Máte
otázku?

Premlčacia doba bezdôvodného obohatenia - úmysel


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Premlčacia doba bezdôvodného obohatenia - úmysel

Dobrý deň, pán doktor, chcela by som vás touto cestou poprosiť o váš právny názor. Mala som spotrebiteľský úver, ktorý som splatila predčasne (2012-2013). Nedávno som sa náhodou dozvedela o možnosti riešenia neprijateľných zmluvných podmienok, o ustanoveniach zmluvy v rozpore s dobrými mravmi a o ustanoveniach zákona, podľa ktorého sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Po preštudovaní zmluvy a zákona o spotrebiteľských úveroch a Občianskeho zákonníka vo verzii platnej v roku 2012 som sa stopercentne presvedčila, že zmluva hrubo porušovala zákon a práva spotrebiteľa. Keďže na úrokoch a poplatkoch som zaplatila približne 3000 eur, rozhodla som sa, že žiadam súdnou cestou o vrátenie bezdôvodného obohatenia. Sama si uvedomujem, že by to bolo v poriadku, avšak zákon stanovuje objektívnu premlčaciu dobu na tri roky a subjektívnu na dva roky, do ktorých sa už, bohužiaľ, nezmestím. No v prípade úmyselného bezdôvodného obohatenia je premlčacia doba desať rokov. Môj názor, ako laika, je, že veriteľ - v tomto prípade banka - koná s odbornou starostlivosťou a musí vedieť a de facto vie, či práva, ktoré si na základe zmluvy prisvojuje, sú alebo nie sú v súlade so zákonom a ak nie sú, nesmie mu ich zmluva priznávať. Ustanovenia zmluvy, ktoré sú v rozpore so zákonom, tam teda uviedol vedome, s cieľom sledovať najmä svoje ekonomické a právne záujmy, pričom ignoruje práva spotrebiteľa. V tomto vidím jasný úmysel. Myslíte, že s týmto argumentom (keďže budem asi niesť bremeno dokazovania úmyslu) sa môžem do podania žaloby pustiť? Prečítala som niektoré rozhodnutia súdov o premlčacej dobe pri bezdôvodnom obohatení a nemám z toho jasný záver. Vopred vám ďakujem za váš názor.

Odpoveď: Premlčacia doba bezdôvodného obohatenia - úmysel

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

ROZBOR OTÁZKY - PRÁVNA ÚPRAVA

Základná právna úprava uvedenej problematiky je obsiahnutá v ust.  §  52 a nasl. Obč. zákonníka ("OZ"), v ust. zákona o spotrebiteľských úveroch  č. 129/2010 Z.z. ("zmluva o SÚ"), zákon o ochrane spotrebiteľa.

 

Pre Vás je dôležité vedieť nasledovné : 

1./  Podľa ust. § 53 OZ spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané.

2./  Ustanovenia v spotrebiteľských zmluvách, ako aj v prípade, ak účastníkom právnych vzťahov je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

3./ Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä (OZ ich vymenúva príkladmo cez 20) a ktoré v zmysle zákona sú neplatné, sú napr. :
a) ak má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
b) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
d) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
e) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
f) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana, atď.


4./  Zákon o SÚ /v otázke nepíšete bližšie o druhu spotreb. úveru/ stanovuje množstvo povinností pre veriteľa, a to ako tzv. predzmluvné povinnosti uvedené v ust. § 4 a nasl. zákona o SÚ,  tak aj povinné náležitosti samotnej zmluvy o SÚ.  Tu je dôležité vedieť, že veriteľ je povinný spotrebiteľovi na jeho žiadosť bezplatne poskytnúť jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o SÚ. 

5./ Z predzmluvných povinností upriamujeme pozornosť na povinnosť veriteľa poskytnúť informácie o úrokovej sadzbe SÚ, podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, o celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, a ostatné. 

6./ Samotná zmluva o SÚ podľa ust. §  9 a nasl. zákona o SÚ musí mať písomnú formu, pričom každá strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, ktorá okrem náležitostí podľa OZ musí obsahovať  okrem iných aj : 

a) úrokovú sadzbu, podmienky, ktoré upravujú jej uplatňovanie, index alebo referenčnú úrokovú sadzbu, na ktorý je výška úrokovej sadzby naviazaná, ako aj časové obdobia, v ktorých dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby a spôsob vykonania tejto zmeny
b) ročnú percentuálnu mieru nákladov a celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, vypočítané na základe údajov platných v čase uzatvorenia zmluvy o SÚ, uvedú sa všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov,
c) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia,
d ) právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky, ak sa amortizuje istina na základe zmluvy o SÚ na dobu určitú, a to bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy, 
e)  súhrnný prehľad, ktorý obsahuje lehoty a podmienky splácania úrokov a súvisiacich pravidelných a nepravidelných poplatkov, ak sa poplatky a úroky majú platiť bez amortizácie istiny,prípadne aj poplatky za vedenie jedného alebo viacerých účtov, 
f) úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok, a spôsob jej úpravy a prípadné poplatky pri neplnení zmluvy.

7./ Treba vedieť, že spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Veriteľ nesmie ponúkať spotrebiteľovi výber rozhodného práva k zmluve o SÚ, ktorého cieľom je zbaviť spotrebiteľa práv podľa zákona, ako aj nesmie od spotrebiteľa požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o SÚ.  

Všetky plnenia, ktoré pre spotrebiteľa vyplývajú z poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo s ním súvisia, musia byť obsiahnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
 

8./ Podľa ust. § 107  OZ právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.   Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.  
 

ODPORÚČANIE

1./ Navrhujeme Vám vyžiadať od veriteľa rozsah výšky splátok, v akom rozsahu boli započítané na splatenie istiny a aká časť bola použitá na ostatné náklady veriteľa, ktoré informácie je veriteľ  je veriteľ povinný Vám poskytnúť.

2./ Samotnú  zmluvu o SÚ môžete posúdiť vo vlastnej réžii, prípadne túto zaslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR, odbor ochrany spotrebiteľa, Župné námestie 13, Bratislava  813 11. Následne podľa výsledku  posúdenia je treba sa s výsledkom obrátiť na veriteľa a spor s ním riešiť (samotná zmluva o SÚ by mala obsahovať ustanovenie o spôsobe alternatívneho riešenia sporov), alt. vyzvať na vydanie bezdôvodného obohatenia v lehote 15 dní a v prípade, ak nedôjde k úhrade, vec budete musieť postúpiť na súd. Pokiaľ sa jedná o banku, je predpoklad, že banka pozná resp. vy mala poznať zákon a podľa tohto aj postupovať /viď ďalej KS Prešov/.

 3./ Pre Vašu potrebu  uvádzame resp. citujeme z judikatúru súdov : 

KS Prešov  sp. zn. 7Co/84/2011 /skrátené/ :  Dlhodobé ignorovanie zákonnej povinnosti uvádzať ročnú percentuálnu mieru nákladov sa nedá hodnotiť inak ako úmyselné konanie zamerané na získanie bezdôvodného obohatenia bez právneho dôvodu. .... Žalovaný ako to vyplýva z výpisu z Obchodného registra v rámci povoleného predmetu činnosti poskytuje úvery z vlastných zdrojov. Vzhľadom na túto skutočnosť je žalovaný povinný pri vykonávaní uvedenej činnosti postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou pri dodržaní všeobecne záväzných právnych noriem a v súlade s dobrými mravmi.  .... Vzhľadom na uvedené sa vzniknuté bezdôvodné obohatenie žalovaného považovalo za úmyselné, pri ktorom platila 10 ročná objektívna premlčacia doba.    ...... V zmluvách o úvere chýba akýkoľvek údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov. Tento údaj predstavuje jednu z náležitosti zmlúv o SÚ podľa § 4 ods. 2 písm. g/ zák. 258/2001 Z. z. v znení účinnom v čase uzatvorenia zmlúv. S neuvedením ročnej percentuálnej miery nákladov sa nespája neplatnosť zmluvy o SÚ. Zákon č. 258/2001 Z. z. v znení účinnom v čase uzatvorenia zmlúv však v ustanovení § 4 ods. 2 písm. g/ poskytuje spotrebiteľovi zvýšenú ochranu a to v tom, že v prípade, ak nie je ročná percentuálna miera nákladov uvedená v zmluve spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. Pri takejto právnej úprave, ak zmluvy údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov neobsahovali žalovanému nemohol vzniknúť zákonný nárok na zaplatenie dohodnutých poplatkov. Prijatím takéhoto plnenia bez právneho dôvodu vzniklo na strane žalovaného bezdôvodné obohatenie, ktoré musí vydať podľa § 451 OZ.  ....   Správnym je i záver o vzniku úmyselného bezdôvodného obohatenia na strane žalovaného v dôsledku čoho sa inak trojročná objektívna premlčacia doba predĺžila na 10 rokov odo dňa keď k bezdôvodnému obohateniu došlo. ..... V čase uzatvárania zmlúv už niekoľko rokov platila pri spotrebiteľských úveroch úprava vyžadujúca uvádzať ročnú percentuálnu mieru nákladov. 

KS BB 17Co/301/2011 :
Prvostupňový súd správne uviedol, že právo na vydanie bezdôvodného obohatenia ako majetkové právo sa premlčuje v zákonom stanovenej troj alebo desať ročnej premlčacej dobe podľa § 107 ods. 2 OZ, v rámci ktorej plynie dvojročná subjektívna premlčacia doba podľa § 107 ods. 1 OZ. ..... Súd musí v konaní o vydanie bezdôvodného obohatenia posúdiť námietku premlčania komplexne z hľadiska ustanovenia § 107 OZ a aj bez námietky účastníka z úradnej povinnosti skúmať aj to, či sa na danú vec vzťahuje trojročná alebo desaťročná objektívna premlčacia doba.

 

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.

Budme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

Trápi vás "Premlčacia doba bezdôvodného obohatenia - úmysel" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Premlčacia doba bezdôvodného obohatenia - úmysel" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.