Máte
otázku?

Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, či je možné zmeniť ústavné väzenie na domáce. Môj priateľ bol v januári 2015 odsúdený na jeden rok nepodmienečne za maření výkonu úradného rozhodnutia, pričom mu bol zmenený desaťmesačný trest na podmienku. Teraz, 19. februára, by mal nastúpiť do výkonu trestu. Chcel by som vedieť, či existuje možnosť požiadať súd o zmenu trestu z ústavného na domáce väzenie. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

Dobrý deň

podľa § 53 ods. 1 zák. č. 300/2005 Trestný zákon: ”Trest domáceho väzenia až na jeden rok môže súd uložiť páchateľovi prečinu.” Za prečin sa považuje a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. Pri rozhodovaní o treste sa súd zaoberá všetkými okolnosťami a na základe týchto záverov rozhoduje aký druh trestu uloží. Novelou by sa mala ziaviesť možnosť premeniť zvyšok nevykonaného nepodmienečného trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, avšak nemôže ísť o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa po skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom alebo výkonu zvyšku trestu pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. Trest odňatia slobody môže byť premenený na trest domáceho väzenia, ak odsúdený vo výkone trestu plnil povinnosti a preukázal polepšenie, a ak vykonal aspoň 1/3 trestu, a zároveň ak zvyšok nevykonaného trestu nepresahuje 2 roky.

 

Trápi vás "Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či podľa novele zákona došlo k zmenám týkajúcich sa klasifikácie závažných trestných činov a či je na základe tejto novely možné požiadať o domáce väzenie s elektronickým náramkom.

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2024)

Dobrý deň,
premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia upravuje ust. § 65a Trestného zákona:

(1) Súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 1 a súčasne a) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie, b) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody, c) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje tri roky, d) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, e) odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a f) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody. (2) Súd premení zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia tak, že nevykonaný deň zvyšku trestu odňatia slobody sa rovná jednému dňu trestu domáceho väzenia.   Toto je aktuálne platný a účinný právny stav, a týmto ustanovením sa treba riadiť. Čo sa týka novely trestného zákona, mám informáciu o tom, že mali nastať úpravy, najmä čo sa týka ekonomických a majetkových trestných činov, avšak novela ešte nie je finálna, takže v tomto smere treba počkať na jej zverejnenie, a tiež na to či táto novela vstúpi do platnosti a účinnosti. Ak bude prijatá, tak sa zmení veľmi veľa vecí a bude to mať dopad podľa môjho názoru na desiatky tisíc ľudí.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, môže osoba na vozíku s telesným postihnutím ísť do väzenia alebo si môže požiadať o domáce väzenie?

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2023)

Dobrý deň,
zákon v tomto smere nerozlišuje či sa jedná o osobu so zdravotným postihnutím a trest bude uložený v zmysle zákona. Trest domáceho väzenia je možné uložiť v prípadoch podľa ust. § 53 Trestného zákona:

(1) Trest domáceho väzenia až na štyri roky môže súd uložiť páchateľovi trestného činu, ak

a) vzhľadom na povahu trestného činu uvedeného v odseku 2, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu, b) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť, c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.   (2) Súd môže uložiť trest domáceho väzenia vo výmere podľa odseku 1 za trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom neprevyšujúcou desať rokov, najmenej však na dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom.

Podotázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Je možné, aby priateľ požiadal o domáce väzenie (náramok) po nástupe do väzby? Prípadne, po akej dlhej dobe vo väzbe môže o toto požiadať? Dostal ročný trest. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň,
nakoľko hovoríte o treste, tak zrejme máte na mysli výkon trestu odňatia slobody. Ak bol Vášmu priateľovi uložený trest odňatia slobody na jeden rok, tak premenu zvyšku trestu na domáce väzenie upravuje ust. § 65a Trestného zákona:

 (1) Súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 1 a súčasne

a) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie, b) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody, c) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje tri roky, d) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, e) odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a f) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody.   § 53 ods. 1 TZ   (1) Trest domáceho väzenia až na štyri roky môže súd uložiť páchateľovi trestného činu, ak a) vzhľadom na povahu trestného činu uvedeného v odseku 2, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu, b) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť, c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.   Za splnenia vyššie uvedených podmienok môže byť zvyšok trestu premenený. V prípade trestu odňatia slobody na 1 rok, predstavuje jedna tretina trestu 4 mesiace, teda po tejto dobe môže byť zvyšok trestu premenený.
Trápi vás "Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže človek dostanúť domáce väzenie namiesto klasického väzenia, ak ide o nesplnenie povinnosti platiť výživné na dieťa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň,

v súčasnosti Trestný zákon upravuje podmienky, ktoré musia byť splnené nato, aby mohla nastať premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. V prvom rade musia byť splnené podmienky vyžadované trestným zákonom pre uloženie trestu domáceho väzenia.

 

Trest domáceho väzenia až na štyri roky môže súd uložiť páchateľovi trestného činu, ak vzhľadom na povahu trestného činu, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu, páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť a sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.

 

A taktiež musia byť splnené podmienky podľa §65a Trestného zákona a ted:

 

- odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie,

 

- odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody,

 

- zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje tri roky,

 

- nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

 

- odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody.

 

Ak sú tieto podmienky splnené, súd môže premeniť zvyšok trestu na trest domáceho väzenia.

 

Nie je to jednoduché ale dá sa to splniť. Ak by ste si nevedeli poradiť, môžete sa na nás obrátiť aj telefonicky.


Podotázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Môjho manžela uväznili dňa 18. 11. 2021 v Leopoldove. Dostal šesťmesačný trest, je to jeho prvé odsúdenie. Môže požiadať o domáce väzenie a ak áno, aký je postup, prosím?

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

(odpoveď odoslaná: 03.12.2021)

Dobrý deň,

trest domáceho väzenia môže súd uložiť za splnenia týchto podmienok: a) s prihliadnutím na spáchaný trestný čin postačuje jeho uloženie, b) Váš muž dá písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť, c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.

Ak sú tieto podmienky splnené súd môže odsúdenému, avšak iba za prečin, premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú ešte splnené aj tieto podmienky:

a) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie,

b) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého trestu odňatia slobody,

c) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje tri roky,

d)  odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a

e) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody a súčasne

f) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.

Ak sú všetky tieto podmienky splnené, je možné súd požiadať o uloženie trestu domáceho väzenia. O premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia rozhoduje súd na návrh riaditeľa ústavu výkonu trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či je možné premeniť ústavné väzenie na domáce. Môj synovec dostal zákaz viesť motorové vozidlo na 6 rokov, platný do r. 2022. Napriek tomu sa tento zákaz rozhodol nerešpektovať a sadol si za volant. Bol pritom chytený a odsúdený na nepodmienečný trest 16 mesiacov. Je možné tento trest premeniť na domáce väzenie? Ak áno, aké sú podmienky?' (napr. Je možné, aby pracoval normálne?)
Ďakujem.

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

Zákonom ustanovené podmienky pre uloženie trestu domáceho väzenia sú: 

  • možno ho uložiť len páchateľovi prečinu (prečinom sú všetky nedbanlivostné trestné činy a trestné činy, u ktorých horná hranica trestnej sadzby uvedenej v osobitnej časti trestného zákona neprevyšuje 5 rokov)
  • vzhľadom na  povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery, je trest domáceho väzenia postačujúci
  • páchateľ dal písomný sľub, ktorým potvrdzuje, že sa bude v určenom čase zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť
  • sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami (najmä, že má odsúdený miesto, kde sa môže počas výkonu trestu zdržiavať)

Páchateľovi môžu byť taktiež uložené aj obmedzenia alebo povinnosti, ktoré sú uvedené v § 51 ods. 3 a 4 Trestného zákona, ktoré môže súd uložiť páchateľovi počas výkonu trestu domáceho väzenia a ktoré smerujú k tomu, aby páchateľ viedol počas výkonu trestu riadny život. Odsúdený sa môže zdržiavať výlučne iba doma alebo na súdom určených miestach (napr. na pracovisku).

Vo vašom prípade však nie je možné zažiadať o premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenianakoľko nie je splnená jedna zo zákonných podmienok, pretože ide o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody. 


Trápi vás "Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa listu, ktorý som dostal od súdu. Bol mi vymierený trest nepodmienečného odňatia slobody na jeden rok v minimálnom stupni stráženia za zanedbanie výživného. Problém je, že moja rodina je už teraz v ťažkej situácii, keďže môj syn tragicky zomrel pred mesiacom. Rád by som vedel, ako môžem presvedčiť sudcu o premenení trestu na domáce väzenie. Chcem byť pre rodinu naďalej oporou, pokračovať v práci a zabezpečiť tak stály príjem.

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

(odpoveď odoslaná: 11.06.2019)

Dobrý deň,

premena zvyšku trestu, ktorý vám bol uložený, je možná. Najskôr si však musíte určitú časť trestu odpykať v ústave pre výkon trestu. 

Na to, aby vám súd premenil zvyšok trestu uloženého za zanedbanie povinnej výživy musíte splniť určité podmienky. Podmienky sa nachádzajú v Trestnom zákone v § 53 ods. 1. 

Trest domáceho väzenia vám môže súd uložiť po splnení týchto podmienok:

a) vzhľadom k tomu, čoho ste sa dopustili postačuje uloženie tohto trestu,

b) dáte písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,

c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami - náramok na nohu

Okrem vyššie uvedených podmienok, musíte splniť ešte aj iné, a to (§ 65 Trestného zákona):

a) musíte sa dobre správať,

b) vykonať  1/3 uloženého trestu z toho nepodmienečného ročného trestu

d) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

e) nesmel vám byť  už raz premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody. 

Súd premení zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia tak, že nevykonaný deň zvyšku trestu odňatia slobody sa rovná jednému dňu trestu domáceho väzenia. 


Podotázka: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie? (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem vám. Mám prosbu o radu. Môj syn mal po odsúdení odpracovať 200 hodín verejných prác v dedine. Napriek tomu celý trest neodpracoval, odpracoval len 58 hodín a ani sa nehlásil u príslušného úradníka. Teraz bude súd rozhodovať o zmene trestu. Chcel by som sa opýtať, či existuje možnosť dostať podmienučné prepustenie alebo, ak by musel ísť do väzenia, či sa dá podať žiadosť o domáce väzenie. Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, ak si nesplnil povinnosti uložené súdom je takmer isté, že dostane nepodmienečný trest odňatia slobody, teda, že mu premenia trest. Lel výnimočne to súd neurobí. Nesplnenie povinnosti však je považované za ignorovanie rozhodnutia, najmä ak mu v tom nič nebránilo. To súd netoleruje.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné premeniť ústavné väzenie na domáce väzenie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.