Máte
otázku?

Amnestia na čierne stavby 2024

Od 1. apríla 2024 nastala významná zmena v slovenskom stavebnom zákone, ktorá môže mať priamy vplyv na majiteľov nelegálnych alebo takzvaných čiernych stavieb. Tento článok vám poskytne pohľad na nové pravidlá, ktoré umožňujú tzv. "amnestiu" na čierne stavby, a vysvetlí, ako môžete tieto zmeny využiť vo svoj prospech.

 

Úvod do amnestie na čierne stavby

 

Amnestia na čierne stavby je legislatívna zmena, ktorá otvára dvere majiteľom nelegálnych stavieb k legalizácii svojho majetku.

Novela stavebného zákona, konkrétne § 140d, umožňuje vlastníkom takýchto stavieb požiadať stavebný úrad o preskúmanie ich spôsobilosti na užívanie, ak boli postavené a užívané bez povolenia alebo v rozpore s povolením od 1. januára 1990 do 31. marca 2024.

 

Kľúčové podmienky pre legalizáciu

 

Na úspešné preskúmanie a potenciálnu legalizáciu čiernej stavby musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 

1. Stavebnotechnický stav a bezpečnosť:

Stavba musí zodpovedať základným požiadavkám na bezpečnosť a byť bez nedostatkov, ktoré by ohrozovali život.

   

2. Vlastníctvo pozemku:

Musíte byť vlastníkom pozemku alebo mať iné právo k pozemku a pozemok musí byť usporiadaný podľa osobitných predpisov.

   

3. Súlad s regulatívmi a plánmi územia:

Stavba nesmie byť v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov.

   

4. Poloha stavby:

Stavba nesmie byť situovaná v rizikových oblastiach, ako sú ochranné pásma elektrických vedení, inundačné územia, alebo bezpečnostné pásma plynárenských zariadení, pokiaľ s tým nesúhlasí príslušný prevádzkovateľ.

   

5. Dokumentácia:

Musíte mať vypracovanú dokumentáciu skutočného stavu existujúcej stavby, ak si to stavebný úrad vyžiada.

 

6. Konanie o dodatočnom povolení stavby:

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby nemôžete podať, ak je voči Vám vedené už konanie o dodatočnom povolení stavby podľa §88a.

 

Proces žiadosti

 

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie môžete podať do 31. marca 2029.

Dôležitým krokom je priložiť všetky potrebné dokumenty a záväzné stanoviská dotknutých orgánov. Stavebný úrad potom preskúma stavbu a môže vydať rozhodnutie, ktoré má účinky kolaudačného rozhodnutia.

 

Výhody amnestie

 

Táto legislatívna zmena ponúka majiteľom čiernych stavieb jedinečnú príležitosť na legalizáciu svojho majetku a predchádza potenciálnym sankciám za nelegálne postavené stavby. Okrem toho zabezpečuje  väčšiu právnu istotu a môže pozitívne ovplyvniť hodnotu nehnuteľnosti.

 

 Záver

 

Amnestia na čierne stavby predstavuje významný krok v riešení problematiky nelegálnych stavieb na Slovensku. Ak ste vlastníkom takejto stavby, je dôležité začať s prípravou na proces legalizácie čo najskôr, aby ste sa vyhli možným komplikáciám v budúcnosti. Dôkladne si prečítajte legislatívu, pripravte potrebnú dokumentáciu a v prípade potreby neváhajte vyhľadať odbornú pomoc.

 

V tomto článku sme sa snažili poskytnúť pohľad na novú legislatívu a jej dôsledky pre majiteľov čiernych stavieb. Dúfame, že vám poskytne všetky potrebné informácie k tomu, aby ste mohli začať s procesom legalizácie vašej nehnuteľnosti.


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.