POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Tabuľkové výživné-na-Slovensku

Tabuľkové výživné

V tomto článku si povieme o tabuľkovom výživnom, ktoré sa prijalo. Aj keď nemá záväznú povahu, je to vodítko, na ktoré súdy určite budú prihliadať pri určovaní výživného. Ak by neprihliadali, musia odôvodniť, prečo stanovili výživné v tej výške ako ho stanovili.

Mnoho z nás pozná pojem „výživné“, avšak len málokto skutočne vie, čo si pod ním treba predstaviť a v ktorých prípadoch nachádza uplatnenie. V tomto článku sa pokúsime vysvetliť podstatu výživného za súčasného predstavenia novej tabuľky, ktorá má slúžiť ako pomocný nástroj pri výpočte výživného.

 

1. Čo je to výživné?

 

Kľúčovým právnym predpisom rodinného práva na území Slovenskej republiky je Zákon o rodine, ktorý upravuje aj problematiku výživného. V zmysle ust. § 62 ods. 1 zákona o rodine platí, že:

 

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Vyživovacia povinnosť a výživné sú však čiastočne odlišné pojmy. Výživné predstavuje skôr finančnú zložku vyživovacej povinnosti a nachádza uplatnenie najmä tam, kde sa o dieťa osobne stará iba jeden z rodičov. Vysvetlime si to na príklade:

 

Prípad A/

 

Dieťa žije v rodine, kde jeho rodičia tvoria pár a všetci žijú spolu v jednej domácnosti. Vyživovacia povinnosť v tomto prípade znamená, že obaja rodičia dieťaťu zabezpečujú bývanie, oblečenie, stravu atď. a to spoločne. Žiadny z rodičov neplatí určitú finančnú čiastku, ktorú by bolo možné nazvať výživným, nakoľko obaja sa na zabezpečovaní potrieb dieťaťa podieľajú spoločne.

 

Prípad B/

 

Dieťa žije iba so svojou matkou, pretože jeho rodičia už spolu ďalej nežijú, každý má vlastný byt a žijú oddelene a otec sa žiadnym spôsobom nepodieľa na vyživovacej povinnosti voči svojej dcére. V tomto prípade je situácia zložitejšia. Zrejme každý bude súhlasiť s tým, že v prípade B/ znáša výdavky na dieťa výlučne matka. Ona mu zabezpečuje bývanie, každodennú starostlivosť, stravu a mnohé ďalšie výdavky, pričom otec v tomto smere žiadne výdavky nemá, avšak v zmysle zákona o rodine má taktiež vyživovaciu povinnosť. Takáto situácia sa dá riešiť buď dohodou rodičov alebo v prípade, ak by otec silou mocou platiť nechcel, tak by bolo potrebné podať návrh na súd, kde by konkrétnu presnú výšku výživného určil záväzne súd. Toto výživné by slúžilo nato, aby sa aj otec podieľal na finančných nákladoch spojených s dieťaťom. V tomto prípade, teda ide o výživné v pravom slova zmysle.

 

2. Ako sa určuje výška výživného?

 

Pre určenie výšky výživného je kľúčové ďalšie ustanovenie zákona o rodine, in concreto ust. § 62 ods. 2:

 

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Zákon ako aj rozhodovacia činnosť súdov v zásade určuje výživné podľa viacerých kritérií v nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenie. V súdnom konaní sa zisťujú najmä:

 

A/ odôvodnené potreby dieťaťa,

 

B/ schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov,

 

C/ právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov,

 

D/ kto sa o dieťa stará a v akom rozsahu,

 

E/ starostlivosť o domácnosť,

 

F/ najlepší záujem dieťaťa,

 

G/ prípadne rôzne ďalšie špecifické okolnosti jednotlivých prípadov

 

Na základe týchto sa následne určuje výživné. Nikto teda nevie s určitosťou predpovedať, aké výživné bude v závere súdom určené, nakoľko toto je výsostne v rukách toho ktorého sudcu či sudkyne.

 

 

3. Čo je tabuľkové výživné?

 

Tabuľkové výživné je systém používaný v niektorých štátoch, kde sudca pri určovaní výživného nemá toľko priestoru pre úvahu ako u nás, resp. má k dispozícií tabuľku, ktorá mu výpočet výživného uľahčuje. Takéto tabuľky zohľadňujú najmä vek dieťaťa a príjem povinného rodiča.

 

 

4. Tabuľka podľa slovenskej metodiky?

 

V súčasnosti bola predstavená nová metodika výpočtu výživného rodičov k deťom, ktorá obsahuje aj tabuľku určenú pre výpočet výživného. 

Etapa života dieťaťa / vek dieťaťa (zvyčajne) / 1 dieťa / 2 deti / 3 deti / 4 deti / 

predškolský vek / 0-5 /................................................18% / 12% / 9% / 8%

prvý stupeň základnej školy / 6-9 /......................20% / 14% / 11% / 10%

druhý stupeň základnej školy / 10-14 /..............22% / 16% / 13% / 11%

stredná škola / 15-18 /................................................24% / 18% / 15% / 13%

vysoká škola / 19 a viac /...........................................26% / 20% / 17% / 15%

 

 

Vyššie uvedená tabuľka je súčasťou novej slovenskej metodiky, ktorou sa súdy budú môcť riadiť pri výpočte výživného. Tabuľka vychádza z viacerých údajov:

 

-       Počet % z príjmu povinného rodiča – výživné sa určuje percentami z príjmu povinného rodiča, čím sa zabezpečí to, aby sa dieťa podieľalo na životnej úrovni svojich rodičov

-       Vek dieťaťa, resp. životná etapa – táto skutočnosť je aj v súčasnosti pri výpočte výživného veľmi dôležitá a vychádza z toho argumentu, že čím je dieťa staršie, tak sú jeho odôvodnené potreby a výdavky vyššie.

-       Počet detí – platí, že rodič má vyživovaciu povinnosť voči všetkým svojím deťom, a táto skutočnosť je pri výpočte výživného zohľadnená. Príklad: Andrej má syna Jakuba z predošlého manželstva o ktoré sa výlučne stará jeho ex-manželka. O výške výživného pre Jakuba sa vedie súdne konanie, avšak Andrejovi sa narodilo ďalšie dieťa - dcéra Miška. Andrej toto súdu oznámil a pri konečnom výpočte výživného pre Jakuba sa tento fakt musí zohľadniť. Obe vyživovacie povinnosti sú totiž rovnocenné, a teda v konečnom dôsledku bude výživné pre Jakuba o niečo nižšie, nakoľko má Andrej ďalšiu vyživovaciu povinnosť voči svojej dcére.

 

 

5. Zhrnutie

 

 

Predstavenie uvedenej metodiky a tabuľky určenej na usmernenie pri výpočte výživného vnímame pozitívne. Samozrejme neznamená to, že v každom jednom prípade bude výška výživného súdom určená podľa tabuľky, nakoľko  každý prípad je osobitý a niekedy je nutné zohľadniť pri výpočte výživného aj iné skutočnosti než údaje z tabuľky, avšak možno ju vnímať ako nástroj na zmiernenie neočakávaných rozhodnutí, resp. aj ako prostriedok vyhnutiu sa súdnym sporom, nakoľko povinný rodič bude vedieť dopredu približne na aké výživné ho súd zaviaže a následne bude schopný vyhodnotiť aj to či sa mu oplatí bojovať na súde alebo či je lepšie sa mimosúdne dohodnúť.


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.