Máte
otázku?

Predvolanie na výsluch počas PN


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín

Otázka: Predvolanie na výsluch počas PN

Dobrý deň, mám otázku. Môj priateľ bol predvolaný na výsluch týkajúci sa platenia alimentov, no momentálne je na pracovnej neschopnosti. Policajt ho však stále predvoláva, hoci ešte nemá ukončenú pracovnú neschopnosť. Ako by sme mali postupovať? Ďakujem Vám za odpoveď. S úctou.

Odpoveď: Predvolanie na výsluch počas PN

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že samotná skutočnosť, že Váš priateľ je toho času práceneschopný neznamená, nemá bez ďalšieho vplyv na zánik jeho povinnosti dostaviť sa na výsluch.

Na to, aby sa Váš priateľ nemusel dostaviť na výsluch, musel by ospravedlniť svoju neúčinnosť spolu s predložením vyjadrenia ošetrujúceho lekára o tom, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na úkone, na ktorý bol predvolaný, bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu alebo z dôvodu nebezpečenstva rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Pokiaľ je Váš priateľ síce práceneschopný, avšak účasť na výsluchu by neohrozila jeho život alebo by závažné nezhoršil jeho zdravotný stav, príp. ak nemá nebezpečnú nákazlivú ľudskú chorobu, je povinný sa na úkon dostaviť.

V opačnom prípade by sa nedostavenie na úkon pokladalo za neospravedlnené a orgán činný v trestnom konaní by mohol za účelom výsluchu použiť proti Vášmu priateľovi závažnejšie prostriedky - predvedenie útvarom policajného zboru s obmedzením osobnej slobody a pod.

Trápi vás "Predvolanie na výsluch počas PN" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predvolanie na výsluch počas PN (Trestné právo)

Môže svedok písomne odoprieť výpoveď v trestnej veci na polícii?

Odpoveď: Predvolanie na výsluch počas PN

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň,

na výsluch sa treba dostaviť a po zákonnom poučení ho zo zákonného dôvodu odoprieť. Nedá sa len nedostaviť na výsluch a písomne ho odoprieť. To, či je odopretie dôvodné sa bude následne posudzovať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predvolanie na výsluch počas PN (Trestné právo)

Čo si myslíte, je možné na Slovensku využiť právo podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku? Máte s tým skúsenosti? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Predvolanie na výsluch počas PN

(odpoveď odoslaná: 06.04.2020)

Dobrý deň, podľa § 130 ods. 2 Trestného poriadku, svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Predmetné ustanovenie o práve svedka odoprieť vypovedať sa v praktickom živote uplatňuje často. Vždy však musia byť splnené uvedené zákonné podmienky, aby bolo zo strany orgánov činných v trestnom konaní akceptované. V prípade poskytnutia okolností konkrétnej situácie Vám dokážem zodpovedať, či využitie tohto práva je možné.


Podotázka: Predvolanie na výsluch počas PN (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či môžem počas pracovnej neschopnosti ísť na políciu a podať trestné oznámenie. Je možné počas PN navštíviť políciu?

Odpoveď: Predvolanie na výsluch počas PN

(odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o uhol pohľadu z hľadiska trestného práva, tak trestné oznámenie môžete podať aj počas PN. Trestný poriadok v tomto smere oznamovateľa nijako nelimituje.

Pokiaľ ide o uhol pohľadu z hľadiska pracovného práva, tak počas PN je potrebné dodržiavať liečebný režim určený lekárom. Ak máte napríklad v určitom čase vychádzky, tak by ste mohli podať trestné oprávnenie počas nich. Ak tieto nemáte, tak pokiaľ by Vám prišla kontrola v čase, keď nebudete doma, hoci ste doma v zmysle liečeného režimu mali byť, potom porušíte svoj liečený režim. Vo vzťahu k účinkom trestného oznámenia to však je irelevantné.


Trápi vás "Predvolanie na výsluch počas PN" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predvolanie na výsluch počas PN (Trestné právo)

Dobrý deň, v istej veci som podal výpoveď na svojej pozícii. Chcel by som vedieť, či je možné svoju výpoveď opätovne prehliadať. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Predvolanie na výsluch počas PN

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate v akom procesnom postavení ste výpoveď orgánom činným v trestnom konaní podali. Teda či v postavení obvinenej osoby, poškodeného alebo svedka. Procesným právom obvinenej osoby je právo nahliadať do vyšetrovacieho spisu a to aj v priebehu vyšetrovania a vyhotovovať si z neho výpisy, odpisy alebo fotokópie. Rovnaké právo ma zachované aj poškodený. Kópiu svojej výpovede teda môžete získať prostredníctvom uvedeného práva nazrieť do vyšetrovacieho spisu.


Podotázka: Predvolanie na výsluch počas PN (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Má byť pri vypočúvaní výsluch nahrávaný? A ako je možné, že mojich svedkov predvolali až po dvoch rokoch? Na kamere je nahrávka muža v maske, kde mu do tváre nič nevidno. Môžu ma obviňovať? Čo znamená biologická stopa? Je možné bojovať proti nátlaku policajta a potom voči môjmu donútenému sebapriznaniu? Keďže ešte som nebol trestaný a neviem, ako to chodí pri výpovediach a výsluchu, môže to policajt využiť?

Odpoveď: Predvolanie na výsluch počas PN

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň

ťažko je vyjadrovať sa ku konkrétným dôkazom v trestnom konaní (svedkovia, nahrávky a pod.) kedže neviem o aký trestný čin sa jedná a v akom štádiu je trestné konanie. V prípravnom konaní nie je povinnosť úkony - výsluchy nahrávať. Biologická stopa je široký pojem - môže sa jednať o krv, sliny, vlasy, pot a pod. a v trestnom konaní to môže byť považované za dôkaz (napr. na mieste kde bol spáchaný trestný čin bola nájdená biologická stopa páchteľa).

 

Nútiť k priznaniu Vás nemôžu a o tomto ste pred svojím výsluchom mali byť poučený. Pokiaľ nepoznáte svoje práva a povinnosti v trestnom konaní zvoľte si advokáta. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predvolanie na výsluch počas PN (Trestné právo)

Dobrý deň, som zapletený do súdneho sporu s bratislavskou internetovou sprostredkovateľskou spoločnosťou, ktorá sa týka sumy 200,-€. Po zaslaní platobného príkazu podala táto spoločnosť odpor. Následne súd v Bratislave vytýčil termín pojednávania, na ktoré som povolaný ako svedok. Cesta na toto pojednávanie do Bratislavy predstavuje pre mňa významnú finančnú záťaž. Existuje nejaká možnosť, aby ma vypočul okresný súd v Liptovskom Mikuláši, kde mám trvalé bydlisko? Ďakujem.

Odpoveď: Predvolanie na výsluch počas PN

(odpoveď odoslaná: 12.08.2015)

Dobrý deň, Občiansko súdny poriadok upravuje inštitút tzv. dožiadania (§ 39 OSP). Dožiadaním je možné urobiť úkony súdu, ktoré by súd mohol urobiť len s ťažkosťami alebo so zvýšenými, neúčelnými trovami alebo ktoré nemožno vykonať v jeho obvode, iným súdom (dožiadaným súdom). Môžete okresnému súdu v BA podaním navrhnúť, aby ste boli vypočutý Okresným súdom Liptovský Mikuláš vzhľadom na hospodárnosť konania a na vysoké cestovné náklady (aj v súvislosti s tým, že žalovaná pohľadávka je 200,- €, pričom uveďte koľko by Vás stála cesta do BA a späť). Zároveň vzhľadom na hospodárnosť konania musíte ospravedlniť svoju neúčasť na pojednávaní a dať súdu súhlas na rozhodnutie vo Vašej neprítomnosti.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predvolanie na výsluch počas PN" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava