Máte
otázku?

Preberanie klientov obchodným partnerom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Košice

Otázka: Preberanie klientov obchodným partnerom

Mám spoluprácu so spoločnosťou XY, ktorá nie je písomná, ale iba ústna. Ak si klient Z vyberie nás ako partnera, dodávame mu product a služby (software SW a hardware HW). Práve dodávateľom HW je spomínaná spoločnosť XY. Tá po istom čase takmer vždy pristúpi k nášmu klientovi Z a lobuje, ohovára a presviedča ho o kvalite svojho softvéru, až si klient Z zruší spoluprácu a prejde na jej softvér. Je možné právne napadnúť spoločnosť XY za to, že nám týmto spôsobom vedome preberá klientov a škodí našim obchodným záujmom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Preberanie klientov obchodným partnerom

Dobrý deň,

na Vašu otázku úvodom poznamenávame, že nepokladáme za správne, že nie je medzi písomná forma obchodnej spolupráce.  Ako hovorí stará zásada rímskeho práva /nechceme  Vás poučovať/, dobré zmluvy robia dobrých priateľov /clara pacta, boni amici/.

Odporúčame Vám, aby  ste  ako s uvedenou spoločnosťou xyz uzatvoril písomnú  zmluvu podľa ust. Obch. zákonníka /zmluva o  dielo v kombinácii s ustanoveniami Autorského zákona/, tak aj so samotným klientom, dojednal riadne obchodné podmienky, preddavok na úhradu ceny,  zmluvné podmienky ohľadom prípadného odstúpenia od zmluvy podľa citovaného Obchodného zákonníka.  Uvedemujeme si, že uvedeným konaním spoločnosť xyz Vám spôsobuje škody, ale táto spoločnosť  vychádza aj z toho, že nakoľko nemáte medzi sebou žiadne písomné  dohody, nebudete vedieť preukázať ani vznik škody Vám.

Konanie uvedenej spoločnosti by sa dalo označiť ako nekalosúťažné /ust. § 48 a nasl.  Obchod. zákonníka/. Právne prostriedky ochrany ustanovuje  § 53 : "Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo, priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na trovy účastníka, ktorý v spore neuspel, a podľa okolností určiť aj rozsah, formu a spôsob uverejnenia."

Zdôrazňujeme preto dôležitosť upraviť zmluvné vzťahy písomne.

V uvedenej veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

Trápi vás "Preberanie klientov obchodným partnerom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Preberanie klientov obchodným partnerom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.