Máte
otázku?

Umelá inteligencia a povolanie advokáta

Umelá inteligencia a povolanie advokáta

 

V posledných desiatkach rokov nastal v oblasti informačných technológii (IT)obrovský posun, ktorý sa prejavil v rozličných sférach života ľudí výrazným spôsobom. V tomto článku sa zameriame nato, akým spôsobom ovplyvnili informačné technológie povolanie advokáta. 

 

1.    Čo je to advokácia?

 

Advokácia patrí k dnes už tradičným právnickým povolaniam a v dnešnej spoločnosti má svoje dôležité miesto a poslanie. Poslanie advokácie máme upravené v ust. § 1 Zákona o advokácií:

 

(1) Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

(2) Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“).

 

2.    Vplyv informačných technológii na advokáciu?

 

Ako mnohé iné povolania, aj advokácia bola sektorom IT ovplyvnená. V mnohých prípadoch advokátom ich prácu zjednodušila.

Právne predpisy, ich komentované znenia a aj súdne rozhodnutia nájdeme v dnešnej dobe aj na internetových stránkach a v niektorých prípadoch stačí advokátovi nabitý počítač, ktorým dokáže nahradiť obrovské množstvo právnych predpisov, kníh a komentárov.

Žaloby, ako aj iné podania určené súdom, prípadne iným orgánom verejnej moci je možné podať elektronicky, ba v niektorých prípadoch ide dokonca o povinnosť a komunikácia so súdmi, ale aj s klientmi je tým pádom omnoho rýchlejšia.

Technológie zrýchlili prácu advokáta. Veď len 30 rokov spätne advokáti používali na písanie podaní písacie stroje.  

 

3.    Prípad zastupovania v konaní v konaní umelou inteligenciou

 

Prednedávnom sa v médiách objavila informácia, že v blízkej budúcnosti by mala v konaní v Spojených štátoch amerických zastupovať klienta umelá inteligencia obsiahnutá v aplikácií, ktorú by mal klient aktivovať prostredníctvom svojho mobilného telefónu.

Obhajoba klienta by v danom prípade mala vyzerať tak, že telefón bude počúvať prejavy sudcu, prípadne protistrany a na základe toho klientovi predostrie právne závery a bude mu diktovať to, čo má povedať a ako má reagovať. 

Uvedený prípad je bezpochyby veľmi zaujímavý a vedie nás k otázke do akej miery môže umelá inteligencia nahradiť advokáta pri výkone jeho povolania.

 

4.    Možné problémy praxi 

 

Sme toho názoru, že niektoré z právnických činností vykonávaných advokátmi by mohli byť vykonávané aj umelou inteligenciou. Z tohto hľadiska si posúdime tri činnosti advokátov: a) poskytovanie právnych rád, b) vypracovanie dokumentov (najmä zmlúv), c) zastupovanie v konaní 

 

A) poskytovanie právnych rád

 

Právne poradenstvo patrí k bežným činnostiam advokáta. Právne otázky ľudí sú v niektorých prípadoch relatívne jednoduché a existuje na ne pomerne jednoznačná odpoveď, ktorú by mala byť schopná umelá inteligencia nájsť.

Istý problém by však mohol nastať v prípade, ak odpoveď na otázku nebude taká jednoznačná. V praxi sa častokrát stáva, že súdy rozhodujú v podobných prípadoch rozdielne.

Nie je nič výnimočné, ak aj v samotnom sudcovskom senáte, ktorý vo veci rozhoduje, zastávajú jednotlivý sudcovia odlišné právne názory na danú otázku.

V takom prípade je v mnohých prípadoch ťažké určiť, ktorý názor je ten správny. To sa týka aj advokátov a v praxi je bežné, ak by advokáti zvolili v obdobnej veci rozličný postup. V určitých prípadoch sa dokonca môže stať, že konkrétna právna otázka ešte súdom vyriešená nebola a bolo by zaujímavé sledovať, ako by umelá inteligencia k riešeniu pristúpila.

Domnievame sa, že umelá inteligencia by bola schopná odpovedať na jednoduché otázky, avšak pri zložitejších by mohli nastať problémy, a bola by potrebná určitá spolupráca s advokátom.

V niektorých prípadoch taktiež ľudia okrem právnej pomoci potrebujú upokojiť a vyrozprávať sa a je dôležité, aby vedeli, že advokát im s ich problémom pomôže a že sa na neho môžu spoľahnúť, potrebujú teda cítiť určitú empatiu, ktorú vie poskytnúť iba človek.

 

B) vypracovanie dokumentov

 

Tu sa zameriame na vyhotovovanie zmlúv.

Podľa nášho názoru aj v tomto prípade, ak by umelá inteligencia dosiahla určitej úrovne, tak by bola schopná vypracovávať niektoré typy zmlúv, prípadne pri nich asistovať. Taktiež by však bolo zaujímavé sledovať, akým spôsobom by sa jej to podarilo.

Človek by možno povedal, že vypracovanie dobrej zmluvy je relatívne jednoduché, avšak nie je tomu celkom tak. Každý klient môže mať rozdielne požiadavky na obsah zmluvy. Advokát potom musí nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať práve danému klientovi a bude mu ušité na mieru, a teda nemožno povedať, že jedna šablóna zmluvy sa bude dať uplatniť vo všetkých prípadoch a v mnohých prípadoch musí advokát disponovať aj určitou mierou kreativity.

Taktiež sa môže stať, že aj druhá zmluvná strana bude mať svojho advokáta a bude potrebné určité vyjednávanie a rokovanie o finálnej podobe zmluvy. V takom prípade bude musieť každá zo strán urobiť určité ústupky a aj v týchto prípadoch by mohli nastať problémy. Ako umelá inteligencia určí, čo je dôležité a čo nie, nakoľko v každom zmluvnom vzťahu to môže byť niečo iné a na prvý pohľad nenápadné zle formulované ustanovenie môže narobiť pre jednu či druhú zmluvnú stranu obrovské problémy. 

 

C) zastupovanie v konaní pred súdmi

 

Táto kategória sa týka širokej škály činností od písomných podaní až po účasť na pojednávaní.

Úlohou advokáta v celom tomto procese je postupovať v záujme klienta. Bolo by zaujímavé sledovať z hľadiska procesnej stratégie a taktiky počínanie umelej inteligencie.

V mnohých prípadoch ide o komplexné situácie a advokát musí pri výbere správneho postupu zvažovať množstvo faktorov.

Problematickým sa nám javí najmä vystupovanie na pojednávaní, pričom treba poznamenať, že v súčasnosti ide o ťažisko celého sporu, resp. konania.

Priebeh pojednávania dokážu často ovplyvniť aj mnohé ďalšie skutočnosti, či už ide o vystupovanie strán konania ako aj osobu samotného sudcu, napokon všetci sme len ľudia.

Domnievame sa, že aj v týchto prípadoch by umelá inteligencia však mohla nájsť uplatnenie, najmä pokiaľ ide o jednoduché a menej komplexné situácie a to formou určitej spolupráce s advokátom. 

 

5.    Záver

 

Je nesporné, že pokrok v oblasti informačných technológií je obrovský, a najmä v posledných rokoch, pričom sa dotýka nás všetkých. Advokácia je týmto pokrokom ovplyvnená taktiež. Domnievame sa však, že umelá inteligencia zatiaľ nie je schopná v blízkej budúcnosti advokáta úplne nahradiť, rozhodne je však schopná vo výraznej miere mu pomôcť. Je mnoho činností v ktorých je umelá inteligencia lepšia ako človek, avšak činnosť advokáta v mnohých prípadoch vyžaduje aj vlastnosti typické pre ľudí, či už ide o kreativitu, empatiu alebo iné a nejde len o mechanickú aplikáciu práva, ktorej by bol schopný aj počítač. Každý však môže mať na túto tému iný názor. Aký je ten Váš?


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.