze. Je na to nejaký zákon, či nie ? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

nevieme, či sme správne pochopili Vami položenú otázku.

Z otázky pre nás vyplýva, že manžel je živnostník a pracuje pre nejakú spoločnosť bez zmluvy prípadne aspoň nejakej objednávky. V otázke uvádzate, že manžel pracuje za iného živnostníka a ten sa mu vyhráža, že mu nevyplatí peniaze za vykonanú prácu, ktorú vykonáva pre celkom inú spoločnosť.

Trochu zvláštny právny, nie však neobvyklý stav. 

Predovšetkým musíme uviesť, že Váš manžel ak je živnostníkom musí si upraviť zmluvný vzťah so živnostníkom, pre ktorého vykonáva nejaké práce a to buď na základe objednávky /nepíšete o aké práce sa jedná/, dohodnúť rozsah prác, jednotkovú cenu a konečnú cenu, vrátane podmienok splatnosti.

Najlepšie je však zmluvný vzťah upraviť samostatnou zmluvou podľa Obchodného zákonníka priamo s objednávateľom prác.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Priateľ je živnostník a zhruba v polovici januára prestúpil priamo pod firmu kde momentálne pracuje avšak minula firma mu nevyplatila peniaze za december a január čo je asi 1300 eur. Zvaľujú to na nemenovaného pána, ktorý im to ešte nevyplatil čo je vonkoncom aj pravda, ale zmluvu mal s nimi. Preto nevieme, čo mame robiť. Vyhovárajú sa, že tiež nemajú peniaze na zaplatenie ale v zmluve nebolo spomenuté nič také, že ak by nemali peniaze na zaplatenie, že zaplatiť nemusia. Splatnosť za december bola 31.1. A stále nič. Ako sa mame dopracovať k tým peniazom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2019)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch prichádza do úvahy mimosúdne vymáhanie pohľadávky, alebo súdne vymáhanie pohľadávky. V rámci mimosúdneho vymáhania sa posiela výzva na zaplatenie dlžnej sumy. Vo výzve vyzvete dlžníka, aby dlžnú sumu zaplatil, uvediete na základe čoho si sumu nárokujete a tiež je vhodné uviesť lehotu na splnenie. Urobte to písomne. Mimosúdna výzva advokáta má vyššiu váhu, niektorí dlžníci zaplatia už na takúto výzvu. V každom prípade odporúčame zaslať výzvu doporučene.

 

Ak dlžník nezaplatí ani na výzvu, nasleduje súdne vymáhanie dlžnej sumy. V tomto prípade je potrebné podať žalobu, resp. návrh na vydanie platobného rozkazu, v ktorom uvediete všetky podstatné skutočnosti - ako vznikol vzťah medzi Vami, o aký vzťah sa jedná, na základe čoho si uplatňujete nárok a pod. Následne súd vydá platobný rozkaz a zaviaže dlžníka, aby do 15 dní od doručenia zaplatil dlžnú sumu, alebo aby podal odpor. Ak dlžnú sumu nezaplatí v tejto lehote a ani nepodá odpor, stane sa platobný rozkaz vykonateľný a vy nárok môžete vymáhať prostredníctvom exekútora. Dlžník sa nemôže brániť tým, že mu niekto iný nezaplatil ak v zmluve nie je zmienka o tom, že sa má čakať na iného dlžníka, kým uhradí svoj dlh.


Ak dlžník podá odpor, súd nariadi pojednávanie a bude sa vo veci konať pred súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím Vás ako postupovať ak živnostníkovi nezaplatia faktúru, ktorú si odrobil? Majú právo mu siahnuť na plat za to, že z práce dal výpoveď? Nepodpísal žiadnu finančnú zodpovednosť (ani žiadnu zmluvu) ak z práce odíde a vyhrážajú sa mu, že mu nezaplatia lebo spôsobil škodu za to, že odišiel. Jedna sa o približnú sumu 400 eur. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň,

je obtiažne posúdiť Vašu, nakoľko neuvádzate, aká bola medzi Vami dohoda, najmä  týkajúca sa podmienok vzniku nároku na odmenu. Pre vznik zodpovednosti za škodu nie potrebné, aby sa zmluvná strana k tomu, že nesie zodpovednosť zmluvne zaviazala. Ak svojím konaním, prípadne nečinnosťou škodu skutočne spôsobila, bude ju musieť uhradiť. Druhá strana ju však bude musieť preukázať a vyčísliť. 

Ak ste svoje práce vykonali riadne a včas a ukončili ste zmluvu v súlade s tým, ako ste sa dohodli, alebo v súlade so zákonom, potom máte nárok na uhradenie faktúry. 

Bude však lepšie, ak sa obrátite na advokáta v okolí, aby ste spolu osobne vec prebrali a zvolili postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať čo urobiť, keď ma nevyplatili za november a december. Informácie čo viem sú nasledovne: sú dvaja konatelia, ktorí vlastnia subdodávateľskú firmu, v ktorej som pracoval na živnosť. Oni sa medzi sebou pohádali a zablokovali si účet. Sme 10-ti, čo sme takto dopadli, každý po splatnosti. Prosím o radu za všetkých mojich kolegov. Vopred ďakujeme.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2018)

Dobrý deň. Zo zadanej otázky vyplýva, že viacerí ste sa ocitli v situácii, kedy evidujete neuhradené pohľadávky. V takomto prípade je na mieste začať s vymáhaním splatných neuhradených pohľadávok.

Vymáhať pohľadávky je možné mimosúdne alebo súdnou cestou. Mimosúdne vymáhanie sa realizuje zaslaním výzvy, resp. upomienky dlžníkovi. Ak takáto aktivita zostane bez výsledku, je na mieste podať na príslušný súd žalobu, ktorou sa budete domáhať zaplatenia dlžných súm. Pritom podmienkou súdneho konania nie je to, aby ste dlžníka vyzývali na úhradu najskôr mimosúdne. So súdnym konaním možno začať ihneď po márnom uplynutí splatnosti.

Pri prípadnom súdnom konaní je však potrebné počítať s tým, že uplatňované pohľadávky je potrebné preukázať dôkaznými prostriedkami, a síce najmä zmluvami, faktúrami, dodacími listami, či inými potvrdeniami o vykonaní zmluvného plnenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať čo urobiť, keď ma nevyplatili za október a november. Splatnosť už uplynula. Tá pani, s ktorou mám zmluvu, údajne dala peniaze niekomu, nech nás vyplatí a on tie peniaze spreneveril. Ako pokračovať? Mne bolo povedané, že aj keď podám oznámenie mi to nepomôže, pretože pani udala toho, čo to spreneveril.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ evidujete neuhradenú pohľadávku, je na mieste skúsiť ju vymáhať. Pritom z Vášho uhla pohľadu je dôležité to, s kým máte uzavretú zmluvu. Ak máte zmluvu s osobou, ktorá v rozpore so zmluvou dala peniaze tretej osobe a tá peniaze spreneverila, táto skutočnosť pre Vás nie je rozhodujúca. Rozhodujúce je len to, že Vy ste si svoje zmluvné plnenie splnili a druhá strana nie. Z uvedeného dôvodu mám za to, že peniaze môžete od druhej zmluvnej strany vymáhať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk