POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je možné zbavit sa svojprávnosti na základe zlého psychického stavu, ktorý spôsobuje predávkovanie liekmi a následnú hospitalizáciu. Tá potom vedie k psychopatickým následkom a z toho vyplýva, že daná osoba nie je schopná uvažovať s čistým úsudkom a rozhodovať o veciach, ktoré ani poriadne nevníma.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

Dobrý deň, vychádzajúc zo skutočností uvedených vo Vašej otázke mám za to, že na základe týchto skutočností by súd osobu nepozbavil spôsobilosti na právne úkony. Tento prípad skôr spadá pod obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pričom pri takomto obmedzení súd presne uvedie, ktoré úkony môže alebo nemôže osoba robiť. Na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony v tomto prípade podľa môjho názoru nie sú splnené zákonné podmienky. Súd osobu pozbaví spôsobilosti na právne úkony vtedy, ak trpí duševnou poruchou, táto choroba je dlhodobejšieho charakteru a osoba nie je schopná robiť vôbec žiadne právne úkony. Vo Vami uvedenom prípade však ide len o dočasnú neschopnosť robiť právne úkony pod vplyvom omamných látok. Preto mám za to, že súd vo Vašom prípade osobu spôsobilosti na právne úkony obmedzil a nie pozbavil. Ako som uviedol vyššie, vo výroku súdneho rozhodnutia by následne súd uviedol, ktoré právne úkony nemôže táto osoba robiť (napr. uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľnosti, uzatvorenie zmluvy o úvere...).

Trápi vás "Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako môžeme zbaviť našu mamu svojprávnosti, keďže trpí Alzheimerovou chorobou a často zabúda a nespoznáva ľudí. Ďakujem.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 29.01.2024)

Dobrý deň,
na tieto účely je zriadené konanie o spôsobilosti na právne úkony. Návrh na začatie konania môžete podať aj Vy ako blízka osoba. Náležitosti návrhu upravuje ust. § 234 Civilného mimosporového poriadku:

Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné alebo opísanie skutočností odôvodňujúcich zmenu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo skutočností odôvodňujúcich navrátenie spôsobilosti na právne úkony.

V návrhu v zmysle vyššie uvedeného popíšte, čím odôvodňujete potrebu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, teda že Vaša matka trpí Alzheimerovou chorobou. K návrhu tiež môžete priložiť aj lekárske správy o zdravotnom stave Vašej matky. Ak by ste chceli s tým pomôcť, napíšte nám.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som vás požiadať o radu. Moja teta má psychicky chorú dcéru, ktorá pobiera aj invalidný dôchodok. Teta vlastní byt a jej jedinou dedičkou by bola práve táto chorá dcéra. Aké kroky by mala teta podniknúť, aby uvedený byt dcéra nezdedila v prípade tetinej smrti? Dcéra totiž nie je schopná racionálne uvažovať a mohlo by sa stať, že by ju niekto ľahko pripravil o byt. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 19.09.2023)

Dobrý deň,  na vami položenú otázku uvádzame, že samotné ochorenie dediča nie je nikdy dôvodom, aby zákonný dedič bol vylúčený z dedenia.

Predpokladáme, že teta ako poručiteľ chce a jej to jej právo, aby zabezpečila, aby jej dcéra mala v prípade jej úmrtia kde bývať. Riešením je aby v prospech dcéry zriadila vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania predmetného bytu,  byt darovala inej osobe, a súčasne spísala zaopatrovaciu zmluvu v prospech jej dcéry.


Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec bol pred 12 rokmi diagnostikovaný s bipolárnou poruchou. Momentálne sa nachádza na psychiatrii, kde je proti svojej vôli v dôsledku závažného manického stavu. Je to už jeho druhý manický epizód, pri ktorom ho musela zobratť záchranka na podnet polície pre jeho agresivitu po vysadení liečby. Pred troma mesiacmi si založil živnosť, z rôznych inštitúcií si požičal vysoké sumy peňazí a samozrejme nikomu nič nezaplatil. Je rozvedený, nevlastní žiadny nehnuteľný majetok a je na invalidnom dôchodku, ktorý činí menej ako 200 €. Moja otázka je nasledovná: ak sa rozhodneme iniciovať proces zbavenia jeho spôsobilosti k právnym úkonum, pripadnú nám tým aj všetky jeho dlhy?

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 16.04.2022)

Dobrý deň,
nie. Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony neznamená, že preberáte všetky jeho dlhy spred obmedzenia. Ide o úkon, ktorým sa duševne chorá osoba obmedzuje na spôsobilosti na právne úkony, aby nemohla vziať ďalšie úvery.

Dlhy budú môcť na Vás prejsť až v budúcom dedičskom konaní po smrti Vášho otca. V dedičskom konaní však budete môcť odmietnuť dedičstvo.

Vo vzťahu k jeho dlhom by však bolo potrebné skúmať aj to, či vôbec v čase, kedy si pôžičky bral bol spôsobilý na právne úkony. Ak by totiž súdny znalec stanovil, že už v čase kedy si bral pôžičky nevedel trpel duševnou poruchou, pre ktorú nevedel posúdiť následky svojho konania alebo ovládať svoje konanie, jeho právne úkony by boli neplatné.


Trápi vás "Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako by sme mali postupovať, ak chceme zbaviť svojprávnosti našu sestru, ktorá je drogovo závislá, útočí na členov rodiny, trpí schizofréniou a je pre okolie nebezpečná?

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 29.11.2021)

Dobrý deň,

podľa aktuálnej právnej úpravy už nie je možné osobu úplne zbaviť svojprávnosti, súd môže rozhodnúť len o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. V takomto rozhodnutí súd vymedzí obmedzenie tak, že buď uvedie pozitívny výpočet právnych úkonov, ktoré osoba robiť môže, alebo naopak vymedzí tie právne úkony, na ktoré osoba nie je spôsobilá a robiť ich nemôže. Môžete podať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony podľa § 233 Civilného mimosporového poriadku a to ako blízka osoba. V návrhu popíšte rozhodujúce skutočnosti, ktoré odôvodňujú zásah do spôsobilosti Vašej sestry. K návrhu je vhodné priložiť aj aktuálne lekárske správy preukazujúce zdravotný stav Vašej sestry. 


Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám v náhradnej starostlivosti chlapca, ktorý je zdravotne postihnutý a nedokáže sa rozhodovať sám za seba. Chcela by som sa opýtať, či je možné vyhlásiť ho za nesvojprávneho, keď som iba jeho náhradná matka?

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 26.10.2021)

Dobrý deň,

podľa súčasnej legislatívy už nie je možné osobu úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, t.j. vyhlásiť ho za nesvojprávneho v plnom rozsahu. Súd môže rozhodnúť iba o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, s tým, že v rozhodnutí buď vymedzí obmedzenie tak, že uvedie právne úkony, ktoré osoba robiť môže alebo naopak uvedie výpočet právnych úkonov, na ktoré osoba nie je spôsobilá, resp. ktoré osoba robiť nemôže. 

Čo sa týka návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, tento podľa ust. § 233 CiIvilného mimosporového poriadku, môže podať blízka osoba, t.j. za blízke osoby sa v zmysle zákona považujú aj osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú. Pokiaľ ste náhradnou matkou, tak spĺňate podľa zákona atribúty blízkej osoby. Rovnako návrh môže podať aj ten, kto má na veci právny záujem. Ak by ste však podávali návrh ako taká osoba, ktorá má na veci právny záujem, museli by ste tento v návrhu aj preukázať. Avšak návrh môže aj ten, o koho spôsobilosti sa má konať, teda aj sám chlapec. V prípade, že podáte návrh Vy, súčasne s návrhom na obmedzenie spôsobilosti požiadajte súd, aby Vás ustanovil za opatrovníka tejto osoby, ktorej obmedzenie spôsobilosti navrhujete. V návrhu popíšte rozhodujúce skutočnosti, ktoré odôvodňujú zásah do spôsobilosti chlapca zvereného Vám do náhradnej starostlivosti a zároveň zdôvodnite, prečo iné menej obmedzujúce opatrenie nie je možné. Taktiež je vhodné priložiť k návrhu aj lekárske správy o jeho aktuálnom zdravotnom stave. V tomto type súdneho konania sa povinne vykonáva aj znalecké dokazovanie a tiež výsluch osoby, ktorej spôsobilosť má byť obmedzená. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel utrpel krvácanie do mozgu, kvôli ktorému ani nesedí, ani nechodí a je mimo reality. Okrem toho si zlomil pravú ruku tzv. trieštivou zlomeninou a nič nemôže podpísať. Medzi iným potrebujem preniesť jeho dôchodok na môj účet. V čase jeho neschopnosti to však nie je možné realizovať bez jeho podpisu. Potrebujem vedieť, ako mám postupovať, aby bol môj podpis platný v jeho mene. Ďakujem.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade bude najvhodnejšie ak podáte návrh na obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony a zároveň požiadate súd, aby Vás ako manželku ustanovil za opatrovníka. Následne budete môcť za manžela robiť v rozsudku stanovené právne úkony (napríklad preberať dôchodok, disponovať peniazmi na jeho účte...).

Aj keby vedel podpisovať, ale je "mimo reality" ako ste napísali, všetky jeho právne úkony by boli absolútne neplatné.


Trápi vás "Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, môže človek nesvojprávny dediť zo zákona, ak ide o starčiu demenciu?

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 17.12.2020)

Dobrý deň,
v súčasnosti nie je možné osobu úplne zbaviť spôsobilosti na právne úkony.

Samotné ochorenie osoby dediča nie ej dôvodom na to, aby osoba nededila.


Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Mám kamarátku, ktorá je alkoholička (37 r.). Alkohol kombinuje s liekmi a je úplne mimo reality. Chodí zobrať peniaze a nechce si pomôcť. Nemôžem sa však dívať, ako sa jej ničí život. Existuje nejaký spôsob, ako ju prinútiť ísť na liečenie, napríklad s pomocou príkazu? Rodičia už nežijú a jej brat nevie, čo s ňou má robiť. Policajti ju denne doprovádzajú domov. Je možné, aby jej bolo nariadené liečenie? Za akých podmienok? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 19.07.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade Vám dávame do pozornosti ustanovenie § 252 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. Tieto ustanovenia upravujú konanie súdu o zákonnosti prevzatia a držania osoby v zdravotníckom zariadení.

Ide o také konanie, ktoré rieši obdobné problémy ako ste opísali vo svojej otázke. Najčastejšie sa "choré" osoby dostanú do nemocnice napríklad tým, že ich tam priamo eskortujú policajti, nakoľko ohrozujú seba aj iných ľudí. Možnosť uplatnenia tohto postupu naozaj závisí od konkrétneho konania Vašej kamarátky. Za určitých okolností, ak by jej zotrvanie na slobode bolo nebezpečné, môže jej byť dokonca uložené ochranné liečenie v trestnom konaní (osoba v tomto prípade nie je za nič súdená, ani uznaná vinnou, ale pre ochranu spoločnosti pred jej osobou, je jej možné uložiť ochranné liečenie, aj ústavnou formou).


Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, Otec je po mozgovej príhode, v dôsledku ktorej ostal ochrnutý na pravú polovicu tela. Je upútaný na lôžko, nevie hovoriť a zabudol čítať a písať. Potrebovala by som sa informovať o postupe, ako získať podpisové právo za otca buď ja ako dcéra, alebo mama ako jeho manželka. Máme problém s preberaním zásielok zo sociálnych poisťovní, ktoré chodia na jeho meno. Poštárky nám ich odmietajú prebrať. Je samozrejmé, že otec ich nemôže prebrať, či už doma, alebo ísť pre ne na poštu. Chcela by som vedieť, ako postupovať v danej situácii a na koho sa mám obrátiť. Na úrade mi povedali, že je potrebné to vybaviť u advokáta a otec musí s tým súhlasiť. Ale keďže nemôže hovoriť ani otočiť hlavou, je to nemožné. Ďakujem za informácie.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň,

v takomto prípade ho nezískate len tak ľahko (napr. podpísaním plnej moci na Vašu osobu). Dôvodom je, že by toto splnomocnenie nebolo platné, pretože otec by sa považoval za osobu, ktorá urobila úkon v čase, keď na úkon nebola pre duševnú poruchu spôsobilá. 

Podľa Občianskeho zákonníka Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jeho spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.

V tomto prípade by bolo potrebné podať na súd návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony a návrh na ustanovenie opatrovníka. Rozhodnutím súdu by ste sa mohli stať jeho zákonným zástupcom a robiť v jeho mene úkony. Ak by dôvod pominul, potom by súd mohol zrušiť toto jeho obmedzenie na právne úkony.


Trápi vás "Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na to, ako by som mal postupovať. Moja matka bola nedávno hospitalizovaná v Kremnici, kvôli psychickým poruchám spôsobeným alkoholom. Diagnostikovali jej aj poškodenie mozgu a ďalšie psychické diagnózy. Má predpísané lieky na psychiku, ale jej stav je taký, že má halucinácie a nie je v prítomnosti. Chceli by sme ju umiestniť do sociálneho zariadenia. Rád by som sa informoval, ako postupovať v prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo zbavenia svojprávnosti. Zaujíma ma aj, či bude možné v budúcnosti predať jej byt, keďže nechcem predávať svoj. Nepotrebujem ho predávať pre svoju zištnosť, ale neviem si dovoliť platiť za dva byty. Považujem to za zbytočné a finančne náročné. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu

(odpoveď odoslaná: 09.12.2019)

Dobrý deň. V súčasnosti už nie je možné osobu úplne zbaviť spôsobilosti na právne úkony. Je však naďalej možné obmedziť osobu na spôsobilosti na právne úkony. Vychádzajúc z Vami uvedených skutočností som toho názoru, že na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sú dané zákonné dôvody.

Z pohľadu procesného postupu je potrebné podať odôvodnený návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Ako blízka osoba ste takýto návrh oprávnený podať aj Vy (syn). V návrhu je potrebné detailne opísať dôvody, pre ktoré sa má takýto zásah vykonať. Taktiež je vhodné priložiť k návrhu aj lekárske správy o aktuálnom zdravotnom stave.

V tomto type súdneho konania sa povinne vykonáva aj znalecké dokazovanie a tiež výsluch dotknutej osoby. Len výnimočne sa od výsluchu upustí, ale aj v takom prípade by mal sudca vidieť danú osobu (tzn. mal by ju vzhliadnuť). V rozhodnutí sa určí rozsah úkonov, ktoré ešte môže dotknutá osoba vykonávať, spravidla ide o dispozíciu majetkom do určitej sumy, napr. 20 € a pod.

V rámci konania bude jednak ustanovený procesný opatrovník, ktorý bude zabezpečovať procesné práva dotknutej osoby a v rozhodnutí o obmedzení spôsobilosti na právne úkony sa určí hmotnoprávny opatrovník, ktorý bude vykonávať tie úkony, na ktoré už dotknutá osoba nebude spôsobilá.

Tu sa teda dostávame aj k prevodu bytu. Prevod bytu určite nebude schopná spraviť dotknutá osoba, ale na druhej strane ani samotný opatrovník (bez súdu), keďže nepôjde o bežnú dispozíciu majetkom. Pre tento prípad - predaj bytu bude potrebné začať ďalšie súdne konanie, ktorého predmetom bude schvaľovanie takéhoto úkonu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Čiastočné zbavenie svojprávnosti

  Chcela by som sa opýtať, aký je postup na zbavenie čiastočnej svojprávnosti. ... Súd v konaní ustanoví znalca, ktorý vyhotoví znalecký posudok o duševnom stave dotknutej osoby. ... Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému…

 • Zbavenie svojprávnosti

  Otázka: Zbavenie svojprávnosti ... bol liečený na psychiatrii, keď sa dostal do stavu mimo realitu, potrebuje sa vtedy ... Ak by sme požiadali o zbavenie spôsobilosti na právne úkony, aké sú ... Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému…

 • Súhlas otca na vybavenie pasu

  Je potrebné overené splnomocnenie na zastupovanie v konaní? Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu · najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk.

 • Ako postupovať, ak manžel ma psychickú poruchu

  Otázka: Ako postupovať, ak manžel ma psychickú poruchu ... Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu · Ako si pomôcť pri psychickom týraní zo ...

 • Preberanie klientov obchodným partnerom

  ... ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. ... Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu.

 • Bola mi sudcom odňatá možnosť konať pred súdom?

  ... lekára, že sa bez závažného zhoršenia zdravotného stavu nemôžem zúčastniť. ... odňatia slobody · Zbavenie svojprávnosti kvôli zlému psychickému stavu.

 • Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, či treba požiadať súd o zbavenie svojprávnosti ... Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony za súčasného právneho stavu nie je možné, ... rozhodovať o svojej liečbe, mieste pobytu atď., nakoľko je psychicky chorá. ... Hlavne kvôli tomu lebo sa mi to nejak nezdá, kedže som nebol predvolávaný ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.