Máte
otázku?

Je postup správcu bytového domu správny?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Je postup správcu bytového domu správny?

Dobrý deň, náš bytový dom je viac ako 40 rokov starý, má dva vchody, v každom je 11 bytov. Všetky bytové jednotky sú už odkúpené. V našom vchode máme neplatiča, ktorého dlh je cca 4.000,-€ a správca bytového domu už na neho podal žalobu na súde. Na spoločnej chodbe máme na dvoch podlažiach balkóny, ktoré aj podľa správy o stave bytového domu potrebujú rekonštrukciu. Chcem sa opýtať, či má správca bytového domu, v tomto prípade ide o bytové družstvo, právo blokovať finančné prostriedky, ktoré máme našetrené vo fonde opráv, keď si balkóny chceme ako aj vchod, dať opraviť? Postoj správcu (predsedu bytového družstva) je taký, že my susedia máme tlačiť na neplatiča, aby zaplatil, inak nám bytové družstvo neuvoľní naše vlastné prostriedky a že máme byť radi, že nám všetkým nevypli teplú vodu (kedže ide o starý bytový dom, máme iba jednu spoločnú stúpačku teplej vody). Je jednanie správcu v súlade so zákonom? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem. 

Odpoveď: Je postup správcu bytového domu správny?

Dobrý deň, odpovede, ktoré požadujete na svoju otázku, obsahuje písomná zmluva o výkone správy uzavretá medzi vlastníkmi bytov vo vašom bytovom dome a bytovým družstvom ako správcom. V zmysle zákona o vlastníctve bytov, predmetná zmluva má obsahovať najmä vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu, spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku, zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi, zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi. Podľa zákonnej úpravy platí, že prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Ak teda niektoré súčasti bytového domu vyžadujú rekonštrukciu, je správca (bytové družstvo) povinný vykonať alebo zabezpečiť stavebné práce potrebné na ich údržbu. V opačnom prípade správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z citovaného zákona alebo zo zmluvy o výkone správy. Ak bytové družstvo odmieta plniť svoje povinnosti, môžete ako vlastníci bytov a nebytových priestorov zmluvu o výkone správy vypovedať.

 

Trápi vás "Je postup správcu bytového domu správny?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je postup správcu bytového domu správny? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mám nárok a môžem žiadať od SVB a nebytových priestorov vrátenie preddavkov, ktoré som zaplatila na základe zmluvy o výkone správy aj za osoby, ktoré už v byte nebývajú, teda pozabudla som v zmysle § 11 ods. 9 zákona c. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov oznámiť túto skutočnosť správcovi, hoci som platila skoro desať rokov aj za osoby, ktoré už v byte nebývajú a nemajú v byte ani trvalý pobyt. Ďakujem.

Odpoveď: Je postup správcu bytového domu správny?

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň, správne ste identifikovali svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť, ktorú ste mali voči správcovi bytového domu. Zásady a podmienky platenia úhrad obsahuje zmluva o výkone správy, ktorú vlastníci bytov alebo nebytových priestorov uzavreli so správcom prípadne zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov. Rozhodujúci je preto obsah tejto zmluvy, prípadne ďalšie interné dokumenty alebo rozhodnutia. Aj keď mi nie sú známe ustanovenia týchto dokumentov, nevidím dôvod, pre ktorý by Vám mali byť spätne vrátené prostriedky, nakoľko v čase ich platenia existoval právny dôvod a to väčší počet osôb bývajúcich vo vašom byte. V každom prípade sa môžete pokúsiť uzavrieť dohodu so spoločenstvom príp. so správcom.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je postup správcu bytového domu správny?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku