Prístupová cesta, ako máme postupovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 15. 2. 2016

Otázka: Prístupová cesta, ako máme postupovať?

Ak 18 majitelia pozemku súhlasia a podpísali zmluvu o vecnom bremene a jeden spoluvlastník nesúhlasí, je možné dať ho na súd? Jedná sa o bremeno na prechod k pozemkom, iná cesta k ním nevedie, a roky sa využívajú na prechod. Danej spoluvlastníčke nevadí, že sa cez jej pozemok prechádza, len to nechce mať na papieri. Nie je možné si tam postaviť chatky bez prístupovej cesty. Chodievajú tade aj policajti, hasiči, je to len poľná neoficiálna cesta. Nemôžeme sa s ňou nijako dohodnúť, ani odpredať to nechce. Vôbec pozemok nevyužíva, dokonca býva 300 km odtiaľ. Robí to napriek. Ako máme prosím Vás postupovať, aby sme mohli žiadať o stavebné povolenie? Ďakujem

Odpoveď: Prístupová cesta, ako máme postupovať?

Dobrý deň, v zmysle ustálenej judikatúry musia byť všetci podieloví spoluvlastníci účastníkmi zmluvy, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno na spoločnej nehnuteľnosti. Nestačí ak niektorí zo spoluvlastníkov iba prejavia súhlas so zriadením vecného bremena. Na druhej strane, však nemôžete nikoho nútiť, aby podpísal zmluvu, ktorú podpísať nechce. Rovnako ju nemôžete nútiť, aby zaťažila svoj spoluvlastnícky podiel vecným bremenom. Z toho dôvodu by som Vám odporúčal znovu pokúsiť mimosúdne presvedčiť poslednú spoluvlastníčku o dôležitosti podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena, najmä v prípade, že so samotným zriadením vecného bremena súhlasí (len to nechce mať na papieri).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prístupová cesta, ako máme postupovať? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Dostal som darom od otca pozemok, na ktorom je postavený rodinný dom a ten ma štyroch vlastníkov akú širokú cestu im musím dať na prístup k domu. Dom ma dva vchody predný a zadný, či stačí prístup k jednému prednému vchodu a koľko metrov okolo domu majú nárok.
Štefanec.

Odpoveď: Prístupová cesta, ako máme postupovať?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že sa chcete spýtať na vašu prípadnú povinnosť umožniť vlastníkom RD, ktorý stojí na vašom pozemku, prechod a prejazd k RD.
V uvedenej veci platí ust. § 151o/ ods. 3 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :
"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Súčasne platí, že pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, je ten, kto na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec /pozemok/ je povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, teda vy, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania; podľa dohody so spoluvlastníkmi RD bude ich povinnosťou podieľať sa na zachovaní a opravách rpedmetnj prístup cesty, ktorá bude viesť cez váš pozemok.
Je vecou vašej dohody aký rozsah pozemku vyčleníte na prechod (pešo) a prejazd (autom) na tento účel, aby vyčlenený pozemok splnil účel prechodu a prejazdu k RD.
Poznamenávame tiež s iniciatívou by mala resp. mohla prísť aj druhá strana (spoluvlastníci RD).

Otázkou tiež je či prístup k RD na účel prechodu a prejazdu nie je možné zabezpečiť aj iným spôsobom, resp. z inej strany než z Vášho pozemku aj ked za sťaženejších podmienok. Uvádzame to z dôvodu, že v prípade súdneho sporu o zriadenie práva prechodu a prejazdu /právo cesty/ vlastník RD by musel preukázať, že prístup k RD nie je možné zabezpečiť inak aj keď za sťaženejších podmienok, keďže ako vyplýva z uvedeného zák. ustanovenia § 151o/ Obč. zák. vyplýva, že vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu súd zriadi rozsudkom ak"prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak".

Je niekoľko možností riešenia vašej situácie, resp. spoluvlastníkov RD a to :

1./ Zmluva o nájme, kedy  sa vyčlení časť pozemku na účel prechodu a prejazdu, všetko za finančnú náhradu od jednotlivých spoluvlastníkov RD.
2./ Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu so zápisom do katastra nehnuteľnosti, tiež za finančnú náhradu. K zápisu vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu budete potrebovať geom. plán na  vyčlenenie pozemku pre tento účel.
3./ Vyčlenenie časti pozemku na prechod a prejazd so zápisom do katastra nehnuteľností, a dotknutú časť pozemku predate podiel. spoluvlastníkom RD. Túto možnosť neodporúčame, lebo by ste stratili časť pozemku.


Posúdenie otázky, či ste povinný poskytnúť prechod k obidvom vchodom do domu, vám uviesť presne nemôžeme, keďže nepoznáme členenie pozemku, možnosti prístupu k jednotlivým vchodom do domu aj z prípadne iných pozemkov aj za sťaženejších podmienok.
Pre prejazd cez váš pozemok ako prístup k RD je postačujúca aj šírka pozemku 3 metre.
Odporúčame konzultáciu s autorizovaným geodetom, ktorý bude vedieť posúdiť situáciu podľa obhliadky miesta RD a pozemku, ako aj prístupové možnosti k RD z iných susedných pozemkov.
Náklady spojené so zriadením vecného bremena by mali znášať v celosti vlastníci RD podľa svojich podielov.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prístupová cesta, ako máme postupovať? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chystáme sa odkúpiť byt, ku ktorému vedie prístupová cesta. Túto prístupovú cestu vlastnia tri firmy. Neexistuje žiadna dohoda ani zmluva o vecnom bremene prechodu medzi vlastníkmi bytov a majiteľmi prístupovej cesty. Akým spôsobom sa vieme domáhať o zriadenie vecného bremena prechodu po prístupovej ceste? Ďakujem MŠ.

Odpoveď: Prístupová cesta, ako máme postupovať?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Všeobecne platí ust. § 151o ods. 3 Obč. zákonníka :
"Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Vami uvedený problém je potrebné riešiť z toho hľadiska, či súčasný vlastník tejto nehnuteľnosti, ktorá slúži na prechod a prejazd, Vám bráni v prístupe k nehnuteľnosti - k bytovému domu.
Pokiaľ problém neexistuje, je len obava v možnom zabránení prístupu k bytovému domu, je treba vedieť, že pokiaľ k bytovému domu vedie aj iná cesta slúžiaca na prechod (pešo) a prejazd (autom), vlastník cesty by nemusel súhlasiť so zriadením vecného bremena v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome.  Možnosťou riešenia je uzatvorenie zmluvy o nájme ohľadom tejto cesty, súdne riešenie - zriadenie vecného bremena je až posledným resp. krajným riešením.
Sme názoru, aby toto právo prechodu a prejazdu ste mali aj zavkladované v KN, treba kontaktovať vlastníka/- kov prístupovej cesty a dohodnúť sa na zriadení vecného bremena so zápisom na LV.  Pokiaľ je prístupová ceste aj zapísaná a vyčlenená podľa geom. plánu v KN, tak by problém nemal byť, lebo by Vám odpadli náklady na vyhotovenie nového geom. plánu.
Ako uvádzame, riešenie závisí od toho, či k bytovému domu vedie aj iná prístupová cesta aj keď za sťaženejších podmienok, lebo v tomto prípade by súd návrhu na zriadenie vecného bremena zamietol.


Citujeme z rozsudku KS Bratislava,  sp.zn. 5Co/495/2015 z 28. 2. 2017 :
"Podmienkou na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty súdom je, že prístup k stavbe nemožno zabezpečiť inak, teda najmä na základe zmluvy. Z uvedeného vyplýva, že právo cesty cez cudzí pozemok je núdzovým riešením, keď nemožno iným spôsobom zabezpečiť prístup vlastníka stavby na verejnú komunikáciu. Podmienka, že prístup vlastníka ku stavbe nemožno zabezpečiť inak, nie je splnená, ak vlastník priľahlého pozemku, ktorý má slúžiť ako cesta, ponúkol vlastníkovi stavby, že mu pozemok alebo jeho časť predá alebo že mu zriadi vecné bremeno cesty zmluvou, a to za obvyklú cenu. Ak je k stavbe priamy prístup z verejnej komunikácie, nemožno prostredníctvom práva cesty vynucovať prístup k stavbe aj z inej strany cez priľahlý pozemok patriaci inému vlastníkovi, aj keby tento prístup bol pre vlastníka stavby výhodnejší. Vecné bremeno cesty nemôže súd zriadiť, ak žalobca má prístup k stavbe na základe obligačného práva (napr. na základe nájomnej zmluvy) alebo môže na prístup využiť iné pozemky, ktoré má vo vlastníctve."

Je na posúdení a videní situácie v teréne, ako aj príslušných dokladov a podkladov, aby sme sa mohli lepšie vyjadriť. Odporúčame kontaktovať správcu bytového domu, ktorý by mal mať prehľad o pozemku a prípadne aj geodeta, aby posúdil Vašu situáciu priamo v teréne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk