Vecné bremeno a náklady na užívanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vecné bremeno a náklady na užívanie

Dobrý deň, prosím Vás príbuzná ma v nehnuteľnosti právo dožitia zapísaného v katastri, momentálne býva 6 rokov v sociálnom byte a v danej nehnuteľnosti neprispieva najomné, ani za energie ani na bežne opravy nehnuteľnosti. Chcela by som sa spýtať ako a čo mám v práve ja ako majiteľka nehnuteľnosti. Mám právo si žiadať za uplynule roky nájomné a za energie? Napríklad dom treba zatepľovať, opraviť strechu ma povinnosť nám prispievať a ak áno ma právo užívať dve izby plus kúpeľnú spoločnú a ja mám vo zvyšku nehnuteľnosti dve izby plus kúpeľňu. Je povinná prispieť 50%? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vecné bremeno a náklady na užívanie

Dobrý deň,

podľa § 151n Občianskeho zákonníka, Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

Všetko závisí od toho, ako ste sa dohodli. Ak ste sa predtým nedohodli, bude vymáhanie týchto platieb oveľa ťažšie. Okrem toho je potrebné brať do úvahy aj premlčaciu lehotu. Ak sa teda vlastník a oprávnená osoba nedohodnú iným spôsobom, je oprávnená osoba podieľať sa na nákladoch na zachovanie a opravy nehnuteľnosti. Rozsah sa pritom stanovuje podľa miery spoluužívania. Problém, ktorý tu vzniká je to, že v nehnuteľnosti reálne nebýva, a teda ju neužíva, avšak za použitia analógie je možné tento vzťah pripodobniť k nájomnému vzťahu. V prípadoch nájomného patrí prenajímateľovi právo na náhradu nákladov, resp. nájomné aj vtedy, ak má nájomca možnosť byt užívať (nemusí tam reálne bývať, avšak má napríklad kľúče a kedykoľvek môže začať v nehnuteľnosti bývať). Ak tento príklad prenesieme na Váš problém, podľa môjho názoru, by ste mali mať nárok žiadať od nej, aby sa podieľala jednak na nákladoch za opravu domu a jednak na platbách za energie a pod.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vecné bremeno a náklady na užívanie (Občianske právo)

Dobrý deň, developer nám predal stavebný pozemok na území, kde sú vybudované cesty a chodníky - ich majiteľom je stále developer. Za účelom stavebného povolenia nám bolo zriadené vecné bremeno - právo prechodu cez cestu a chodník - bezodplatne. Po 3 rokoch si žiada developer v zmysle pár. 151n prispievať na údržbu cesty a chodníka ako aj na čistenie "odlučovačov ropných látok", ktoré bol povinný vybudovať, lebo sám je investorom bytoviek, ktoré stavia na svojich parcelách. Ďalšia suma je za kosenie - avšak on kosí len vlastne pozemky, na ktorých bude neskôr stavať bytovky. Taktiež cez cestu a chodníky prechádzajú aj obyvatelia iných časti mesta, ktorí neprispievajú na údržbu, taktiež cesty ničí developer svojimi stavebnými mechanizmami. Náklady na údržbu nijak nepodložil ani nás o nich vopred neinformoval ani ich nevykonáva v rozsahu ako tvrdí. V ceste vedie vodovod patriaci taktiež developerovi. Náklady rozúčtoval len medzi domy a byty - nie medzi stavebné firmy ani seba. Výzvu v zmysle pár. 151n nám zaslal 7. 9. 2020 za náklady v roku 2019. Prosím info, či sa nejedná o pokus o podvod. Prosím info, či nie je povinný doložiť k vyzve faktúry a doklad o úhrade ako dôkaz o vykonaní prac a porovnania ceny, či nie je povinný nás informovať pri predaji pozemku, či nemalo byt vyúčtovanie za rok 2019 z daňového hľadiska uskutočnené do 31. 5. 2020. Ďakujem.

Odpoveď: Vecné bremeno a náklady na užívanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,
nárok na náhradu nákladov spojených s udržiavaním nehnuteľnosti je občiansko-právny nárok podľa ustanovenia § 151n ods. 3 OZ. Toto nie je viazané účtovnými lehotami na uplatnenie, ale lehotou premlčacou. Tá je v tomto prípade 3 roky. Tzn. že by mohol aj spätne vyčísliť náklady na udržiavanie.

Ako každý iný nárok, ktorý sa uplatňuje v občianskoprávnych vzťahoch, je potrebné tento nárok riadne odôvodniť a preukázať. Rovnako sa nemôže jednať o fiktívne faktúry, ak tvrdíte že práce neboli riadne vykonané. Práce môže uplatniť iba na nehnuteľnosti, kde viazne vecné bremeno a nie aj za kosenie iných parciel. Zároveň je potrebné podotknúť, že priamo ustanovenie § 151n ods. 3 OZ upravuje, že aj vlastník znáša tieto náklady podľa miery užívania. Tieto náklady by mal vlastník nehnuteľnosti uplatňovať pomerne od všetkých, ktorí tam majú zriadené vecné bremeno.

Samozrejme, právna úprava platí iba v rozsahu, ktorý nie je upravený v zmluve o zriadení vecného bremena.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vecné bremeno a náklady na užívanie (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ak je manžel vlastníkom domu po nebohom otcovi s tým, že ma dochovať matku, je možné, aby dal do domu, ktorý súrodencom vyplatil, zákaz vstupu do domu, nakoľko sa mu vyhrážajú, že mu rozvŕtaju zámky a ich deti mu dom ničia nakoľko ich tam vodia každý deň, čo si manžel nepraje a im to aj povedal. My ako manželova rodina v dome nežijeme, nakoľko nás jeho matka vyhodila. No dom musíme financovať a celý sme ho prerobili. Je právne možné, aby mu právnik dal písomne, že do domu nesmú súrodenci a jeho rodina chodiť ? Ďakujem krásne za odpoveď.

Odpoveď: Vecné bremeno a náklady na užívanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Váš manžel zdedil rodinný dom, pričom ostatných ustupujúcich dedičov vyplatil. Súčasne v dedičskom konaní, zrejme na základe závetu, bolo zriadené vecné bremeno v prospech jeho matky s právom doživotného užívania a bývania v RD. Vlastníkom RD ako celku celku je teda Váš manžel.

Jeho matka Vás nemôže z domu vyhodiť v tom smere, že by Vám tam zakázala bývať, na to nemá oprávnenie, keďže nie je vlastníkom RD. Vecné bremeno spočívajúce v práve doživ. užívania a bývania v nehnuteľnosti neznamená, že matka ako oprávnená z vecného bremena je oprávnená užívať celý RD sama a nemôže ho užívať aj jej vlastník.

Otázku užívania domu Vašim manželom s Vami ako manželkou je samozrejme možná; manžel nepotrebuje súhlas oprávnenej z vecného bremena, aby mohol v dome bývať.

Uvádzate, že ste celý dom financujete - neuvádzate konkrétnosti.

Podľa ust. § 151n/ ods. 3 Obč. zákonníka platí :

"Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste sa nedohodli inak, matka je rovnako povinná znášať primerané náklady na zachovanie a opravu nehnuteľnosti. Zriadenie vecného bremena doživ. užívania a bývania neznamená, že matka je oprávnená v dome bývať zadarmo /voda, el. energia, plyn a pod/.

Ak by aj právnik napísal rodine manžela, svojim súrodencom, aby do domu nechodili, lebo si to nepraje, sme názoru, že právne je to nevykovateľné, ak súrodencov Vášho manžela a jeho deti matka vpustí do RD.

Riešením je teda upozorniť matku, aby do domu nepúšťala Vami uvedené osoby denno-denne, keďže dochádza k poškodzovaniu domu (akému, to rozpíšete v liste). Ak k náprave nedôjde, môžete podať návrh na zrušenie vecného bremena v súlade s ust.§ 151p/ Obč. zákonníka.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vecné bremeno a náklady na užívanie (Občianske právo)

Dobrý deň. Som vlastníkom bytu, s ktorým je spojené právo na trvalé a výlučne užívanie jedného garážového státia v podzemnej garáži zriadené vo forme vecného bremena. Vecné bremeno je určené v prospech bytu. Majiteľ pozemku, na ktorom je podzemná garáž vymenil diaľkové ovládače na vstupnej bráne do garáži a vydanie nových ovládačov podmieňuje podpisom dohody o spôsobe výkonu práv a povinnosti vyplývajúcich z vecného bremena. 1. Ma právo podmieňovať vstup do garáži podpisom zmluvy? V dohode je bod, kde sa píše „Oprávnený ma nárok na užívanie parkovacieho stojiská a povinnosť znášať pomernú časť nákladov spojených s napĺňaním predmetu Zmluvy o zriadení vecného bremena a tejto Dohody, a to najmä, avšak nie len, nákladov na obhospodarovanie, prevádzku, údržbu a opravy vecným bremenom zaťaženej nehnuteľnosti. “ 2. Čo znamená formulka „a to najmä, avšak nie len“? Nemôže to vlastník zneužiť vo svoj prospech? Môžem takúto dohodu odmietnuť? Ďalší sporný bod je, či ma právo na vstup aj iná osoba ako vlastník bytu, a teda oprávnený z vecného bremena. V Dohode sa píše, že majiteľ vypne diaľkový ovládač v prípade ak ho použije pre vstup osoba, ktorá nemá právo z vecného bremena na parkovanie motorového vozidlo. 3. Ma majiteľ právo zablokovať vstup do garáže vypnutím diaľkového ovládača? Napríklad, keď pozíciám ovládač príbuzným. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vecné bremeno a náklady na užívanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2019)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že zmluva Vám bola predložená zo strany vlastníka resp.správcu predmetného pozemku a garážového státia, kde si vyhradzuje úhradu nákladov, ktoré Vy ako užívateľ garážového státia máte hradiť.
Podľa ust. § 151n/ Obč. zákonníka platí :
"(1) Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. 
(2) Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. 
(3) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania."


V otázke neuvádzate všetky náklady, ktoré Vy ako užívateľ garáž. státia by ste  mali hradiť podľa predloženej zmluvy. 

Požiadavka na hradenie "nákladov na obhospodarovanie, prevádzku, údržbu a opravy vecným bremenom zaťaženej nehnuteľnosti", kde formulácia "a to najmä, avšak nielen" znamená, že máte hradiť nielen konkrétne náklady uvedené v zmluve čo vyplýva zo slovného spojenia "a to najmä"; slovné spojenie "avšak nielen" znamená, že vlastník pozemku a garáž. státia si  v podstate vyhradzuje, že to budú nielen náklady uvedené v predloženej zmluve, ale aj ďalšie neuvedené náklady. 

Ustanovenie § 151n ods. 3 OZ za prioritnú považuje dohodu účastníkov vzťahu z vecného bremena o spôsobe hradenia nákladov a opráv užívanej veci; ak by však nebola uzavretá žiadna dohoda, nastupuje zákonná úprava, podľa ktorej je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerané náklady na jej zachovanie a opravy.

Z otázky usudzujeme, že Vám bola predložená jedna zmluva o vecnom bremene v ktorej sú predmetné náklady špecifikované aj slovnm spojením "a to najmä, avšak nielen".

Z obdobných prípadov v takýchto veciach znášania nákladov spojených s garážovým statím sme sa stretli s ďalej  uvedenými nákladmi, ktoré súdy uznali alebo neuznali ( uvádzame príklady) : 
- upratovanie garáží a vstupu do nich - uznané
- deratizácia - uznané
- ochrana pred požiarmi a protipožiarny systém - uznané 
- náklady na softwér, telekom. poplatky a právne služby - neuznané
- daň z nehnuteľnosti - neuznané
- poistenie nehnuteľnosti - neuznané.

Vyššie uvedené neuznané náklady súd neuznal, z dôvodu, že tieto sú v rozpore s § 151n ods. 3 OZ, ktoré neoprávňuje svojvoľne zvoliť postup účtovania nákladov spojených s prevádzkou podzemných garáží. Slovné spojenie "a to najmä, avšak nielen" pripúšťa rôzny výklad a možnosť účtovania nákladov, ktoré nesúvisia s nákladmi na zachovanie a opravy nehnuteľnosti - garáž. státia, preto odporúčame Vám poslať nám zmluvu na spripomienkovanie.

Podmienka v zmluve, že garáž. státie nemá oprávnenie užívať iná tretia osoba je podľa nášho názoru správne /ochrana majetku aj ostatných užívateľov garáž. stojísk/.

Z dôvodu Vašej právnej istoty preto odporúčame poslať nám zmluvu na kontrolu - link : https://ficek.sk/spripomienkovanie-zmluvy.html.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku