Máte
otázku?

Správca bytového domu - práva a povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti

Dobrý deň, radi by sme zistili, aké práva má správca bytov, konkrétne v prípade stavebného bytového družstva. V októbri 2014 sme odkúpili byt, ktorý je vo výlučnom vlastníctve môjho manžela a odvtedy v ňom nikto nebýva. Teraz, keď chce manžel darovať byt nášmu plnoletému synovi, dozvedeli sme sa, že z vyúčtovania za tri mesiace v roku 2014 máme nedoplatok vo výške 265,03 eur. Z tohto dôvodu nám nebolo vydané potvrdenie potrebné pre katastrálny úrad a nemôžeme prepísať byt na syna. Vyúčtovanie nám do dnes nebolo doručené. V decembri alebo v januári, presne to nevieme, bola v byte vyvesená výzva od firmy s oznamom o odpise meračov. Keďže byt je momentálne neobývaný, dozvedeli sme sa o tom až neskôr. Následne bolo vyúčtovanie vykonané na základe odhadu. V byte je prihlásená jedna osoba a pravidelne platíme nájom vo výške 142 eur. Vďaka vyúčtovaniu sa potom mesačné náklady zvyšujú o ďalších 88,33 eur (265/3), čo mesačne predstavuje 230,33 eur a ročne 2764 eur, a to ešte bez započítania nákladov za elektrickú energiu. Chceli by sme vedieť, či je takéto postupovanie v poriadku. Neboli sme informovaní o plánovanom odpise meračov a vyúčtovanie sa zdá byť nadmerné z dôvodu vysokého odhadu spotreby. Tiež sme neobdržali žiadne dokumenty s informáciou o existujúcom nedoplatku. Musíme tento nedoplatok uhradiť, aj napriek tomu, že sme neboli o ňom informovaní, alebo je možné nájsť iné riešenie? Ďakujeme vám za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

Dobrý deň

 

 

je potrebné, aby správca vedel aktuálnu adresu vlastníka bytu, ktorý byt neužíva. Podľa § 11 ods. 9 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: “ Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu.” Podľa § 11 ods. 3 tohto zákona: “ Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.” Nepíšete, či správca mal Vašu aktuálnu adresu, alebo ste dostávali tieto informácie na adresu bytu, ktorý neužívate. Pokiaľ vlastník byt nesprístupní keď sa odpisujú stavy meračov tepla a vodomerov postupuje sa podľa vyhlášky č. 630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - podľa §9 ods. 5), teda sa stav vypočítava podľa vzorca. Pri nedoplatku sa zvyčajne zasiela upomienka, avšak detailnejšie by to mala upravovať zmluva o výkone správy. Pri prevode bytu je potrebné vyhlásenie správcu, že na byte nie sú nedoplatky, čo vyplýva aj z § 5 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z.z.: “Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv; to neplatí, ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu. Ak ide o prvý prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je aj vyhlásenie prenajímateľa o tom, že nájomca bytu alebo nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.”

 

Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, sme s manželom podieloví vlastníci trojizboveho bytu. V roku 2019 a dva mes v r.2020 vykonával funkciu člena rady určeného radou. V marci r.2020 manžela odvolali z funkcie, pretože vlastnici na zaklade vlastnicky, ktora zinsenovala na zhromaždení situaciu, kde vlastnici nadobudli pocit, že manžel vlastníkov ,,okráda" a to hlavne preto, lebo do fondu údržby a opráv vyúčtoval riadne poplatok za nebytové priestory vlastníkom, ktorí za to roky neplatili.(medzi nimi aj táto vlastníčka). Na tom istom zhromaždení sa teda noví členovia a predseda. Za výkon manželovej funkcie v r.2020 mu spoločenstvo a byvalý predseda  09/2021 vyplatili odmenu za funkciu so sprievodným listom a odôvodnením, prečo je vyplatená tak vypočítaná. Po 2 rokoch ale tieto isté nové orgány SVB -v snahe ďalej uškodiť a kriminalizovat- prišli s nápadom, že manžel má odmenu vrátiť, lebo bola vyplatená omylom a v prípade, že sa peňazí spoločenstvo nedočká, tak nám to naúčtuje ako ,,pokutu" na byt. V snahe uškodiť čo najviac našej rodine (máme aj malé dieťa) sa neštítia ničoho-napr manžel spomínanej vlastníčky ma napr.uz pred maloletym 3 ročným synom vulgárne napadol, na čo som bola aj podať podnet. Jedná sa teda najmä o osobu, ktorá je vlastníckou nebyt. priestoru a teda táto ista osoba mala začať platiť za nebyt .priestor (momentálne aj členka rady) vytvára zámerne dojem,že je moj manžel vinný a hlavne povinný vrátiť peniaze a peniaze musíme vrátiť cez vyúčtovanie, inak budeme penalizovaní a môže dôjsť k výkonu záložného práva. Moja otázka znie, či na takýto úkon dať takúto pokutu do vyúčtovania majú právo? Akým spôsobom mám ako podielový vlastník postupovať. Oslovili sme advokáta, ktorý SVB žiadal o opravenie vyúčtovania, nakoľko pokuta takéhoto typu nesúvisí s používaním fondu údržby a opráv, no napriek tomu odignorovali aj advokáta s tým, že do advokátskej kancelárie poslali takmer identické vyúčtovanie s rovnakou výškou pokuty. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 11.09.2023)

Dobrý deň, oboznámili sme sa s obsahom vami položenej otázky, z ktorej záveru vyplýva, že vo veci ste samotné vyúčtovanie za byt u správcu bytového domu reklamovali cestou advokáta, avšak neúspešne.

K samotnej veci uvádzame, že ak bola odmena odsúhlasená a následne aj na základe dôvodov vykonanej práce aj vyplatená, nie je právny dôvod, aby ju váš manžel vrátil. Samotný postup správcu bytového domu považujeme za nesprávny, lebo samotné vyúčtovanie za byt nemá nič spoločné s výkonom jeho funkcie ako člena rady bytového domu a toto je otázka /vrátenie - nevrátenie odmeny/ nie je vecou vyúčtovania za váš byt. Správca bytového domu určite vie o tejto skutočnosti, že to namal riešiť cestou vyúčtovania za byt, ale vec značne  pre seba zjednodušil. Uvádzame, že žiadna pokuta a penále v súvislosti s nevrátením odmeny vám na samotný byt nemôžu byť účtované. O odmene - prípadne jej povinnosti ju vrátiť je príslušný rozhodnúť jedine súd na základe žaloby, ktorú by musel podať správca bytového domu. Sme názoru, že správca byt. domu o tom vie. Dražby bytu sa nemusíte obávať.

Vo veci odporúčam podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, že nesúhlasíte s vybavením reklamácie vyúčtovania za byt. Podnet na prešetrenie pošlite do sídla SOI podľa sídla správcu bytového domu.


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som poprosila o radu. Kam sa môžem obrátiť, ak som nebola spokojná s reklamáciou ročného vyúčtovania správcu domu? Ide pritom o vyúčtovanie takých položiek ako TV, SUV, energie v dome, upratovanie, čistiace prostriedky, kamerový systém a pod. Nezákonné postupy VZV kontrolujúce osobomesiace... Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 08.09.2023)

Dobrý deň, ak ste už podali reklamáciu ročného vyúčtovania, pričom s vybavením reklamácie nie ste spokojná, potom treba podať podnet na Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu bytového domu. Adresy kancelárii Slov. obchodnej inšpekcie nájdete tu : https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi. Nezabudnite pripojiť vyúčtovanie, ako aj vybavenie reklamácie zo strany správcu a uviesť vaš námietky.


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, v šiestom mesiaci minulého roka som predala byt a vyučtovanie za celý rok prišlo novému vlastníkovi. Je preplatok/nedoplatok evidovaný na byt alebo na vlastníka?

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 20.07.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že v samotnej kúpnej zmluve ste si s kupujúcim písomne nedohodli, ako budete riešiť prípadný preplatok - nedoplatok za služby spojené s bytom napriek tomu, že byt ste predávali v priebehu roka.Obvykle správcovia bytových domov majú na uvedené účely vypracované príslušné tlačivo a tak mohli urobiť vyúčtovania dve - jeden pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho za príslušné obdobia kalendárneho roka.

Predpokladáme však, že ste si urobili odpočty jednotlivých médií pri odovzdaní a prevzatí bytu /voda, elektrina, kúrenie, plyn/.
AK je náš predpoklad správny, že nebol dohodnutý postup pri nedoplatku - preplatku, ale bol urobený odpočet médií, potom vo veci odporúčam kontaktovať kupujúceho na vyporiadanie nedoplatku - preplatku, čo podľa už doručeného vyúčtovania je možné urobiť podľa už vykonaných odpočtov médií a preplatok prípadne nedoplatok za jednotlivé položky vyporiadať.

Ak by toto kupujúci odmietol a prevzal aj preplatok za celý kalendárny rok napriek tomu, že nebol vlastníkom bytu celý kalendárny rok, na jeho strane by vzniklo bezdôvodné obohatenie v zmysle ust.§  451 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré je povinný vydať vám ako predávajúcemu resp. jeho alikvótnu časť.

Odporúčam preto kontaktovať kupujúceho, aby vám predložil vyúčtovanie za byt za rok 2022 a vykonali jeho vyporiadanie.

 

 


Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, máme ako vlastníci bytov problém s nájomcom. Tento nájomca je dcéra vlastníka bytu v našom bytovom dome. Chová v byte sedem mačiek a dva psy. Po celom dome sa šíri neznesiteľný zápach od kocúrov, ktoré si všade značkujú svoje teritórium exkrementmi a podobne. Je nemožné vetrať byty cez okná či balkóny, keďže nájomca si neustále vetrá a smrad sa šíri všade - nie len na chodbe, ale aj vonku. Už sme obrátili na Hygienickú stanicu, ktorá nám však neodpovedala. Ani mestská časť nám nevie pomôcť a tvrdí, že s tým nemôže nič urobiť. Polícia tiež nereaguje na túto situáciu. Vlastník bytu, v ktorom nájomca žije, je pán v pokročilom veku so zdravotnými ťažkosťami. Po desiatich sekundách komunikácie zabudne, s kým hovorí. Pokúsili sme sa mu doručiť výzvu osobne aj poštou, aby túto situáciu napravil. No i keď jej bol doručená, výsledok je nulový. Nájomca porušuje domový poriadok, nariadenie mesta aj zákon o spoločenstve bytov. Otázka znie: Je možné podať žalobu na súd a požiadať o predbežné opatrenie na zjednanie nápravy? Je predseda spoločenstva povinný konať v tejto veci? Dôrazne upozorňujem, že naše bytové spoločenstvo nemá správcovskú spoločnosť.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 13.07.2023)

Dobrý deň,
preštudovali sme si vašu otázku.

V otázke je určitá nezrovnalosť, lebo uvádzate, že ide o nájomcu a v zátvorke uvádzate "dcéra vlastníka bytu".

Ak je komunikácia s vlastníkom bytu obtiažna a realizovali ste aj vami uvedené kroky, potom riešením by bolo kontaktovať deti vlastníka bytu, aby vám v tomto smere - zredukovanie počtu zvierat v byte - pomoc jeho deti vlastníka bytu a vykonanie potrebných zákrokov u zvierat, aby nedochádzalo k šíreniu zápachu /kastrácia/. Ak by to nepomohlo, potom riešením je len podanie návrhu na súd s poukazom na ust. § 127 Obč. zákonníka.

Mal by konať predseda spoločenstva na základe výsledkov zo schôdze vlastníkov bytov.

 


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, podľa § 11 ods. 9 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: "Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu." Zaujímalo by ma, čo zákon vykladá ako "SÚVISLÉ". Opis situácie: Moja priateľka býva so mnou počas týždňa v mojom byte (som vlastník), ale v byte nie je nahlásená. Na víkend alebo na jeho časť však chodí do bytu, v ktorom má trvalý pobyt. Mám povinnosť ju nahlásiť vo svojom byte ako ďalšiu osobu?

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
áno, je potrebné nahlásiť správcovi zmenu počtu osôb, ktoré byt užívajú. To, že Vašu družku nahlásite ako ďalšieho užívateľa bytu neznamená to, že ide o prihlásenie na prechodný pobyt v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR.

Naša poznámka : Nie je právne možné dosledovať každého vlastníka a návštevníka bytu, či je v byte 24 hodín denne okrem výkonu práce. Zákon preto neužíva pojem súvisle ako Vy poznamenávate v otázke, lebo to nie je právne možné. To, že priateľka ide do svojho bytu na víkend, to je ako keby išla na výlet /príklad/.


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako je to s regulovanými platbami za kúrenie pre bytové domy so spoločnou kotolňou? Dnes sme dostali vyúčtovanie a za byt s plochou 25 m2 som platil zálohu len za kúrenie 66 eur a ešte mi vznikol nedoplatok. Správkyňa tvrdí, že uzavrela zmluvu za spotové ceny, ale podľa mňa by sme mali mať regulované ceny tepla, keďže ide o bytový dom. Môžem sa mýliť? Veľmi sa v tomto strácam. Čo môžem spraviť, aby som neplatil toľko a aby mi nevznikal taký nedoplatok? Má niekto právo potrestať správcu za to, že nám nevybavil regulované ceny? Keď som sa v zime zaujímal o situáciu, správkyňa tvrdila, že robí všetko preto, aby znížila cenu. Ale očividne sa nič nezmenilo. Je možné v tejto situácii niekoho o pomoc požiadať, prosím Vás?

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 24.05.2023)

Dobrý deň, Vami uvedenej problematike sa naša poradňa nezaoberá v plnom rozsahu, resp. v rozsahu aký je predmetom otázky.

Vo veci odporúčam podať reklamáciu u správcu bytového domu v písomnej forme doporučeným listom. Správca byt. domu je povinný o nej rozhodnúť v lehote do 30 dní. Ak s vybavením reklamácie  nebudete spokojný, môžete podať podnet na prešetrenie na Slovenskú obchodnú inšpekciu.


Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu. Moja dcéra býva v bytovom dome, ktorý disponuje dvoma vonkajšími kovovými schodiskami, umiestnenými na prístup ku jednotlivým bytom. Tieto schodiská sa nachádzajú na oboch stranách bytového domu. Mám otázku, či sú všetci vlastníci bytového domu povinní finančne prispieť (napríklad si zobrať úver) na rekonštrukciu týchto schodísk, aj keď niektorí z nich bývajú na strane, kde sa daná rekonštrukcia neuskutočňuje a dané schodisko vôbec nevyužívajú. Rovnaká otázka sa týka aj vlastníkov bytov na prízemí, ktorí majú bezbariérový prístup a schodiská teda tiež nevyužívajú. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 13.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že úver na rekonštrukciu bude rozpočítaný v splátkach, ktoré sa budú hradiť z fondu prevádzky a údržby bytového domu. Je v konečnom dôsledku na rozhodnutí zhromaždenia vlastníkov bytov či z dôvodu splácania úveru budú zvýšené platby do fondu opráv.

Zákon je postavený tak, že splátky úveru musia platiť v konečnom dôsledku všetci vlastníci bytov a to z fondu opráv, ktoré platby realizujú pravidelne mesačne. Nie je podstatné, či vlastník bytu býva na prízemí alebo 5 poschodí. Je to tak z dôvodu, že vlastník bytu na prízemí môže v budúcnosti svoj byt predať a kúpiť byt na prízemí. Bolo by preto nespravodlivé, aby vlastník bytu na prízemí sa na úhrade úveru preto nepodieľal.


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, môže správca bytového domu udeľovať finančné pokuty vlastníkom bytov?

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 31.03.2023)

Dobrý deň, nie, lebo na to nemá oprávnenie a zákon mu to neumožňuje.

V prípade, že by pokuty udelil a tieto by v podstate zahrnul do vyúčtovania za byt za príslušný kalendárny rok, potom treba podať reklamáciu vyúčtovania. Odporúčam súčasne pre tento prípad následne kontaktovať Slov. obchodnú inšpekciu, ako aj komerčné média /napr. TV JOJ/.

Nepíšete v otázke o aké pokuty ide, čo nás zaujíma z profesionálneho hľadiska.

 


Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň,
zástupca správcu, ktorý viedol schôdzu vlastníkov bytov, náhle ukončil po dvoch hodinách diskusiu a celú schôdzu z dôvodu, že vypršal čas na schôdzu. Takže sa nehlasovalo o prednesených návrhoch vlastníkov bytov a o zápisnici zo schôdze. Na schôdzi sa zúčastnilo 7 vlastníkov bytov zo 104 bytov.
Zápisnica bola vyvesená na nástenku bloku do 5 dni, na portáli Poschodoch po 23 dňoch. Podpísaná bola zástupcom správcu, zapisovateľkou a oboma overovateľmi. K zápisnici nebola priložená prezenčná listina.
Zistili sme, že zapisovateľka (pracovníčka správcu) napriek upozorneniu na začiatku diskusie, že žiadame všetky otázky vlastníkov bytov a odpovede zástupcu správcu uviesť do zápisnice, svojvoľne neuviedla do zápisnice 12 z 15 závažných pripomienok vlastníkov bytov.
Proti spôsobu vedenia schôdze a vyhotoveniu zápisnice sme podali správcovi písomnú sťažnosť. Prišla odpoveď : ". Voči priebehu predmetnej schôdzi nikto z iných vlastníkov bytov a nebytových priestorov nezniesol námietky, zápisnica bola riadne spísaná a podpísaná overovateľmi. V prípade ak ste nesúhlasili so závermi prezentovanými na schôdzi vlastníkov, mali ste právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dni na súd. "
Ako postupovať v danom prípade? Akého priestupku sa dopustili ti, čo zápisnicu podpísali a overovali? V predmetnej veci som sa neobrátil na súd, lebo som nebol "prehlasovaný vlastník", ktorý ma toto právo, pretože na schôdzi sa vôbec nehlasovalo. Okrem toho ako dôchodca nemám finančne prostriedky na úhradu právnych služieb v mene bytového domu. Podľa mňa sa jedna o klamlivé vyhotovenie zápisnice v rozpore so zákonom a aj schôdza je neplatná. Aké dôsledky sa majú vyvodiť voči takémuto postupu správcu?
Ďakujem za Vaše stanovisko. S pozdravom
V.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 18.03.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že sme toho právneho názoru, že vec nie je potrebné komplikovať a to z jednoduchého dôvodu, že schôdze sa zúčastnilo 7 zo 104 vlastníkov bytov.

Ak aj boli predmetom dôležité resp. podstatné veci pre vlastníkov bytov, o ktorých sa nehlasovalo a ani neboli podchytené v zápisnici, možnosťou síce bolo obrátiť sa na súd, ale to považujeme za zdĺhavé riešenie veci.

Vo veci odporúčam využiť ust. § 14a/ ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov o písomnom hlasovaní :

"Schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda. Termín konania schôdze vlastníkov musí byť určený tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najväčší počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Písomné hlasovanie vyhlasuje správca alebo rada podľa potreby, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním na schôdzi vlastníkov. Schôdza vlastníkov alebo začiatok písomného hlasovania sa musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti predsedu alebo aspoň štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak správca alebo rada v tomto termíne nekoná alebo sa rada podľa § 7c ods. 6 nezriaďuje, právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda."

 


Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Správca bytového domu - práva a povinnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o postupe, ak bytové družstvo za rok 2021 ešte neposlalo vyúčtovanie, na ktoré máme zo zákona právo. Taktiež sa nekonala žiadna schôdza vlastníkov bytov a zamestnanci družstva nereagujú na e-maily. Nie je možné sa dovolal a ani počas úradných hodín sa k nim nedá dostať osobne. Toto nie je len môj problém, ale problém všetkých obyvateľov pod správou tohto bytového družstva. V tejto súvislosti možno skontrolovať aj recenzie od iných ľudí. Ďakujem vám vopred.

Odpoveď: Správca bytového domu - práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že správcu bytového domu žiadajte o zaslanie vyúčtovania v písomnej forme formou doporučeného listu. Osobné návštevy a telef. hovory nie sú podstatné.

Z otázky predpokladáme, že uvedený problém sa netýka iba Vás ako vlastníčky bytu, ale aj vlastníkov ostatných bytov, a preto by do úvahy prichádza aj podanie trestného oznámenia.

Pokiaľ ide o samotné vyúčtovanie za predchádzajúci rok/roky, ak k náprave nedôjde, podajte podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla správcu bytového domu. Uvádzame súčasne, že v zmysle ust. § 8a/ ods. 4 zákona o vlastníctve bytov nie ste povinný platiť poplatok za správu domu až do predloženia vyúčtovania  /citujeme/ :

"Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa odseku 2, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka plán opráv na nasledujúci kalendárny rok podľa § 8b ods. 1 písm. g). Ak správca najneskôr v deň skončenia správy neprevedie zostatok finančných prostriedkov na účte domu v banke na účet založený novým správcom alebo spoločenstvom, je povinný zaplatiť na účet domu založený novým správcom alebo spoločenstvom úroky z omeškania."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Správca bytového domu - práva a povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava