Susedský spor o prístupovú cestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 16. 11. 2017

Otázka: Susedský spor o prístupovú cestu

V roku 1974 bol mi Radou MNV v Sokolí pridelený stavebný pozemok s podmienkou, že si k nemu vybudujem prístupovú cestu na svoje náklady. V roku 2002 vedľajší susedia zdedili chatu po rodičoch. I, keď to boli zvláštní ľudia / vraj oni majú vysoké školy, a teda mi nemáme ich úroveň ako stredoškoláci /. Vstup na pozemok mali z opačnej strany takže nebol žiaden problém. Postupne si zriadili vstup aj z našej strany. Využívali ho len sporadicky a to na protiprávne umývanie aut. V roku 2012 som robil nutnú opravu mojej prístupovej cesty. Ponúkol som zapojiť sa do prac aj susedom. Odmietli, že vraj oni túto cestu nepotrebujú. Pred čerstvý betón čestného telesa som postavil auto, aby tu nevošlo náhodne auto. Prišli policajti s otázkou : Dáte auto preč alebo Vám ho necháme odtiahnuť? Od toho času začali medzi nami neprimerané spory. Susedia si postupne zrušili svoje pôvodné prístupové cesty na pozemok a nárokujú si na našu cestu /pozemok pod cestou je obecný/. Obec nám ho odmieta odpredať a naproti tomu susede umožnila odkúpiť jej pozemky pod ich pôvodnými cestami. Tieto si pričlenila k záhradným parcelám a začína tvrdiť, že jediný prístup je z našej strany. Nik zo zainteresovaných nepríde sa pozrie na skutkový stav a to na skutočnosť, že z našej strany sa nedostanú na dvor pred svoju chatu pre stromy a chodník. Teda nedostanú sa tu ani záchranné zložky! Táto naša cesta slúžila a slúži jediné nám, pretože nik zo susedov nemá žiaden svoj vlastný pozemok umožňujúci mu vstup na našu cestu. Ani uvedení susedia. Ako sa v danej veci môžme brániť pred sebeckou susedou? Na doplnenie : Susedom som poslal list, v ktorom požadujem prispieť do mnou vybudovanej cesty. Polícia nás za to vláčila po vyšetreniach na Okresnom úrade Košice - okolie a na oddelení Hospodárskej kriminality OO PZ Košice - okolie - vraj pre vyhrážania sa smrťou.

Odpoveď: Susedský spor o prístupovú cestu

 

 

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

 

ROZBOR OTÁZKY 

Základná právna úprava problematiky je upravená v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ") .   

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné :

1./  V občianskoprávnych vzťahoch majú účastníci rovnaké postavenie. Účastníci občianskoprávnych vzťahov si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou odchylne od zákona, ak to zákon výslovne nezakazuje a ak z povahy ustanovení zákona nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

2./ Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou. Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

3./ Dôležité pre Vás je ust. § 5 OZ : Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

4./ Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.

5./ Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

6./  Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

7./  V zmysle ust. § 151o  OZ platí :  Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.
V otázke uvádzate, že sused chce užívať Vami využívanú cestu, ktorú ste zrejme aj na vlastné náklady upravili. Sme toho názoru, že pokiaľ sa nejedná o Vaše vlastníctvo pozemku cesty, nemôžete susedovi zabrániť, aby cestu používal.  

Vzhľadom na to, že nepoznáme miesto pozemku a jeho umiestnenie a ostatné okolnosti, otázky prístupových ciest na Váš pozemok, ako aj pozemok suseda, napriek tomu, že v otázke uvádzate bližšie informácie, bez poznania skutočného stavu v teréne, je obtiažne vyjadriť sa dôslednejšie. 

8./ Je potrebné brať do úvahy príslušné stavebné predpisy, v zmysle ktorých "stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie. Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky. Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní. Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby./ § 7 vyhl.č. 532/2002 Z. z./. Netreba zabúdať ani na príjazd. cestu pre záchrannú zdravotnú službu, pre políciu a podobne

 

ODPORÚČANIE 

1./ Na základe Vami položenej otázky, kde aj pomerne podrobne opisujete Vám známy stav prístupových ciest na Váš pozemok, ako aj pozemok suseda, nie je v našich silách úplne po právnej stránke posúdiť vec a predložiť Vám aj úplne správnu právnu analýzu predmetu otázky, nakoľko ako vyzerá problém v teréne nepoznáme. Odporúčame vec prekonzultovať spolu s dokladmi, ktoré máte k dispozícii, a to s autorizovaným geodetom, ktorý vo veci Vám bude vedieť poradiť.

2./ Musíme uviesť, že pokiaľ nie ste vlastníkom pozemku pod cestným telesom, ktorým je obec, nemôžete  susedovi zakázať používať predmetnú cestu. Otázka náhrady za Vami vynaložené investície do rekonštrukcie resp. úpravy cesty, je vecou dohody ako s obcou, tak aj so susedom. 

3./ Vec môžete riešiť aj s obcou v zmysle ust. § 5 OZ, ako je uvedené vyššie, t.j. : Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Predošlým stavom sa myslí stav, aký bol vo Vašom prípade predtým, než sused "svoju" cestu zrušil. Tu opätovne uvádzame, že nepoznáme faktický stav v skutočnosti, v teréne a preto uvádzame vhodné riešenie.

4./ Otázku predaja pozemku môžete podaním podnetu hlavnému kontrolórovi obce, prípadne dať podnet na príslušnú okresnú prokuratúru na prešetrenie.

 

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk