POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa

Dobrý deň, existuje zákonná možnosť, dohodnúť sa so zamestnávateľom na zvýšení mzdy s tým, že ak nebude mať pre mňa dostatočné množstvo práce, teda nastane prekážka v práci na strane zamestnávateľa, vyplácať mi počas tohto obdobia 60% náhradu mzdy? Ako zamestnanec s týmito podmienkami súhlasím, ale v zákone ani v poradniach som sa nedočítal, či má zamestnávateľ možnosť uzatvoriť takúto dohodu individuálne len s vybranými zamestnancami (ktorým by bol ochotný výrazne zvýšiť plat), pričom pre ostatných vo firme by platila 100% náhrada mzdy. Zamestnávateľ totiž chce byť krytý v prípade nedostatku práce a zároveň si chce kľúčových zamestnancov "poistiť" nadpriemernou mzdou.

Odpoveď: Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa

Dobrý deň,

zamestnávateľ môže mať aj len jedného zamestnanca, čo sa odráža aj v ustanoveniach Zákonníka práce a všetky prípady a situácie v nich, sú nastavené tak, že platia voči jednému zamestnancovi (a nie voči všetkým jeho zamestnancom). 

Zamestnávateľ má vždy samostatne uzatvorený pracovný pomer len s jedným zamestnancom, s jednou pracovnou zmluvou (nie s viacerými zamestnancami naraz).

V každej pracovnej zmluve so zamestnancom sa môžu dohodnúť akékoľvek podmienky, ak s tým zamestnanec súhlasí a ak tieto nie sú v rozpore so zákonom (najmä Zákonníkom práce). 

Zamestnávateľ Vám môže zmeniť Vašu pracovnú zmluvu v časti Vašej mzdy (jej zvýšenie), bez ohľadu na mzdy ostatných zamestnancov. 

Zvýšenie Vašej mzdy by nemalo byť nejakým spôsobom podmieňované. ("Zvýšim Vám mzdu ale keď budem mať menej práce, tak Vám vyplatím len 60% z tejto mzdy").

Pri nedostatku práce pre zamestnanca, musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi mzdu vo výške jeho priemerného zárobku (§ 142 ods. 3 ZP).

Ak by ste súhlasili len s 60% z náhrady mzdy, vzdali by ste sa Vášho nároku, ktorý máte zo zákona, a tento právny úkon by bol neplatný (§ 17 ods. 1 ZP). 

Podľa § 17 ods. 1 Zákonníka práce, "Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný."

Ak Vám chce zamestnávateľ platovo prilepšiť, môže tak urobiť formou odmeny za mesiac, ktorý bol pre neho úspešným. Poprípade môže zamestnávateľ zaviesť variabilnú zložku mzdy, s ktorou sa dá korigovať. Každopádne, mzda zamestnanca, by sa mala okrem iného, odrážať najmä od času, ktorý zamestnanec odpracuje. Na uvedenom princípe je postavený celý Zákonník práce. 

Riešenie prekážok v práci na strane zamestnávateľa (všeobecne) upravuje § 142 a nasl. Zákonníka práce. 

Podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Podľa § 142 ods. 2 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku."

Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, "Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, "Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa."

Podľa § 142 ods. 5 Zákonníka práce, "Ak zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce podľa osobitného predpisu (ďalej len „podpora v čase skrátenej práce“), zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku; ustanovenia odsekov 1 až 4 a § 250b ods. 6 o sume náhrady mzdy sa neuplatnia. Ak sa zamestnávateľovi neposkytne podpora v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, patrí zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa prvej vety náhrada mzdy v sume podľa odsekov 1 až 4 alebo § 250b ods. 6."

 

Trápi vás "Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, aké percento mzdy prislúcha zamestnancovi v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, keď je internetový systém napadnutý vírusom? Ďakujem.

Odpoveď: Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 27.03.2024)

Dobrý deň,
zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Napadnutý internetový systém vírusom je klasická prevádzková prekážka na strane zamestnávateľa, pri ktorom patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce.  

Zväčša tieto prevádzkové prekážky sú odstránené behom niekoľkých dní a preto za každý takýto deň, kedy zamestnanec nemôžete pracovať a zamestnávateľ ho nepreradil na inú prácu, zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Ak by u zamestnávateľa pôsobili zástupcovia zamestnancov (odbory), a bola by s nimi uzatvorená dohoda, kde by boli vymedzené takéto prevádzkové prekážky, tak by išlo o 60 % z priemerného zárobku zamestnanca. 

Podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, "Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa (Pracovné právo)

Dobrý deň, zamestnávateľ mi doručil výpoveď z organizačných dôvodov a informoval ma, že mi nemôže prideliť inú prácu. Avšak počas trojmesačnej výpovednej lehoty musím dochádzať na pracovisko. Chcem sa opýtať, či ide o prekážku na strane zamestnávateľa? Musím naozaj počas týchto troch mesiacov chodiť do práce a nevykonávať žiadnu prácu? A ak by išlo o prekážku na strane zamestnávateľa, môže ma zamestnávateľ nútiť čerpať dovolenku, alebo mi ju má po skončení pracovného pomeru vyplatiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa

(odpoveď odoslaná: 03.03.2024)

Dobrý deň, výpovednú dobu nemusíte dodržať. Ak nemáte vo Vašej pracovnej zmluve uvedené, že ak ju nedodržíte, tak má zamestnávateľ nárok si od Vás nárokovať peňažnú náhradu, tak nemusíte počas výpovednej doby u zamestnávateľa zotrvať (§ 62 ods. 8 ZP). V tom prípade, by Vám zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku preplatil. 

Podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Podľa § 116 ods. 3 Zákonníka práce, "Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Organizačná zmena predstavuje výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. 

Ak Vám zamestnávateľ nemôže počas výpovednej doby už prideľovať prácu, určite ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Vy by ste nemuseli vykonávať prácu, a aj tak by ste mali nárok na náhradu mzdy v sumu Vášho priemerného zárobku podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce. 

Podľa § 142 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

Zamestnávateľ Vám mohol namiesto výpovede dať ukončenie "dohodou s uvedením výpovedného dôvodu", aby Vám mohol vyplatiť odstupné podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce. Tým pádom, by ste mohli skončiť skôr, ako o 3 mesiace. 

Podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce, "Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom."

Podľa § 76 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a)b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,  e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov."

Ak by ste chceli výpovednú dobu dodržať, zamestnávateľ Vám môže nariadiť si čerpať nevyčerpanú dovolenku, aj keď to nezávisí od toho, či ide o prekážku na strane zamestnávateľa alebo nie. Zamestnávateľ Vám môže nariadiť si čerpať dovolenku kedykoľvek. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prekážky pri práci zo strany zamestnávateľa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.