Máte
otázku?

Prehliadka iných priestorov podľa Trestného poriadku

Zdroj: http://www.pluska.sk/image

Všeobecne k prehliadke iných priestorov

Prehliadka iných priestorov patrí medzi zaisťovacie úkony trestného konania, ktorých účelom je zaistenie vecí dôležitých pre trestné konanie nachádzajúce sa v tzv. iných priestoroch. Tento inštitút sa používa v prípadoch, keď treba vykonať prehliadku v priestoroch, ktoré neslúžia na bývanie. Takýmito priestormi sú najmä miestnosti alebo súbory miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, alebo byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely.

Prehliadku iných priestorov je oprávnený nariadiť predseda senátu, pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt. Príkaz musí byť vydaný písomne a musí byť odôvodnený a musí obsahovať označenie orgánu, o ktorého rozhodnutie ide, dátum a miesto rozhodnutia, výrok príkazu s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité, skutok s uvedením právnej kvalifikácie trestného činu, opis veci alebo opis osoby, ktorá sa má hľadať a zaistiť pri prehliadke, ak je známa.

Prehliadku iných priestorov vykoná bez meškania orgán, ktorý ju nariadil, alebo na jeho príkaz policajt. Pri výkone prehliadky je orgán, ktorý prehliadku vykonáva, povinný umožniť osobe, u ktorej sa úkon vykonáva, alebo niektorému dospelému členovi domácnosti, alebo zamestnancovi účasť pri prehliadke. K výkonu prehliadky treba pribrať nezúčastnenú osobu, ktorej účasť možno odoprieť v prípade ohrozenia ich života alebo zdravia. O vykonaní prehliadky iných priestorov sa spíše zápisnica.

 

Príkaz a prehliadka musia byť zákonné

Pri každej prehliadke treba v prvom rade skúmať legalitu zásahu do práv subjektu, na ktorom sa má prehliadka vykonať. V rámci skúmania podmienky legality tohto zásahu je potrebné, aby príkaz na vykonanie prehliadky spĺňal nielen zákonné podmienky definované v Trestnom poriadku, ale aj podmienky kladené Európskym dohovorom (k tomu napr. prípady Taner Kilic v. Turecko, Niemietz v. Nemecko a Roemen a Schmit v. Luxembursko). Príkaz preto nesmie byť štylizovaný v príliš širokých, extenzívnych pojmoch, napr. nesmie v ňom byť uvedené, že sa majú hľadať a zabaviť predmety a dokumenty bez ich bližšieho spresnenia.

 

Predmety, ktoré sa majú pri prehliadke nájsť by mali byť dostatočne špecifikované

V praxi nie je vždy možné pred začatím prehliadky presne určiť, aké predmety majú byť, resp. budú pri prehliadke nájdené. Podmienkou prehliadky je však vždy existencia určitej predstavy o hľadaných predmetoch v súvislosti s objasňovaním skutku a súčasne dôvodné podozrenie, že sa v určitých priestoroch takéto predmety nachádzajú. Preto je pred vykonaním prehliadky potrebné zabezpečiť podrobný opis veci alebo mať aspoň informácie umožňujúce druhové či rodové určenie hľadaných predmetov.

Napr. Krajský súd v Žiline vo svojom uznesení sp.zn. 1Tos/10/2012 zo dňa 14.02.2012 vyslovil názor, podľa ktorého: V prípade, ak sa pri domovej prehliadke na mieste jej výkonu nachádzajú veci dôležité pre trestné stíhanie, nesúvisiace s trestným činom, pre ktorý bola domová prehliadka nariadená a ktorých hľadanie a zaistenie nebolo v príkaze na domovú prehliadku vymedzené (§ 100 ods. 1 Trestného poriadku), polícia ich nemôže odňať (zaistiť) postupom podľa § 91 Trestného poriadku. Za legálny a procesne akceptovateľný spôsob získania takýchto vecí možno považovať len ich dobrovoľné vydanie podozrivou osobou na základe predchádzajúcej výzvy podľa § 89 ods. 1 Trestného poriadku alebo na základe nového príkazu na domovú prehliadku zameraného už na objasnenie trestného činu, ktorý mal byť týmito vecami spáchaný. Ak osoba, u ktorej sa takéto veci našli, je zároveň podozrivá a s políciou „nespolupracuje“, nie je vylúčené jej zadržanie (§ 85 ods. 1 Trestného poriadku) a následný postup v súlade s ustanovením § 100 Trestného poriadku.“

S poukazom na citovaný právny názor možno skonštatovať, že pokiaľ by boli v príkaze na prehliadku  hľadané veci uvedené zámerne príliš všeobecne, a teda by nebolo možné jednoznačne určiť, či ide o predmety súvisiace s konkrétnym trestným činom, pre ktorý bola nariadená prehliadka, uvedené by poskytovalo priestor na zneužite inštitútu prehliadky.

V zmysle § 93 TP  platí, že zápisnica o odňatej veci musí obsahovať aj dostatočne presný opis veci, ktorý umožní určiť jej totožnosť. 

 

Vykonanie prehliadky musí byť primerané sledovanému cieľu

Okrem zákonnosti (legality) prehliadky je potrebné v každej veci skúmať aj legitimitu a proporcionalitu vykonanej prehliadky. Vykonanie prehliadky preto musí byť primerané sledovanému cieľu, a to vzhľadom na okolnosti každého jednotlivého prípadu. Právna úprava prehliadky by mala osobám poskytovať primerané a efektívne záruky ochrany proti zneužitiu tohto inštitútu.

V právnom štáte je nevyhnutné, aby orgány verejnej moci boli limitované pri uplatňovaní voľnej úvahy pri výbere prostriedkov, ktorými chcú orgány dosiahnuť legitímny cieľ zásahu. Vo všeobecnosti pritom platí, že pokiaľ možno sledovaný cieľ dosiahnuť miernejšími prostriedkami, je potrebné zvoliť tieto miernejšie prostriedky.

 

Prehliadke musí predchádzať výzva na dobrovoľné vydanie veci

S ohľadom na uvedené v trestnoprávnych predpisoch obsiahnutý aj inštitút predchádzajúcej výzvy upravenej v § 104 Trestného poriadku.

Uvedenému nasvedčuje aj rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít. Napr. podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktoré bolo uverejnené v zbierke rozhodnutí a stanovísk pod č. R 17/2015 platí, že:

„I. Príkazy súdu a prokurátora sa v trestnom konaní vydajú len v prípade zákonného dôvodu na zásah do základných alebo iných práv a slobôd dotknutých osôb.

II. Domovú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov alebo pozemku na účel zabezpečenia veci dôležitej pre trestné konanie nie je potrebné nariadiť, ak je zrejmá dobrovoľná súčinnosť osoby, ktorá je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom nehnuteľnosti, v (na) ktorej sa má vec nachádzať. V takom prípade sa použije inštitút vydania alebo odňatia veci (§ 91 Tr. por.), po prípadnom predchádzajúcom, resp. súčasnom vykonaní obhliadky (§ 154 Tr. por.), bez nariadenia prehliadky uvedenej v § 99 ods. 1 alebo ods. 2 Tr. por.

III. Aj v prípade nariadenia domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov alebo pozemku sa od výkonu prehliadky upustí, ak sa dobrovoľné vydanie veci dosiahlo predchádzajúcou výzvou pri splnení podmienok uvedených v § 104 ods. 1 a ods. 2 Tr. por.

Podľa § 104 TP platí: „(1) Domovú prehliadku, osobnú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov, alebo prehliadku pozemku možno vykonať len po predchádzajúcej výzve toho, u koho alebo na kom sa má taký úkon vykonať, a to len vtedy, ak sa výzvou nedosiahlo dobrovoľné vydanie hľadanej veci alebo odstránenie iného dôvodu, ktorý viedol k takému úkonu. (2) Postup podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak tomu bráni závažná prekážka a vec neznesie odklad alebo ak by predchádzajúca výzva bola zjavne neúspešná.“

Z citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že vykonaniu prehliadky by mala predchádzať výzva, z čoho možno usúdiť, že zákonodarca preferoval dobrovoľné vydanie vecí, ktoré sa mali v rámci prehliadky zaistiť. 

 

Vrátenie zabezpečených vecí

Vrátenie dokumentov, ktoré boli na prehliadke zabezpečené, je upravené v § 97 Trestného poriadku.

Podľa § 97 ods. 1 TP platí: Ak vec, ktorá bola podľa § 89 vydaná, podľa § 91 odňatá alebo podľa § 92 prevzatá, na ďalšie konanie nie je potrebná a ak neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, vec sa vráti tomu, kto ju vydal, komu bola odňatá alebo u koho bola zaistená podľa osobitného zákona. Ak si na ňu uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach sa vec ponechá v úschove podľa § 94 a osoba, ktorá si na vec robí nárok, sa upozorní, aby ho uplatnila v civilnom procese. Ak osoba, ktorá je vlastníkom veci alebo jej oprávneným držiteľom, napriek výzve ju neprevezme, alebo osoba, ktorá si na vec robí nárok, si tento neuplatní v civilnom procese v primeranej lehote, vec sa predá a suma za ňu utŕžená sa uloží do úschovy súdu. Na možnosť takého postupu sa musí osoba upozorniť. Vec predá orgán podľa odseku 4 alebo na základe jeho opatrenia iný štátny orgán alebo právnická osoba podľa § 94 ods. 2, pričom pri predaji sú povinní postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby vec predali za cenu, za ktorú sa rovnaká alebo porovnateľná vec v čase a v mieste úschovy obvykle predáva; orgán podľa odseku 4 môže rozhodnúť opatrením o predaji veci iným štátnym orgánom alebo právnickou osobou podľa § 94 ods. 2 len na základe ich predchádzajúceho súhlasu.“

Z citovaného zákonného ustanovenia je teda zrejmé, že veci, ktoré boli odňaté v rámci vykonanej prehliadky iných priestorov budú vrátené ak na ďalšie konanie nebudú potrebné a súčasne ak do úvahy neprichádza ich zhabanie alebo prepadnutie. Nie je teda nutné čakať na ukončenie trestného stíhania. Okrem toho ak boli veci odňaté v rozpore so zákonom, taktiež by mali byť vrátené.
Autor článku:

Podobné články z rovnakej oblasti práva:
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku