POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Susedský spor o prístupovú cestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Susedský spor o prístupovú cestu

V roku 1974 bol mi Radou MNV v Sokolí pridelený stavebný pozemok s podmienkou, že si k nemu vybudujem prístupovú cestu na svoje náklady. V roku 2002 vedľajší susedia zdedili chatu po rodičoch. I, keď to boli zvláštní ľudia / vraj oni majú vysoké školy, a teda mi nemáme ich úroveň ako stredoškoláci /. Vstup na pozemok mali z opačnej strany takže nebol žiaden problém. Postupne si zriadili vstup aj z našej strany. Využívali ho len sporadicky a to na protiprávne umývanie aut. V roku 2012 som robil nutnú opravu mojej prístupovej cesty. Ponúkol som zapojiť sa do prac aj susedom. Odmietli, že vraj oni túto cestu nepotrebujú. Pred čerstvý betón čestného telesa som postavil auto, aby tu nevošlo náhodne auto. Prišli policajti s otázkou : Dáte auto preč alebo Vám ho necháme odtiahnuť? Od toho času začali medzi nami neprimerané spory. Susedia si postupne zrušili svoje pôvodné prístupové cesty na pozemok a nárokujú si na našu cestu /pozemok pod cestou je obecný/. Obec nám ho odmieta odpredať a naproti tomu susede umožnila odkúpiť jej pozemky pod ich pôvodnými cestami. Tieto si pričlenila k záhradným parcelám a začína tvrdiť, že jediný prístup je z našej strany. Nik zo zainteresovaných nepríde sa pozrie na skutkový stav a to na skutočnosť, že z našej strany sa nedostanú na dvor pred svoju chatu pre stromy a chodník. Teda nedostanú sa tu ani záchranné zložky! Táto naša cesta slúžila a slúži jediné nám, pretože nik zo susedov nemá žiaden svoj vlastný pozemok umožňujúci mu vstup na našu cestu. Ani uvedení susedia. Ako sa v danej veci môžme brániť pred sebeckou susedou? Na doplnenie : Susedom som poslal list, v ktorom požadujem prispieť do mnou vybudovanej cesty. Polícia nás za to vláčila po vyšetreniach na Okresnom úrade Košice - okolie a na oddelení Hospodárskej kriminality OO PZ Košice - okolie - vraj pre vyhrážania sa smrťou.

Odpoveď: Susedský spor o prístupovú cestu

 

 

Dobrý deň, 
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne : 

 

ROZBOR OTÁZKY 

Základná právna úprava problematiky je upravená v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ") .   

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné :

1./  V občianskoprávnych vzťahoch majú účastníci rovnaké postavenie. Účastníci občianskoprávnych vzťahov si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou odchylne od zákona, ak to zákon výslovne nezakazuje a ak z povahy ustanovení zákona nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

2./ Fyzické a právnické osoby, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi odstránili predovšetkým ich dohodou. Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

3./ Dôležité pre Vás je ust. § 5 OZ : Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

4./ Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.

5./ Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.
Ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

6./  Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

7./  V zmysle ust. § 151o  OZ platí :  Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.
V otázke uvádzate, že sused chce užívať Vami využívanú cestu, ktorú ste zrejme aj na vlastné náklady upravili. Sme toho názoru, že pokiaľ sa nejedná o Vaše vlastníctvo pozemku cesty, nemôžete susedovi zabrániť, aby cestu používal.  

Vzhľadom na to, že nepoznáme miesto pozemku a jeho umiestnenie a ostatné okolnosti, otázky prístupových ciest na Váš pozemok, ako aj pozemok suseda, napriek tomu, že v otázke uvádzate bližšie informácie, bez poznania skutočného stavu v teréne, je obtiažne vyjadriť sa dôslednejšie. 

8./ Je potrebné brať do úvahy príslušné stavebné predpisy, v zmysle ktorých "stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie. Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky. Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní. Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby./ § 7 vyhl.č. 532/2002 Z. z./. Netreba zabúdať ani na príjazd. cestu pre záchrannú zdravotnú službu, pre políciu a podobne

 

ODPORÚČANIE 

1./ Na základe Vami položenej otázky, kde aj pomerne podrobne opisujete Vám známy stav prístupových ciest na Váš pozemok, ako aj pozemok suseda, nie je v našich silách úplne po právnej stránke posúdiť vec a predložiť Vám aj úplne správnu právnu analýzu predmetu otázky, nakoľko ako vyzerá problém v teréne nepoznáme. Odporúčame vec prekonzultovať spolu s dokladmi, ktoré máte k dispozícii, a to s autorizovaným geodetom, ktorý vo veci Vám bude vedieť poradiť.

2./ Musíme uviesť, že pokiaľ nie ste vlastníkom pozemku pod cestným telesom, ktorým je obec, nemôžete  susedovi zakázať používať predmetnú cestu. Otázka náhrady za Vami vynaložené investície do rekonštrukcie resp. úpravy cesty, je vecou dohody ako s obcou, tak aj so susedom. 

3./ Vec môžete riešiť aj s obcou v zmysle ust. § 5 OZ, ako je uvedené vyššie, t.j. : Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Predošlým stavom sa myslí stav, aký bol vo Vašom prípade predtým, než sused "svoju" cestu zrušil. Tu opätovne uvádzame, že nepoznáme faktický stav v skutočnosti, v teréne a preto uvádzame vhodné riešenie.

4./ Otázku predaja pozemku môžete podaním podnetu hlavnému kontrolórovi obce, prípadne dať podnet na príslušnú okresnú prokuratúru na prešetrenie.

 

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

Trápi vás "Susedský spor o prístupovú cestu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Susedský spor o prístupovú cestu (Občianske právo)

Dobrý deň, som majiteľom záhrady v určitej obci od roku 1946, kedy ju moji prarodičia odkúpili od pôvodných vlastníkov. Po odkúpení záhrady (pôvodne i s domom) moji predchodcovia oplotili celý pozemok a prístup bol po celé roky zabezpečovaný cez pozemok s domom v prednej časti, teda obývanou parcelu s domom. Prístupová cesta k zakúpenému pozemku sa roky neriešila. Teraz mám problém zrealizovať prístupovú cestu, pretože predná časť s domom bola predaná a na druhom liste vlastníctva, tam, kde bol odkúpený dom so záhradou, nie je po rokoch vyznačená prístupová cesta. Priľahlá parcela k tejto záhrade je vo vlastníctve iných osôb a tí odmietajú zrealizovať prístupovú cestu k mojej záhrade. Môžete mi prosím poradiť, aké mám možnosti alebo kroky by som mal podniknúť, aby som zabezpečil prístup k svojej záhrade? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Susedský spor o prístupovú cestu

(odpoveď odoslaná: 10.04.2024)

Dobrý deň, na základe dostupných informácií Vám možno poskytnúť nasledujúcu právnu radu v súvislosti so zriadením prístupovej cesty. Základnou podmienkou pre zriadenie práva cesty je, že vlastník pozemku nie je súčasne vlastníkom priľahlého pozemku a prístup k pozemku vlastníka sa nedá zabezpečiť iným spôsobom, napríklad zmluvne. Vecné bremeno, akým je právo prechodu, možno zriadiť k už existujúcej ceste alebo ho možno zriadiť na náklady navrhovateľa aj k ceste novej. Pre rozsah zriaďovania tohto práva je rozhodujúca hospodárska potreba pozemku, resp. spôsob a rozsah jeho užívania, avšak cestu možno zriadiť len v takom rozsahu, bez ktorého by obvyklé užívanie pozemku bolo znemožnené alebo značne znížené. Je dôležité spomenúť, že vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu možno zriadiť len v prípade, ak prístupová cesta je úplne nevyhnutná a iné riešenie prístupu nie je možné. Pokiaľ máte možnosť bez obmedzenia vlastníka priľahlého pozemku zriadiť si prístup napríklad smerom k priľahlej verejnej komunikácii, vecné bremeno zriadiť nie je možné. Navyše, nevyhnutnú cestu možno požadovať len pre pozemok, ktorému úplne chýba nevyhnutné spojenie. Do určitej miery by bolo možné uvažovať pripadne aj nad vydržaním. Tam by som ale musel poznať viac detailov. Ak chcete, môžete sa objednať k nášmu advokátovi na konzultáciu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Susedský spor o prístupovú cestu (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu: Moji susedia a ja máme mierne svahovité pozemky. Keď náš sused stavil dom, upravil svoj pozemok tak, že je rovný, čím vznikol vo výške 1,7 až 2 metry zráz na hranici medzi našimi pozemkami. Teraz by sme chceli my stavť a potrebujeme využiť časť pozemku na hranici so susedom na prístupovú cestu, ktorá bude dlhá približne 32 metrov. Moja otázka znie: Je sused povinný postaviť oporný múr do výšky terénu nášho pozemku, a to taký, ktorý by zvládol tlak pri prejazde automobilom? Vopred ďakujem za odpoveď. Ján

Odpoveď: Susedský spor o prístupovú cestu

(odpoveď odoslaná: 17.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme a predpokladáme, že ide o dosť podstatnú zmenu sklon pozemku oproti predchádzajúcemu stavu pred výstavbou zo strany suseda. Otázkou je samotné stavebné povolenie, ktoré bolo vydané susedovi a teda či v súlade s ust. §  stav. poriadku mal povolenie na predmetnú úpravu pozemku. Toto môžete zistiť na internetovej stránke obce, ktorá vydala stavebné povolenie, prípadne priamo kontaktovať suseda, či na uvedené úpravy územia mal povolenie. Uvádzame tiež, že sused nie ej povinný Vám toto povolenie predložiť.

Podľa ust. § 71 stav. poriadku platí :

"Povolenie terénnych úprav a prác

(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú prislušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil."
 
Najjednoduchšie z Vášho hľadiska preto bude kontaktovať priamo obec, oznámiť uvedený stav a žiadať prípadne uvedenie do pôvodného stavu, resp. vykonanie opatrení realizovaním stav. úprav - oporný múr, aby nedochádzalo k zosuvu zeminy a posunutiu svahu na Váš pozemok.
Sme názoru, že riešenie či sused musí postaviť oporný múr bude závisieť od toho, či bolo vydané povolenie na terénne úpravy /potom spevnenie svahu - oporný múr/ resp.  alebo povolenie vydané nebolo /v tomto prípade žiadať, aby stavebný úrad nariadil uvedenie do pôvodného stavu/.


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Susedský spor o prístupovú cestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.