Máte
otázku?

Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Nitra

Otázka: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania

Dobrý deň, mám otázku. Dnes som obdržal predvolanie na pojednávanie ohľadom výživného. Nakoľko momentálne žijem v zahraničí, neviem sa dostať domov na pojednávanie. Prosím o radu, ako postupovať, aby sa pojednávanie mohlo uskutočniť bez mojej prítomnosti. Májem záujem vedieť, či vôbec môže pojednávanie prebehnúť bez mojej účasti ako otca dieťaťa. Existuje možnosť, že sa pojednávanie dá odročiť? Matka dieťaťa je navrhovateľkou výživného. Neodporujem plateniu ani výške sumy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania

Dobrý deň. Vaša otázka sa týka osobnej účasti na pojednávaní a tiež možnosti odročenia pojednávania. Uvedenú problematiku pritom upravuje základný procesný predpis, ktorým je zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Vzhľadom na to, že Vaša vec sa týka výživného, okrem uvedeného zákona je potrebné aplikovať na vec aj ustanovenia zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok.

Účasť na pojednávaní

Zo zadanej otázky okrem iného vyplýva, že proti plateniu výživného a ani proti uplatňovanej sume výživného nemáte výhrady. Na termín, na ktorý súd vo Vašej veci nariadil pojednávanie, sa však nemôžete dostaviť, a preto hľadáte možnosť, ako pojednávanie odročiť, resp. ako zabezpečiť to, aby konanie prebehlo bez Vašej osobnej účasti.

Podľa ustanovenia § 33 Civilného mimosporového poriadku platí, že:

„(1) Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania.

(2) Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.“

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že súd považuje Vašu prítomnosť na pojednávaní za potrebnú. To však neznamená, že pojednávanie nemôže prebehnúť aj bez Vás.

Podľa ustanovenia § 180 Civilného sporového poriadku platí, že:

Po vyvolaní veci súd zistí, či sa dostavili osoby, ktoré boli na pojednávanie predvolané. Ak sa tieto osoby nedostavili, súd rozhodne, či sa pojednávanie bude konať v ich neprítomnosti, a otvorí pojednávanie.“

Zo spomenutého ustanovenia je zrejmé, že medzi základné povinností súdu na začiatku pojednávania patrí zistenie prítomnosti osôb, ktoré boli na pojednávanie predvolané. Procesný predpis však dáva súdu súčasne možnosť, aby rozhodol, či sa pojednávanie uskutoční aj napriek neprítomnosti predvolanej osoby, resp. predvolaných osôb.

Nie je teda vylúčené, že súd by vo veci mohol konať a rozhodnúť aj bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní. Pritom okrem možnosti konať bez Vašej prítomnosti dávajú procesné predpisy súdu aj možno využiť inštitút poriadkovej pokuty, prípade inštitút predvedenia (čo je však skôr nepravdepodobné, nakoľko sa zdržiavate v zahraničí).

Pokiaľ však, ako sám uvádzate, nemáte výhrady voči povinnosti platiť výživné a ani voči uplatňovanej sume výživného, domnievam sa, že je pre Vás najoptimálnejším riešením ospravedlnenie Vašej neúčasti na pojednávaní.

Ospravedlnenie Vašej neúčasti na pojednávaní môžete odôvodniť napríklad hospodárnosťou konania, keďže sa nachádzate v zahraničí a voči uplatňovaným nárokom nemáte námietky. V ospravedlnení tiež môžete uviesť, že súhlasíte s tým, aby súd konal a rozhodol vo veci bez Vášho výsluchu a bez Vašej osobnej účasti na ústnom pojednávaní.

Odročenie pojednávania

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a najmä s ohľadom na to, že voči výživnému nemáte námietky nepovažujem za potrebné žiadať o odročenie pojednávania. Každopádne len pre úplnosť nižšie uvádzam právnu úpravu odročenia pojednávania

Podľa ustanovenia § 183 Civilného sporového poriadku platí, že:

„(1) Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.

(2) Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.

(3) Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.

(4) Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.“

Podľa ustanovenia § 183 Civilného sporového poriadku platí, že:

„(1) Súd rozhodne o odročení pojednávania bezodkladne; o tom upovedomí tých, ktorí boli na pojednávanie predvolaní. Súd uvedie deň, keď sa bude konať nové pojednávanie.

(2) Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.

(3) Ak súd rozhodne podľa odseku 2, uloží strane, aby sa na ďalšie pojednávanie dostavila alebo si na toto pojednávanie ustanovila zástupcu.“

Záver

Záverom možno ešte raz zdôrazniť, že za procesnej situácie, kedy odporca súhlasí s návrhom navrhovateľky týkajúcom sa výživného, nepovažujem osobnú účasť odporcu na pojednávaní za nevyhnutnú. Považujem preto za dostatočné, ak sa z účasti na nariadenom pojednávaní ospravedlníte, pričom súčasne vyjadríte s uplatneným nárokom súhlas a zároveň dáte súdu súhlas s konaním a rozhodnutím bez Vašej osobnej účasti na pojednávaní.

Trápi vás "Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa možnosti odloženia termínu pozostalostného konania z dôvodu naplánovaného zubného vyšetrenia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania

(odpoveď odoslaná: 21.12.2023)

Dobrý deň,

procesné predpisy neustanovujú presné dôvody, pre ktoré je súd povinný odročiť nariadené pojednávanie. Je to vždy na individuálnom posúdení konkrétneho sudcu, resp. v dedičskom konaní súdneho komisára (notára povereného prejednaním dedičstva). Preto pokojne požiadajte súdneho komisára oficiálnou žiadosťou o odročenie pojednávania z dôvodu plánovaného zubného vyšetrenia a uvidíte, či pojednávanie odročí alebo nie. Nemá túto povinnosť. Ak však vaša účasť na pojednávaní je nutná, predpokladáme, že dedičské pojednávanie z tohto dôvodu odročí. Nie je to ako klasické súdne pojednávanie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj manžel má mať pojednávanie v súvislosti s menej vážnou autonehodou. Bolo nám povedané, že pojednávanie sa uskutoční do konca septembra. Vzhľadom na to sme si objednali a zaplatili dovolenku mimo Slovenska od 6.10. Dnes je 22.9. a predvolanie nám zatiaľ neprišlo. Ako by sme mali postupovať? Je možné nahlásiť niekde, že v danom čase bude manžel mimo Slovenskej republiky, aby bola možnosť prispôsobiť termín pojednávania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň,
môžete adresovať súdu krátky list. Uveďte o akú vec ide, teda strany sporu, resp. účastníkov konania, predmet konania a aj spisovú značku a informujte ich ako píšete vyššie, že sa pojednávanie malo konať v septembri a že od 06.10. máte dovolenku, a teda sa nebudete vedieť v danom čase na pojednávanie dostaviť. Dlhodobo plánovaná dovolenka predstavuje dôvod na odročenie pojednávania, preto im môžete takúto informáciu poskytnúť aj dopredu, aby zbytočne nevytyčovali v danom čase termín pojednávania. Pošlite im s oznámením aj potvrdenie o tom, že máte v danom čase zaplatenú dovolenku.  


Podotázka: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, na budúci mesiac mám pojednávanie ohľadom určenia výživného, ale v tom čase budem na plánovanej a už vyplatenej dovolenke v zahraničí. Je možné, že súd mi zamietne odročenie na iný termín?

Odpoveď: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania

(odpoveď odoslaná: 21.09.2023)

Dobrý deň, treba požiadať o ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní z dôvodu už predtým už zaplatenej dovolenky, vrátane oznámenia kedy sa vrátite na Slovensko a preto žiadate o odročenie pojednávania. Odporúčam to súdu oznámiť čo najskôr, teda obratom, aby aj ostatným účastníkom vrátane súdu nevznikali náklady spojené s konaním.

Súd informujte doporučeným listom, pričom súčasne odporúčam priepis listu zaslať aj druhému účastníkovi konania na vedomie /matka - otec/.


Trápi vás "Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, ak som dostal predvolanie na súd zo Španielska, ale je len v španielčine, musím sa na súd dostaviť? Ide o predvolanie v ktorom som uvedený ako obeť trestného činu.

Odpoveď: Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania

(odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň. Hoci nepoznám španielske procesné predpisy, možno skonštatovať, že vo všeobecnosti by sa mala predvolaná osoba dostaviť na základe predvolania na súd (alebo iný orgán verejnej moci). Chápem však, že ísť do Španielska predstavuje náklady tak finančné, ako aj časové. Nehovoriac o možných osobných komplikáciách. Z tohto dôvodu by za zváženie stálo oznámenie tamojšiemu súdu, že sa nedostavíte, svoju neúčasť ospravedlníte, napr. nákladmi a hospodárnosťou s tým, že im navrhnete, aby sa Váš výsluch vykonal cez dožiadanie tu na Slovensku v rámci justičnej spolupráce.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neúčasť na pojednávaní a odročenie pojednávania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.