Máte
otázku?

Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Môj manžel je živnostník a pracoval cez košickú agentúru v Holandsku. Zaslali sme faktúru, ktorej splatnosť je podľa zmluvy do 30 dní. Teraz nám však prišiel e-mail, ktorý uvádza, že faktúra sa spláca až k poslednému dňu mesiaca. Manžel nie je na trhu prvýkrát a v minulosti bola splatnosť pri odoslaní faktúr vždy podľa zmluvy. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

Dobrý deň,

pokiaľ bola splatnosť dohodnutá zmluvne na 30 dní, potom nie je dôvod na to, aby objednávateľ nevyplatil Vášho manžela a svojvoľne menil dátum splatnosti. Odporúčam objednávateľa písomne vyzvať na úhradu faktúry a poukázať na podmienky dohodnuté v zmluve. Ak odmietne uhradiť faktúru v lehote splatnosti, môžete túto sumu aj s úrokom s omeškania vymáhať súdnou cestou.

Trápi vás "Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom nevyplatenia faktúry. Pracoval som v Nemecku a mal som podpísanú zmluvu o diele s tým, že projekt je stanovený na určitú dobu. Po dohode so stavbyvedúcim, ktorý bol spokojný s mojou prácou v danom projekte, mi udelil súhlas a uvoľnil ma z projektu. Nastal však problém, keď o deň neskôr volal majiteľ firmy a požadoval môj návrat, hrozil pokutou a teraz mi odmieta vyplatiť faktúru. Potreboval by som poradiť, ako postupovať ďalej. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2023)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že nepoznáme obsah Vami podpísanej zmluvy /predpokladáme, že ide o zmluvu o dielo/ a preto je potrebné sa riadiť jej ustanoveniami. Uvádzame súčasne, že samotný stavbyvedúci ak nie je účastníkom zmluvy ako odberateľ v zmluve o dielo, nie je oprávnený ukončovať zmluvu o dielo, ak z Vami podpísanej zmluvy nevyplýva iné, a čo sa týka aj vlastníka spoločnosti, pre ktorú ste zrejme robili.

Pokiaľ ide o zmluvnú pokutu, tu platí ak by sa zmluva riadila ust. Obchodného zákonníka, potom platí aj ust. § 544 Obč. zákonníka a to, že "ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda."

Súčasne platí, že zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia."

Následne platí ust. § 301 Obchodného zákonníka :

"Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl."       Vy sám zmluvnú pokutu neuhradzujte a v zmysle Vami podpísanej zmluvy vyúčtujte vykonané práce. Odporúčam súčasne, aby ste pre právne ukončenie zmluvného vzťahu kontaktovali advokáta, aby zmluvu preštudoval, vec posúdil a odporučil najlepšie riešenie pre Vás.
Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem. Chcem sa spýtať: pracujem u jednej pani, ktorá mi sľúbila zálohovú platbu. Máme to aj na papieri podpísané a neustále ma odkladá. Takmer by som povedal, že už je vykonanej práce na vyše a peniaze na účet stále nie sú. Zajtra to zastavím. Ako mám pokračovať? Ďakujem. Marcel.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 23.05.2022)

Dobrý deň, z vami položenej otázky predpokladáme, že ide o nejaké stavebné práce resp. podobné práce a máte podpísanú zmluvu o dielo, kde ste sa dohodli na zálohových platbách. Dielo vykonávate ako živnostník pre fyzickú osobu - nepodpikateľa. To len predpokladáme, lebo nepoznáme obsah zmluvy. 

Podľa ust. § 634 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu.
(2) Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. "

Súčasne platí ust. § 517 Obč. zákonníka :

"Omeškanie dlžníka
§ 517
(1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.
(2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis."
 
Z uvedených zákonných ustanovení - § 634 - vyplýva, že ak ste sa dohodli na zálohových platbách podľa vykonaných prác, objednávateľ diela je povinný ich uhradiť. V nadväznosti na uvedené platí § 517 Obč. zákonníka, že ak je veriteľ - objednávateľ diela - v omeškaní s platením dlžnej sumy, potom vy ste oprávnený jej poskytnuť lehotu na úhradu dlžnej sumy a ak k úhrade ani v dodatočnej lehote nedôjde, ste oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo.
Na vyššie uvedené zákonné ustanovenia môžete objednávateľa diela upozorniť a ak k úhrade preddavkovej platby nedôjde ani v dodatočnej lehote nedôjde, potom odstúpte od zmluvy o dielo písomne. Doteraz vykonané práce si zdokumentujte ( napr. fotodokumentácia a podobne/.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Pracoval som ako živnostník ešte minulý mesiac (apríl 2021) pre spoločnosť B. v Bratislave. Pôsobil som ako finančný sprostredkovateľ na základe mandatárskej zmluvy. Kvôli nepriaznivým záležitostiam som ukončil pomer. Do 15. dňa v mesiaci im vždy vystavujem faktúru. Doposiaľ nebol žiadny problém, ale teraz mi odmietajú vyplatiť faktúru. Tradične mi faktúru vyplácali prevodom a tak som to postupoval aj teraz. No teraz žiadajú, aby som faktúru vyhotovil na hotovosť. Nemám však čas a ani dôvod ísť osobne do tejto spoločnosti. Preto som im faktúru vyhotovil na vyplatenie prevodom a oni mi ju odmietajú vyplatiť. Čo by som mal v takomto prípade urobiť?

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 19.05.2021)

Dobrý deň,
ak ste vystavili faktúru na prevod fin.prostriedkov prostredníctvom banky, nie je právny dôvod, aby ste faktúru opravovali s tým, že úhrada bude vykonaná v hotovosti. Je vecou odberateľa, aby faktúru uhradil, a to či už prevodom na váš bankový účet alebo poštovou poukážkou na Vašu adresu.


Trápi vás "Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ak budem ako živnostník vykonávať práce pre iného živnostníka alebo pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú formu zmluvy alebo dohody je najlepšie s nimi uzavrieť? Ide o práce v lese, konkrétne o ťažbu dreva. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
pre každý prípad odporúčame obchodné zmluvy uzatvárať v písomnej podobe. Hoci mnohé zmluvy pre svoju platnosť nevyžadujú písomnú formu, avšak v budúcnosti ak z právneho vzťahu vznikne spor, je vždy jednoduchšie preukazovať skutočnosti písomnou zmluvou. Ústne dohody sú takmer nepreukázateľné (napríklad vo vzťahu k odmene za prácu, vo vzťahu k spôsobu fakturácie...).


Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Išiel som pracovať do Nemecka prostredníctvom Slovenskej SRO. Medzi nami bola podpísaná Rámcová pracovná zmluva. Po týždni a pol som sa však rozhodol vrátiť domov, hoci zmluva bola na pol roka. Teraz mi pán nechce vyplatiť faktúru za odrobené hodiny s odôvodnením, že som porušil pracovnú zmluvu tým, že som nedodržal dohodnutý termín. Je možné to riešiť súdnou cestou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 01.11.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade je nutné uviesť, že ak ste pracovali ako živnostník, nepodpisuje sa pracovná zmluva. V tomto prípade sa mohlo jednať o obchodnoprávny vzťah medzi sro a živnostníkom. Treba vo Vašej zmluve, ktorú ste podpísali pozrieť (a s prihliadnutím na charakter právneho vzťahu) posúdiť, či boli splnené podmienky na vyfakturovanie, prípadne či ste boli oprávnený pracovisko opustiť skôr.

V prípade záujmu o posúdenie Vašej veci nám pošlite Vaše podklady na e-mailovú adresu, a my Vám ich bezplatne posúdime.


Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pracoval som na živnosť v zahraničí. Po niekoľkých týždňoch som odišiel kvôli zlým podmienkam, ale bohužiaľ, stále som neobdržal zaplatenú faktúru. Mali sme dohodu o diele, v ktorej bola ustanovená hodinová odmena. Majiteľ sa mi vyhráža, že mi nemusí zaplatiť nič, že má takto nasmluvné právo a že ešte ja mu budem musieť zaplatiť pokutu. Prosím o radu.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 27.10.2020)

Dobrý deň,
ťažko povedať, ako to máte presne nastavené. Treba postupovať podľa zmluvy. Ak máte hodinovú sadzbu, mali by ste mať nejaký výkaz prác, kde bude jasné, koľko ste odpracovali a podľa toho mu vystaviť faktúru. Ak to preukázať neviete, bude to pre Vás zložitejšie. Pokiaľ ide o zmluvnú pokutu, treba si dobre pozrieť dôvody na zmluvnú pokutu v zmluve, či ste ich naplnili a či tam nie je výnimka. 


Trápi vás "Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pracovala som na živnosť v Slovensku, ale bola som poslaná do zahraničia. Následne som ukončila pracovný pomer so zamestnávateľom vzájomnou dohodou, avšak zamestnávateľ mi nevyplatil celkovú sumu vo výške 600 eur. Chcela by som sa teda informovať, či ho môžem nahlásiť na inšpekciu práce. Pracovný pomer som ukončila 20. 12. 2019. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, nakoľko ste pracovali pre neho ako živnostníčka, nejde o pracovnoprávny pomer, ale obchodnoprávny vzťah medzi dvoma podnikateľmi. Z toho dôvodu sa na tento právny vzťah nevzťahuje ochrana Zákonníka práce, a teda ani možnosť vykonať kontrolu zo strany Inšpektorátu práce. Ak by ste podali na inšpektorát práce podnet, s vysokou pravdepodobnosťou by túto vec ukončili tým, že medzi Vami nevznikol žiadny pracovnoprávny pomer. To však neznamená, že sumu vo výške 600,- € Vám nie je povinný dlžník uhradiť. Treba však zistiť akú ste mali podpísanú zmluvu, ako bola dohodnutá odmena za túto prácu a následne predbežne posúdiť vymáhateľnosť Vašej pohľadávky. Ak budete disponovať všetkými potrebnými dokladmi na preukázanie svojej pohľadávky, je možné sa dlžnej sumy domáhať aj súdnou cestou.


Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, pracujem ako živnostník a nedávno som vykonával prácu pre firmu v Trenčíne. Firma mi však za október 2019 odmietla uhradiť faktúru, a tak som tento mesiac zostal bez príjmu. Môj zamestnávateľ mi navyše hrozil fyzickou agresiou a tvrdil, že som za daný mesiac neodviedol kvalitnú prácu a nebol s ňou spokojný. S akým postupom by som mal začať v snahe vymôcť svoje poctivo zarobené peniaze?

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2019)

Dobrý deň prajem

keďže neuvádzate bližšie to o akú činnosť sa malo presne jednať, ťažko je vyjadrovať sa k tomu, či mohol zadržať vyplatenie odmeny, alebo nie. Ak máte za to, že ste splnili všetko tak, ako ste sa dohodli a aj faktúra bola vystavená v zmysle dohody a dotyčný nezaplatil, môžete ho napr. písomne vyzvať, aby tak urobil, alebo podať priamo žalobu na súd. Pre bližšie posúdenie rizík by však bolo vhodnejšie, aby ste navštívili advokáta osobne. Napr. pri zmluve o dielo je vymáhanie niekedy dosť komplikované. Niekedy však môže ísť o zastretý pracovný pomer a to by ste mohli využiť. Advokát by Vám mohol pomôcť. Skúste najskôr advokáta, ak by sa mu to nepodarilo, napíšte mi, niečo vymyslíme. 


Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka - čo mám robiť? Dobrý deň, pol roka som pracoval v Nemecku ako živnostník, avšak so slovenskou živnosťou. Mal som uzatvorenú zmluvu o dielo a od slovenského zamestnávateľa som nedostal vyplatenú faktúru v sume 1 002 eur. Tento problém už pretrváva štyri mesiace. Faktúru som vystavil, podpísal, opatril pečiatkou a odoslal na jeho e-mail. Odpovedal mi nasledovne: "Dobrý deň, posielame vám potvrdenú faktúru, ktorú akceptujeme. Na základe žiadosti o vrátenie daní z Nemecka vám bude faktúra uhradená najneskôr do konca augusta." Napriek sľubu mi peniaze prišli až 2. septembra a navyše nie celá suma, ale len 702 eur, nie 1 002 eur. Momentálne komunikujem s bývalým zamestnávateľom cez správy, v ktorých ma stále uisťuje, že mi o týždeň pošle zvyšných 300 eur. No mne tieto peniaze naozaj chýbajú. Prosím, poraďte mi, čo robiť v takomto prípade. Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom  na okolnosť, že Vám už vyplatil sumu  702 €, odporúčame dlžníkovi poslať posledný pokus o zmier formou emailu s určením termínu úhrady a upozornením, že ak vo Vami určenej lehote napr. 3 dni nebude dlžná suma uhradená, vec postúpite advokátovi, s tým, aby  dlžnú sumu vymáhal cestou súdu. Postúpením na súd vzniknú dlžníkovi ďalšie náklady spojené so súdny  konaním - súdny poplatok 6 % z dlžnej sumy, ak aj trovy právneho zastupovania. 

V prípade, že by k úhrade nedošlo, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu a vo veci podáme návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý po splnení zákonných náležitostí bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní v zmysle ust. Civilného sporového poriadku.

 


Trápi vás "Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý večer. Môj manžel je živnostník a nemá podpísanú žiadnu zmluvu. Chce si nájsť lepšie platenú prácu, ale jeho súčasný zamestnávateľ mu hrozí, že mu nevyplatí zarábané peniaze. Existuje nejaký zákon, ktorý by sa týkal tejto situácie? Ďakujem.

Odpoveď: Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?

(odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

nevieme, či sme správne pochopili Vami položenú otázku.

Z otázky pre nás vyplýva, že manžel je živnostník a pracuje pre nejakú spoločnosť bez zmluvy prípadne aspoň nejakej objednávky. V otázke uvádzate, že manžel pracuje za iného živnostníka a ten sa mu vyhráža, že mu nevyplatí peniaze za vykonanú prácu, ktorú vykonáva pre celkom inú spoločnosť.

Trochu zvláštny právny, nie však neobvyklý stav. 

Predovšetkým musíme uviesť, že Váš manžel ak je živnostníkom musí si upraviť zmluvný vzťah so živnostníkom, pre ktorého vykonáva nejaké práce a to buď na základe objednávky /nepíšete o aké práce sa jedná/, dohodnúť rozsah prác, jednotkovú cenu a konečnú cenu, vrátane podmienok splatnosti.

Najlepšie je však zmluvný vzťah upraviť samostatnou zmluvou podľa Obchodného zákonníka priamo s objednávateľom prác.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nevyplatenie živnostníka, čo mám robiť?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava