Máte
otázku?

Poškodené čelné sklo - Kooperativa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

Dobrý deň. Potreboval by som sa poradiť ohľadom neúspešnej snahy o získanie náhrady škody za výmenu poškodeného čelného skla od poisťovne Kooperativa. Napriek troma odvolaniam nepreplatili vzniknutú škodu vo výške 400 eur. Vždy ju zamietli s odôvodnením, že nedokážem dôveryhodne preukázať, že došlo k škodovej udalosti. Berú súhlasné stanovisko vodiča, od ktorého kamienok odletel, za nepostačujúce a spolucestujúceho - svedka (môjho syna) neberú vážne, pretože podľa nich nie je nezaujatá osoba. Plánujem sa s touto vecou obrátiť na súd a potreboval by som pomoc pri vypracovaní podania na súd. Mohli by ste mi v tejto záležitosti poradiť? Budem musieť, v prípade úspechu, od poisťovne požadovať preplatenie aj iných výdavkov, napríklad sumy, ktorú zaplatím pri podaní, právne služby, cestovné výdavky? Ako je to s ušlou mzdou v deň konania pojednávania, keďže som zamestnaný? Mohli by ste mi poslať cenovú ponuku na vypracovanie podania na súd? Vopred vám ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

Dobrý deň, v prípade tejto poisťovne je to takmer štandardné, že odmietajú poistné plnenie v súvislosti s poškodením čelného skla.

 

Úhrada nastáva často až po súdnom konaní.

 

Na jednej strane je pravdou, že vodič motorového vozidla, od ktorého odskočil kamienok, si nemôže byť úplne istý, že tento kamienok odletel práve od jeho kolesa.

 

Pokiaľ však bol v aute i ďalší svedok, hoci je to Vás syn, potom je možné na takúto svedeckú výpoveď prehliadať. Ak neexistuje iný dôkaz, súd nemôže tento dôkaz odmietnuť iba z dôvodu že ide o Vášho syna.

 

V prvom rade je potrebné, aby sa skontrolovala celá korešpondencia s poisťovňou ako aj predložené dôkazy.

 

Až na základe tohto je možné určiť, či uspejete v súdnom konaní alebo nie. Ak ste urobili všetko správne, tak je veľmi vysoký predpoklad, že v súdom konaní uspejete.

 

V prípade úspechu v súdnom konaní Vám poisťovňa bude musieť nahradiť všetky náklady, ktoré Vám s týmto konaním vznikli, aj ušlú mzdu, vrátane súdneho poplatku a trov právneho zastupovania.

 

Výšku odmeny za zastupovanie v súdnom konaní si môžete vypočítať tu:

www.ficek.sk/trovy.

 

Obyčajne sú to dva úkony právnej pomoci. Môže ich však byť aj viac, ak by sa viedlo súdne pojednávanie. Každý jeden úkon je však možné požadovať nahradiť poisťovňou.

Trápi vás "Poškodené čelné sklo - Kooperativa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa (Občianske právo)

Dobrý deň, mám problém s uplatnením škody v poisťovni. Z dôvodu odkotúľaného kamena z pod kolies vinníka do môjho čelného skla vznikla prasklina a bolo nutné vymeniť čelné sklo. Po spôsobení škodovej udalosti som s vinníkom spísal správu o nehode, obaja sme nahlásili škodu do poisťovne vinníka pre uplatnenie náhrady škod z PZP a vyplnili sme všetky ďalšie dokumenty. Poisťovňa zamietla náhradu škody z dôvodu nedostatočného preukázania, že škoda bola spôsobená zavinením ich klienta, a že škoda mohla vzniknúť predtým. Avšak, mám k dispozícii aj čestné prehlásenie vinníka a svedka (spolujazdca). Na ich rozhodnutie som sa odvolal, ale opäť mi zamietli náhradu škody. Ako ďalej postupovať v danej veci? Ďakujem.

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade podkladom pre podanie odvolanie voči rozhodnutiu poisťovne je známe stanovisko Útvaru pre dohľad nad finančným trhom NBS zo dňa 16.7.2013, ktoré je všeobecne známe, známe teda aj samotným poisťovniam, a na ktoré sa môžete odvolať /citujeme/ :

"Vzhľadom na to, že Národná banka Slovenska zaznamenala nejednotnú prax pri likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla (ďalej len „škoda na čelnom skle“), vydáva podľa § 1 ods. 3 písm. a) tretieho bodu v spojení s § 37 ods. 3 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto stanovisko:

Na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené nároky na náhradu v rozsahu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladmi vzniku zodpovednosti prevádzkovateľa pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla sú: udalosť vyvolaná osobitnou povahou prevádzky, vznik škody a príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody. Keďže zodpovednosť prevádzkovateľa pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla je založená na princípe objektívnej zodpovednosti, to znamená bez ohľadu na zavinenie, nie je podmienkou jej vzniku protiprávny úkon osoby, ktorá za škodu zodpovedá. Podľa § 428 Občianskeho zákonníka sa svojej zodpovednosti nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak sa preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia.

Ak teda bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, iy.de o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody.V prípade škody na čelnom skle zaujíma Národná banka Slovenska stanovisko, že vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo.

Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu. Ak teda udalosť - škoda na čelnom skle - bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť."

Ak poisťovňa napriek uvedenému stanovisku NBS škodu neuhradí, vec budete musieť postúpiť na súd. Odporúčam súčasne, že ak k úhrade škody zo strany poisťovne nedôjde, aby ste informovali písomne Národnú banku Slovenska ako orgán dohľadu nad poisťovníctvom.

Vo veci môžete samozrejme kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu akým spôsobom postupovať respektíve ako napísať odvolanie voči poisťovne, ktorá odmietla náhradu škody spôsobenú kameňom spod kolesá do môjho čelného skla.
Vodiča som zastavil bol si toho vedomí, keďže prešiel po kameňoch na ceste spísali sme zápis o nehode doložili všetky doklady i napriek tomu poisťovňa odmietla plnenie z PZP. Odôvodnenie uviedla : Vodič motorového vozidla, prevádzkou, ktorého údajne malo dôjsťmk vzniku škody, nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia zabrániť vzniku škody. Zároveň v danej veci zastávame názor, že z Vašej strany nebolo jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybnosti preukázané, že k vzniku škody došlo prevádzkou motorového vozidla škodcu EČV. Zdôrazňujeme, že vodič motorového vozidla nemôže byt vedomí toho, že práve spod kolies ním riadeného motorového vozidla došlo k odskočeniu kamena, ktorý údajne poškodil čelné sklo motorového vozidla poškodeného.
V súlade s ustanovením §4 zak č.381/2001 o PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinnosťou poškodeného uplatnený nárok preukázať. S ohľadom na uvedené ustanovenie zákona je poškodený povinný preukázať večnú a časovú súvislosť medzi osobitnou povahou prevádzky konkrétneho motorového vozidla ko príčinou a vznikom škody ako následkom. Vzhľadom na vyššie uvedené, predložené súhlasne vyhlásenie vodiča motorového vozidla, ktoré údsjne malo poškodenie čelného skla spôsobiť a vodiča poškodeného vozidla, nemá charakter preukázania vzniku škody.
V predmetnej veci nebolo bez akýchkoľvek pochybnosti zo strany poškodeného preukázané, že ku vzniku škody došlo prevádzkou motorového vozidla škodcu.

Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o naformulovanie odvolania nakoľko škoda bola spôsobená uvedeným vozidlom. Ďakujem vopred.

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade podkladom pre podanie odvolanie voči rozhodnutiu poisťovne je známe stanovisko Útvaru pre dohľad nad finančným trhom NBS zo dňa 16.7.2013, ktoré je všeobecne známe, známe teda aj samotným poisťovniam, a na ktoré sa môžete odvolať /citujeme/ :

"Vzhľadom na to, že Národná banka Slovenska zaznamenala nejednotnú prax pri likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla (ďalej len „škoda na čelnom skle“), vydáva podľa § 1 ods. 3 písm. a) tretieho bodu v spojení s § 37 ods. 3 písm. d) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto stanovisko:

Na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené nároky na náhradu v rozsahu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladmi vzniku zodpovednosti prevádzkovateľa pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla sú: udalosť vyvolaná osobitnou povahou prevádzky, vznik škody a príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody. Keďže zodpovednosť prevádzkovateľa pri škodách spôsobených prevádzkou motorového vozidla je založená na princípe objektívnej zodpovednosti, to znamená bez ohľadu na zavinenie, nie je podmienkou jej vzniku protiprávny úkon osoby, ktorá za škodu zodpovedá. Podľa § 428 Občianskeho zákonníka sa svojej zodpovednosti nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak sa preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia.

Ak teda bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody. V prípade škody na čelnom skle zaujíma Národná banka Slovenska stanovisko, že vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo.

Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu. Ak teda udalosť - škoda na čelnom skle - bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť."

Ak poisťovňa napriek uvedenému stanovisku NBS škodu neuhradí, vec budete musieť postúpiť na súd, na čo môžete poisťovňu samozrejme upozorniť.


Podotázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som Vás požiadať o právnu radu, čo robiť v takomto prípade. V máji som mal škodovú udalosť, pri ktorej mi bolo puknuté čelné sklo na motorovom vozidle - zastavil som vozidlo, spod kolies, ktorého mi odskočil kamienok, a dohodli sme sa s vodičom, že to nahlási svojej poisťovni. Všetky doklady a rôzne dotazníky boli zaslané do poisťovni. No dnes mi prišla odpoveď : vzhľadom na zdokumentované poškodenia čelného skla Vášho mt. Vozidla. Vám oznamujeme, že Vami uplatnený nárok na náhradu škody vybavujeme bez poskytnutia náhrady škody. V danej veci zastávame názor, že z Vašej strany nebolo jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybnosti preukázané, že k vzniku škody došlo prevádzkou mt. Voz. Vodič mt. Vozidla prevádzkou, ktorého údajne malo dôjsť k vzniku škody v dotazníku uviedol, že pripúšťa možnosť odskočenia predmetu spod kolies iných vozidiel a nemá vedomosť, či sklo na Vašom MV nebolo poškodené už pred danou škodovou udalosťou.
Dá sa v danej situácii ešte niečo podniknúť, nakoľko som si istý, že to bolo spôsobené týmto MV. No aj ja keby som spôsobil takúto škodu niekomu, tak na otázku, či nemal dotyčný rozbité sklo pred tým neviem - ak nechcem klamať - jednoznačne odpovedať. A ani na otázku, či to nemohol spôsobiť niekto iný - ak neklamem - tak nemôžem jednoznačne odpovedať - z mojej strany môže byt nejaká pochybnosť. Ale ak som poškodený, tak ja najlepšie viem, kedy a ako sa to stalo.
No nadobúdam stále väčšiu istotu, že v tomto štáte sa poctivý človek veľmi ťažko dovolá pravdy.
Ďakujem za radu Ján

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

(odpoveď odoslaná: 08.07.2021)

Dobrý deň,
vami uvedený problém je častou otázkou v našej poradni, ktorý sa týka Vami uvedenej poisťovne. Poznamenávame, že v tomto smere sa konaním resp. neuhradením škody zaoberala aj Národná banka Slovenska ako orgán dohliadajúci nad poisťovníctvom.

Dňa 16.7.2013 bolo vydané aj stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS  k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla, z ktorého citujeme :

"..... Podľa § 428 Občianskeho zákonníka sa svojej zodpovednosti nemôže  prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak sa preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia..... Ak teda udalosť - škoda na čelnom skle - bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť."

 

Toto stanovisko NBS je poisťovni dobre známe, rovnako aj rozsudky súdov, vrátane NS SR, vrátane sankcií uložených poisťovniam zo strany NBS.

Odporúčame vo veci podať reklamáciu u poisťovne, poukázať na vyššie uvedené stanovisko NBS s tým, že žiadate uhradiť vzniklú škodu. Ak k náhrade škody zo strany poisťovne nedôjde, odporúčame obrátiť  sa  resp. informovať o uvedenom postupe poisťovne  priamo NBS.

Veríme, že poukázaním na uvedené stanovisko NBS dôjde k plneniu zo strany poisťovne a vzniklá škoda Vám bude poisťovňou preplatená.

 


Trápi vás "Poškodené čelné sklo - Kooperativa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa (Občianske právo)

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť. Auto predomnou vymrštilo kameň spod kolies a rozbilo mi čelné sklo. Vinníka som zastavil a spísali sme záznam o nehode, kde priznal chybu. Nahlásili sme všetko poisťovni, pričom činnosť bola riešená z poistky vinníka, konkrétne Uniqa poisťovňa, cez PZP - ja havarijnú poistku nemám. Požadovali od nás veľa dokumentov, dotazníky a podobne. Všetko sme im odovzdali. Po dvoch mesiacoch nečinnosti som sa informoval na infolinke, kde mi povedali, že by som si mal nechať opraviť čelné sklo a následne zaslať poisťovni faktúru. Tú potom údajne uhradia prevodom na účet. Aj som tak urobil, avšak následne mi prišlo oznámenie o uzavretí škodovej udalosti bez poskytnutia poistného plnenia. Na to som reagoval reklamáciou, že nesúhlasím s rozhodnutím. Po 30 dňoch od reklamácie mi od poisťovne nedorazila žiadna odpoveď. Potrebujem poradiť, ako postupovať ďalej. Dočítal som sa, že mám možnosť kontaktovať poisťovacieho ombudsmana alebo podať sťažnosť do Národnej banky Slovenska. Ktorú variantu by ste mi odporučili? Ďakujem za radu, Vlado.

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

(odpoveď odoslaná: 18.11.2020)

Dobrý deň,
poisťovne stanovisko NBS k neuhradeniam škôd spôsobených na čelnom skle MV dobre poznajú.

Ide o Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska ; k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla zo dňa 16.7.2013, ktorého úný text nájdete aj na internete.

Vo veci existuje aj množstvo rozsudkov súdov, ako aj zjednocujúce stanovisko NS SR, ktoré k tejto veci zaujalo nasledovné stanovisko : "Škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným ; predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke zodpovednosti za  túto  škodu  sa  podľa  §  428 prvá veta   Občianskeho  zákonníka nemožno zbaviť /Stanoviská  a rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych Zbierka stanovísk NS a súdov SR 10/2014/.

Uvádzame súčasne, že NBS uložila poisťovniam množstvo pokút za nepreplatenie škôd spôsobených na čelnom skle vymršteným kameňom.

Odporúčame v tejto veci opätovne písomne vyzvať poisťovňu k náhrade škody a poukázať na vyššie uvedené stanovisko NBS a NS SR. Ak výzva nepomôže, o veci môžete informovať NBS ako orgán dohliadajúci nad poisťovníctvom.
Následne odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa (Občianske právo)

Mám poškodené predné sklo vo svojom vozidle. Následkou je škôdca. Vyplnil som tlačivo s hlásením o škode. Oba sme potvrdili, že poškodenie spôsobilo jeho vozidlo (v tej dobe na ceste nebolo žiadne iné vozidlo). Pri nehode bol prítomný aj svedok, ktorý sedel vo mne vozidle (nikoli rodinný príslušník). Všetko bolo doručené do poisťovne. Poisťovňa zamietla vyplatenie škody. Neuvažovala o kontakte so mnou, škôdcou ani svedkom. Odvolal som sa, avšak moje odvolanie bolo opäť zamietnuté. Nasledovalo podanie sťažnosti na NBS (dozorný orgán), v ktorej sa tvrdí, že poisťovňa "by mala platiť". Na základe toho som podal ďalšie odvolanie, ale poisťovňa opäť odmietla vyplatiť náhradu. Aké mám ďalšie možnosti riešenia?

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

(odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň,
v predmetných veciach neochoty poisťovní uhradiť  škodu vzniklú poškodením čelného skla z dôvodu vymrštenia kamienka spod kolies predchádzajúceho motorového vozidla existuje množstvo rozsudkov.

Súdy v uvedených veciach sa okrem iných odvolávajú aj na na stanovisko stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla zo dňa 16.7.2013, z ktorého citujeme : 
"V prípade škody na čelnom skle zaujíma Národná banka Slovenska stanovisko, že vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v tomto prípade otáčavý pohyb jeho kolies. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu.
Ak teda udalosť - škoda na čelnom skle - bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť."

Poznamenávame, že takéto stanovisko prijalo aj občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. júna 2014 Cpj 5/2014, ako aj mnohé rozsudk, napr. KS Bratislava 4 Co/515/2014 z 24.6.2015. 

Odporúčame poslať poisťovni opätovne výzvu k úhrade vzniklej škody a poukázať na predmetné rozsudky a stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS z 16.7.2013 ako ho citujeme vyššie.

Sme názoru, že Vám škodu uhradia.

V prípade, že škoda Vám poisťovňou nebude preplatená, budete musieť podať žalobu na súd.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli, teda hlavne či poisťovňa uhradila Vám vzniklú škodu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa (Občianske právo)

Chcel by som sa ešte spýtať, či sa v takomto prípade oplatí zasielať nejakú predzalobnú výzvu, alebo sa rovno obrátiť na súd? PS: Zdá sa mi, že som už túto otázku poslal z mailu, no nevidím ju tu, takže som to napísal ešte raz.

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

(odpoveď odoslaná: 21.12.2017)

Dobrý deň, pred žalobou nemusíte urobiť výzvu, ak ste s poisťovňou už komunikovali a ona odmietla plnenie. Tá komunikácia sa už považujesúdny pokus.


Trápi vás "Poškodené čelné sklo - Kooperativa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa (Občianske právo)

Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď. Zabudol som Vám spomenúť, že šikovne opravili sklo na dverách už na druhý deň. Dokonca sa mi podarilo zistiť, že vedúca "internátneho pohostinstva" stihla zavolať aj políciu, keďže dovtedy nevedeli, o koho sa jedná. Ja som totiž v šoku ihneď odišiel z miesta incidentu a až neskôr som si uvedomil, že by som nemal odchádzať bez vysvetlenia. Na druhý deň som na základe kamerových záznamov prišiel priznať, že som sklo omylom rozbil, čo už vedeli z týchto záznamov. Odkázali ma na referenta styku so študentmi, s ktorým som situáciu riešil už o deň neskôr, keď bolo sklo opravené. Takže vyriešim situáciu úhradou škody. Tiež si myslím, že by som mal platbu vykonať iným spôsobom, než v hotovosti, so zabezpečením dokladu o platbe. Dnes som od referenta požadoval faktúru a namiesto nej mi poskytol smiešny papier s korešpondenciou z emailu, ktorý však nefunguje ako faktúra. Taktiež mám otázku: tvrdíte, že mi nemôžu naraz vyúčtovať škodu na skle a zároveň zvýšiť nájomné na tri mesiace? Ak to majú uvedené v ubytovacom poriadku, je pravdepodobné, že je to v poriadku. Pre lepšie pochopenie situácie som Vám poslal potrebné prílohy na Váš email (advokat@ficek.sk), keďže tu ich nemôžem odoslať. Ďakujem za pochopenie. Veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu odpoveď a želám Vám príjemný deň. S pozdravom.

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, požiadajte ich o číslo účtu a na toto číslo účtu uhraďte iba sumu vo výške najnižšej ponuky za opravu skla, ktorú ste dostali. Zároveň im pošlite list, že ste uhradili sumu v tejto výške (tj. skutočnú škodu) a priložte tiež ponuku. Ustanovenie v ubytovacom poriadku je v rozpore so zákonom, a preto Vám nemôžu navýšiť ubytovanie.


Podotázka: Poškodené čelné sklo - Kooperativa (Občianske právo)

Dobrý deň. Prichádzam k Vám s prosbou, ak by ste si uvoľnili čas na prečítanie tohto krátkeho príspevku budem rad. Pred nedávnom som omylom rozbil sklo (tak, že sa odrazili dvere o zadnú stranu a rozbilo sa) stalo sa to v Bratislavskom vysokoškolskom internáte na dverách s rozmermi (225x80cm). Sklo je obyčajne nie izolačné a (číre) jeho hrúbka je max 6mm, ale skôr menej. Od toho šoku sa zľakol a ušiel z "miesta činu", čo uznávam, že bola chyba. Na druhý deň som sa na základe záznamov z kamery priznal. Keďže v ten večer privolali aj políciu, ktorá spísala zápisnicu. Všetko sa stalo na základe toho, že som si objednal pizzu a namiesto dobrej mi dali inú, všimol som si to až na svojej izbe tak som sa vrátil a žiadal od nich náhradu alebo výmenu pizze, ti mu na oplátku drzo odvetili, že oni peniaze nevracajú ani nevymieňajú pizzu, že som si to mal všimnúť skôr, že tu pizzu jeho si zobral iný človek. Odvetil som im, že mám právo na náhradu alebo vrátenie peňazí, a že to vypadá tak, že sa ma snažia podviesť. Tí mi arogantne odvetili, že mali troch svedkov, ktorí ho videli kričať konkrétny druh pizze, že mám smolu - nie sú charita. (Toto nie je podstatné, len vysvetľujem ako sa to stalo). To ma tak vytočilo, že som v záplave nervov jak som odchádzal, tak som otvoril dvere so sklenenou výplňou, ktoré sa odrazili na druhý konec a sklo sa pod tlakom rozbilo. Na zázname kamere to vypadá tak, že som ich otvoril len väčšiou silou. Teda v podstate neúmyselne som ich rozbil. Teraz odomňa žiadajú úhradu škody za sklo (234 e) + pokuta navýšenia ubytovacieho poplatku o 20 % každý mesiac čo činí dohromady 62 e, takže dohromady požadujú 294 e a to musím uhradiť do konca marca. Podozrivé je na tom taktiež, že úhradu sumy žiadajú do konca tohto marca a všetko chcú v hotovosti (Vysokoškolský internát Družba), Keď mi povedali danú sumu skoro ma porazilo. Neišlo mi to do hlavy, a tak som si začal zisťovať viac a napísal do každého sklenárstva v Bratislave, udal im presne rozmery rozbitého skla (viď. hore) zatiaľ mi odpísali zo štyroch a ani jedno si nezauctovalo viac než 130 euro vrátane všetkého v DPH s dopravou a montážou, ešte čakám na odpovede zvyšných. Takisto by mi mali dať ešte aj faktúru, ktorú si vyzdvihnem v tento utorok. Podľa môjho názoru sa ma snažia oklamať, je to smutné, že žiadajú od študenta také nekresťanské peniaze. Je to hyenizmus 1. stupňa. Ďakujem veľmi pekne za Vašu ochotu a pomoc odborného názoru na danú problematiku, nie som na tom moc finančne dobre (ale poradím si), ide o princíp, prečo by som mal platiť viac než je skutočná cena daného skla a ostatných poplatkov (od montáže až po dopravu) taktiež na tom nie som dobre ani psychicky a chcem danú vec čím skôr doriešiť. Preto žiadam o Vašu odbornú právnu reakciu. Poprosím Vás o ospravedlnenie mojich chýb, keďže píšem cez mobil, ďakujem za pochopenie. Želám Vám príjemný deň :).

Odpoveď: Poškodené čelné sklo - Kooperativa

(odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku je veľmi jednoduchá. Nie ste povinný platiť viac ako je vzniknutá škoda. Uvedenú situáciu môžete riešiť dvomi spôsobmi (opravou alebo zaplatením náhrady škody). Oba začínajú rovnakým začiatkom. Najskôr pripravte písomný list, ktorý adresujte poškodenému. Je potrebné zistiť, kto je skutočne poškodeným.

V liste navrhnite, že dáte sklo opraviť, alebo že im nahradíte škodu v sume najnižšej faktúry.

Nech Vám oznámia, ktoré riešenie si vybrali. Je veľmi dôležité, aby ste to urobili písomne, pretože potom nemusí existovať žiaden dôkaz, že ste sa snažili uvedenú situáciu vyriešiť.

Nikomu nedávajte peniaze v hotovosti. Rovnako je absurdné, aby Vám z tohto dôvodu zvýšili nájomné.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Poškodené čelné sklo - Kooperativa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.