Máte
otázku?

Investícia do cudzej nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Bratislava

Otázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

Dobrý deň! Chcem Vás poprosiť o informáciu týkajúcu sa majetkového vysporiadania. Moja situácia je takáto: Som ženatý, ale so ženou a dvomi deťmi nežijeme už rok a pol v spoločnej domácnosti a zvažujem rozvod. Keď sme bývali spolu, bývali sme spolu s rodičmi mojej ženy v jednom dome. Dom je písaný výlučne len na svokrovcov. Ale aj my so ženou sme tam investovali nemalé peniaze ,a to hl. na zateplenie strechy, výmenu okien za plastové a na stavbu dvoj-garáže. Takmer všetko bolo platene ,,bez papiera,, ale viem zdokladovať cca 10 000,- eur za nákup materiálu, aj vyplatenie prác na dome. Chcem sa spýtať, či si môžem nárokovať na tieto peniaze, buď dohodou , alebo súdnou cestou. A či si ich môžem nárokovať aj keď tam nebudem mať trvalý pobyt, nakoľko sa mi ho svokrovci chystajú zrušiť. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

Dobrý deň, 

pokiaľ preukážete, že ste skutočne investovali peniaze do domu, potom si ich bude môcť nárokovať. V podstate pôjde o bezdôvodné obohatenie, keďže ste investovali peniaze do cudzej veci, čím sa jej vlastník (vlastníci) obohatili na Váš úkor bez právneho dôvodu. Bude však dôležité preukázať investície. Nemusíte ich nutne preukázať listinnými dôkazmi. Môžete napríklad navrhnúť vypočutie svedkov a pod.

Pripájam aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v podobnej veci:

Vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie (v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti) k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 1 a 2 ObčZ) vzniká prijatím tohoto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohoto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti nemožno uplatňovať voči tomu, kto neskôr nadobudol nehnuteľnosť, ale voči tomu, kto ju vlastnil v dobe, kedy k tomuto zhodnoteniu došlo.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29. marca 2003, sp. zn. 25 Cdo 355/2001)

Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možno sa domáhať peňazí investovaných do rodinného domu matky môjho manžela, v ktorom sme v čase rekonštrukcie bývali. Prerobili sme spodnú časť bývania. Momentálne bez vedomia môjho manžela svokra darovala celý dom dcére.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 03.02.2023)

Dobrý deň, samozrejme, uvedenej investície do cudzej nehnuteľnosti by ste sa vedeli voči matke vášho manžela domáhať, avšak pozor na premlčaciu dobu. Nakoľko sa tu jedná o bezdôvodné obohatenie, premlčacia doba je iba dvojročná a plynie odo dňa vykonania investície. Ak uplynula, potom je tu riziko, že ak by ste podali voči matke žalobu, táto ak by vzniesla námietku premlčania, tak by súd bol povinný žalobu zamietnuť. Súd by žalobu z tohto dôvodu nezamietol iba za predpokladu, že by vznesenú námietku premlčania považoval za v rozpore s dobrými mravmi. 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, pred rozvodom sme s bývalým nemali žiadny majetok. V dome, v ktorom sme bývali (a ja som v ňom ostala bývať) bol napísaný na mojich rodičov. My sme si počas manželstva zobrali na prerábku 2 pôžičky, kde 1 som zaplatila ja a druhú zaplatil môj bývalý. Teraz chcú moji rodičia dom napísať na mňa. Musím môjho bývalého nejako vyplatiť ? Podotýkam ešte, že mi už niekoľko rokov neplatí alimenty a za to mal doplatiť úver. Jeho mama ešte tvrdí, že nám na dom poskytla vraj 100 00 Sk, o ktorých ja ale neviem. Ako mám postupovať? Som 10 rokov rozvedená. Ďakujem. Katarína

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 28.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 10 rokmi. Spolu s manželom ste bývali v rodinnom dome Vašich rodičov, pričom aj manžel finančne prispel na rekonštrukciu domu, ktorý spotrebný úver aj splácal resp. už aj splatil.

Úvodom treba poznamenať, že z Vašej strany, ako aj zo strany manžela ste z hľadiska práva investovali do cudzej nehnuteľnosti i keď sú to Vaši rodičia. Z tohto hľadiska bolo oprávnením bývalého manžela žiadať vyplatenie investovanej sumy do domu len od Vašich rodičov, keďže ich nehnuteľnosť bola  zhodnotená.Otázkou je kedy bývalý manžel uhradil úver a či v tomto prípade neuplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka /nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva max. 3 roky/. Z domu Vy nie ste povinná manžela vyplácať.

Ak chcú Vaši rodičia dom darovať výlučne Vám, je to ich resp. Vaše rozhodnutie, Vy manžela nie ste povinná vyplatiť, lebo on nie je ani podiel. spoluvlastníkom rodinného domu a od rozvodu uplynulo viac ako 10 rokov.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
ak som mal priateľku, s ktorou som sa po 15 mesiacoch rozišiel, ale počas trvania tohoto vzťahu som do domu jej rodičov investoval cca 3800  €, do prerábky kúrenia, ako aj dom. spotrebičov, čo viem doložiť aj fotografiamy z obdobia pred, ako aj po prerábke, tak aj bločkami. Čo robiť v takomto prípade ? Ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň, nevieme, akú ste mali dohodu s rodičmi Vašej bývalej priateľky, keď ste investovali do ich rodinného domu.

Uvádzame, že ste investovali do cudzej nehnuteľnosti na strane vlastníka/vlastníkov vzniklo bezdôvodné obohatenie, ktoré musí vydať v zmysle ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka.  Pokiaľ ide o fin. prostriedky, ktoré ste investovali /rekonštrukcia, nákup. domácich spotrebičov a pod., v tomto smere musíte jednať s vlastníkmi nehnuteľnosti o vyporiadaní Vašej investície. El. spotrebiče sú Vašim vlastníctvom a teda ak sa nedohodnete, môžete si ich v podstate zobrať, prípadne cestou súdu uplatniť nárok na vydanie veci.

V zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka je premlčacia doba dva roky, a právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

Odporúčame vo veci poslať výzvu vlastníkom nehnuteľnosti, zrejme rodičia Vašej bývalej priateľky a navrhnúť vyporiadanie Vami vložených investícií. Ak k dohode nedôjde, odporúčame kontaktovať advokáta, aby vec vyporiadal, či už mimosúdnou cestou, a ak by nedošlo k dohode, potom cestou súdu.

To, že máte fotodokumentáciu a poklad. doklady je na Váš prospech.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku : Zdedím po manželovi dom bez akýchkoľvek problémov ? Jeho otec mu dom daroval v čase dedičského konania po zosnulej manželke, v čase kedy sme ešte neboli manželia. Svokor má doživotné právo. Hneď ako sme uzavreli manželstvo, spravili sme menšiu prerábku. Nechcem naďalej investovať peniaze do domu, ak by som neskôr mohla mať problém v ňom zostať, keďže ide o darovanie domu od manželovho otca.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 02.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že otec Vášho manžela sa zrejme vzdal dedičstva po smrti svojej manželky, resp. RD daroval Vášmu manželovi jeho otec. Otec Vášho manžela má doživotné právo bývania v predmetnej nehnuteľnosti.

V otázke neuvádzate, či máte deti.

Ak by ste deti nemali, potom v prípade úmrtia manžela v dedič. konaní prichádza do úvahy pre Vás dedenie v druhej skupine dedičov podľa ust. § 474 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

Riešením situácie by bolo, aby manžel Vám daroval podiel na nehnuteľnosti do Vášho vlastníctva, RD by bol v podielovom spoluvlastníctve a v prípade jeho úmrtia budete dediť v 2. skupine dedičov, rovnako je to aj v tom prípade, ak by ste zomreli skôr ako manžel. Podiel. spoluvlastníctvo RD by tak vyriešilo otázku bývania a právneho nároku na RD pre Vás oboch, čo by bolo spravodlivé vzhľadom na investície do RD počas manželstva.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj brat sa bude v auguste rozvádzať. Momentálne bývajú v spoločnej domácnosti v byte, ktorý je napísaný na našu maminu a oni sú, ako keby v podnájme bez toho, aby platili podnájom. Samozrejme ho žena obrala o polku veci v tom byte a chce si nárokovať aj na vyplatenie čiastky z bytu, keďže ho počas spoločných rokov prerobili. Má v takom prípade nárok na vyplatenie ? Poprípade ako by sa to dalo vyriešiť, keďže ona sa nechce ničoho vzdať. Ďakujem. Jana

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 13.07.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že brat a jeho manželka užívali byt vlastnícky patriaci Vašej mame. Užívaním bytu im nevzniklo vlastnícke právo k bytu.
Nepíšete v otázke, resp. predpokladáme, že neexistuje žiaden doklad o tom, v akom stave byt prevzali do užívania a či mali súhlas vlastníčky bytu na jeho rekonštrukciu, z čoho a v čom  spočívala rekonštrukcia bytu.

Bez ohľadu na rozvod ich manželstva, manželka Vášho brata nemá právny nárok ani na podiel na byte.
Môže sa spolu s manželom prípadne osobitne domáhať od vlastníčky bytu úhrady nákladov, ktoré vynaložili na rekonštrukciu bytu a to v lehote do 2 rokov, max. 3 rokov odo dňa, keď k rekonštrukcii došlo a to od len vlastníčky bytu. V právnom slova zmysle ide o vydanie bezdôvodného obohatenia podľa ust. §  107 Obč. zákonníka :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

Pokiaľ ide o veci, ktoré manželka z bytu zobrala, tieto naďalej patria do BSM a v prípadnom súdnom konaní sa vezme do úvahy ich hodnota. Ak by manželka tieto veci predala, v konaní o vyporiadanie BSM sa bude do BSM zahŕňať výťažok z kúpnej ceny, za ktorú bola hnuteľná vec predaná.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Ďakujem za pružnú odpoveď. Ešte jedna otázka: K bodu 2/ Rekonštrukcia RD prebehla v roku 2012, môžem súdne čiastku vymáhať, ak je to už 8 rokov od mojej investície do cudzej nehnuteľnosti ?

 

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.03.2020)

Dobrý deň,

vzhľadom na okolnosť dátumu vykonania rekonštrukcie  v roku 2012 v prípade súdneho vymáhania by ste neboli úspešná vzhľadom uplynutie premlčacej doby.

Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka platí :

"Neuplatnenie práva

K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Možnosťou je spísanie uznania dlhu, podľa vzoru a pokynov na našej stránke uznanie dlhu. 

 


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať akú listinu alebo zmluvu by som mal podpísať s dvomi bratmi ak mame ešte žijúcich rodičov no chcem, aby som mal istotu, že po ich smrti si nebudú nárokovať na rodičovský dom. Oni ho nechcú no ľudia sa menia a investujem do domu peniaze a a naberá na hodnote a po smrti rodičov bude mať väčšiu hodnotu. Vďaka za radu.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň, 

spisovanie akejkoľvek listiny alebo zmluvy s Vašimi bratmi o tom, že si nebudú nárokovať na dedičstvo ešte žijúcich rodičov nemá žiadny právny základ a nedosiahli by ste týmito listinami žiadne účinky, ktoré by ich zaväzovali pre prípad ten, žesa vzdávajú dedičstva po svojich žijúcich rodičoch.

Vaši bratia sa nemôžu vopred vzdať dedičstva po Vašich rodičoch keďže Vaši rodičia stále žijú.

Môžete s Vašimi rodičmi spísať písomnú dohodu o ich súhlase s investovaním do ich rodinného domu a vzájomnom vyporiadaní napr. tým, že na Vás za svojho života prepíšu časť nehnuteľnosti. Rodičia ako vlastníci nehnuteľnosti môžu s touto disponovať podľa svojho uváženia a nepotrebujú súhlas Vašich bratov.

 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku na prenájom bytu od súkromnej osoby (mňa) firme. Firma, ktorá by si chcela ten byt prenajať, by ho chcela používať aj ako svoje formálne sídlo, náklady na energie si dávať do účtovníctva. Takisto ma informovali, že sú ochotní investovať do stavebných úprav, či nutných opráv, ktoré pri prípadnom ukončení firmy ako sídla vraj nebudú chcieť naspäť vo finančnej podobe. Moja otázka je, či v prípade exekúcie firmy môže exekútor nejakým spôsobom siahnuť na byt ako na sídlo firmy, ak firma k bytu nemá vlastnícky vzťah, ale investovala do neho financie a vie ich vykázať. Vzniká prípadne investíciou do bytu (steny, inštalácie, krov) firme nejaký majetkový nárok na nehnuteľnosť ? Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom, MK.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
Prenajať byt spoločnosti, ktorý by bol súčasne vedený ako sídlo spoločnosti je spojené s tým že toto miesto by bolo zapísané ako sídlo spoločnosti do obchodného registra, s čím je okrem iných spojené, aj keď nemusí byť, to, že na túto adresu budú doručované písomnosti pre predmetnú spoločnosť od súdu, prípadne exekútorov, daňového úradu atď.

Keďže by sa jednalo o Váš majetok ako nehnuteľný, tak aj hnuteľný /prenajatie zariadeného bytu/, tento nemôže byť predmetom exekučného konania.
Otázka resp. prísľub od spoločnosti, že Váš byt upravia podľa svojich potrieb a spoločnosť nebude vyžadovať od Vás náhradu, je skoršie planým sľubom ako realitou.

V závislosti od tohto, či by ste im prenajali byt, platia tu ust. Obč. zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, kde sú tieto otázky riešené. Podľa ust. § 667 Obč. zákonníka platí :

"Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci."

T.j. : V prípade, že by ste súhlasili so stavebnými zmenami v nehnuteľnosti, ale nezaviazali by ste sa súčasne k úhrade nákladov, nájomca -  spoločnosť - môže od Vás po skončení nájmu požadovať protihodnotu toho, o čo sa zvýši hodnota nehnuteľnosti. Samotný nárok na nehnuteľnosť by nevznikol, ale len na protihodnotu toho, o čo by sa hodnota Vašej nehnuteľnosti zvýšila, čo môže byť aj značne vysoká suma; alebo inakšie : pri neschopnosti vrátiť zhodnotenie nehnuteľnosti Vami by mohlo dôjsť ak k exekúciu a teda aj k predaju Vašej nehnuteľnosti.

V prípade, že by ste chceli prenajať predmetný byt ako nebytový priestor, vzťahoval by sa naň ust. zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov avšak len za podmienky, že byt by bol určený ako nebytový priestor. 

Zmluvu o nájme odporúčame konzultovať s advokátom.

 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Bola som s ním 7 rokov, z toho 6 rokov som nemala vlastný účet v banke a všetky peniaze boli posielané na jeho účet. Kúpili sme si byt, ktorý spláca ešte teraz. Do bytu som kupovala mnoho veci, či na rekonštrukciu, či už na zariaďovanie, no skoro všetko sa platilo z jeho účtu (čiže z mojich peňazí) a niečo sa platilo aj v hotovosti tiež z mojich našetrených peňazí. Od nášho rozchodu prešiel asi rok a pol. Už rok a pol som sa snažila s ním dohodnúť, ale márne, stále ma ignoruje. Mám nejakú šancu získať tie peniaze späť je to niečo okolo 6000 eur? Mám aj nejaké pokladničné bloky/faktúry od materiálu na veci, ktoré som kúpila. Taktiež mám od môjho zamestnávateľa výpisy o tom, že moja výplata bola posielaná na účet môjho ex-priateľa. Ešte jedna otázka je možné, že v mojom prípade je nejaká premlčacia doba, po ktorej sa to už nedá vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 26.03.2018)


Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorá je vyslovením právneho názoru našej advokátskej kancelárie.

I./ Občianskoprávna rovina bezdôvodného obohatenia
V otázke uvádzate spoločné žitie 7 rokov, počas ktorého 6 rokov Vaša mzda bola poukazovaná na účet priateľa. Píšete, že ste si kúpili byt, ktorý on naďalej spláca. Neuvádzate však koho vlastníctvom je predmetný byt, či sa jedná o výlučné vlastníctvo Vášho priateľa alebo ste byt nadobudli do podielového spoluvlastníctva, čo je pre zodpovedanie otázky dosť podstatné.
Podstatné je tiež to, v akom rozsahu ste Vy financovali rekonštrukciu bytu resp. kupovali doň zariadenie.
Táto problematika je veľmi častá v našej advokátskej praxi.

Podľa ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka ("OZ") platí :
"Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."
Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.
Podľa § 456 OZ platí : "Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu."

Pokiaľ ste neboli podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na strane Vášho priateľa vzniklo bezdôvodné obohatenie. Toto obohatenie v podstate vzniklo okamihom investovania do nehnuteľnosti - kedy sa majetok vlastníka nehnuteľnosti zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Príklad : investovaním  sumy 2000 € do rekonštrukcie mohlo dôjsť k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti aj o 5000 €  (nové plastové okná a podobne).


Z ust. Obč. zákonníka vyplýva  (§ 107)  že, "právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil."
Teda v prípadnom súdnom spore je potrebné rátať s tým, že priateľ môže vzniesť námietku premlčania. Otázkou je však aj to, s akým úmyslom konal, keď Vaša mzda bola 6 rokov posielaná na jeho účet.

Z judikatúry : 

NS SR z 29.3.2003, sp. zn. 25 Cdo 355/2001 :
"Vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie (v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti) k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 1 a 2 ObčZ) vzniká prijatím tohoto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohoto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti nemožno uplatňovať voči tomu, kto neskôr nadobudol nehnuteľnosť, ale voči tomu, kto ju vlastnil v dobe, kedy k tomuto zhodnoteniu došlo."

Možnosti riešenia je viacero, avšak bude závisieť aj od ochoty druhej strany pristúpiť na okamžité riešenie. Tu upriamujeme pozornosť na plynutie premlčacej doby. 
Riešenie cestou súdu po výzve z Vašej strany resp. zo strany advokáta a prípadne aj podanie trestného oznámenia, budú pravdepodobne najúčinnejšie aj z hľadiska ust. § 107 OZ, ako sme uviedli vyššie. Poukazujeme aj na ods. 2 § 107  OZ : "Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

 

II./  Trestnoprávne hľadisko 
Je pre nás bez poznania konkrétnych okolností Vášho prípadu zvláštne, že ste si nechali posielať mzdu na účet priateľa. V otázke uvádzate Vaše nasporené peniaze bez uvedenia sumy a sumu 6000 eur, ktoré ste investovali do rekonštrukcie bytu a jeho zariadenia, ale táto suma nezodpovedá ani čiastočne tomu z čoho pozostávala Vaša mzda za obdobie 6 rokov a to aj keby sme vychádzali len z minimálnej mzdy. Je samozrejmé, že sme zobrali do úvahy bežné náklady na život /strava, byt, cestovné, atď./ 
Nevieme aký bol motív Vášho priateľa k uvedenému konaniu, hlavne pokiaľ sa jedná o výplatu Vašej mzdy na jeho účet, ako aj to, či ste mohli so svojimi peniazmi disponovať, či nedošlo k spáchaniu trestného činu pod psychickým nátlakom.
Mohlo by sa jednať o spáchanie trestného činu podvodu podľa ust. § 221 Trestného zákona : 
"Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."
Podstatným pri trestnom čine podvodu je aj miera opatrnosti z Vašej strany. 

 

III. / Zákonník práce a výplata mzdy
Nevieme z akého dôvodu ste konali spôsobom, že Vašu mzdu, Váš zákonný nárok na ňu, ste si nechali poukazovať zo strany zamestnávateľa na cudzí účet, nakoľko ste neboli manželia. Táto otázka v prípade súdneho konania bude určite obranou Vášho bývalého priateľa a to s tým tvrdením, že ste sama navrhli, aby Vaša mzda bola posielaná na jeho účet.  
Zákonník práce v § 130 ods. 8 hovorí o tom, že "zamestnávateľ je povinný po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR."  V ust. § 224 ZP hovorí, že "ak dôjde k zmene bankového spojenia, zamestnanec oznamuje zamestnávateľovi aj zmenu bankového spojenia."  ZP teda nehovorí sa o vlastnom účte zamestnanca v zmysle tom, že tento musí byť vedený na jeho meno. 

Na zodpovedanie tejto otázky v prípade súdneho konania sa budete musieť pripraviť.

 

Odporúčame Vám vo veci čo najskoršie kontaktovať advokáta.
©
 


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Toto ste mi odpísali:"Investície do nehnuteľnosti je možné preukázať najlepšie dokladmi o zakúpení materiálu, faktúrami za vykonané práce, prípade svedeckými výpoveďami a pod. V prípade potreby je možné predložiť aj výpisy z pohybov na účte, z ktorých by bola zrejmá večná a časová súvislosť s vykonanými investíciami." Moja posledná otázka ešte prosím Vás znie: A čo, keď nič také nemám? Tak potom nedostanem nič. To, že som od začiatku, čo tam bývam, zamestnaná sa do toho neráta, že som vlastne investovala do domácnosti. Moja výplata vlastne chodí na manželov vlastný účet. Ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ by ste nevedeli preukázať investície do nehnuteľnosti a protistrana by poprela vykonanie akýchkoľvek investícií, dostali by ste sa do dôkaznej núdze, čo by malo z Vášho pohľadu za následok neúspech v prípadnom súdnom konaní. Súd totiž môže pri rozhodovaní vychádzať len z tých skutkových okolností veci, ktoré boli preukázané v rámci dokazovania.
 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dom,  ktorý som prerábal je vo vlastníctve jej rodičov. Žiadny prepis na nás nebol. Najlepšie by bolo dohodov medzi nami, aby som to nemusel vláčiť po súdoch. Akú dohodu mám spísať, aby bola právne správne a ak by sa nedodržala, či by som s tým vedel ísť na súd ? Viete mi poradiť nejakú predlohu ? Musí byť notársky overená ?

 

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu reakciu.

Predpokladáme, že máte doklady o nákupe materiálu na rekonštrukciu, faktúry, atď. Na strane vlastníka v zmysle ust. Obč. zákonníka vzniklo bezdôvodné obohatenie, ktoré bude musieť Vám vydať. Nakoľko to nie je možné, musí poskytnúť  finančnú náhradu. Situáciu môžete s nimi riešiť už teraz.  Predpokladáme, že s vlastníkom nehnuteľnosti  nemáte žiadnu zmluvu ohľadom investície.

Ak by mali vzniknúť problémy  z dôvodu právnej istoty si zaobstarajte fotodokumentáciu domu, čo zrejme bude ťažšie rodinné fotky a pod./, ako aj terajší stav domu. Znalecký posudok sa Vám už zrejme nepodarí vyhotoviť /znalec by vedel určiť hodnotu v € aj pred začatím rekonštrukcie/.  Vy sám musíte  vedieť akú sumu ste do nehnuteľnosti investovali a koľko budete požadovať vrátiť. Netreba zabudnúť ani na lehotu, ktorá začína plynúť od vtedy, ako ste investoval do nehnuteľnosti. Podľa § 107 Obč. zákonníka  "právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený /Vy/ dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

Treba dojednať aj prípadné úroky z omeškania ak by sa jednalo o plnenie v splátkach, prípadne zriadiť záložné právo na nehnuteľnosť. Protiplnenie z ich strany môže byť aj iné ako peňažné ak sa na uvedenom dohodnete napr. pozemok v ich vlastníctve, alebo iné plnenie /nepoznáme ich majetkové pomery/. Dohodu odporúčame riešiť s advokátom.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Ďakujem krásne za odpoveď. Vedeli by sme sa dohodnúť na nejakej dohode, ktorú by ste mi vypracoval a ukázal manželke (ešte neni podaný návrh na rozvod) kde by som jej presne ukázal čo by ju čakalo keby sme sa nedohodli mimo súdu? Mám aj foto prestavby časti domu aj bločky.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 13.05.2017)

Dobrý deň, dohodu Vám môžeme vypracovať, ale bude nepoužiteľná, pokiaľ s ňou vlastník nehnuteľnosti nebude súhlasiť.

Skôr by ste potrebovali právnu analýzu, ak ju chcete ukázať manželke. Právna analýza Vám však pomôže iba v tom, že zvýšite šance na to, aby ste presvedčili manželku, resp. ju zastrašili. Ak bude súhlasiť, budete potrebovať dohodu s vlastníkom nehnuteľnosti, do ktorej ste investovali.

Uvedená právna služba je však uz spoplatnená.


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a ešte by som sa chcela opýtať, ako by sa dalo dokázať, že som tie peniaze investovala? Viete ako to býva pri rozvodoch, určite sa bude vyhovárať, že som tam nič neinvestovala.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.05.2017)

Dobrý deň. Investície do nehnuteľnosti je možné preukázať najlepšie dokladmi o zakúpení materiálu, faktúrami za vykonané práce, prípade svedeckými výpoveďami a pod. V prípade potreby je možné predložiť aj výpisy z pohybov na účte, z ktorých by bola zrejmá vecná a časová súvislosť s vykonanými investíciami.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Moja situácia je nasledovná: Môj už teraz manžel bol rozvedený, takže dom, v ktorom bývame je celý jeho, ma jedného syna z prvého manželstva. Do nehnuteľnosti sme spoločne investovali dosť peňazí, postupne. Spolu sme žili v jednej domácnosti osem rokov a už dva roky sme manželia. Mám nejaký nárok na nehnuteľnosť, ktorá bola v čase jeho rozvodu ohodnotená, nakoľko vyplácal manželku a my už sme odvtedy do nej investovali nemalé peniaze? Mám aj jeden úver na svoje meno, ktorý sme brali na rekonštrukciu. Ako by som mala postupovať, aby som v prípade rozchodu nedopadla zle?

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 08.05.2017)

Dobrý deň, investovaním do nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela, nenadobudnete spoluvlastnícky podiel. Pri zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), napr. pri rozvode, sa v priebehu jeho vysporiadania uplatňuje ustanovenie § 150 Občianskeho zákonníka. V zmysle uvedeného platí, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Pri vyporiadaní BSM teda môžete požadovať, aby Vám manžel nahradil časť prostriedkov na rekonštrukciu rodinného domu v jeho výlučnom vlastníctve.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás viete mi poradiť? Ako by mala vyzerať zmluva alebo dohoda o investíciách do domu priateľky. Majiteľmi sú jej rodičia. Aby som mal nárok na vrátenie investícií v prípade rozchodu alebo pri predaji nehnuteľnosti, alebo inej udalosti. Vďaka.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 27.04.2017)

Dobrý deň. 

Dohoda uzavretá medzi vlastníkmi nehnuteľnosti a Vami by mala obsahovať výšku finančných prostriedkov, ktoré plánujete do domu investovať, na čo sa konkrétne použijú a ustanovenia za akých podmienok sú Vám povinní tieto investované finančné prostriedky vrátiť vrátane lehoty na vrátenie. Naviazala by som to na nájomnú zmluvu, ktorú by ste s nimi mali uzavrieť. 

Odporúčam však obrátiť sa v tejto veci na advokáta. 


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, otec mi kúpil družstevný byt počas manželstva na moje meno, pričom jestvuje notársky overená zápisnica o tomto úkone. Po rozvode si manžel uplatňuje nárok na polovicu bytu. Má právo domáhať sa tohto majetku? Ďakujem za odpoved.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, majetkovú hodnotu, ktorú vo svojom príspevku uvádzate, nepredstavuje byt ale členský podiel v bytovom družstve. Aj tu platí zásada, podľa ktorej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných napríklad dedičstvom alebo darom. V prípade, že predmetný členský podiel bol kúpený za finančné prostriedky, ktoré Vám daroval Váš otec, členský podiel v bytovom družstve nie je majetkovou hodnotou patriacou do BSM. Uvedený záver neplatí, ak na jeho nadobudnutie boli použité čo len z časti prostriedky patriace obom manželom.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcem sa Vás opýtať ako by som mala postupovať alebo čo urobiť keď: kupujeme s priateľom dom na hypotéku. Banka mi nedovolí byt spoluvlastníčkou domu 1/1, nakoľko nemám príjem. Mám byt, ktorý som predala. Z peňazí, ktoré mi zostanú, asi polovica kúpnej ceny chcem investovať do rekonštrukcie domu. Prosím Vás čo mám urobiť, aby som sa uchránila v prípade , že by sa môjmu priateľovi niečo stalo /ma osem ročnú dcéru/, a v prípade rozchodu?

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, vo vzťahu k spoluvlastníckemu podielu je možné, aby Vám priateľ po kúpe nehnuteľnosti daroval spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2. Takéto nakladanie s nehnuteľnosťou však môže vylúčiť zmluva o zriadení záložného práva. Preto pred darovaním podielu 1/2 skontrolujte záložnú zmluvu, ktorou sa zriadi záložné právo na nehnuteľnosti, aby ste nepostupoval v rozpore s ňou. Investície by ste mali najlepšie chránené podpísaním uznania dlhu, v ktorom by Váš priateľ uznal svoj dlh vo výške investícií a čo najpresnejšie uviedli i dôvod vzniku dlhu. Práva z uznania dlhu sa premlčia v lehote 10 rokov, pričom splatnosť Vašej pohľadávky je možné nastaviť i tak, že bude splatnou keď ho na plnenie písomne vyzvete (alebo určením lehoty, prípadne presného dňa plnenia). Pri uznaní dlhu vzniká vyvrátiteľná domnienka existencie dlhu. V prípadnom súdnom konaní o vymáhanie pohľadávky by ste nemuseli preukazovať vznik dlhu. Ak by sa on bránil, on by musel preukázať, že dlh nevznikol.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Chcel by som vedieť ako postupovať ak jedna organizácia (súkromná) žiada od druhej (štátnej) vrátenie majetku (jednalo sa o úpravy interiéru), ktorý vraj investovala do jej priestorov. O investovaní majetku nebola spísaná žiadna zmluva ani dohoda o investičnom zámere. Súkromná spoločnosť argumentuje faktúrami, ktoré vraj dokazujú jej investíciu, v agende štátnej organizácie však kópie faktúr ani iné doklady o tejto investícií neboli zaznamenané a evidované. Podľa VZN, daného mesta by mal byt pri investícií do cudzieho majetku predložený a spísaný investičný zámer a vyjadrenie zodpovednej osoby s jeho súhlasom. Takáto listina ale neexistuje. Je povinnosťou investovaný majetok vrátiť? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň,

vzhľadom na absenciu dohody medzi uvedenými dvomi subjektmi je nutné z právneho hľadiska daný vzťah posúdiť ako bezdôvodné obohatenie, keďže jeden subjekt investoval do majetku iného subjektu bez právneho dôvodu.

V takom prípade je povinný ten subjekt, ktorý sa bezdôvodne obohatil, toto bezdôvodné obohatenie vydať späť.

Ak však už od bezdôvodného obohatenia uplynula premlčacia doba (ktorá je pri bezdôvodnom obohatení 2 roky v občianskom práve a 4 roky v obchodnom práve), je nárok toho, kto bez právneho dôvodu do majetku iného subjektu investoval, premlčaný. Preto ak by sa v takomto prípade domáhal tento subjekt vydania bezdôvodného obohatenia v súdnom konaní a bezdôvodne obohatený by vzniesol námietku premlčania, súd by žalobu musel zamietnuť.


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, začali sme prerábať dom, ktorý zdedili manželovi rodičia, s tým, že nám povedali, že bude nás. Vzali sme si spotrebný úver, predali auto, väčšia časť našich príjmov išla do prerábky. Ale stále sa nemali k tomu, aby to šli prepísať. Nemáme peniaze ani dom. Chceme z toho vyplatiť. Svokra teraz tvrdí, že ona nám to nekazala prerábať, že prečo by nám mala vrátiť vložené peniaze. Mame šancu vidieť aspoň časť peňazí? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň,

ak ste investovali do cudzieho majetku, z právneho hľadiska sa táto tretia osoba bezdôvodne obohatila na Váš úkor. 

Podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

Ak Vám vlastník danej nehnuteľnosti nevydá sumu, o ktorú sa jeho nehnuteľnosť zhodnotila (resp. investovanú sumu), máte právo domáhať sa vrátania tejto sumy súdnou cestou.

Je ale potrebné Vás upozorniť, že Vaše právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí po dvoch rokoch od investovania do daného majetku. Ak po premlčaní Vášho práva vznesie protistrana v súdnom konaní námietku premlčania, súd by žalobu zamietol, hoci Vaše právo by aj naďalej existovalo.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o pomoc ako postupovať. V r.2007 sme vzali pôžičku. Minulého roku pre finančne problémy nám dali byt do dražby. K tomu bytu doposiaľ nemáme list vlastníctva ani kúpnu zmluvu, keďže úver bol brány na rekonštrukciu bytu. Peniaze boli prevedené na účet vlastníka ešte v r. 2007, ten nedal kúpnu zmluvu. Prevod bytu v súčasnosti nie je možný - pôvodný vlastník zaťažil LV exekúciami. Ako postupovať, ak financie na dražbu nemám a pri vyplatení dlhu byt skončí u exekútorov?

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 22.02.2017)

Dobrý deň,  postup, ktorý ste zvolili bol veľmi nešťastný a nepochopiteľný. Previedli ste finančné prostriedky na účet vlastníka bytu bez toho, aby ste s vlastníkom uzavreli kúpnu zmluvu. Zo strany vlastníka bytu sa síce jedná o bezdôvodné obohatenie, avšak vzhľadom na uplynutie už desaťročnej doby, je nárok na vrátenie finančných prostriedkov premlčaný. Z uvedených dôvodov preto máte minimálnu šancu, aby ste získali späť svoje finančné prostriedky alebo sa stali vlastníkmi bytu.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, či má dcéra právo žiadať od matky sumu peňazí za vymaľovanie svojej detskej izby potom ako sa vysťahovala po roku užívania tejto vymaľovanej izby.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 29.12.2016)

Dobrý deň,

vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie (v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti) a ten, kto takto vynaložil investíciu, má právo na jej vydanie podľa § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka. Za investíciu do cudzej nehnuteľnosti možno bez ďalšieho považovať aj výdavky vynaložené na vymaľovanie izby v cudzom dome.

Váš prípad je ale špecifický vo viacerých smeroch, z ktorých možno vyvodiť, že podľa konkrétnych okolností Vášho prípadu nemusí ísť o bezdôvodné obohatenie na strane Vašej matky a v takom prípade by ste nemali právo domáhať sa vydania bezdôvodného obohatenia - vrátenia popísanej investície.

Podľa § 43 ods. 2 veta druhá zákona o rodine je dieťa, ktoré žije v domácnosti s rodičmi povinné podielať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Uvedené ustanovenie § 43 zákona o rodine teda môže vo Vašom prípade predstavovať právny dôvod vynaloženia Vašej investície - a to o to viac, že Vami vynaložená investícia bola určená na zhodnotenie Vašej izby, ktorú ste v tom čase užívali.

Ako sme uviedli vyššie o bezdôvodné obohatenie ide iba v prípade, ak na plnenie neexistoval žiadny právny dôvod (teda ak niekto plní bez toho, že by sa na to napr. zaviazal v zmluve alebo by mu takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona). Vám ale uvedená povinnosť prispievať na úhradu potrieb rodiny (ktorou je samozrejme aj potreba udržiavať nehnuteľnosť, v ktorej rodina býva) vyplýva z uvedeného ustanovenia § 43 zákona o rodine, čo by vylučovalo jednak Vaše právo domáhať sa vrátenia (resp. jej časti - teda vynaloženej investície zníženej o alikvótnu časť za čas, ktorý ste izbu užívali - ak ste samozrejme nemali uzavretú s rodičmi napr. nájomnú zmluvu, podľa ktorej by boli udržiavať izbu v príslušnom štandarde Vaši rodičia, čo ale nepredpokladáme).


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý den, chcem vediet na co mam nárok po rozvode. V roku 2003 som sa nasťahovala k priateľovi do absolútne nevyhovujúcemu bytu. Nasledne sme prerobili byt z mojich penazi /stavebné sporenie, peniaze zarobené v Uk\. V byte sa prerobili komplet vsetko od vody cez elektriku, podlahy... V roku 2004 sme sa zosobášili. V roku 2010 sa narodil nad syn. Rozvod bol v roku 2015. Musela som hľadať byvanie a cakat od znova. Dieta bolo prisúdené mne do opatery. Musela som zabezpečiť byvanie /hypotéka,spotrebný uver/. Manzela som oslovila, aby ma vyplatil sumou 12 000 EUR, chcem len peniaze, co som dala do bytu. V podstate len svoje. Z bytu som si zobrala len osobne veci svoje a dieťaťa. Byt je len exmanželov nadobudnutý pred manželstvom. Na vsetko mam sj faktúry, blocky. Ako mam postupovat. Dakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň, na svoje peniaze samozrejme máte nárok ale voči Vám hrá silný nepriateľ, ktorým je čas. Ak ste investovali do jeho bytu bez dohody, potom sa on bezdôvodne obohatil. Lehota na vydanie bezdôvodného obohatenia je 2 ročná. Počas trvania manželstva neplynie. Myslím si preto, že ste teraz veľmi na hrane. Kontaktujte preto čo najskôr advokáta. Ak chcete, môžeme Vám tiež odporučiť niekoho.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobry den chem sa opytat, ked nam mama zomrela, nase pravo po mame sme nechali otcovi , ktory vlastni nehnutelnost- byt. V tom byte ostal byvat s nasou mladsou sestrou a po niekolkych rokoch priblizne 8 rok sa byt predal  a nik nas neoboznamil. Nakolko sa nachazdame v zahranici a dozvedeli sme sa, ze teraz otec vlasne zije v podnajme. My bratia si myslime, ze nas mala sestra oboznamit, nakolko ma otec uz skoro 84 rokov. Myslime si, ze nasa sestra bez vedomia otca predala byt. Spat k otazke, ake pravo teraz vlastne mame, ak otec stale zije a byt bol predany bez nasho vedomia. Mame vlastne na nieco pravo? Dakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 30.11.2016)

Dobrý deň,

predpokladám, že ste dedičskou dohoudou prenechali svoj dedičský podiel otcovi. Neuvádzate, či bol otec výlučným vlastníkom alebo podielovým spoluvlstníkom spolu s Vašou sestrou. Ak bol výlučným vlastníkom, mohol o osude nehnuteľnosti rozhodovať sám, a teda ju aj predať. Ak sestra nebola výlučným vlastníkom, nemohla nehnuteľnosť predať. Na presnejšie zodpovedanie by sme však museli poznať podorobnosti. Ak ste skutočne dedičskou dohodou prenechali svoje podiely otcovi, potom už na nehnuteľnosť nárok nemáte.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý večer prajem, prosím Vás touto cestou o radu. Pred štyrmi rokmi mi bývalý priateľ dal peniaze, ktoré mi poslal na účet a ja som ich investovala na kúpu väčšieho bytu. Teraz ich však žiada vrátiť. Nemáme spísanú žiadnu darovaciu, ani zmluvu o pôžičke. Nakoľko som na invalidnom dôchodku nemám možnosť, aj keby som chcela peniaze vrátiť. Čo teraz? Môže ich vymáhať súdnou cestou? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.... Dodatok k zaslanej otázke: nedávno som dostala doporučene od bývalého priateľa DOHODU O UZNANÍ DLHU + priložený výpis z banky zo dňa 2.11.2011 ,kde je uvedené pri sume ktorú, mi poslal na účet poznámka POŽIČKA. Doteraz som si to vôbec nevšimla čo sa to pre mňa znamená??? Ako postupovať v danej situácií??? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň, Vami uvedená pohľadávka z investície do cudzej nehnuteľnosti, resp. pôžička, je vymáhateľná súdnou cestou. Z Vášho opisu v otázke však mám za to, že z pohľadu Vášho bývalého priateľa je hneď niekoľko komplikácií, ktoré by mu mohli sťažiť alebo znemožniť vymáhanie tejto pohľadávky. 1/ V súdnom konaní by musel preukázať, že išlo o pôžičku a musel by preukázať splatnosť tejto pôžičky. To, že je pri prevode poznámka pôžička, ešte nič neznamená, nakoľko ku vzniku zmluvy o pôžičke treba aj dohodu o splatnosti pôžičky. Ak túto dohodu nepreukáže v súdnom konaní, tak by súd posúdil poskytnutie peňazí ako bezdôvodné obohatenie a nie pôžičku. Rovnako vo Váš prospech hrá aj plynutie času. Od poskytnutia peňazí uplynulo viac ako 5 rokov, pričom pri bezdôvodnom obohatení je premlčacia doba dvojročná a plynie odo dňa poskytnutia peňazí. Ak by sa mu aj podarilo preukázať splatnosť pôžičky, tá sa premlčí v trojročnej lehote odo dňa splatnosti. Váš priateľ si tieto skutočnosti pravdepodobne uvedomuje a práve preto Vám zaslal uznanie dlhu. Ak by ste uznanie dlhu podpísali, v súdnom konaní by ste museli preukazovať Vy, že dlh nevznikol tak ako je uvedené v uznaní. Uznanie dlhu Vám neodporúčam podpísať. V prípade, že by v budúcnosti Váš priateľ pristúpil k súdnemu vymáhaniu tejto pohľadávky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke a poskytneme Vám právnu pomoc v tejto záležitosti.


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcel by som porosiť o radu. Keď sme sa s partnerkou zoznámili pred 14 rokmi nemali sme žiadne bývanie. O rok neskôr moja partnerka dostala od rodičov pozemok. Dohodli sme sa, že si zoberieme hypotéku na stavbu domu. Keďže partnerka mala malý príjem, hypotéka bola a je dodnes písana na mňa a partnerka ruči nehnuteľnosťou. Nikdy sme sa však nezosobášili. Teraz sme sa rozišli. Partnerka si uplatnila nárok na dom. Tak som jej ho nechal s tým, že si bude platiť hypotéku písanú na mňa. Ja by som si však chcel uplatniť u nej aspoň čiastočnú finančnú náhradu nákladov do domu. /platenie hypotéky - zarabal som 3 krát viac ako partnerka, či investícia mojho výsluhového 15 000 Eur do domu/. Mám vôbec šancu získať nejaké odškodnenie? Ak áno koľko a čo potrebujem na preukázanie mojich investícii? Dom má dnes podľa znalca hodnotu 120 000 Eur a nesplatená hypotéka je 50 000 Eur. Ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň,

vynaložením vlastných finančných prostriedkov do cudzej nehnuteľnosti (tou je nehnuteľnosť, ktorej nie ste vlastníkom ani podielovým spoluvlastníkom) bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi cudzej nehnuteľnosti bezdôvodné obohatenie a to v okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda keď sa majetok vlastníka nehnuteľnosti zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Toto bezdôvodné obohatenie vzniká v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti investíciou cudzej osoby.

Uvedený nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia máte voči tomu, kto bol vlastníkom nehnuteľnosti v čase, keď k zhodnoteniu nehnuteľnosti prišlo. 

Je ale dôležité uviesť, že Vaše právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď ste sa dozvedeli, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na Váš úkor obohatil. Vo Vašom prípade sa teda právo na vydanie bezdôvodného obohatenia premlčalo za dva roky odo dňa, keď došlo k bezdôvodnému obohateniu - nakoľko ste v čase investície do cudzej nehnuteľnosti vedeli, že neexistuje žiadny právny dôvod na to, aby ste do tejto nehnuteľnosti investovali a súčasne ste vedeli, kto je vlastníkom danej nehnuteľnosti.

Svojho práva na vydanie bezdôvodného obohatenia sa teda môžete domáhať na súde, ak je však Váš nárok premlčaný a žalovaná vznesie námietku premlčania, v konaní nebudete úspešný.

Čo sa týka preukazovania investícii, spravidla sa preukazujú napr. dokladmi o kúpe stavebných materiálov, objednávkami, zmluvami uzavretými zo stavebnými firmami, no nie je vylúčenie dokázanie investícii ani svedkami či dokazovanie výšky zhodnotenia znaleckým posudkom.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobry den, chcela by som sa informovat resp. poradit Po otcovej smrti bol rozdeleny dom na tri casti: mame pripadla 1/2, nam (mne aj sestre) 1/4. Kedze sestra sa do domu nastahovala aj s rodinou, svagor vzal uver z banky a vymenil okna. Teraz pozaduje od mamy aby mu dala 1/4 z casti domu. Ja s tymto postupom velmi nesuhlasim, da sa proti tomuto nieco urobit? Sestra mu navrhla ze ak tak velmi chce, da mu svoj podiel, co zasa on nechce. Zavisi toto rozhodnutie len na majitelke (teda mame) alebo je potrebny aj nas suhlas resp. rozhodnutie? Dakujem velmi pekne za odpoved.Alena

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 21.08.2016)

Dobrý deň,

keďže predmetný dom je vo Vašom spoluvlastníctve, nemôže o hospodárení s ním rozhodovať len Vaša mama. O nakladaní s vecou rozhodujú spoluvlastníci váčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Ak by chcela Vaša matka previesť svoj podiel na iného, musela by ho najprv ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Jedinou výnimkou je, ak ide o prevod blízkej osobe podľa § 116 OZ Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Skutočnosť, že sestrin manžel vymenil okná na celej nehnuteľnosti však zakladá bezdôvodné obohatenia Vás, ako ostatných spoluvlastníkov, pretože zhodnotil Vašu spoločnú vec bez právneho dôvodu. Nemôže však Vašu matku nútiť k tomu, aby na neho prepísala svoj podiel, alebo jeho časť, pretože spoluvlastníctvo sa zakladá dohodou a nie vynaložením investícií do nehnuteľnosti.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, potrebujem sa dostať k vlastným peniazom, ktoré som vrazila do bytu, z ktorého odchádzam. Majitelia to strašne naťahujú a ja nemôžem začať nový život na inom mieste bez tých peňazí. Ich syn, s ktorým som sa rozišla mi denne robí peklo, ktoré už neznesiem, zakázali mi návštevy v byte, nakázal mi pravidelne upratovať a on si potom do čistého bytu privedie partiu ľudí, veci a oblečenie ma porozhadzované po celom byte, nemám súkromie, keď sa zavriem v inej izbe, tak bez zaklopania mi do nej príde, musela som sa vzdať vlastného psa, ktorého nikdy nechcel, len aby som zostala bývať po rozchode, predala som byt na východnom slovensku všetko vrazila do prerábky tohto bytu. Prosím Vás pomôžte mi.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.07.2016)

Dobrý deň  

je potrebné si uvedomiť, že peniaze, ktoré ste investovali do nehnuteľnosti, ste investovali do cudzej veci (podľa všetkého vlastníkmi nehnuteľnosti sú rodičia Vášho ex-priateľa).

 

Pokiaľ ste s nimi nespísali žiadnu dohodu, zmluvu a pod., bude problematickejšie tieto finančne prostriedky od nich vymôcť a to vzhľadom na dokazovanie a premlčanie.

 

Teda pokiaľ viete preukázať, že ste do predmetnej nehnuteľnosti finančné prostriedky investovali, môžete sa domáhať bezdôvodného obohatenia prostredníctvom súdu (prelmčacia lehota je v tomto prípade 2 roky odo dňa investície).


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň! Ďakujem za Vašu odpoveď.V odpovedi píšete, že pokiaľ preukážem že som skutočne investoval peniaze... to znamená, že keď mam bločky, faktúry, pripadne príjmový pokladničný blok, na moje meno a adresu, môžem to pokladať za dôkaz o investovaní??? A ako treba preukázať tie , investície??? Mám ukázať garáž alebo okna ktoré sú v dome? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 28.04.2016)

Dobry den, preukazat musite to, ze ste vlozili peniaze do cudzej nehnutelnosti a to jednak blockami a a jednak navrhom obhliadky uvedenej nehnutelnosti.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobry den, ak som kamaratke zverila kapital, s ktorym ona investovala na financnych trhoch a doslo k celkovej strate/bankrotu je mozne, aby som ten kapital nejako od nej ziskala ak naozaj doslo k strate? 

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 07.02.2016)

Dobrý deň,

vo Vašej otázke nešpecifikujete o akú investíciu presne išlo, či do podielových fondov alebo na burze a pod. Vo všeobecnosti v tejto oblasti však platí, že investovanie na finančných trhoch sa spája s rizikom. Hodnota investície resp. samotné finančné trhy môžu stúpať, stagnovať aj klesať, a preto môže dôjsť aj k strate kapitálu. Návratnosť teda nie je stopercentne garantovaná. Záleží však na tom, ako znela Vaša dohoda s Vašou známou a či Vás o tom informovala, či pôsobí ako tzv. finančný sprostredkovateľ a pod. Ak Vás neinformovala o tomto riziku, úmyselne Vám to zamlčala, pričom vedela, že dôjde k strate alebo by mohlo dôjsť k strate a aj napriek tomu od Vás prijala finančné prostriedky s cieľom investovať ich, je možné domnievať sa, že nekonala súladne zo zákonom. Na to, aby bolo možné špecifikovať jej konanie je však potrebné poznať aj iné okolnosti a detaily tejto operácie.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, reagujem na tento podnet, lebo mám podobný problém. Po rozvode manžel začal vykonávať úpravy na dome. BSM sme do 3 rokov nevyporiadali. Ako sa budú tieto úpravy vyporiadavať po 3 rokoch od rozvodu manželstva? My už budeme riešiť vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Bude si môcť manžel uplatniť zápočet na investície, ktoré do úpravy domu vložil? Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 10.01.2016)

Dobrý deň, manžel investoval do domu, ktorý bol v bezpodielovom spoluvlastníctve, hoci ešte nevysporiadanom. Tieto úpravy bolo možné žiadať v konaní o vysporiadanie BSM. 

V konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva je možné žiadať aj tzv. vysporiadanie v širšom zmysle, v ktoroms a prihliada na úpravy (ak sú riadne uplatnené). To sa však týka investícii do podielového spoluvlastníctva. 

Zastávam preto názor, že tento nárok nebude možné riešiť v konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som 2 roky rozvedená a nemáme ešte vysporiadané BSM, dohoda nebola možná, tak som podala návrh na vysporiadanie súdnou cestou. Jedná sa o rodinný dom z ktorého som sa odsťahovala ešte pred rozvodom. Bývalý manžel robí na dome úpravy, výmena plynového kotla, úprava záhrady, postavený nový plot... Otázka: Môže robiť tieto úpravy a výmeny bez môjho súhlasu, keď polovica domu patrí aj mne. Budú sa tieto investície do RD po rozvode týkať BSM ? Otázka: Pri vyporiadaní BSM sa vychádza z hodnoty majetku k dátumu rozvodu? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 18.11.2015)

Dobrý deň, ak robí manžel úpravy po rozvode a dom bude zverený jemu, potom sa na tieto úpravy nebude prihliadať. Pre určenie hodnoty domu je rozhodujúci stav domu v čase rozvodu.

Úpravy v dome je možné vykonávať iba so súhlasom spoluvlastníkov. Ak sa nevedia spoluvlastníci dohodnúť, ktorýkoľvek z nich sa má právo obrátiť na súd, aby rozhodol o tom, či sa úpravy budú alebo nebudú robiť. 

 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať na právnu radu. Netýka sa priamo mňa ale mojej maminy. Po rozdove mojich rodičov si mamina našla priateľa. Prvé roky boli fajn, preto kúpili spolu dom. Avšak po cca 3 rokoch mamina postrehla problémy s alkoholom, začali sa jeho agresívne nálady a pod. Mamina vzťah s ním ukončila. Dom je napísaný na jej bývaleho priateľa ktorý aj splácal úver (cca 250€/mesiac) no ostatné náklady na prerodenie domu ako výmena okien, maľovanie, prístrešok na drevo, záhrada a veľa ďalších vecí financovala výlučne moja mamina. predpokladám že do domu investovala cca 10 000 - 13 000 €. ďalej financovala aj výdavky na bežný život ako inkoso, strava, drogeria, ošatenie. On zostal nezamestnaný a dostaval iba podporu z ktorej splácal úver a zbytok míňal na alkohol. Po rozchode ju ale jej bývalí priateľ odmieta vyplatiť. Preto Vás chcem požiadať o radu. V prípade že by sa rozhodla riešiť tento problém súdnou cestou mala by nejakú šancu na to, aby jej boli tieto peniaze vyplatené keďže je dom napísaný na jej priateľa? ďakujem za skorú odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň

podľa Vášho popisu predpokladám, že nemali spísanú žiadnu dohodu (zmluvu) a teda vymáhanie peňazí v takomto prípade je náročné, avšak je možné podať návrh (žalobu) na súd.

Pri investíciách do cudzej veci je dobré spísať si dohodu (zmluvu) o nárokoch v prípade, že by nastala podobná situácia. Taktiež je dôležité kedy k investíciám došlo, pretože by šlo o bezdôvodné obohatenie, kde premlčaia doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa danej investície. 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň.V prvom rade vám chcem poďakovať za vašu odpoveď zo dňa 31.júla 2015. Mala by som ešte jednu podotázku, či máme nárok neskôr pri delení majetku alebo ihneď po odsťahovaní na náhradu toho, čo sme za 12 rokov investovali.Ďakujem

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 04.08.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o náhradu za investície pri delení majetku, tak túto máte, dôležité však je (kvôli premlčaniu) o akú investíciu išlo. ČI išlo o investíciu nutnú alebo vhodnú a či bola so súhlasom alebo bez súhlasu spoluvlatníkov.


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, moja otázka na Vás sa týka spoluvlastníctva. S ostatnými spoluvlastníkmi sme sa nedohodli na tom, akú sumu im vyplatím za ich podiely. Chcú podľa mňa príliž vysokú sumu, a preto sa bude konať súd. Chcem sa spýtať, či súd prihliada na to, keď som roky vrážal peniaze do predmetného domu a staral sa oň. Mám väčšiu šancu, že sú prisúdi dom mne? Započítava sa suma, ktorú som investal pri vysporiadaní? Ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.02.2015)

Dobrý deň, 

fakt, že ste danú nehnuteľnosť zveľaďovali je určite pre Vás výhodou a byde sa zohľadňovať, ak svoj nárok aj riadne uplatníte. V Občianskom zákonníku, konkrétne § 142 ods.1  je uvedené, že súd prihliadne na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Toto ustanovenie súdy využívajú pri rozhodovaní obdobných prípadov. Jedno z rozhodnutí súdu pripájam k odpovedi. V ňom súd bližšie popísal váhu toho, že jeden zo spoluvlastníkov skutočne vec zhodnotil.

R 1/1975 

"Pre vyporiadanie podielových spoluvlastníkov, ktorých spoluvlastníctvo sa zrušuje, Občiansky zákonník síce okrem spôsobov zrušenia tohto spoluvlastníctva a hľadísk na ich uplatnenie (§ 142 OZ) výslovne neustanovuje zásady pre vyporiadanie, avšak z celkového poňatia zrušenia podielového spoluvlastníctva a likvidácie spoluvlastníckych vzťahov v zmysle ustanovenia § 142 OZ sa toto vyporiadanie vykonáva ako vyporiadanie v širšom zmysle slova, v rámci ktorého sa prihliada napríklad aj na to, či a do akej miery niektorý z doterajších podielových spoluvlastníkov zhodnotil spoločnú nehnuteľnú vec investíciami a pod. (porovnaj rozhodnutie R 40/1970)."


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobry den. Poprosil by som Vas o radu. V roku 2002 sme nadobudli dom. Od roku 1998 sme manželia. Manželka dostala darom polovicu a druhú sme odkúpili. Úradný odhad cinil 880000sk. V sucastnosti, po rekonštrukcii ma dom podľa úradného odhadu hodnotu 137000eur. Chcem sa spýtať, či do bsm spadá rozdiel medzi oboma sumami? Rekonštrukcia prebehla zo spoločných prostriedkov. Dakujem pekne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 16.10.2014)

Dobrý deň. Predmety získané za trvania manželstva darovaním nepatria do BSM (§ 143 Občianskeho zákonníka). Pri vyporiadaní predmetného domu sa bude vo Vašom prípade postupovať nasledovne. Polovica rodinného domu (získaná darovaním) patrí Vašej manželke. Druhá polovica bude predmetom vyporiadania BSM. Vychádzajúc z § 150 prvá veta sa bude pri vyporiadaní vychádzať z toho, že podiely na druhej polovici predmetného domu sú rovnaké (Vy 1/4 a Vaša manželka 1/4).

Pokiaľ ide o investície do tohto domu (rekonštrukcie a pod.), ktoré boli financované z prostriedkov patriacich do BSM, tieto budú tiež predmetom vyporiadania.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

dobry den, mam jednu otazku: bral som uver na rekonstrukciu domu, ktorej su rucitelia rodicia byvalej priatelky. Jej rodina mi slubili, ze po rekonstrukcii domu prepisu cast z domu na mňa, co nesplnili a vyhodili ma z domu. Oni chcu, aby som uver splacal sam. momentalne som v situacii, ze som bez prace a s terajsou partnerkou cakame dieta. Prosim poradite mi, ako mam pokracovat dalej. dakujem s pozdravom.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 21.04.2014)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o investíciu do domu rodičov priateľky podľa zákona platí, že ak ste nemali žiadnu dohodu o tom, ako sa tieto peniaze vrátia, potom môžete od nich požadovať vydať bezdôvodné obohatenie. Dohoda, ktorú uvádzate vo svojej otázke predpokladám nebola písomná. Toto môže byť problém, pretože sa tak dostávate do dôkaznej núdze, rovnako platí, že zmluva pokiaľ ide o nehnuteľnosť musí byť písomná, inak je neplatná.

Teraz je dôležitý najmä čas, ktorý uplynul od investovania do ich domu. Ak ubehli viac ako 2 roky od vloženia investícíí do domu rodičov priateľky, potom Váš nárok môže byť premlčaný, čo však neznamená, že sa k peniazom nemusíte dostať. Napíšte nám kedy a koľko ste investovali do domu jej rodičov a či k tomu máte doklady. Pozrieme sa na to.


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Volám sa Jozef. Postavili sme s priatelkou dom na jej pozemku, hypoteku si zobrala ona sama na seba. Bývame tam ako druh a družka, ja platím energie,ona splatky hypotéky. Potrebovali sme peniaze na strechu(kedže v tej chvíli nemala na účte dostatok penazi z banky),tak som jej ich požičal(4500).Neskoršie som ju, ja a jej otec presvedčil aby sme urobili pod garažou pivnicu. Ked sa urobila aj stecha aj pivnica tak mi povedala,že ked som si pivnicu vymyslel tak nech si ju aj zaplatím a peniaze mi nevrátila.Mám okrem súdnej cesty ešte nejaké možnosti ako sa dostanem k peniazom,alebo sa musím zmieriť s tým,že som jej bez súhlasu a dohody zveladil majetok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.01.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o investície do domu priateľky, je potrebné uviesť, že ak nemáte žiadnu dohodu respektíve zmluvu, je problematickejšie vymôcť peniaze. Avšak nie je to nemožné.

 

V takýchto prípadoch najväčšiu rolu zohráva premlčanie nároku. Ak nemáte žiadnu dohodu, súd by ustálil tento Váš nárok ako bezdôvodné obohatenie. Bezdôvodné obohatenie sa premlčuje v dvojročnej premlčacej lehote. Táto začína plynúť odo dňa investovania peňazí do domu priateľky.

 

Vždy odporúčame, pokiaľ ide o investície do cudzej veci (vo Vašom prípade do domu priateľky, aby si účastníci spísali aspoň krátku dohodu, ktorá by potvrdzovala vzniknuté nároky jedného voči druhému. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku