Máte
otázku?

Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčín

Otázka: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta

Dobrý deň, som čerstvá absolventka VŠ (ukončila som 2. stupeň - Mgr.) a pracujem na dohode o brigádnickej práci študenta. Chcela by som sa opýtať, do kedy môžem na tejto dohode pracovať. V práci mi povedali, že môžem až do konca augusta. Je to pravda? Zákon udáva, že štatút študenta mi končí v deň vykonania štátnej skúšky, takže už na tejto dohode pracovať nemôžem? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta

Dobrý deň,

podľa § 227 ods. 1 veta prvá zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v účinnom znení (ďalej len "Zákonník práce") dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. V prípade vysokoškolského štúdia je týmto osobitným predpisom práve zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v účinnom znení (ďalej len "zákon o vysokých školách"), ktorý ustanovuje kto je študentom v § 69, a to tak, že podľa ods. 3 študent prestáva byť študentom okrem iného odo dňa skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 zákona o vysokých školách. Podľa § 65 ods. 1 zákona o vysokých školách štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu a dňom skončenia štúdia je v tomto prípade deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie daného študijného programu (v praxi je to urobenie poslednej štátnej záverečnej skúšky alebo obhajoby záverečnej práce - ak sa záverečná práca z rôznych dôvodov obhajuje až po urobení štátnych záverečných skúšok).

Z uvedeného teda vyplýva, tak ako uvádzate aj vy, že na dohodu o brigádnickej práci študentov Vás môže zamestnávateľ zamestnávať len do dňa skončenia štúdia. Od nasledovného dňa už nie ste študentom a preto nemôžete preacovať na danú formu pracovnoprávneho vzťahu. 

 

Trápi vás "Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, máme dvoch študentov, ktorí majú štátnice 11. júna 2024. Pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov. Do kedy môžu na túto dohodu pracovať a aký je ďalší postup? Obaja končia II. stupeň vysokoškolského štúdia. Ďakujem. S pozdravom, Bartová

Odpoveď: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta

(odpoveď odoslaná: 11.06.2024)

Dobrý deň,

v zmysle § 227 Zákonníka práce platí, že  dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu, a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Týmto osobitným predpisom je zákon o vysokých školách, ktorý ustanovuje, že štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu a dňom skončenia štúdia je v tomto prípade deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie daného študijného programu (v praxi je to urobenie poslednej štátnej záverečnej skúšky alebo obhajoby záverečnej práce). To znamená, že dňom úspešných štátnic prestávajú mať štatút študenta, a preto už nemôžu pracovať na základe tejto dohody. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže osoba, ktorá ukončila 1. stupeň VŠ dňa 13.05.2024, pracovať na DoBPŠ, ak je dohoda uzatvorená do 30.06.2024? Táto osoba bude pokračovať v 2. stupni VŠ. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta

(odpoveď odoslaná: 26.05.2024)

Dobrý deň, áno, môže ak ide o študenta denného štúdia a má menej ako 26 rokov.

Podľa § 227 ods. 1 Zákonníka práce, "Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku."

Podľa § 227 ods. 2 Zákonníka práce, "Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená."


Podotázka: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta (Pracovné právo)

Dobrý deň, študentka vysokej školy u nás pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Chceli by sme vedieť, či jej môžeme od 1. januára 2024 vytvoriť novú dohodu o brigádnickej práci študentov opäť na obdobie jedného roka. Bude vtedy ešte študentka a nedovŕši 26 rokov. Chcem sa opýtať, či neexistuje nejaké obmedzenie, ktoré by stanovovalo, že môže pracovať na základe dohody iba 12 mesiacov v celku. Limituje toto obmedzenie aj nás ako zamestnávateľa? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta

(odpoveď odoslaná: 02.12.2023)

Dobrý deň,

so študentkou môžete uzatvoriť od nového roka novú dohodu o brigádnickej práci študentov. Tohtoročná dohoda bude ukončená 31.12.2023.

Limitovanie je len v rámci jednej dohody, ktorá môže byť dohodnutá najviac na 12 mesiacov, čo bolo z Vašej strany splnené. Váš nesprávny výklad by znamenal, že za celú dobu štúdia, by mohla pracovať len na jednu dohodu. Študent môže pracovať aj celú dobu štúdia, na neobmedzený počet dohôd. 

Podľa § 228 ods. 2 Zákonníka práce, "Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte študenta dennej formy vysokoškolského štúdia; to neplatí v prípade podľa § 227 ods. 1 druhej vety a tretej vety. Štatút žiaka strednej školy a štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa § 227 ods. 1 druhej vety a tretej vety sa preukazuje dokladom o riadnom ukončení štúdia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená."


Trápi vás "Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta (Pracovné právo)

Som študent a pracujem na základe dohody o brigádnické práci študenta. Táto dohoda začala 18. 9. 2018 a končí 31. 12. 2018. Rád by som ju predĺžil. Moja otázka je, či je dostatočná ústna dohoda, alebo budem musieť predložiť nejaké dokumenty, respektíve žiadosť o predĺženie? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta

(odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 227 ods. 1 Zákonníka práce dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Podľa ust. § 228 Zákonníka práce platí, že do dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1  - potvrdenie o štatúte študenta.

Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Odpoveď : Nepostačuje ústna dohoda, dohoda o brigádnickej práci študenta musí byť povinne uzatvorená písomne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dokedy môžem pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.