Strata radosti z dovolenky

https://www.jet2holidays.com

Súdny dvor Európskej únie v roku 2002 konštatoval, že smernicu o súborných službách pre cesty, pobyty a zájazdy je potrebné vykladať tak, že spotrebiteľ má okrem práva materiálnej povahy (na náhradu škody) aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy (tzv. straty radosti z dovolenky). Slovenský právny poriadok toto právo v súčasnosti neupravuje. Vzhľadom na judikatúru SD EÚ, ako aj ostatných štátov, pri výklade uvedenej smernice je žiaduce, aby bol tento nárok výslovne zavedený aj do nášho právneho poriadku. Rovnako za istých okolností je predstaviteľné, že už v súčasnosti sa budú osoby tohto nároku domáhať práve v spojení s judikatúrou SD EÚ.

Strata radosti z dovolenky môže mať rôzne aspekty. Môže spočívať napr. v nedostatku slnečníkov pri bazéne, či hoteli s vlastnou plážou, v špinavej pláži patriacej k hotelu, zápachu v hoteli, v nemožnosti kúpať sa v mori, ďalej vo veľkom hluku či už počas dňa alebo aj v noci, ale j špinavých tanieroch, nefunkčnom výťahu, či nedostatku uterákov a bielizne. Ako kuriozitu možno uviesť aj prípad z Nemecka ešte z roku 1990, keď žalobcovia požadovali náhradu ujmy za to, že v izbe nemali manželské postele a z tohto dôvodu nemali na dovolenke uspokojivý sexuálny zážitok.

V súčasnosti je ťažké predikovať, ako budú cestovné kancelárie, či slovenské súdy rozhodovať v obdobných prípadoch a ako budú stanovovať výšku nemajetkovej ujmy. Rozhodujúcim kritériom bude spravidla cena zájazdu a stanovenie rozsahu nemajetkovej ujmy - teda posúdenie, ako veľmi mala tá-ktorá skutočnosť vplyv na stratu radosti z dovolenky. 

Na zmenu tejto právnej úpravy pravdepodobne zareagujú aj cestovné kancelárie, ktoré budú také špecifiká toho ktorého strediska, ktoré by mohli mať za iných okolností za následok stratu radosti z dovolenky, uvádzať už priamo v zmluve. Napr. ak bude dané stredisko nad obvyklú mieru hlučné, bude potrebné to uviesť priamo do zmluvy, aby bolo preukázané, že cestujúci boli o tom riadne oboznámení, a preto nemohli následne tvrdiť, že mali zníženú radosť z dovolenky.Podobné články z rovnakej oblasti práva: