Máte
otázku?

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Dobrý deň, rada by som sa informovala o tom, ako mám postupovať, aby bol návrh zamietnutý. Mám 24 rokov a už od svojich 16 rokov som diagnostikovaná s hranicou poruchou osobnosti a ADHD. Liečila som sa vo viacerých zariadeniach a u rôznych psychiatrov, naposledy pre psychotickú epizódu, ktorá bola spôsobená užívaním drog. Momentálne som už čistá viac ako rok, pravidelne užívam lieky a chodím ku svojej psychiatričke. Súčasne som v ambulantnej starostlivosti, ale kvôli diagnostikovaným ochoreniam si neviem nájsť zamestnanie.

Žijem u svojej starej mamy, ktorá podala návrh.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Dobrý deň,

ďakujeme  za Vami položenú otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA

        Základná právna úprava vychádza z ust. §§ 10 a nasl. Obč. zákonníka :  

"Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou /dosiahnutím 18 roku veku/. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopný robiť právne úkony, súd ho pozbaví spôsobilosti na právne úkony."

"Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jeho spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí."

 

 

 

II. PROCESNÉ PRÁVNE PREDPISY

 

Minulosť

       Za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy /pred 01.07.2016/ podľa ust. Obč. súdneho poriadku /ust. §§ 176 a nasl./ mohlo dôjsť na základe rozhodnutia súdu aj  k pozbaveniu  spôsobilosti na právne úkony.  Súd mohol rozhodnúť, že upustí od doručenia rozhodnutia o spôsobilosti na právne úkony, ak by doručenie mohlo na adresáta pre jeho duševnú poruchu pôsobiť nepriaznivo alebo ak by  adresát  nebol schopný význam rozhodnutia pochopiť.

 

 

Súčasnosť

        S účinnosťou od  1.7.2016  prijatím nových procesných predpisov už nie je možné osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony

        Stav sa podstate zmenil prijatím Civilného mimosporového poriadku s účinnosťou od 01.07.2016, v ktorom zakotvené zmeny vzťahujúce sa na konanie o spôsobilosti na právne úkony boli realizované  aj v súvislosti  s  pristúpením SR  k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím /Dohovor prijatý   z 13. decembra 2006 v New Yorku/,  NR SR  schválené s platnosťou  od 25. júna 2010.

 

Z cit. Dohovoru  vyberáme /skrátené čl. 12 a 13/ : 

        "Osoby so zdravotným postihnutím majú kdekoľvek právo na uznanie svojej osoby ako subjektu práva, uznávajú, že osoby so zdravotným postihnutím majú spôsobilosť na právne úkony vo všetkých oblastiach života na rovnakom základe s ostatnými. Zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, ktoré majú umožniť osobám so zdravotným postihnutím prístup k pomoci, ktorú môžu potrebovať pri uplatňovaní svojej spôsobilosti na právne úkony.    

         Zmluvné strany zabezpečia, aby všetky opatrenia týkajúce sa uplatňovania spôsobilosti na právne úkony poskytovali primerané a účinné záruky s cieľom zabrániť zneužitiu v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv.

         Strany prijmú všetky primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie rovnakého práva osôb so zdravotným postihnutím vlastniť alebo dediť majetok, spravovať svoje finančné záležitosti,  aby osoby so zdravotným postihnutím neboli svojvoľne zbavené svojho majetku. 

        Zmluvné strany zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím účinný prístup k spravodlivosti na rovnakom základe s ostatnými. 

 

 

 

III. SÚDNE KONANIE O SPôSOBILOSTI NA PRÁVNE ÚKONY

 

        Nová procesná úprava rozhodnovania o spôsobilosti na právne úkony je obsiahnutá v ust. §§ 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku /ďalej iba "CMP"/ kde v konaní sa rozhoduje obmedzení, zmene a navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony. Teda pozbavenie spôsobilosti na PÚ nie je možné.

        Z hľadiska Vami položenej otázky poukážeme na najdôležitejšie ustanovenia CMP, ktoré sú pre Vás podstatné a dôležité :

 

1./ Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem, ako aj ten, o koho spôsobilosti sa má konať. Ak návrh na začatie konania podáva ten, kto má na veci právny záujem, je náležitosťou návrhu aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu. Súd môže navrhovateľovi  navrhovateľovi, ktorým je blízka osoba /pozn. blízka osoba pre Vás je aj Vaša babka/ , uložiť, aby v lehote, ktorú mu určí, predložil lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. Ak navrhovateľ správu v lehote nepredloží, súd konanie zastaví.

 

2./ Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí  opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné.

 

3./ Podstatné pre Váš je to, že v konaní máte oprávnenie samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu. /§ 239/ . Súd Vás musí poučiť o Vašich právach a povinnostiach, najmä o práve zvoliť si zástupcu. Budete môcť požiadať, aby sa konania zúčastňoval aj Váš dôverník, ktorý nie je jej zástupcom, o čom musíte byť poučená súdom.

 

4./ Rozhodnutie vo veci samej súd okrem zákonného zástupcu alebo procesného opatrovníka doručí sa aj Vám . Môžete v konaní požiadať bez ohľadu na to, či budete mať zástupcu v konaní, aby súd doručoval všetky písomnosti v konaní aj Vám.

 

5./ § 243 a nasl. CMP : Súd Vás v konaní vypočuje  vhodným spôsobom a spôsobom  primeraným s ohľadom na zdravotný stav. Ak je výsluch na ujmu zdravotného stavu, možno od výsluchu upustiť. Súd v takom prípade osobu, o ktorej spôsobilosti sa koná, vzhliadne. "Ak o to požiada osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, vyslúchne ju súd vždy." Súd v konaní ustanoví a vyslúchne znalca. Od znaleckého dokazovania možno upustiť, ak súd na zistenie skutočného stavu veci považuje za postačujúce vyslúchnuť ošetrujúceho lekára."

 

6./ Súd v konani na návrh znalca môže nariadiť, aby osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, bola najviac na štyri týždne umiestnená v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti len ak je to nevyhnutné na vyšetrenie jej zdravotného stavu.

 

7./  Súčasne na základe obmedzenia spôsobilosti v konaní ustanoví osobe opatrovníka. Vymedzí rozsah opatrovníckych práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý bol opatrovník ustanovený, ktorý musí vykonávať svoje práva a povinnosti riadne a dbať na pokyny súdu. Súd dohliada na spôsob výkonu funkcie opatrovníka a opatrovníka odvolá, ak stratí spôsobilosť na výkon funkcie, porušuje povinnosti, zneužíva svoje práva alebo z iných vážnych dôvodov.

 

8/ Trovy konania a trovy dôkazov platí štát. Ak ten, kto podá zjavne bezdôvodný návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony, je povinný nahradiť ujmu, ktorá vznikla osobe, teda Vám, Vášmu zástupcovi alebo štátu.

 

 

 

 

IV. JUDIKATÚRA

Chceme  zdôrazniť rozsudok ÚS ČR 30 Cdo 979/2013  z 16.5.2013 :

 

"....  Predovšetkým pre posúdenie, čo je duševná porucha, má zásadný význam odborné lekárske stanovisko reprezentované znaleckým posudkem, a že znalecký posudek je tak jedným zo základných dôkazných prostriedkov v konaní, v ktorom má byť rozhodnuté o spôsobilosti človeka robiť  právne úkony, keď je pritom nutné celkom odmietnúť tendenciu, kedy sa súd uspokojí len so znaleckým posudkem jako s jediným dôkazom a nekriticky prevezme jeho závery, bez toho, aby ich inak overil.

        Má byť zistené, ako sa dotyčná osoba skutočne chová, ako sa prejavuje v styku s ľuďmi, ako sa stará o svoju domácnosť a ako hospodári  so svojim majetkom, a že znalci potom majú byť pri výsluchu s výsledkami takto zistenými konfrontovaný a vyjadriť sa k nim, zatiaľ čo súd musí zvážiť a rozhodnúť, či je k obmedzujúcemu zásahu do spôsobilosti právne úkony vôbec potrebné zasahovať.

         V  súvislosti s touto požiadavkou je súd povinný zistiť úplné a spoľahlivé zistenia o osobných pomeroch obmedzovaného, teda ko sa prejavuje v sociálnom kontakte se členmi obč spoločnosti , ako sa stará o svoje potreby a svojej rodiny, ako hospodári s fin. prostriedkami, ako sa prejavuje na pracovisku. Znalecký posudek je v v takomto konaní síce závažným dôkazom nesmie vašak byť jediným a nemôže nahradzovať nedostatok skutkových zistení."

 

V. ODPORÚČANIE

 

        1./ Poukazujeme  aj na zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisár podľa citovaného zákona  je oprávnený zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi. Adresa :

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Račianska 153831 54 Bratislava

 

          2./ Odporúčame za uvedeného stavu zistiť na okresnom súde /infocentrum súdu/ v mieste Vášho trvalého bydliska či vôbec uvedený návrh bol podaný. Adresu súdu zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

          3./ Následne, ak bol návrh  podaný, aby ste vyhľadala právu pomoc advokáta, ktorý Vám bude vedieť poradiť vo veci, ako aj v súvisiacich oblastiach /inv. dôchodok a pod./ Otázkou je aj to, či k podaniu návrhu /ak bol podaný/ nedošlo aj z iných dôvodov ako zo zdravotných dôvodov zo strany osoby, ktorá návrh podala. 

          4./ Môžte kontaktovať aj vyššie uvedený Úrad komisára pre osoby so zdr.postihnutím, ktorý by mohol vedieť pomôcť aj s pracovným uplatnením.

           5./  Kontaktujte aj svojho odborného psych.  lekára.

 

           Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, moja bývalá manželka má od súdu rozhodnutie o zastupovaní a umiestnila ma do Centra sociálnej služby. Som ochrnutý od hrude dole, a preto imobilný. Nemám žiadne poruchy mysle ani duševné choroby. Zmluvu o prijatí do centra aj finančný depozit za mňa podpísala moja bývalá manželka, keďže má právny doklad o zastupovaní. Mám otázku: Môžem nakladať so svojimi finančnými prostriedkami aj ja? V Centre sociálnej služby mi tvrdia, že nemôžem.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 14.12.2022)

Dobrý deň, podľa toho čo píšete, ak má vaša ex-manželka právo vás zastupovať podľa rozhodnutia súdu, toto mohla získať len takým spôsobom, že vám bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony.  Takto to súdy robia, že v rozhodnutí vymedzia takejto FO, ktorú obmedzujú v spôsobilosti na právne úkony, úkony, na ktoré vôbec nie je spôsobilá (negatívne vymedzenie) alebo naopak úkony, na ktoré je spôsobilá naďalej sama (pozitívne vymedzenie). Tu možno zaradiť práve taký úkon, že FO môže sama disponovať s finančnými prostriedkami len do určitej výšky, spravidla malej hodnoty (10,-EUR). 

Vzhľadom na uvedené, nakoľko nepoznáme rozhodnutie súdu, nevieme vám s presnou určitosťou zodpovedať vašu otázku. Môže však naozaj byť, že CSS má pravdu v tom, čo vám tvrdí. Preto si prosím pozrite ako máte definované zastupovanie, v čom ste obmedzený. Ak tam však nie je obmedzenie na financie, tak vašimi peniazmi nemôže disponovať. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné predať auto bez súdneho povolenia. Auto vlastní môj syn, ktorý je autista a bol mu súdným rozhodnutím odobraná právna spôsobilosť. Zastupuje ho jeho mama na základe rozhodnutia súdu. Auto je staré 12,5 roka. Ďakujem. Dušan

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 14.09.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že syn ako vlastník motorového vozidla je obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, v súlade s ust. § 28 Obč. zákonníka bude potrebný súhlas súdu v predmetnej veci /citujeme/ :

"Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."

 

 


Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môže byť pre mladistvú osobu (20 rokov) vydane obmedzenie spôsobilosti na právne úkony súdom, aj keď nemá diagnostikovanú duševnú poruchu, ale je mentálne postihnutá (vzdelávaná v škole podľa variantu B)? Potrebuje 24/7 starostlivosť. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, ak trpí mentálnym postihnutím, môže jej súd obmedziť spôsobilosť na právne úkony. Zákon ustanovuje, že na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony sa vyžaduje duševná porucha u danej osoby, ktorá nie je len prechodná. O jej existencii musia svedčať lekárske správy, a teda takéto ochorenie musí danú osobu robiť nespôsobilou na právne úkony. Vzhľadom na to, ak by ste disponovali lekárskymi správami preukazujúcimi duševnú postihnutie danej osoby, bolo by možné podať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony takejto osoby. V tomto by bolo potrebné poukázať na jej duševné ochorenie, opísať skutočnosti odôvodňujúce zásah do jej spôsobilosti na právne úkony a predložiť dôkazy.  Tento sa podáva na súde príslušnom podľa miesta pobytu osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. V návrhu je potrebné vymedziť buď pozitívne,  ktoré úkony osoba môže vykonávať alebo negatívne, na aké úkony sa jej spôsobilosť obmedzuje. Za súčasného právneho stavu už nie je možné úplne pozbaviť osobu spôsobilosti na právne úkony. 


Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Už dva roky mám obmedzenie na právne úkony kvôli závislosti na alkohole. Hoci som dva roky abstinent, moja mama mi práva nechce vrátiť. Ako mám postupovať? Doma ma drží na krátko a nemôžem ísť k priateľke. Zabezpečila, aby bola na mňa vyplácaná aj opatrovateľská renta. Avšak nesúhlasím s tým, ako to prezentuje, pretože mi to ani zďaleka nezodpovedá. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň,
môžete sám podať návrh na navrátenie spôsobilosti na právne úkony. Treba argumentovať tým, že už dva roky abstinujete, predložiť správy napríklad o tom, že ste sa podrobili liečeniu... Súd má povinnosť skutočný stav veci, Vaše tvrdenia preverí a následne rozhodne o tom, či Vám spôsobilosť na právne úkony prinavráti.


Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať ohľadom príbuzného. Ten má čiastočne obmedzené právne úkony. Ide o Alzheimerovu chorobu v strednom štádiu. Keďže nesúhlasí s umiestnením do zariadenia, ako môže postupovať? Lehota na odvolanie sa už uplynula a ďalšie pojednávanie je stanovené na január 2021. Môže súd prizvať aj jeho, aby sa vyjadril? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2020)

Dobrý deň,
vo Vašej otázke ste neuviedli, o aké konanie presne ide. V prípade, že ide o konanie o rozhodovaní o zákonnosti prevzatia a následne držania v ústavnej starostlivosti, tak v týchto konaniach je "umiestňovaný" účastníkom konania. Neviem v akom rozsahu má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, ale je možné, že ho v tomto konaní bude zastupovať jeho súdom určený opatrovník.

Ak je rozhodnutie o prevzatí do ústavnej starostlivosti právoplatné, voči nemu sa dá už iba ťažko brániť. Súd však bude v ďalšom konaní, o rozhodovaní o držaní v ústavnej starostlivosti posudzovať, či sú stále dané dôvody na takúto formu starostlivosti. V tejto časti bude potrebné argumentovať v prospech toho, že on nie je odkázaný na takúto formu starostlivosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, môj otec už 1,5 roka leží v hospici nehybne. Lekári hovoria, že otec nič nevníma a je ako v bdelej kóme. To je napísané aj v lekárskej správe. Moja otázka znie, môže moja mama podať na súd návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, keďže otec je v stave, kde mu lekári nedávajú žiadnu nádej na vyliečenie a skôr nám dávajú najavo, že môže kedykoľvek odísť. Čo musí obsahovať návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 04.11.2018)

Dobrý deň, 

úvodom poznamenávame, že podľa súčasného právneho poriadku nie je možné človeka pozbaviť v spôsobilosti na právne úkony, je možné len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Vo veci môžete Vy alebo Vaša mama podať návrh na okresný súd na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Príslušným súdom je okresný súd miesta bydliska osoby, ktorej spôsobilosť má byť obmedzená.

Podľa ust. § 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku návrh musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné, ako aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu.

Vhodné je doložiť aj lekársku správu o zdravotnom stave dotknutej osoby.

Vášmu otcovi v konaní bude pridelený procesný opatrovník.

Súd  v predmetnom konaní ustanoví a vyslúchne znalca. Platí, že od znaleckého dokazovania môže súd upustiť, ak súd na zistenie skutočného stavu veci považuje za postačujúce vyslúchnuť ošetrujúceho lekára.

Konanie je oslobodené od platenia súdneho poplatku. Trovy dôkazov /znal. posudok/ znáša štát /§ 251 Civil. mimosporového poriadku/

 


Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Ďakujem pekne za informáciu. Mohli by ste mi, prosím, zaslať, ako by mal taký návrh vyzerať? Na internete som si pozerala rôzne návrhy, ale väčšinou sa tam píše o ľuďoch s duševnou poruchou, čo nie je náš prípad. Ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 29.10.2018)

Dobrý deň,

neposkytujeme vzory návrhov na súd. 

Môžeme preto len upriamiť Vašu pozornosť napr. na pripojený rozsudok, kde je uvedený tiež komatózny stav (matka navrhovateľky je v bdelej kóme), len musíte uviesť v návrhu, že žiadate obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Rozsudok  je tu : https://obcan.justice.sk/content/public/item/07986cba-8007-4ba6-af77-a0c888498cb0.


Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj syn má schizofréniu a odmieta liečbu. Ako poslednú možnosť som podal na súde návrh na obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony v súvislosti s liečbou aj hospitalizáciou. V lekárskom posudku však rozšíril otázky (návrhy) aj na právo voliť, nakladať s majetkom a tiež neviem, či neobmedzia jeho právo viesť motorové vozidlo. Je možné, že by sudca mohol rozhodnúť aj nad rámec môjho podania? Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 19.09.2018)

Dobrý deň,

keďže ide o mimosporové konanie, súd nie je viazaný návrhom a môže rozhodnúť (po zohľadnení všetkých skutočností a dôkladnom vykonaní dokazovania) aj nad rámec Vášho návrhu. Podľa § 248 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku Ak súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, vo výroku rozsudku vymedzí rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil, a ustanoví jej opatrovníka.

 


Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je nutné požiadať súd o zbavenie svojprávnosti postihnutého dieťaťa, ktoré už dovŕšilo 18 rokov, alebo existuje aj iná cesta. Dieťa nevie ani písať, ani čítať. Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

v súčasnosti nie je možné žiadať súd pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Je možné podať na súd návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V tomto konaní by súd vymedzil, ktoré úkony nie je dotyčná osoba schopná robiť samostatne. Zároveň by jej ustanovil opatrovníka, ktorý by za ňu v daných veciach konal. Ak chcete, obmedziť spôsobilosť na právne úkony dieťaťa, je potrebné podať návrh na súd, podľa jeho bydliska. Zákon neukladá povinnosť podať takýto návrh. Záleží len na Vás.


Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj manžel má zdravotné problémy, ktoré sú dôsledkom jeho konzumácie alkoholu a fajčenia. Po tretom infarkte bol už dvakrát hospitalizovaný v priebehu tohto roka, no odmieta dodržiavať určené opatrenia ako užívanie liekov, rekonvalescencia a spolupráca s okolím. Už nevieme, ako postupovať ďalej, a preto uvažujeme o zbavení ho svojprávnosti s prípadným umiestnením na liečenie. Je to možné? Ako by sme mali postupovať?

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

(odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame odpoveď :

I./ Otázka obsahuje  v podstate dve roviny problematiky a to medicínsku a v nadväznosti na to právnu.

Ak vychádzame z Charty základných práv pacienta v SR, ktorá bola vypracovaná na základe zákona o zdrav. starostlivosti, zákona o ochrane zdravia "každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky. Pacient má právo zúčastňovať sa procesu zdravotnej starostlivosti, spolurozhodovať o jej poskytovaní a liečení."

Sme názoru, že došlo len k zlyhaniu komunikácie.

II./ Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony za súčasného právneho stavu nie je možné, je možné len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony Stav, že človek - pacient neberie predpísané lieky a nedodržiava liečebný režim odporúčaný lekárom nie je dôvodom na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Podľa ust. § 8 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že "spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. 
Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jeho spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí."

V konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje v zmysle ust. § 231 a nasl. Civil. sporového poriadku o 
a) obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, 
b) zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, 
c) navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.


Návrh na začatie konania môžete podať aj Vy ako manželka, ako aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem. Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné. Náležitosťou návrhu aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu. Súd môže navrhovateľovi, ktorým je blízka osoba, uložiť, aby v lehote, ktorú mu určí, predložil lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. Ak navrhovateľ správu v lehote nepredloží, súd konanie zastaví. Súd v konaní ustanoví a vyslúchne znalca.

 

Vo veci odporúčame kontaktovať zdravotnícke zariadenie, vrátane zdravotnej poisťovne na zistenie nárokov na liečenie hradené zo zdrav. poistenia.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.