Prevod, kúpa bytu, ako to spraviť?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prevod, kúpa bytu, ako to spraviť?

Pred 10 rokmi som kúpila byt, v ktorom bývala mama. Zmluva sa urobila na mamu. Teraz chcem byt previesť na mňa. Ako to mám urobiť formou darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy. Ďakujem za radu

Odpoveď: Prevod, kúpa bytu, ako to spraviť?

Dobrý deň, voľba medzi kúpnou zmluvou a darovacou zmluvou závisí najmä na tom, či chcete byt od Vašej mamy kúpiť (reálne jej previesť peniaze na účet alebo v hotovosti) alebo chcete byt nadobudnutím bezodplatne. Vo všeobecnosti je možné skonštatovať, že zvyšné časti kúpnej i darovacej zmluvy budú totožné, pretože musia spĺňať zákonom predpísané náležitosti, aby mohlo dôjsť k zápisu nadobudnutia vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na základe toho Vám neodporúčam kúpnu, ani darovaciu zmluvu písať sama bez právnej rady. V prípade, že zmluva nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti, kataster nehnuteľností návrh na vklad vlastníckeho práva zamietne.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prevod, kúpa bytu, ako to spraviť? (Občianske právo)

Dobrý deň,
moji rodičia žijú už 19 rokov ako nájomníci v obecnom byte. Už niekoľko krát zaslali obci žiadosť na odkúpenie bytu, ktorý užívajú. Avšak len raz im prišla z obce odpoveď a to zamietavá. Odôvodnenie bolo: "Nepredloženie žiadosti všetkých nájomníkov o odkúpenie bytov. " Hľadala som aj na stránke obce nejaké uznesenie, kde by bolo poslancami schválené, že byty musia odkúpiť všetci nájomníci, inak jednotlivec nemá právo byt odkúpiť. Avšak takéto uznesenie som bohužiaľ nenašla. Čo je zaujímavé, na nájomnej zmluve, ako ani na dodatkoch nie je nikde uvedená dĺžka nájmu, a teda, či sa byt prenajíma na dobu určitú alebo na neurčito. Podľa Zákona č. 182/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, konkrétne  § 32e  -  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. Januára 2016, je uvedené:
"Vlastník domu alebo bytu uvedený v § 17 ods. 3 a § 29 ods. 7 je povinný uzavrieť s nájomcom bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31. Decembra 2016, zmluvu o prevode vlastníctva bytu; cenu bytu, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku je povinný vypočítať podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b. Ak vlastník domu alebo bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti neuzavrie, nájomca bytu môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. " Rodičia podali žiadosť na odkúpenie bytu v rokoch 2003, 2005 a 2012. Len k žiadosti z roku 2012 dostali zamietavú odpoveď. Chcela by som sa opýtať, či teda na základe Zákona č. 182/1993 Z. z. mali a stále majú nárok na odkúpenie bytu, v ktorom bývajú už 19 rokov.  Ďakujem za odpoveď a pomoc.  

Odpoveď: Prevod, kúpa bytu, ako to spraviť?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň, 
ako ste uviedli v otázke, platí ust. § 32e/ ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v zmysle ktorého je povinnosťou obce previesť vlastníctvo bytu na nájomcu, ale za splnenia podmienky uvedenej v ust. § 29a/ cit. zákona :
"Obec je povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov bytov. Túto povinnosť obec nemá, ak nájomcom bytu je právnická osoba, ak ide o byt v rodinnom dome alebo ak ide o byt, na ktorý sa nevzťahovala povinnosť previesť vlastníctvo bytu podľa § 29 ods. 3 a vlastníctvo tohto bytu prešlo na obec podľa osobitného predpisu."


T.j. : Je potrebné, aby aspoň polovica nájomcov požiadala o prevod vlastníctva bytu. Prípadné nariadenie obce o tom, že o prevod vlastníctva bytu musia požiadať všetci nájomcovia bytov je v rozpore so zákonom.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk