Máte
otázku?

Rozdelenie pozemku, spochybnenie ROEP, duplicita ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Rozdelenie pozemku, spochybnenie ROEP, duplicita ?

Dobrý deň. Prosím o radu. Bol jeden pozemok EKN v pozemkovej knihe o výmere 3000 m2, v spoluvlastníctve. Jeden spoluvlastník oddelil svoj podiel, a pričlenil ho k inému pozemku. Vznikla nová parcela CKN s Listom vlastníctva. Stalo sa tak rozsudkom o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Súd určil spoluvlastníka za výlučného vlastníka, určil celkovú výmeru novej parcely CKN. Rozsudok však neobsahuje čísla parciel, z, ktorých nová parcela vznikla, žiadnu výmeru, ani tu o, ktorú by mal byt zmenšený pozemok EKN. Kataster zaevidoval novú parcelu CKN na List vlastníctva, bez Geometrického plánu, zapísal čísla bez výmer, z ktorých pozemkov vznikla a zmenšil pozemok EKN z 3000 m2 na 2000 m2. ROEP vytvoril List vlastníctva na pozemok EKN s výmerou 2000 m2 a na tento List vlastníctva aj výlučného vlastníka ako spoluvlastníka. Výsledok :  výlučný vlastník ma vlastnícke právo k podielom pričleneným k novej parcele CKN, aj spoluvlastnícke právo k pozemku EKN, zmenšenému o jeho podiely. Nie je toto DUPLICITA? Je možné nejakým spôsobom spochybniť ROEP? Ako sa nazýva stav, keď je na Liste vlastníctva zapísaný vlastník, jeho právny pred predchodca, pričom v PKV je zapísané, že podiely predchodcu prešli dedičským konaním? Prepáčte, že namiesto jednej otázky je ich niekoľko, ale úradníci mi nevedeli dať zmysluplnú odpoveď. Budem veľmi rad ak mi odpoviete. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie pozemku, spochybnenie ROEP, duplicita ?

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku rozdeľujeme do častí :

1./ Spochybnenie ROEP : Žaloba podľa ust. Civilného sporového poriadku  §  137 :  Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä  /okrem iných /  či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu.

2./ Zápisy v pozemkovej knihe  sa už nevykonávajú od r. 1964.

3./ Zápis terajšieho aj predchádzajúceho/-cich/  vlastníkov nehnuteľnosti  v LV : Nejedná sa o dvojitý zápis, ale máte zrejme k dispozícii kópiu originálu listu vlastníctva, ktorá obsahuje  aj všetky predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, t.j. aj predchádzajúcich vlastníkov.

4./ Nevieme, či v uvedenej veci bola robená tzv. identifikácia /popisná a grafická časť/, ale táto by dala podľa nás dala odpoveď na presné určenie rozmiestnenie pozemkov, ich presnú polohu v teréne a porovnanie doterajšieho a súčasného stavu, vrátane uvedenia čísiel všetkých parciel a ich vlastníkov.

5./ Rozsudok súdu : Zrejme ste nebol účastníkom konania. Mohol by ste podať podnet na generálnu prokuratúru podľa ust. §  458 Civilného sporového poriadku :  Proti právoplatnému rozhodnutiu súdu je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, ak to vyžaduje ochrana práv a túto ochranu nemožno v čase podania dovolania generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie pozemku, spochybnenie ROEP, duplicita ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku