Spísať uznanie dlhu alebo nie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Prosím vás, kamarát, ktorému som prednedávnom požičal peniaze, asi tak 3 roky dozadu sa rozhodol, že mi to vráti, ale chce to splácať. Písal som mu, že súhlasím ale, že napíšeme dohodu o uznaní dlhu. On mi povedal, že načo, že mi to vráti, že sa nemusím báť a že ak chcem doklad tak to bude výpis z účtu, že mi došli peniaze. Len neviem, či je to správne takto, nezdá sa mi to. Prosím poraďte. Ďakujem .

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Dobrý deň, 

nakoľko ste požičali kamarátovi peniaze pred viac, ako 3 rokmi, je s dlh pravdepodobne premlčaný. Záleží od toho, kedy ste si dohodli dobu splatnosti (vrátenia dlhu). Odporúčam Vám určite spísať uznanie dlhu, nakoľko od jeho spísania začína plynúť nová premlčacia doba, a to 10 rokov. Podľa § 558 Občianskeho zákonníka Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Požičal som kamarátovi (vedúcemu) bez zmluvy na základse ústnej dohody 9. 6. 2020 prevodom zo svojho účtu 15 000 EUR na jeho účet. Vrátenie bolo dohodnuté do 4-5 pracovných dni. Dna 9. 7. 2020 bolo splatených (vrátených) na môj účet 3000 EUR. Zvyšok zostal ako dlh. Snažil som sa do riešiť dohovorom, stále sľubuje, že mi to vráti. Mám uloženú celú sms komunikáciu ako sa mi to snaží vrátiť, ale mám pocit, že len naťahuje čas a vyhovára sa. Mám nejakú šancu to vymôcť. Vedeli by ste mi poradiť ako by som mal postupovať. Prípadne ak sa z ním nedohodnem vedeli by ste ma právne zastupovať a pomôcť mi s tým. Koľko by to asi stalo. Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2020)

Dobrý deň, 
áno, pomôžeme vám s tým. Najskôr vyskúšajte to, aby Vám podpísal uznanie dlhu. Stiahnuť si ho môžete zadarmo zo stránky www.uznaniedlhu.sk. Dajte mu čas cca 3 týždne a ak sa neozve a ani to nepodpíše, tak to znamená, ze dlh nechce zaplatiť. Pretože dlžník, ktorý uznáva dlh nemá žiaden problém podpísať uznanie dlhu. 

To bude pre vás signál, aby ste to hned riešili. Potom sa mi ozvite a pomôžeme vám. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
pôžička z roku 2007 Home credit, v 09/2019 klientka podpísala dohodu o začatí mediácie a 10/2019 podpísala klientka dohodu o výsledku mediácie. 5/2020 žalobca podal na stály rozhodcovský súd žalobu o zaplatenie pôžičky.
Môže klientka vo vyjadrení sa na žalobu vzniesť námietku premlčania? Alebo podpísaním dohody o začatí mediácie svoj dlh uznala? K mediácii fyzicky nedošlo, ona iba podpísala dohody mediácie, ktoré jej nejaká pani osobne domov doručila.
Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že v roku 2007 bola poskytnutá pôžička a v 09/2019 bola spísaná dohoda o začatí mediácie. V otázke neuvádzate, kedy nastala splatnosť dlhu. Podľa ust. § 101 Obč. zákonníka platí, že všeobecná premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Je však viac ako pravdepodobné, že v 09/2019 bol dlh premlčaný. Aj keď klienta podpísala dohodu o mediácii, dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že bola upozornená na to, že dlh je už premlčaný.

Podľa ust. § 558 Obč. zákonníka platí, že " ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Z uvedeného dôvodu je treba namietať premlčanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, som 1 rok po odlzenie, jeden z veriteľov na mňa vyvíja nátlak, aby si mu podpísal uznanie dlhu. Ako inak môže voči mne postupovať? ( o návrhu na zrušenie konkurzu, kde musí dokázať nepoctivý zámer viem). Ako prosím mám v tejto situácii postupovať ja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že pohľadávku veriteľ prihlásil do konk. konania a Vy ste ju tiež uviedli v návrhu na vyhlásenie konkurzu. Ak je to, tak, nie je právny dôvod v zmysle ust. § 166f/ zákona o konkurze a reštrukturalácii, aby súd vyhovel návrhu na zrušenie oddľženia.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy.

Odkážte veriteľa na uznesenie o vyhlásení konkurzu, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku, aby postupoval v súlade s uvedeným uznesením.

Pripomíname, že podľa ust. § 167b/ Zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí :

"Nakladanie s konkurznou podstatou
(1) Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca koná v mene a na účet dlžníka.
(2) Právne úkony dlžníka urobené počas konkurzu, ak ukracujú majetok podliehajúci konkurzu, sú voči veriteľom neúčinné; tým nie je dotknutá ich platnosť."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, ak by som mal ešte doplňujúce otázky je potrebné vám uhradiť nejaký poplatok?

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
je na Vašom rozhodnutí, ktorý typ resp. druh poradne na našej stránke si zvolíte - bezplatná alebo prémium /platená. V platenej poradni máte záruku, že odpoveď dostanete - link : https://ficek.sk/online-pravna-poradna.html.

JUDr. Ficek


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň.
Niekde som čítal od Vašej právnej poradne, že sa nemá podpisovať s vymáhačskými agentúrami dohoda o uznaní dlhu. Moju pohľadávku splátková spoločnosť totiž postúpila vymáhačskej agentúre a oni vyžadujú podpis tejto dohody. Splátky platím stále každý mesiac na účet splátkovej spoločnosti na úverovú zmluvu, no aj to vyžadujú, aby som platil na ich účet. Ako to je, keď to nepodpíšem? Navyše mi poslali na podpis aj nejakú zmluvu o rozhodcovskom konaní a ďalší papier splátkový kalendár.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že splátková spoločnosť postúpila pohľadávku vymáhačskej spoločnosti, ktorá od Vás požaduje podpísanie splátkového kalendára a zmluvu o rozhodcovskom konaní. Z otázky tiež vyplýva, že splátky naďalej riadne platíte splátkovej spoločnosti.

K tomuto uvádzame, že podľa ust. § 524 a nasl. Obč. zákonníka platí, že veriteľ /splátková spoločnosť/ je oprávnená Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.
(2)S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.

Ďalej platí ust. § 526 Obč. zákonníka a to, že "postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že postupca (splátková spoločnosť) bola povinná oznámiť Vám ako dlžníkovi, že postúpila pohľadávku voči Vám inej spoločnosti a ak Vám to bolo oznámené uvedenou splátkovou spoločnosťou, nie ste oprávnený ako dlžník dožadovať sa preukázania zmluvy o postúpení pohľadávky.
Ak vymáhačská spoločnosť od Vás požaduje podpísanie splátkového kalendára, tento nie ste povinný podpísať. Zrejme v novom splátkovom kalendári sú uvedené iné podmienky splátok, ako aj ich výška.
Pokiaľ ide o rozhodcovskú zmluvu, túto tiež nie ste povinný podpísať.
Podstatné teda vo Vašom prípade je, či Vám zo strany splátkovej spoločnosti bolo oznámené postúpenie pohľadávky.
 
Odporúčame platiť pohľadávku len podľa pôvodnej zmluvy a žiadne dodatky o splátkach, prípadne dohody o zrážkkach zo mzdy, dohody o ozhodcovkom konaní nepodpisovať.
 
Súčasne odporúčame, aby ste kópiu zmluvy s pôvodnou splátkovou spoločnosťou poslali na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, keďže je predpoklad, že táto obsahuje aj neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré v zmysle ust. § 53 Obč. zákonníka sa považujú za neplatné a teda v podstate preplácate kúpený tovar. O uvedenom svedčia aj mnohé rozsudky súdov.
Po posúdení zmluvy MS SR zrejme bude potrebné podať žalobu o neplatnosť zmluvy o spotreb. úvere a žiadať vrátiť vydanie bezdôvodného obohatenia.
Môžete kontaktovať anšu advokátsku kanceláriu.
 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Ak som podpísala uznanie dlhu, ktoré však nebolo overené notárom a chcem tento dlh splácať v splátkach a veriteľ chce vrátiť celý dlh naraz je v tomto prípade možnosť sa dohodnúť? Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň, uznanie dlhu nemusí byť podpísané pred notárom. V prípade, ak bolo dohodnuté, že budete dlh splácať v splátkach a nebolo v zmluve o pôžičke dohodnutá strata výhody splátok, nemôže veriteľ požadovať splatiť celý dlh naraz. Strata výhody splátok znamená, že ak dlžník nesplatí čo i len jednu celú splátku v lehote splatnosti, stáva sa splatným celý dlh.

Ak nebol dlh dohodnutý na splácanie v splátkach, tak aj tak sa môžete dohodnúť na splácaní dlhu v splátkach, ale veriteľ s tým musí súhlasiť. Nemá to však vplyv na veriteľov nárok na úroky z omeškania (pokiaľ Vám ich veriteľ neodpustí). Veriteľ teda môže požadovať splnenie dlhu v celku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Známy mi dlží určitú hotovosť. Máme uzavretú Zmluvu o pôžičke, ktorej splatnosť bola už pred cca 3 rokmi. Pred pár mesiacmi som s ním podpísal Uznanie dlhu, aby "náhodou" nenastalo premlčanie. Na Uznaní dlhu bola formulka o rozhodcovskom konaní. Môžete mi prosím poradiť ako postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte dohodu o riešení prípadného sporu v rozhodcovskom konaní, potom je tam viacero výhod. Jednak získate lacnejšie exekučný titul, súdne poplatky sú nižšie, ďalšou výhodou je rýchlosť rozhodcovského konania, štandardne môže trvať konanie niekoľko týždňov, na rozdiel od súdneho konania, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov až rokov.

Rozhodcovské konanie obyčajne prebieha bez pojednávania a bez účasti účastníkov konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, minulý rok (v roku 2016) som požičala už teraz expriateľovi nemalú sumu. Vtedy sme ešte plánovali spolu žiť. Po rozchode som mu napísala sms-ku, že mi dlží tú danú sumu a nech ju splatí do decembra toho roku. On si dlh uznal a napísal, že to vráti. Odvtedy sa vyhovára ale peniaze som ešte späť nedostala. Neviem ako mám pokračovať. Dá sa s tým niečo robiť? Za odpoveď a pomoc  ďakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ má uznanie dlhu vyvolať zamýšľané právne účinky, je potrebné, aby bolo uznanie dlhu realizované písomne a dlh bol uznaný čo do dôvodu a výšky (pozri ustanovenie § 558 Občianskeho zákonníka).
Na to, aby ste mali úspech v prípadnom súdnom konaní, je potrebné, aby ste vedeli preukázať pôžičku, resp. poskytnutie peňazí. Toto môžete preukázať napr. výpisom pohybov na účte alebo aj spomínaným uznaním dlhu (za predpokladu, že spĺňa spomenuté zákonné náležitosti).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Znamy mi dlzi vyse 700 eur a meska s platenim. Mam doklad o prevode penazi, ulozene konverzacie cez sms a Messenger. Chcela by som mu poslat na podpisanie formular uznania dlhu. Neviem vsak jeho adresu bydliska. Predpokladam, ze zaslanie formulara cez email asi nie je vhodne. Mohli by ste mi prosim, paradit ako postupovat dalej? Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ Vášmu dlžníkovi zašlete na podpis uznanie dlhu elektronickou formou, nevidím v tom žiadny problém. Vášho dlžníka požiadajte, aby uznanie dlhu vytlačil v dvoch rovnopisoch (jeden pre neho a jeden pre Vás). Na rovnopise určenom pre Vás ho požiadajte, aby pre vyššiu mieru právnej istoty nechal svoj podpis úradne overiť. Takýto postup Vás ochráni pred tým, ak by chcel v budúcnosti popierať pravosť svojho podpisu na uznaní dlhu. Môžete mu tiež oznámiť adresu, na ktorú Vám má podpísané uznanie dlhu doručiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcem sa opytat ako by som mal postupovat v pripade, ze som s dlznikom spisal Dohodu o uznani dlhu spolu so splatkovym kalendarom na celkovo 5 splatok ale vcas bola zaplatena iba prva. Druha splatka je v omeskani uz o viac ako tyzden. Mame zazmluvnene, ze v pripade omeskania splatky sa splatkovy kalendar rusi a stava sa splatna cela zvysna suma. Mam poslat vypoved na danu zmluvu s odvolanim sa na dohodnutu podmienku porusenia zmluvy a uviest v nej datum splatnosti zvysnej dlznej sumy? Alebo je na to iny postup? A co v pripade, ze nebude zvysna suma ani po ukonceni lehoty splatnosti vyplatena? Mam sa potom obratit na sud s ziadostou o zacatie obciansko pravneho sporu? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň, to ako máte postupovať závisí od toho, ako presne máte formulovanú zmluvu (dohodu). 

Výpoveď zmluvy je možná iba vtedy, ak ste sa na takej možnosti dohodli alebo vyplýva zo zákona.

Môžete nám poslať dohodu o uznaní dlhu, poradíme Vám ako môžete postupovať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri riešení vymáhania dlhu, ktorý mi nebol vrátený. Keďže danú osobu neviem skontaktovať, nemám o nej žiadne informácie. Potrebovala by som zistiť ďalšie kroky v tejto situácií, ako by bolo možné vymáhať peniaze, ktoré mi dlžník už cca rok a pol nie je schopný vrátiť. Vopred Vám ďakujem za pomoc S pozdravom

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2016)

Dobrý deň, pri každom vymáhaní pohľadávky je potrebné v prvom rade prezrieť všetky doklady, ktoré k predmetnej pohľadávke máte. Je potrebné posúdiť, či disponujete potrebnými dokladmi pre súdne vymáhanie pohľadávky (posúdiť, či by bolo prípadné súdne konanie úspešné). Mnohí veritelia nemajú doklady dostatočne vyplnené alebo nie sú použiteľné pri súdnych vymáhaniach pohľadávok. V takom prípade prichádza do úvahy mimosúdne vymáhanie pohľadávky. Častým problémom pri vymáhaní pohľadávok je aj zatajovanie dlžníkov, ktorí buď žiadnym spôsobom nekomunikujú s veriteľom alebo popierajú existenciu dlhu. V prípade, že by Váš dlžník neuhradil Vašu pohľadávku ani po právoplatnom priznaní súdnym rozhodnutím je možné voči nemu začať aj exekučné konanie. Ak máte záujem o posúdenie vymáhateľnosti Vašej pohľadávky môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke (je potrebné, aby ste nám e-mailom zaslali aj Vaše naskenované doklady).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Praveze v elektronickych spravach potvrdil, ze odomna dostal ako pozicku tu sumu a su tam spravy aj ohladom splacania. Je tam vsetko. Len este jedna otazka, neda sa vyhovorit na to, ze to nepisal on alebo take daco? Vsak pokusim sa mu dat podpisat zmluvu o uznani dlhu. Dakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2016)

Dobrý deň. Akým spôsobom sa bude Váš dlžník v prípade súdneho konania brániť nemožno s určitosťou odhadnúť. Spravidla však platí, že dlžníci nárokovanú pohľadávku popierajú. Môže sa teda stať, že v prípadnom súdnom konaní by ste museli preukázať, že SMS-ky posielal zo svojho telefónneho čísla alebo že konto na sociálnej sieti patrilo skutočne jemu. Preto najjednoduchší spôsob, ako sa prípadným dôkazným komplikáciám vyhnúť, je spísanie uznania dlhu. Pokiaľ však dlžník uznanie dlhu odmietne podpísať, Váš nárok budete musieť preukazovať jedine SMS-kami a správami cez sociálnu sieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den. Chcel by som sa informovat o jednom probleme. Pred rokom som kamaratovi pozicial 900 eur a povedal, ze mi splati 1000. Mal zlu situaciu, tak som mu ich pozicial. Nespisali sme ziadnu zmluvu o pozicke. Pisem mu nech mi ich vrati, ale sa len vyhovara a ze mi ich posielal, ale mne nic neprislo. Ako dokaz mam iba smsky a spravy na facebooku kde potvrdil, ze mi tie peniaze dlzi a tiez vybery z mojho uctu (aj ked si nepamatam presne kedy to bolo, ale o jednom viem). Mal mi to splacat v mensich ciastkach s cim som suhlasil. Da sa nejako k tym peniazom dostat? Dakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ by dlžník všetko popieral, za daných okolností by bolo v prípadnom súdnom konaní pomerne náročné preukázať to, že peniaze boli skutočne poskytnuté a tiež to, akým spôsobom bola dohodnutá splatnosť pôžičky. Hoci sa SMS-ky a iná elektronická komunikácia dajú použiť ako dôkazy, zo skúsenosti možno povedať, že tieto bývajú často veľmi nekonkrétne. Najvhodnejšie by bolo, aby ste sa s Vašim dlžníkom dohodli na spísaní uznania dlhu. Uznanie dlhu by Vám v prípade súdneho vymáhania pohľadávky do značnej miery uľahčilo dôkaznú situáciu. Pokiaľ by dlžník odmietol uznanie dlhu podpísať, rozhodujúci by bol práve obsah SMS-iek a inej elektronickej komunikácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcem sa informovať moj bývalý priatel mi dlží cca 3000 eu, dohoda bola ústna ze mi ich vrati ale mam od neho sms a tam priznáva ze mi penieze vratit .. stale tuto čiastku splácam a on mi termíny na vyplatenie odkladá , pravdepodobne nechce mi to vyplatit .. Viete mi pls poradit ?

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, ak Vám odkladá termíny, povedzte mu, že počkáte, iba v prípade, ak Vám podpíše uznanie dlhu. Stiahnite si ho zdarma odtiaľto: www.uznanie-dlhu.sk. Ak odmietne podpísať uznanie dlhu, potom nečakajte a dlh od neho vymáhajte, pretože ak nemá záujem priznať svoj dlh, potom ho nemá záujem ani zaplatiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

dobry den, chcem sa spytat, ako mam potupovat pri uznani dlhu a ci je lepsie vymahat dlh mimosudne alebo posunut zmluvu na sud.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, uznanie dlhu si môžete stiahnuť zadarmo odtiaľto: uznanie dlhu.

Vyplňte si formulár a nechajte ho dlžníkovi podpísať. Ak Vám ho dlžník podpíše, celkové vymáhanie sa zjednoduší. Následne môžete vec riešiť mimosúdne - rozhodcovským konaním.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den,.mam spisanu zmluvubo uznani dlhu vo vyske 8000 eur, overenu notarom. Dlznik mi sumu stale nevyplatil a chcem to vymahat sudnou cestou. Nerada by som vsak skoncila aby mi dlznik niekolko rokov splacal tuto sumu po 30 eur. Je sposob ako vymoct tuto sumu jednorazovo? Dakujem.

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň, ak máte uznanie dlhu je to veľmi dobre. Pokiaľ súd rozhodne o povinnosti zaplatiť, určite to nebude v splátkach v nízkej sume. Obyčajne je lehota na plnenie do 3 dní. 

Ak by však dlžník dlh nezaplatil a vec by sa dostala do exekúcie. Výška splátok, ktoré by platil mesačne by závisela od toho, aký ma príjem a či má majetok. Dlh sa môže vymôcť aj jednorazovo ale to závisí od toho, či dlžník má majetok, ktorý by  mohol exekútor predať alebo peniaze na účte.

Ak ste si dlh nezabezpečili záložným právom, nedá sa so 100 % istotou povedať, že dlh dostanete zaplatený jednorazovo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Spísať uznanie dlhu alebo nie? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o radu. Požičala som peniaze na rozbehnutie podnikateľského zámeru. Zmluvy boli riadne podpísané mnou aj dlžníkmi a to za prítomnosti svedka. Takisto bol vyhotovený aj doklad o odovzdaní peňazí dlžníkom, taktiež podpísaný oboma dlžníkmi za prítomnosti svedka. Termíny splatnosti boli v júli a auguste avšak dodnes mi nebolo nič vyplatené. V auguste mi bol zaslaný list, že momentálne nie sú schopní splniť pohľadávku nakoľko im nebolo zaplatené a o vyplatení ma budú neskôr informovať. Posledná sms správa prišla koncom septembra, kde mi bolo oznámené, že peniaze budú vrátené v blízkej budúcnosti. Peniaze mi do dnešného dňa vrátené neboli a nie je možné ich zastihnúť osobne, neodpovedajú ani na telefón. Prosím o radu, ako mám postupovať pri vymáhaní tejto pohľadávky. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem

Odpoveď: Spísať uznanie dlhu alebo nie?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2014)

Dobrý deň. Vzniknutú situáciu je možné riešiť niekoľkými spôsobmi. Mimosúdne, prostredníctvom písomnej predžalobnej výzvy na vrátenie dlhu. Pokiaľ dlžníci nebudú na predžalobnú výzvu reagovať, môžete podať návrh na súd. Vzhľadom na Vami uvedené dôkazné prostriedky (zmluvy, doklady o odovzdaní peňažných prostriedkov, svedecké výpovede a prísľuby úhrady) by nemal byť problém Vaše nároky preukázať pred súdom. Ďalšou možnosťou je uzavretie uznania dlhu, odporúčam stránku http://uznanie-dlhu.sk, na ktorej si zdarma môžete vypracovať uznanie dlhu. V prípade neplnenia záväzkových povinností vyplývajúcich z takéhoto uznania dlhu by bolo možné neskôr jednoduchšie domôcť svojich práv. Uznanie dlhu zakladá právnu domnienku existencie dlhu, pričom dôkazné bremeno sa prenáša na dlžníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku