Exekúcia a obchodný podiel


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 6. 12. 2017

Otázka: Exekúcia a obchodný podiel

Dobrý deň, hrozí mi exekúcia, ale chcem začať podnikať ako SRO. Ak budem konateľ SRO, ktorý bude vykonávať prácu, ale nebudem v nej zamestnaný, môže exekútor siahnuť na zisk spoločnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia a obchodný podiel

Dobrý deň. Vaša otázka sa v zásade týka okruhu majetku, na ktorý môže exekútor v rámci exekúcie siahnuť. Vo všeobecnosti pritom možno skonštatovať, že poverený exekútor môže v zásade exekvovať len majetok, ktorý patrí povinnému

 

Hroziaca exekúcia

Pokiaľ máte vedomosť, že Vám hrozí exekúcia, odporúčam Vám dlh, ktorý sa má exekučne vymáhať, uspokojiť ešte skôr, než bude zo strany oprávneného subjektu (veriteľa) podaný návrh na vykonanie exekúcie. Vyhnete sa tak zbytočnému zvýšeniu dlhu o trovy exekučného konania.

Samozrejme treba počítať s reálnymi možnosťami, a pokiaľ vo Vašich súčasných finančných možnostiach nie je dlh, pre ktorý Vám hrozí exekúcia, splatiť, za skúšku stojí aj žiadosť veriteľa o splátkový kalendár.

V prípade, že exekúcia už začala, aj v takom prípade platí, že z pohľadu povinného je výhodnejšie dlh uspokojiť čo najskôr.

Podľa ustanovenia § 7 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov platí, že:

„(1) Odmena exekútora je 20 % zo základu na jej určenie.

(2) Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 10 % zo základu na jej určenie.“

 

Založenie alebo vstup do spoločnosti s ručením obmedzeným

Vzhľadom na to, že v zadanej otázke uvádzate, že chcete podnikať cez spoločnosť s ručením obmedzeným, domnievam sa, že máte záujem takúto spoločnosť založiť, prípadne kúpiť už existujúcu spoločnosť.

V každom prípade je však nevyhnutné uviesť, že v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy sa ani v jednom prípade nevyhnete obligatórnemu (povinnému) vyjadreniu od príslušného správcu dane.

Podľa ustanovenia § 105b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platí, že:

„Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle.“

Podľa ustanovenia § 115 ods. 5 a 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník platí, že:

„(5) Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti. Toto potvrdenie je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať.

(6) Povinnosť podľa odseku 5 má spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.“

Na vyššie uvedené skutočnosti poukazujem z toho dôvodu, že v otázke neuvádzate, z akého dôvodu Vám hrozí exekúcia, teda nie je vylúčené, že môže ísť o daňové nedoplatky.

 

Exekúcia na spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným

V zadanej otázke uvádzate, že budete konateľom spoločnosti, avšak neuvádzate, či budete aj jej spoločníkom, príp. jediným spoločníkom. Nakoľko sa domnievam, že činnosť plánujete vykonávať nielen vo funkcii konateľa, ale aj ako (jediný) spoločník, je nevyhnutné uvedomiť si, že hoci exekútor nemôže v zásade siahnuť na majetok patriaci inému subjektu, než oprávnenému, v tomto prípade obchodnej spoločnosti (spoločnosti s ručením obmedzeným), je potrebné počítať s tým, že súčasná právna úprava dáva exekútori možnosť exekvovať obchodný podiel povinného.

Exekúcia na obchodný podiel sa pritom realizuje najmä na základe ustanovenia § 113b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, podľa ktorého platí, že:

„(1) Exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti.

(2) Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a) upovedomí oprávneného, povinného a obchodnú spoločnosť, v ktorej je povinný spoločníkom, o začatí exekúcie postihnutím obchodného podielu,

b) prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného podielu už nevyplatila vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku povinnému,

c) zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod obchodného podielu, ak je taký súhlas potrebný.

(3) Upovedomenie o začatí exekúcie doručí exekútor oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti. Príkaz na začatie exekúcie doručí exekútor obchodnej spoločnosti do vlastných rúk.

(4) Po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol, vydá exekútor exekučný príkaz. Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti do vlastných rúk.

(5) Doručením exekučného príkazu zaniká účasť povinného v obchodnej spoločnosti, ak osobitný predpis11ad) neustanovuje inak. Ak tak ustanovuje osobitný predpis,11b) obchodná spoločnosť sa doručením exekučného príkazu zrušuje.

(6) Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu nezaniká, na exekúciu obchodného podielu sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí. Najnižším podaním pri dražbe obchodného podielu je hodnota podielu na čistom obchodnom imaní spoločnosti určená na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k začatiu exekučného konania.

(7) Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu zaniká, obchodná spoločnosť je povinná poukázať peňažné prostriedky zodpovedajúce vyrovnaciemu podielu v rozsahu vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva oprávnenému, ak zákon neustanovuje alebo stanovy neurčujú inak alebo ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak.

(8) Ak je obchodná spoločnosť v likvidácii, je povinná poukázať oprávnenému peňažné prostriedky zodpovedajúce podielu povinného na likvidačnom zostatku, a to v rozsahu vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva, ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak.

(9) Ustanovenia § 105 až 111 sa na exekúciu obchodného podielu použijú primerane.“

 

Záver

Záverom preto možno skonštatovať, že ak aj poverený exekútor nemôže siahnuť priamo na majetok obchodnej spoločnosti (spoločnosti s ručením obmedzeným), v ktorej povinný vlastní obchodný podiel, exekúcia môže byť voči povinnému vykonaná priamo zexekvovaním takéhoto obchodného podielu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk