POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Správca bytového domu - práva a povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti

Dobrý deň, radi by sme zistili, aké práva má správca bytov, konkrétne v prípade stavebného bytového družstva. V októbri 2014 sme odkúpili byt, ktorý je vo výlučnom vlastníctve môjho manžela a odvtedy v ňom nikto nebýva. Teraz, keď chce manžel darovať byt nášmu plnoletému synovi, dozvedeli sme sa, že z vyúčtovania za tri mesiace v roku 2014 máme nedoplatok vo výške 265,03 eur. Z tohto dôvodu nám nebolo vydané potvrdenie potrebné pre katastrálny úrad a nemôžeme prepísať byt na syna. Vyúčtovanie nám do dnes nebolo doručené. V decembri alebo v januári, presne to nevieme, bola v byte vyvesená výzva od firmy s oznamom o odpise meračov. Keďže byt je momentálne neobývaný, dozvedeli sme sa o tom až neskôr. Následne bolo vyúčtovanie vykonané na základe odhadu. V byte je prihlásená jedna osoba a pravidelne platíme nájom vo výške 142 eur. Vďaka vyúčtovaniu sa potom mesačné náklady zvyšujú o ďalších 88,33 eur (265/3), čo mesačne predstavuje 230,33 eur a ročne 2764 eur, a to ešte bez započítania nákladov za elektrickú energiu. Chceli by sme vedieť, či je takéto postupovanie v poriadku. Neboli sme informovaní o plánovanom odpise meračov a vyúčtovanie sa zdá byť nadmerné z dôvodu vysokého odhadu spotreby. Tiež sme neobdržali žiadne dokumenty s informáciou o existujúcom nedoplatku. Musíme tento nedoplatok uhradiť, aj napriek tomu, že sme neboli o ňom informovaní, alebo je možné nájsť iné riešenie? Ďakujeme vám za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

Dobrý deň

 

 

je potrebné, aby správca vedel aktuálnu adresu vlastníka bytu, ktorý byt neužíva. Podľa § 11 ods. 9 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: “ Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu.” Podľa § 11 ods. 3 tohto zákona: “ Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.” Nepíšete, či správca mal Vašu aktuálnu adresu, alebo ste dostávali tieto informácie na adresu bytu, ktorý neužívate. Pokiaľ vlastník byt nesprístupní keď sa odpisujú stavy meračov tepla a vodomerov postupuje sa podľa vyhlášky č. 630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - podľa §9 ods. 5), teda sa stav vypočítava podľa vzorca. Pri nedoplatku sa zvyčajne zasiela upomienka, avšak detailnejšie by to mala upravovať zmluva o výkone správy. Pri prevode bytu je potrebné vyhlásenie správcu, že na byte nie sú nedoplatky, čo vyplýva aj z § 5 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z.z.: “Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv; to neplatí, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu. Ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je aj vyhlásenie prenajímateľa o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.”

 

Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by som mala postupovať voči správcovi bytového domu. V januári 2023 sa uskutočnila schôdza obyvateľov, na ktorej sme v bode „rôzne“ uviedli závady na bytovom dome, ktoré boli zaprotokolované v zápisnici. Počas celého roka 2023 však správca neodstránil ani jednu z uvedených závád. Na schôdzi, ktorá prebehla v februári 2024, som sa správcu na tento problém pýtala, ale nezískala som žiadnu odpoveď. Neskôr nám bola doručená zápisnica zo schôdze, v ktorej správca spomenul, že požadujem opätovné opravy, hoci žiadne predchádzajúce nezrealizoval, a obsah zápisnice bol extrémne stručný a všeobecný. Po konzultácii s vlastníkmi z nášho vchodu som vypracovala žiadosť o opravu a doplnenie zápisnice, ktorú sme všetci riadne podpísali. Na túto žiadosť správca odpovedal, že zápisnica bola schválená dvoma overovateľmi z iných vchodov a je teda v poriadku. Skutočnosť je však taká, že nám doručená zápisnica je podpísaná len jedným overovateľom. Ako by som mala ďalej postupovať, aby sa problémy riešili a správca sa zodpovedal za svoje povinnosti? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 14.04.2024)

Dobrý deň, vo vašej situácii je dôležité postupovať systematicky. V prvom rade, pokiaľ správca neodstránil závady na bytovom dome, ako bolo oznámené a zaznamenané v zápisnici, a nadto nereaguje adekvátne na vaše upozornenia, je možné začať s postupmi vynútenia jeho povinností. Súčasný stav ukazuje na potenciálnu nesplnenú povinnosť správcu podľa dohodnutých pravidiel správy domu a potrebu zaistiť riadnu údržbu bytového domu.

V prípade, že internej komunikáciou s vlastníkmi a správcom nedôjde k náprave, môžete sa obrátiť na príslušný súd a podať žalobu na vynútenie plnenia povinností správcu. Predtým je však vhodné zvážiť aj medzičasovú komunikáciu s ostatnými vlastníkmi bytov, aby ste získali ďalšiu podporu a prípadne spoločný postup proti správcovi. Ďalej je vhodné skontrolovať správne postupy a právne povinnosti správcu podľa právnych predpisov. 

Ak sa jedná o problém s nesprávnym alebo nedostatočným obsahom zápisnice, možnosťou je podanie námietok voči zápisnici a požiadanie o jej revíziu alebo doplnenie. Vzhľadom na to, že zápisnica bola podpísaná len jedným overovatelom, zdá sa, že proces schválenia zápisnice nemusel prebehnúť súladne s pravidlami stanovenými pre daný bytový dom.

V prípade potreby poradenstva sa na tieto otázky možno podrobnejšie pozrieť a diskutovať v našej advokátskej kancelárii. Pre bližšie informácie môžete konzultáciu objednať na webovej stránke www.ficek.sk.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či existuje zákonom stanovená minimálna výška finančných prostriedkov vo fonde opráv spoločenstva vlastníkov bytov (SVB), ktoré sa skladá iba z 6 bytov v jednom bytovom dome. Zaujíma ma tiež, či je potrebné túto sumu neustále udržiavať na účte. Ďakujem.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 29.03.2024)

Dobrý deň, na otázku ohľadom minimálnej výšky finančných prostriedkov, ktorá sa musí udržiavať vo fonde opráv spoločných častí bytového domu , slovenské právo explicitne neurčuje konkrétnu sumu, ktorá by musela byť v tomto fonde neustále udržiavaná. Ustanovenia týkajúce sa fondu opráv a príspevkov na správu bytového domu sú obsiahnuté v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale konkrétna minimálna výška nie je stanovená zákonom. Právna norma skôr stanovuje mechanizmus a pravidlá pre tvorbu a využitie tohto fondu, vrátane povinnosti vlastníkov bytov prispievať na fond opráv podľa podielov vlastníctva a výšky schválenej na vlastníckom zhromaždení.

Vo všeobecnosti sa očakáva, že vlastníci bytov pravidelne prispievajú na fond opráv, aby bolo možné pokryť prípadné náklady na opravy a údržbu spoločných častí bytového domu. Výška týchto príspevkov a pravidelnosť ich uhrádzania by mala byť stanovená v interných predpisoch bytového domu a schválená na vlastníckom zhromaždení. Pokiaľ ide o otázku, či musí byť určitá suma vo fonde opráv udržiavaná neustále, z právnej normy nevyplýva povinnosť mať neustále na účte fond opráv konkrétnu sumu.

To, aké finančné prostriedky by mali byť kedy k dispozícii, závisí od aktuálnych a predpokladaných potrieb bytového domu a odhodlania a dohody medzi vlastníkmi jednotiek na zhromaždení vlastníkov. 


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa výskytu ploštíc v našom bytovom dome. Už dva roky obyvatelia hlásia a sťažujú sa na problém s plošticami vo svojich bytoch. Správa bytového domu po celý ten čas opakuje, že na ich likvidáciu nie sú k dispozícii finančné prostriedky. V našom dome je celkovo 72 bytov a každý z nich prispieva sumou 50 eur mesačne do fondu opráv, čo vyvoláva otázky ohľadom riadenia prostriedkov. Už sme sa obrátili na miestny zdravotný úrad, kontaktovali televíziu a napísali sme aj na príslušné ministerstvo, avšak žiadne opatrenia neboli doteraz prijaté. Ako máme postupovať? Máme sa len tak zmieriť s tým, že budeme žiť s plošticami? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, Vlv tejto situácii je dôležité postupovať podľa zákona 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov, ktorý sa zaoberá aj právami a povinnosťami vlastníkov bytov v bytových domoch. Právna norma stanovuje, že správa bytového domu spadá do pôsobnosti spoločenstva vlastníkov bytov, ktoré má za úlohu zabezpečovať údržbu a opravy spoločných častí bytového domu. Pokiaľ ide o likvidáciu škodcov, ako sú ploštice, a ak bytový dom má vytvorený fond opráv, z ktorého sú financie vyberané aj na takéto účely, vlastníci by mali mať možnosť usilovať o riešenie tejto situácie prostredníctvom spoločenstva vlastníkov.

Rozhodujúce je zistiť, ako boli finančné prostriedky z fondu opráv použité. Po prvé, je dôležité začať internou cestou - osloviť správcu alebo predstavenstvo spoločenstva vlastníkov s požiadavkou na konkrétne riešenie problému, prípadne zvolať zhromaždenie vlastníkov aby tento problém bol predmetom rokovania.

V prípade, že interné riešenie zlyhá, existuje možnosť obrátiť sa na súd s návrhom na nariadenie opatrení, ktoré povedú k likvidácii škodcov. Tento krok by mal však byť poslednou možnosťou po vyčerpaní všetkých ostatných dostupných cestí.

Pre prípadné podrobne informácie a špecifickú právnu pomoc, odporúčam kontaktovať advokáta špecializujúceho sa na oblasť vlastníctva bytov a práva v bytových domoch.


Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. V januári 2023 som si kúpila byt. Od tej doby mi bola doručená faktúra za výmenu zvončekov, ktorá sa uskutočnila vo všetkých vchodoch, a teraz aj za výmenu vodomerov. Ostatným obyvateľom boli tieto náklady hradené z fondu opráv, no mne bolo oznámené, že nakoľko ešte nemám "nasparené" prostriedky vo fonde, musím si to financovať sám. Chcela by som poprosiť o radu – je tento postup správny? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 03.03.2024)

Dobrý deň, vo veci úvodom len poznamenávame, že aj keď ste byt kúpili v 01/2023, vaše platby do fondu opráv sú učtite postačujúce k tomu, aby výmena zvončeka a vodomerov boli uhradené správcom z platieb, ktoré ste vy realizovali.

Uvádzame však, že táto matematika v tomto prípade neplatí. Ak ste byt kúpili od inej osoby, potom podľa ust. § 10 ods. 5 Zákona o vlastníctve bytov platí :

"Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo na vrátenie alikvotnej časti zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv od spoločenstva alebo správcu."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že príspevky do fondu opráv sa pôvodnému vlastníkovi bytu nevrátili, lebo na to nie je právny nárok, a teda finančné prostriedky sú aj za váš byt sú dostatočné. Postup správcu bytového domu nie je správny a žiadnu faktúru neuhradzujte. Môžete správcu byt. domu odkázať na túto našu odpoveď.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má správca bytov právo poslať vyúčtovanie až v máji budúceho roka, vzhľadom na to, že byt sa teraz predal. Ďakujem.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 31.10.2023)

Dobrý deň, áno, je to tak. Povinnosťou správcu je doručiť vyúčtovanie najneskoršie do konca mája nasledujúceho kalendárneho roka za rok predchádzajúci. Skôr ho pripraviť a teda aj poslať ani nemôže, lebo nevie stav jednotlivých položiek k dátumu predaja vášho bytu a vyúčtovanie v podstate robí aj na základe vyúčtovaní od dodávateľov jednotlivých médií /voda, kúrenie, čerpanie fondu prevádzky a údržby a pod.

Ak ste byt už predali, nevieme či ste ho aj odovzdali kupujúcemu, možnosťou je, aby ste prípadne aj dodatočne s kupujúcim spísali stav jednotlivých médií /voda, kúrenie, elektrina, plyn atď/, a tento zápis odovzdali správcovi bytového domu. Tak dosiahnete, aby kupujúci v podstate nedostal prípadný preplatok za byt za obdobie, kedy vlastníkom bytu nebol. Platí to aj opačne v tom smere, aby vy ste neplatili nedoplatky za byt za obdobie, kedy ste už vlastníkom bytu neboli. Informáciu resp. tlačivo ohľadom vyššie uvedeného by ste mali nájsť na internetovej stránke správcu bytového domu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, sme s manželom podieloví vlastníci trojizboveho bytu. V roku 2019 a dva mes v r.2020 vykonával funkciu člena rady určeného radou. V marci r.2020 manžela odvolali z funkcie, pretože vlastnici na zaklade vlastnicky, ktora zinsenovala na zhromaždení situaciu, kde vlastnici nadobudli pocit, že manžel vlastníkov ,,okráda" a to hlavne preto, lebo do fondu údržby a opráv vyúčtoval riadne poplatok za nebytové priestory vlastníkom, ktorí za to roky neplatili.(medzi nimi aj táto vlastníčka). Na tom istom zhromaždení sa teda noví členovia a predseda. Za výkon manželovej funkcie v r.2020 mu spoločenstvo a byvalý predseda  09/2021 vyplatili odmenu za funkciu so sprievodným listom a odôvodnením, prečo je vyplatená tak vypočítaná. Po 2 rokoch ale tieto isté nové orgány SVB -v snahe ďalej uškodiť a kriminalizovat- prišli s nápadom, že manžel má odmenu vrátiť, lebo bola vyplatená omylom a v prípade, že sa peňazí spoločenstvo nedočká, tak nám to naúčtuje ako ,,pokutu" na byt. V snahe uškodiť čo najviac našej rodine (máme aj malé dieťa) sa neštítia ničoho-napr manžel spomínanej vlastníčky ma napr.uz pred maloletym 3 ročným synom vulgárne napadol, na čo som bola aj podať podnet. Jedná sa teda najmä o osobu, ktorá je vlastníckou nebyt. priestoru a teda táto ista osoba mala začať platiť za nebyt .priestor (momentálne aj členka rady) vytvára zámerne dojem,že je moj manžel vinný a hlavne povinný vrátiť peniaze a peniaze musíme vrátiť cez vyúčtovanie, inak budeme penalizovaní a môže dôjsť k výkonu záložného práva. Moja otázka znie, či na takýto úkon dať takúto pokutu do vyúčtovania majú právo? Akým spôsobom mám ako podielový vlastník postupovať. Oslovili sme advokáta, ktorý SVB žiadal o opravenie vyúčtovania, nakoľko pokuta takéhoto typu nesúvisí s používaním fondu údržby a opráv, no napriek tomu odignorovali aj advokáta s tým, že do advokátskej kancelárie poslali takmer identické vyúčtovanie s rovnakou výškou pokuty. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 11.09.2023)

Dobrý deň, oboznámili sme sa s obsahom vami položenej otázky, z ktorej záveru vyplýva, že vo veci ste samotné vyúčtovanie za byt u správcu bytového domu reklamovali cestou advokáta, avšak neúspešne.

K samotnej veci uvádzame, že ak bola odmena odsúhlasená a následne aj na základe dôvodov vykonanej práce aj vyplatená, nie je právny dôvod, aby ju váš manžel vrátil. Samotný postup správcu bytového domu považujeme za nesprávny, lebo samotné vyúčtovanie za byt nemá nič spoločné s výkonom jeho funkcie ako člena rady bytového domu a toto je otázka /vrátenie - nevrátenie odmeny/ nie je vecou vyúčtovania za váš byt. Správca bytového domu určite vie o tejto skutočnosti, že to namal riešiť cestou vyúčtovania za byt, ale vec značne  pre seba zjednodušil. Uvádzame, že žiadna pokuta a penále v súvislosti s nevrátením odmeny vám na samotný byt nemôžu byť účtované. O odmene - prípadne jej povinnosti ju vrátiť je príslušný rozhodnúť jedine súd na základe žaloby, ktorú by musel podať správca bytového domu. Sme názoru, že správca byt. domu o tom vie. Dražby bytu sa nemusíte obávať.

Vo veci odporúčam podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, že nesúhlasíte s vybavením reklamácie vyúčtovania za byt. Podnet na prešetrenie pošlite do sídla SOI podľa sídla správcu bytového domu.


Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som poprosila o radu. Kam sa môžem obrátiť, ak som nebola spokojná s reklamáciou ročného vyúčtovania správcu domu? Ide pritom o vyúčtovanie takých položiek ako TV, SUV, energie v dome, upratovanie, čistiace prostriedky, kamerový systém a pod. Nezákonné postupy VZV kontrolujúce osobomesiace... Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 08.09.2023)

Dobrý deň, ak ste už podali reklamáciu ročného vyúčtovania, pričom s vybavením reklamácie nie ste spokojná, potom treba podať podnet na Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu bytového domu. Adresy kancelárii Slov. obchodnej inšpekcie nájdete tu : https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi. Nezabudnite pripojiť vyúčtovanie, ako aj vybavenie reklamácie zo strany správcu a uviesť vaš námietky.


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, v šiestom mesiaci minulého roka som predala byt a vyučtovanie za celý rok prišlo novému vlastníkovi. Je preplatok/nedoplatok evidovaný na byt alebo na vlastníka?

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 20.07.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že v samotnej kúpnej zmluve ste si s kupujúcim písomne nedohodli, ako budete riešiť prípadný preplatok - nedoplatok za služby spojené s bytom napriek tomu, že byt ste predávali v priebehu roka.Obvykle správcovia bytových domov majú na uvedené účely vypracované príslušné tlačivo a tak mohli urobiť vyúčtovania dve - jeden pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho za príslušné obdobia kalendárneho roka.

Predpokladáme však, že ste si urobili odpočty jednotlivých médií pri odovzdaní a prevzatí bytu /voda, elektrina, kúrenie, plyn/.
AK je náš predpoklad správny, že nebol dohodnutý postup pri nedoplatku - preplatku, ale bol urobený odpočet médií, potom vo veci odporúčam kontaktovať kupujúceho na vyporiadanie nedoplatku - preplatku, čo podľa už doručeného vyúčtovania je možné urobiť podľa už vykonaných odpočtov médií a preplatok prípadne nedoplatok za jednotlivé položky vyporiadať.

Ak by toto kupujúci odmietol a prevzal aj preplatok za celý kalendárny rok napriek tomu, že nebol vlastníkom bytu celý kalendárny rok, na jeho strane by vzniklo bezdôvodné obohatenie v zmysle ust.§  451 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré je povinný vydať vám ako predávajúcemu resp. jeho alikvótnu časť.

Odporúčam preto kontaktovať kupujúceho, aby vám predložil vyúčtovanie za byt za rok 2022 a vykonali jeho vyporiadanie.

 

 


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, máme ako vlastníci bytov problém s nájomcom. Tento nájomca je dcéra vlastníka bytu v našom bytovom dome. Chová v byte sedem mačiek a dva psy. Po celom dome sa šíri neznesiteľný zápach od kocúrov, ktoré si všade značkujú svoje teritórium exkrementmi a podobne. Je nemožné vetrať byty cez okná či balkóny, keďže nájomca si neustále vetrá a smrad sa šíri všade - nie len na chodbe, ale aj vonku. Už sme obrátili na Hygienickú stanicu, ktorá nám však neodpovedala. Ani mestská časť nám nevie pomôcť a tvrdí, že s tým nemôže nič urobiť. Polícia tiež nereaguje na túto situáciu. Vlastník bytu, v ktorom nájomca žije, je pán v pokročilom veku so zdravotnými ťažkosťami. Po desiatich sekundách komunikácie zabudne, s kým hovorí. Pokúsili sme sa mu doručiť výzvu osobne aj poštou, aby túto situáciu napravil. No i keď jej bol doručená, výsledok je nulový. Nájomca porušuje domový poriadok, nariadenie mesta aj zákon o spoločenstve bytov. Otázka znie: Je možné podať žalobu na súd a požiadať o predbežné opatrenie na zjednanie nápravy? Je predseda spoločenstva povinný konať v tejto veci? Dôrazne upozorňujem, že naše bytové spoločenstvo nemá správcovskú spoločnosť.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 13.07.2023)

Dobrý deň,
preštudovali sme si vašu otázku.

V otázke je určitá nezrovnalosť, lebo uvádzate, že ide o nájomcu a v zátvorke uvádzate "dcéra vlastníka bytu".

Ak je komunikácia s vlastníkom bytu obtiažna a realizovali ste aj vami uvedené kroky, potom riešením by bolo kontaktovať deti vlastníka bytu, aby vám v tomto smere - zredukovanie počtu zvierat v byte - pomoc jeho deti vlastníka bytu a vykonanie potrebných zákrokov u zvierat, aby nedochádzalo k šíreniu zápachu /kastrácia/. Ak by to nepomohlo, potom riešením je len podanie návrhu na súd s poukazom na ust. § 127 Obč. zákonníka.

Mal by konať predseda spoločenstva na základe výsledkov zo schôdze vlastníkov bytov.

 


Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, podľa § 11 ods. 9 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: "Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu." Zaujímalo by ma, čo zákon vykladá ako "SÚVISLÉ". Opis situácie: Moja priateľka býva so mnou počas týždňa v mojom byte (som vlastník), ale v byte nie je nahlásená. Na víkend alebo na jeho časť však chodí do bytu, v ktorom má trvalý pobyt. Mám povinnosť ju nahlásiť vo svojom byte ako ďalšiu osobu?

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
áno, je potrebné nahlásiť správcovi zmenu počtu osôb, ktoré byt užívajú. To, že Vašu družku nahlásite ako ďalšieho užívateľa bytu neznamená to, že ide o prihlásenie na prechodný pobyt v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR.

Naša poznámka : Nie je právne možné dosledovať každého vlastníka a návštevníka bytu, či je v byte 24 hodín denne okrem výkonu práce. Zákon preto neužíva pojem súvisle ako Vy poznamenávate v otázke, lebo to nie je právne možné. To, že priateľka ide do svojho bytu na víkend, to je ako keby išla na výlet /príklad/.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.