Máte
otázku?

Investícia do cudzej nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Bratislava

Otázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

Dobrý deň! Rád by som vás poprosil o informáciu týkajúcu sa majetkového vysporiadania. Nachádzam sa v nasledujúcej situácii: som ženatý, ale už rok a pol so ženou a dvoma deťmi nežijem v spoločnej domácnosti, preto zvažujem rozvod. Kedysi sme žili spolu s rodičmi mojej ženy v jednom dome. Tento dom je výlučne vlastníctvom mojich svokrovcov. Avšak i my so ženou sme do neho investovali nemalé peniaze, konkrétne na zateplenie strechy, výmenu okien za plastové a stavbu dvojgaráže. Takmer všetky tieto investície boli realizované "bez papiera", no dokážem preukázať vydavky vo výške približne 10 000 eur za nákup materiálu a odmeny za prácu na dome. Rád by som sa opýtal, či si môžem uplatniť nárok na tieto peniaze, či už dohodovou cestou alebo súdnym sporom. Zaujíma ma tiež, či si ich môžem nárokovať aj v prípade, že tam nebudem mať trvalý pobyt, keďže svokrovci sa chystajú mi ho zrušiť. Ďakujem vám veľmi pekne.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

Dobrý deň, 

pokiaľ preukážete, že ste skutočne investovali peniaze do domu, potom si ich bude môcť nárokovať. V podstate pôjde o bezdôvodné obohatenie, keďže ste investovali peniaze do cudzej veci, čím sa jej vlastník (vlastníci) obohatili na Váš úkor bez právneho dôvodu. Bude však dôležité preukázať investície. Nemusíte ich nutne preukázať listinnými dôkazmi. Môžete napríklad navrhnúť vypočutie svedkov a pod.

Pripájam aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v podobnej veci:

Vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie (v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti) k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 1 a 2 ObčZ) vzniká prijatím tohoto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohoto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti nemožno uplatňovať voči tomu, kto neskôr nadobudol nehnuteľnosť, ale voči tomu, kto ju vlastnil v dobe, kedy k tomuto zhodnoteniu došlo.

(rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29. marca 2003, sp. zn. 25 Cdo 355/2001)

Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či je možné sa domáhať peňazí, ktoré sme investovali do rodinného domu mojej svokry, v ktorom sme počas rekonštrukcie bývali. Zrekonštruovali sme spodnú časť bývania. Momentálne, bez vedomia môjho manžela, svokra darovala celý dom svojej dcére.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 03.02.2023)

Dobrý deň, samozrejme, uvedenej investície do cudzej nehnuteľnosti by ste sa vedeli voči matke vášho manžela domáhať, avšak pozor na premlčaciu dobu. Nakoľko sa tu jedná o bezdôvodné obohatenie, premlčacia doba je iba dvojročná a plynie odo dňa vykonania investície. Ak uplynula, potom je tu riziko, že ak by ste podali voči matke žalobu, táto ak by vzniesla námietku premlčania, tak by súd bol povinný žalobu zamietnuť. Súd by žalobu z tohto dôvodu nezamietol iba za predpokladu, že by vznesenú námietku premlčania považoval za v rozpore s dobrými mravmi. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, pred rozvodom sme s bývalým nemali žiaden majetok. Dom, v ktorom sme bývali a v ktorom stále bývam ja, bol vlastnený mojimi rodičmi. Počas manželstva sme si na rekonštrukciu zobrali dve pôžičky, z ktorých jednu som zaplatila ja a druhú môj bývalý. Teraz chcú moji rodičia dom prepísať na mňa. Musím môjho bývalého nejako vyplatiť? Ráda by som zdôraznila, že už niekoľko rokov mi neplatí alimenty a mal doplatiť úver. Navyše, jeho mama tvrdí, že nám na dom poskytla vraj 100 000 Sk, o ktorých ja neviem. Ako mám postupovať? Som už desať rokov rozvedená. Ďakujem. Katarína.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 28.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 10 rokmi. Spolu s manželom ste bývali v rodinnom dome Vašich rodičov, pričom aj manžel finančne prispel na rekonštrukciu domu, ktorý spotrebný úver aj splácal resp. už aj splatil.

Úvodom treba poznamenať, že z Vašej strany, ako aj zo strany manžela ste z hľadiska práva investovali do cudzej nehnuteľnosti i keď sú to Vaši rodičia. Z tohto hľadiska bolo oprávnením bývalého manžela žiadať vyplatenie investovanej sumy do domu len od Vašich rodičov, keďže ich nehnuteľnosť bola  zhodnotená.Otázkou je kedy bývalý manžel uhradil úver a či v tomto prípade neuplynula premlčacia doba v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka /nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva max. 3 roky/. Z domu Vy nie ste povinná manžela vyplácať.

Ak chcú Vaši rodičia dom darovať výlučne Vám, je to ich resp. Vaše rozhodnutie, Vy manžela nie ste povinná vyplatiť, lebo on nie je ani podiel. spoluvlastníkom rodinného domu a od rozvodu uplynulo viac ako 10 rokov.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Mal som priateľku, s ktorou sme sa rozišli po 15 mesiacoch. Počas trvania nášho vzťahu som investoval približne 3800 € do jej rodičovského domu. Peniaze som vynaložil na prerábku kúrenia a domácich spotrebičov. Dokázať to môžem fotografiami z obdobia pred a po prerábke, ako aj účtenkami. Čo by som mal robiť v takomto prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň, nevieme, akú ste mali dohodu s rodičmi Vašej bývalej priateľky, keď ste investovali do ich rodinného domu.

Uvádzame, že ste investovali do cudzej nehnuteľnosti na strane vlastníka/vlastníkov vzniklo bezdôvodné obohatenie, ktoré musí vydať v zmysle ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka.  Pokiaľ ide o fin. prostriedky, ktoré ste investovali /rekonštrukcia, nákup. domácich spotrebičov a pod., v tomto smere musíte jednať s vlastníkmi nehnuteľnosti o vyporiadaní Vašej investície. El. spotrebiče sú Vašim vlastníctvom a teda ak sa nedohodnete, môžete si ich v podstate zobrať, prípadne cestou súdu uplatniť nárok na vydanie veci.

V zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka je premlčacia doba dva roky, a právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

Odporúčame vo veci poslať výzvu vlastníkom nehnuteľnosti, zrejme rodičia Vašej bývalej priateľky a navrhnúť vyporiadanie Vami vložených investícií. Ak k dohode nedôjde, odporúčame kontaktovať advokáta, aby vec vyporiadal, či už mimosúdnou cestou, a ak by nedošlo k dohode, potom cestou súdu.

To, že máte fotodokumentáciu a poklad. doklady je na Váš prospech.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám nasledujúcu otázku: Zdedím po manželovi dom bez akýchkoľvek problémov? Jeho otec mu dom daroval v čase dedičského konania po zosnulej manželke, vtedy sme ešte neboli manželmi. Svokor má doživotné právo. Hneď ako sme uzavreli manželstvo, uskutočnili sme menšiu prerábkou. Nechcem investovať peniaze do domu, ak by som neskôr mohla mať problém v ňom zostať, keďže pochádza z darovania manželovho otca. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 02.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že otec Vášho manžela sa zrejme vzdal dedičstva po smrti svojej manželky, resp. RD daroval Vášmu manželovi jeho otec. Otec Vášho manžela má doživotné právo bývania v predmetnej nehnuteľnosti.

V otázke neuvádzate, či máte deti.

Ak by ste deti nemali, potom v prípade úmrtia manžela v dedič. konaní prichádza do úvahy pre Vás dedenie v druhej skupine dedičov podľa ust. § 474 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
(2) Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

Riešením situácie by bolo, aby manžel Vám daroval podiel na nehnuteľnosti do Vášho vlastníctva, RD by bol v podielovom spoluvlastníctve a v prípade jeho úmrtia budete dediť v 2. skupine dedičov, rovnako je to aj v tom prípade, ak by ste zomreli skôr ako manžel. Podiel. spoluvlastníctvo RD by tak vyriešilo otázku bývania a právneho nároku na RD pre Vás oboch, čo by bolo spravodlivé vzhľadom na investície do RD počas manželstva.


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj brat sa bude v auguste rozvádzať. Momentálne bývajú v spoločnej domácnosti v byte, ktorý je zapísaný na našu mamu. Sú tam, ako keby boli v podnájme, ale bez platby podnájmu. Samozrejme, jeho žena si prisvojila polovicu vecí z toho bytu a chce si nárokovať aj čiastku z bytu, keďže ho prerobili počas ich spoločných rokov. Má v takom prípade nárok na vyplatenie? Akým spôsobom by sa dalo vyriešiť túto situáciu, keďže ona sa nechce ničoho vzdať? Ďakujem. Jana

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 13.07.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že brat a jeho manželka užívali byt vlastnícky patriaci Vašej mame. Užívaním bytu im nevzniklo vlastnícke právo k bytu.
Nepíšete v otázke, resp. predpokladáme, že neexistuje žiaden doklad o tom, v akom stave byt prevzali do užívania a či mali súhlas vlastníčky bytu na jeho rekonštrukciu, z čoho a v čom  spočívala rekonštrukcia bytu.

Bez ohľadu na rozvod ich manželstva, manželka Vášho brata nemá právny nárok ani na podiel na byte.
Môže sa spolu s manželom prípadne osobitne domáhať od vlastníčky bytu úhrady nákladov, ktoré vynaložili na rekonštrukciu bytu a to v lehote do 2 rokov, max. 3 rokov odo dňa, keď k rekonštrukcii došlo a to od len vlastníčky bytu. V právnom slova zmysle ide o vydanie bezdôvodného obohatenia podľa ust. §  107 Obč. zákonníka :

"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

Pokiaľ ide o veci, ktoré manželka z bytu zobrala, tieto naďalej patria do BSM a v prípadnom súdnom konaní sa vezme do úvahy ich hodnota. Ak by manželka tieto veci predala, v konaní o vyporiadanie BSM sa bude do BSM zahŕňať výťažok z kúpnej ceny, za ktorú bola hnuteľná vec predaná.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Ďakujem za pružnú odpoveď. Ešte mám jednu otázku: K bodu 2 - Rekonštrukcia RD prebehla v roku 2012. Môžem vymáhať súdne čiastku, ak uplynulo už 8 rokov od mojej investície do cudzej nehnuteľnosti?

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.03.2020)

Dobrý deň,

vzhľadom na okolnosť dátumu vykonania rekonštrukcie  v roku 2012 v prípade súdneho vymáhania by ste neboli úspešná vzhľadom uplynutie premlčacej doby.

Podľa ust. § 583 Obč. zákonníka platí :

"Neuplatnenie práva

K zániku práva preto, že nebolo uplatnené v určenom čase, dochádza len v prípadoch uvedených v zákone. Na zánik súd prihliadne, aj keď to dlžník nenamietne."

Možnosťou je spísanie uznania dlhu, podľa vzoru a pokynov na našej stránke uznanie dlhu. 

 


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, aký dokument alebo zmluvu by som mal podpísať s mojimi dvomi bratmi, ak ľudia ešte žijúcich rodičov prosím, aby som mal istotu, že po ich smrti si nebudú nárokovať na rodičovský dom. Momentálne dom nechcú, ale ľudia sa menia a do domu investujem peniaze, čím získava na hodnote a po smrti rodičov bude mať väčšiu hodnotu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň, 

spisovanie akejkoľvek listiny alebo zmluvy s Vašimi bratmi o tom, že si nebudú nárokovať na dedičstvo ešte žijúcich rodičov nemá žiadny právny základ a nedosiahli by ste týmito listinami žiadne účinky, ktoré by ich zaväzovali pre prípad ten, žesa vzdávajú dedičstva po svojich žijúcich rodičoch.

Vaši bratia sa nemôžu vopred vzdať dedičstva po Vašich rodičoch keďže Vaši rodičia stále žijú.

Môžete s Vašimi rodičmi spísať písomnú dohodu o ich súhlase s investovaním do ich rodinného domu a vzájomnom vyporiadaní napr. tým, že na Vás za svojho života prepíšu časť nehnuteľnosti. Rodičia ako vlastníci nehnuteľnosti môžu s touto disponovať podľa svojho uváženia a nepotrebujú súhlas Vašich bratov.

 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom prenájmu bytu od súkromnej osoby (mňa) firme. Táto firma, ktorá má záujem o prenájom mojho bytu, by ho chcela využívať ako svoje formálne sídlo a náklady na energie by si ráčila účtovať. Informovali ma tiež, že sú ochotní investovať do potrebných stavebných úprav a opráv, pričom v prípade ukončenia využívania bytu ako sídla firmy by finančné nároky na tieto investície nepožadovali. Moja otázka je, či pri prípadnej exekúcii firmy môže exekútor zasiahnuť byt ako sídlo firmy, ak firma nemá k bytu vlastnícky vzťah, avšak investovala do neho značné financie, ktoré dokáže zdokladovať. Má firma vďaka svojim investíciám do bytu, ako sú napr. steny, inštalácie, krov, nejaký majetkový nárok na túto nehnuteľnosť? Ďakujem vám za odpoveď. S pozdravom, MK.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme odpoveď :
Prenajať byt spoločnosti, ktorý by bol súčasne vedený ako sídlo spoločnosti je spojené s tým že toto miesto by bolo zapísané ako sídlo spoločnosti do obchodného registra, s čím je okrem iných spojené, aj keď nemusí byť, to, že na túto adresu budú doručované písomnosti pre predmetnú spoločnosť od súdu, prípadne exekútorov, daňového úradu atď.

Keďže by sa jednalo o Váš majetok ako nehnuteľný, tak aj hnuteľný /prenajatie zariadeného bytu/, tento nemôže byť predmetom exekučného konania.
Otázka resp. prísľub od spoločnosti, že Váš byt upravia podľa svojich potrieb a spoločnosť nebude vyžadovať od Vás náhradu, je skoršie planým sľubom ako realitou.

V závislosti od tohto, či by ste im prenajali byt, platia tu ust. Obč. zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu, kde sú tieto otázky riešené. Podľa ust. § 667 Obč. zákonníka platí :

"Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci."

T.j. : V prípade, že by ste súhlasili so stavebnými zmenami v nehnuteľnosti, ale nezaviazali by ste sa súčasne k úhrade nákladov, nájomca -  spoločnosť - môže od Vás po skončení nájmu požadovať protihodnotu toho, o čo sa zvýši hodnota nehnuteľnosti. Samotný nárok na nehnuteľnosť by nevznikol, ale len na protihodnotu toho, o čo by sa hodnota Vašej nehnuteľnosti zvýšila, čo môže byť aj značne vysoká suma; alebo inakšie : pri neschopnosti vrátiť zhodnotenie nehnuteľnosti Vami by mohlo dôjsť ak k exekúciu a teda aj k predaju Vašej nehnuteľnosti.

V prípade, že by ste chceli prenajať predmetný byt ako nebytový priestor, vzťahoval by sa naň ust. zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov avšak len za podmienky, že byt by bol určený ako nebytový priestor. 

Zmluvu o nájme odporúčame konzultovať s advokátom.

 


Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Bola som s ním sedem rokov, z toho počas šiestich rokov som nemala vlastný účet v banke a všetky peniaze boli posielané na jeho účet. Spoločne sme si kúpili byt, ktorý spláca ešte teraz. Do bytu som zakúpila mnoho veci, či už pre rekonštrukciu, alebo na zariaďovanie. Napriek tomu sa skoro všetko platilo z jeho účtu, teda z mojich peňazí, a niečo sa platilo aj v hotovosti z mojich našetrených peňazí. Od nášho rozchodu uplynul zhruba rok a pol. Už rok a pol sa snažím s ním dohodnúť, ale je to márne. Ignoruje ma. Mám nejakú šancu získať späť tieto peniaze, ktorých suma sa pohybuje okolo 6000 eur? Mám aj niektoré pokladničné bloky alebo faktúry za materiál na veci, ktoré som zakúpila. Taktiež mám od môjho zamestnávateľa výpisy potvrdzujúce, že moja výplata bola posielaná na účet môjho ex-priateľa. Ešte by som sa chcela opýtať, či existuje v mojom prípade nejaká premlčacia doba, po ktorej sa táto situácia už nedá vyriešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 26.03.2018)


Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď, ktorá je vyslovením právneho názoru našej advokátskej kancelárie.

I./ Občianskoprávna rovina bezdôvodného obohatenia
V otázke uvádzate spoločné žitie 7 rokov, počas ktorého 6 rokov Vaša mzda bola poukazovaná na účet priateľa. Píšete, že ste si kúpili byt, ktorý on naďalej spláca. Neuvádzate však koho vlastníctvom je predmetný byt, či sa jedná o výlučné vlastníctvo Vášho priateľa alebo ste byt nadobudli do podielového spoluvlastníctva, čo je pre zodpovedanie otázky dosť podstatné.
Podstatné je tiež to, v akom rozsahu ste Vy financovali rekonštrukciu bytu resp. kupovali doň zariadenie.
Táto problematika je veľmi častá v našej advokátskej praxi.

Podľa ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka ("OZ") platí :
"Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."
Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.
Podľa § 456 OZ platí : "Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu."

Pokiaľ ste neboli podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na strane Vášho priateľa vzniklo bezdôvodné obohatenie. Toto obohatenie v podstate vzniklo okamihom investovania do nehnuteľnosti - kedy sa majetok vlastníka nehnuteľnosti zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Príklad : investovaním  sumy 2000 € do rekonštrukcie mohlo dôjsť k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti aj o 5000 €  (nové plastové okná a podobne).


Z ust. Obč. zákonníka vyplýva  (§ 107)  že, "právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil."
Teda v prípadnom súdnom spore je potrebné rátať s tým, že priateľ môže vzniesť námietku premlčania. Otázkou je však aj to, s akým úmyslom konal, keď Vaša mzda bola 6 rokov posielaná na jeho účet.

Z judikatúry : 

NS SR z 29.3.2003, sp. zn. 25 Cdo 355/2001 :
"Vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie (v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti) k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 1 a 2 ObčZ) vzniká prijatím tohoto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohoto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľnosti nemožno uplatňovať voči tomu, kto neskôr nadobudol nehnuteľnosť, ale voči tomu, kto ju vlastnil v dobe, kedy k tomuto zhodnoteniu došlo."

Možnosti riešenia je viacero, avšak bude závisieť aj od ochoty druhej strany pristúpiť na okamžité riešenie. Tu upriamujeme pozornosť na plynutie premlčacej doby. 
Riešenie cestou súdu po výzve z Vašej strany resp. zo strany advokáta a prípadne aj podanie trestného oznámenia, budú pravdepodobne najúčinnejšie aj z hľadiska ust. § 107 OZ, ako sme uviedli vyššie. Poukazujeme aj na ods. 2 § 107  OZ : "Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."

 

II./  Trestnoprávne hľadisko 
Je pre nás bez poznania konkrétnych okolností Vášho prípadu zvláštne, že ste si nechali posielať mzdu na účet priateľa. V otázke uvádzate Vaše nasporené peniaze bez uvedenia sumy a sumu 6000 eur, ktoré ste investovali do rekonštrukcie bytu a jeho zariadenia, ale táto suma nezodpovedá ani čiastočne tomu z čoho pozostávala Vaša mzda za obdobie 6 rokov a to aj keby sme vychádzali len z minimálnej mzdy. Je samozrejmé, že sme zobrali do úvahy bežné náklady na život /strava, byt, cestovné, atď./ 
Nevieme aký bol motív Vášho priateľa k uvedenému konaniu, hlavne pokiaľ sa jedná o výplatu Vašej mzdy na jeho účet, ako aj to, či ste mohli so svojimi peniazmi disponovať, či nedošlo k spáchaniu trestného činu pod psychickým nátlakom.
Mohlo by sa jednať o spáchanie trestného činu podvodu podľa ust. § 221 Trestného zákona : 
"Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."
Podstatným pri trestnom čine podvodu je aj miera opatrnosti z Vašej strany. 

 

III. / Zákonník práce a výplata mzdy
Nevieme z akého dôvodu ste konali spôsobom, že Vašu mzdu, Váš zákonný nárok na ňu, ste si nechali poukazovať zo strany zamestnávateľa na cudzí účet, nakoľko ste neboli manželia. Táto otázka v prípade súdneho konania bude určite obranou Vášho bývalého priateľa a to s tým tvrdením, že ste sama navrhli, aby Vaša mzda bola posielaná na jeho účet.  
Zákonník práce v § 130 ods. 8 hovorí o tom, že "zamestnávateľ je povinný po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR."  V ust. § 224 ZP hovorí, že "ak dôjde k zmene bankového spojenia, zamestnanec oznamuje zamestnávateľovi aj zmenu bankového spojenia."  ZP teda nehovorí sa o vlastnom účte zamestnanca v zmysle tom, že tento musí byť vedený na jeho meno. 

Na zodpovedanie tejto otázky v prípade súdneho konania sa budete musieť pripraviť.

 

Odporúčame Vám vo veci čo najskoršie kontaktovať advokáta.
©
 


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Investícia do cudzej nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Napísali ste mi: "Investície do nehnuteľnosti je možné preukázať najlepšie dokladmi o zakúpení materiálu, za vykonané práce faktúrami, alebo prípadne svedeckými výpoveďami a podobne. V prípade potreby je možné predložiť aj výpisy z pohybov na účte, z ktorých by bola zrejmá vremenná a časová súvislosť s vykonanými investíciami." Moja posledná otázka však znie: "Čo keď takéto doklady nemám? Nehrozí, že nedostanem nič? Ako sa do toho započítava, že som od začiatku, čo tam bývam, zamestnaná? Investujem totiž do domácnosti. Moja výplata pritom chodí na manželov účet." Ďakujem.

Odpoveď: Investícia do cudzej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ by ste nevedeli preukázať investície do nehnuteľnosti a protistrana by poprela vykonanie akýchkoľvek investícií, dostali by ste sa do dôkaznej núdze, čo by malo z Vášho pohľadu za následok neúspech v prípadnom súdnom konaní. Súd totiž môže pri rozhodovaní vychádzať len z tých skutkových okolností veci, ktoré boli preukázané v rámci dokazovania.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Investícia do cudzej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.