Máte
otázku?

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Dobrý deň, prajem, chcela by som vedieť ako mám postupovať, aby bol návrh zamietnutý.  Mám 24 rokov, diagnostikovaná s Hraničnou Poruchou Osobnosti, ADHD, liečená vo viacerých zariadeniach a psychiatriách od veku 16, naposledy na psychotickú epizódu z dôvodu užívania drog. Momentálne som čistá vyše roka, lieky užívam pravidelne, chodím pravidelne ku mojej psychiatričke -  som v ambulantnej starostlivosti,  no z dôvodu diagnostikovaných ochorení si neviem nájsť zamestnanie.

Bývam u starej mamy, ktorá podala návrh.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Dobrý deň,

ďakujeme  za Vami položenú otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

 

I. PRÁVNA ÚPRAVA

        Základná právna úprava vychádza z ust. §§ 10 a nasl. Obč. zákonníka :  

"Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou /dosiahnutím 18 roku veku/. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopný robiť právne úkony, súd ho pozbaví spôsobilosti na právne úkony."

"Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jeho spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí."

 

 

 

II. PROCESNÉ PRÁVNE PREDPISY

 

Minulosť

       Za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy /pred 01.07.2016/ podľa ust. Obč. súdneho poriadku /ust. §§ 176 a nasl./ mohlo dôjsť na základe rozhodnutia súdu aj  k pozbaveniu  spôsobilosti na právne úkony.  Súd mohol rozhodnúť, že upustí od doručenia rozhodnutia o spôsobilosti na právne úkony, ak by doručenie mohlo na adresáta pre jeho duševnú poruchu pôsobiť nepriaznivo alebo ak by  adresát  nebol schopný význam rozhodnutia pochopiť.

 

 

Súčasnosť

        S účinnosťou od  1.7.2016  prijatím nových procesných predpisov už nie je možné osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony

        Stav sa podstate zmenil prijatím Civilného mimosporového poriadku s účinnosťou od 01.07.2016, v ktorom zakotvené zmeny vzťahujúce sa na konanie o spôsobilosti na právne úkony boli realizované  aj v súvislosti  s  pristúpením SR  k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím /Dohovor prijatý   z 13. decembra 2006 v New Yorku/,  NR SR  schválené s platnosťou  od 25. júna 2010.

 

Z cit. Dohovoru  vyberáme /skrátené čl. 12 a 13/ : 

        "Osoby so zdravotným postihnutím majú kdekoľvek právo na uznanie svojej osoby ako subjektu práva, uznávajú, že osoby so zdravotným postihnutím majú spôsobilosť na právne úkony vo všetkých oblastiach života na rovnakom základe s ostatnými. Zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, ktoré majú umožniť osobám so zdravotným postihnutím prístup k pomoci, ktorú môžu potrebovať pri uplatňovaní svojej spôsobilosti na právne úkony.    

         Zmluvné strany zabezpečia, aby všetky opatrenia týkajúce sa uplatňovania spôsobilosti na právne úkony poskytovali primerané a účinné záruky s cieľom zabrániť zneužitiu v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv.

         Strany prijmú všetky primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie rovnakého práva osôb so zdravotným postihnutím vlastniť alebo dediť majetok, spravovať svoje finančné záležitosti,  aby osoby so zdravotným postihnutím neboli svojvoľne zbavené svojho majetku. 

        Zmluvné strany zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím účinný prístup k spravodlivosti na rovnakom základe s ostatnými. 

 

 

 

III. SÚDNE KONANIE O SPôSOBILOSTI NA PRÁVNE ÚKONY

 

        Nová procesná úprava rozhodnovania o spôsobilosti na právne úkony je obsiahnutá v ust. §§ 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku /ďalej iba "CMP"/ kde v konaní sa rozhoduje obmedzení, zmene a navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony. Teda pozbavenie spôsobilosti na PÚ nie je možné.

        Z hľadiska Vami položenej otázky poukážeme na najdôležitejšie ustanovenia CMP, ktoré sú pre Vás podstatné a dôležité :

 

1./ Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem, ako aj ten, o koho spôsobilosti sa má konať. Ak návrh na začatie konania podáva ten, kto má na veci právny záujem, je náležitosťou návrhu aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu. Súd môže navrhovateľovi  navrhovateľovi, ktorým je blízka osoba /pozn. blízka osoba pre Vás je aj Vaša babka/ , uložiť, aby v lehote, ktorú mu určí, predložil lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. Ak navrhovateľ správu v lehote nepredloží, súd konanie zastaví.

 

2./ Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí  opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné.

 

3./ Podstatné pre Váš je to, že v konaní máte oprávnenie samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu. /§ 239/ . Súd Vás musí poučiť o Vašich právach a povinnostiach, najmä o práve zvoliť si zástupcu. Budete môcť požiadať, aby sa konania zúčastňoval aj Váš dôverník, ktorý nie je jej zástupcom, o čom musíte byť poučená súdom.

 

4./ Rozhodnutie vo veci samej súd okrem zákonného zástupcu alebo procesného opatrovníka doručí sa aj Vám . Môžete v konaní požiadať bez ohľadu na to, či budete mať zástupcu v konaní, aby súd doručoval všetky písomnosti v konaní aj Vám.

 

5./ § 243 a nasl. CMP : Súd Vás v konaní vypočuje  vhodným spôsobom a spôsobom  primeraným s ohľadom na zdravotný stav. Ak je výsluch na ujmu zdravotného stavu, možno od výsluchu upustiť. Súd v takom prípade osobu, o ktorej spôsobilosti sa koná, vzhliadne. "Ak o to požiada osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, vyslúchne ju súd vždy." Súd v konaní ustanoví a vyslúchne znalca. Od znaleckého dokazovania možno upustiť, ak súd na zistenie skutočného stavu veci považuje za postačujúce vyslúchnuť ošetrujúceho lekára."

 

6./ Súd v konani na návrh znalca môže nariadiť, aby osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, bola najviac na štyri týždne umiestnená v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti len ak je to nevyhnutné na vyšetrenie jej zdravotného stavu.

 

7./  Súčasne na základe obmedzenia spôsobilosti v konaní ustanoví osobe opatrovníka. Vymedzí rozsah opatrovníckych práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý bol opatrovník ustanovený, ktorý musí vykonávať svoje práva a povinnosti riadne a dbať na pokyny súdu. Súd dohliada na spôsob výkonu funkcie opatrovníka a opatrovníka odvolá, ak stratí spôsobilosť na výkon funkcie, porušuje povinnosti, zneužíva svoje práva alebo z iných vážnych dôvodov.

 

8/ Trovy konania a trovy dôkazov platí štát. Ak ten, kto podá zjavne bezdôvodný návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony, je povinný nahradiť ujmu, ktorá vznikla osobe, teda Vám, Vášmu zástupcovi alebo štátu.

 

 

 

 

IV. JUDIKATÚRA

Chceme  zdôrazniť rozsudok ÚS ČR 30 Cdo 979/2013  z 16.5.2013 :

 

"....  Predovšetkým pre posúdenie, čo je duševná porucha, má zásadný význam odborné lekárske stanovisko reprezentované znaleckým posudkem, a že znalecký posudek je tak jedným zo základných dôkazných prostriedkov v konaní, v ktorom má byť rozhodnuté o spôsobilosti človeka robiť  právne úkony, keď je pritom nutné celkom odmietnúť tendenciu, kedy sa súd uspokojí len so znaleckým posudkem jako s jediným dôkazom a nekriticky prevezme jeho závery, bez toho, aby ich inak overil.

        Má byť zistené, ako sa dotyčná osoba skutočne chová, ako sa prejavuje v styku s ľuďmi, ako sa stará o svoju domácnosť a ako hospodári  so svojim majetkom, a že znalci potom majú byť pri výsluchu s výsledkami takto zistenými konfrontovaný a vyjadriť sa k nim, zatiaľ čo súd musí zvážiť a rozhodnúť, či je k obmedzujúcemu zásahu do spôsobilosti právne úkony vôbec potrebné zasahovať.

         V  súvislosti s touto požiadavkou je súd povinný zistiť úplné a spoľahlivé zistenia o osobných pomeroch obmedzovaného, teda ko sa prejavuje v sociálnom kontakte se členmi obč spoločnosti , ako sa stará o svoje potreby a svojej rodiny, ako hospodári s fin. prostriedkami, ako sa prejavuje na pracovisku. Znalecký posudek je v v takomto konaní síce závažným dôkazom nesmie vašak byť jediným a nemôže nahradzovať nedostatok skutkových zistení."

 

V. ODPORÚČANIE

 

        1./ Poukazujeme  aj na zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisár podľa citovaného zákona  je oprávnený zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi. Adresa :

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Račianska 153831 54 Bratislava

 

          2./ Odporúčame za uvedeného stavu zistiť na okresnom súde /infocentrum súdu/ v mieste Vášho trvalého bydliska či vôbec uvedený návrh bol podaný. Adresu súdu zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

          3./ Následne, ak bol návrh  podaný, aby ste vyhľadala právu pomoc advokáta, ktorý Vám bude vedieť poradiť vo veci, ako aj v súvisiacich oblastiach /inv. dôchodok a pod./ Otázkou je aj to, či k podaniu návrhu /ak bol podaný/ nedošlo aj z iných dôvodov ako zo zdravotných dôvodov zo strany osoby, ktorá návrh podala. 

          4./ Môžte kontaktovať aj vyššie uvedený Úrad komisára pre osoby so zdr.postihnutím, ktorý by mohol vedieť pomôcť aj s pracovným uplatnením.

           5./  Kontaktujte aj svojho odborného psych.  lekára.

 

           Dúfame, že sme Vám pomohli.

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať ohľadne príbuzného. Má čiastočne obmedzenie na právne úkony. Jedná sa o Alzhaimera stredný stupeň. Nakoľko nesúhlasí s umiestnením do zariadenia ako môže postupovať? Lehota na odvolanie sa už uplynula a ďalšie pojednávanie je stanovené na január 2021. Môže súd prizvať aj jeho, aby sa vyjadril? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2020)

Dobrý deň,
vo Vašej otázke ste neuviedli, o aké konanie presne ide. V prípade, že ide o konanie o rozhodovaní o zákonnosti prevzatia a následne držania v ústavnej starostlivosti, tak v týchto konaniach je "umiestňovaný" účastníkom konania. Neviem v akom rozsahu má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, ale je možné, že ho v tomto konaní bude zastupovať jeho súdom určený opatrovník.

Ak je rozhodnutie o prevzatí do ústavnej starostlivosti právoplatné, voči nemu sa dá už iba ťažko brániť. Súd však bude v ďalšom konaní, o rozhodovaní o držaní v ústavnej starostlivosti posudzovať, či sú stále dané dôvody na takúto formu starostlivosti. V tejto časti bude potrebné argumentovať v prospech toho, že on nie je odkázaný na takúto formu starostlivosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať môj otec už 1, 5 roka leží v hospici nehybne. Lekári vravia, že otec nič nevníma je ako v bdelej kóme. To je napísané aj v lekárskej správe. Otázka znie môže mamka podať na súd Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony? Keďže otec je v stave kde mu nedávajú žiadnu nádej na vyliečenie skôr mame čakať, že môže zo dna na deň odísť. Čo musí obsahovať návrh na pozbavenie spôsobilosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2018)

Dobrý deň, 

úvodom poznamenávame, že podľa súčasného právneho poriadku nie je možné človeka pozbaviť v spôsobilosti na právne úkony, je možné len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Vo veci môžete Vy alebo Vaša mama podať návrh na okresný súd na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Príslušným súdom je okresný súd miesta bydliska osoby, ktorej spôsobilosť má byť obmedzená.

Podľa ust. § 231 a nasl. Civilného mimosporového poriadku návrh musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné, ako aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu.

Vhodné je doložiť aj lekársku správu o zdravotnom stave dotknutej osoby.

Vášmu otcovi v konaní bude pridelený procesný opatrovník.

Súd  v predmetnom konaní ustanoví a vyslúchne znalca. Platí, že od znaleckého dokazovania môže súd upustiť, ak súd na zistenie skutočného stavu veci považuje za postačujúce vyslúchnuť ošetrujúceho lekára.

Konanie je oslobodené od platenia súdneho poplatku. Trovy dôkazov /znal. posudok/ znáša štát /§ 251 Civil. mimosporového poriadku/

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Ďakujem pekne za informáciu. Mohli by ste mi prosím Vás zaslať ako ma taký návrh vyzerať? Pozerala som si na internete ale väčšinou sa tam píše o ľuďoch s duševnou poruchou čo nieje nás prípad. Ďakujem a prajem príjemný deň.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2018)

Dobrý deň,

neposkytujeme vzory návrhov na súd. 

Môžeme preto len upriamiť Vašu pozornosť napr. na pripojený rozsudok, kde je uvedený tiež komatózny stav (matka navrhovateľky je v bdelej kóme), len musíte uviesť v návrhu, že žiadate obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Rozsudok  je tu : https://obcan.justice.sk/content/public/item/07986cba-8007-4ba6-af77-a0c888498cb0.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj syn ma schzyzofréniu a odmietal sa liečiť, ako poslednú možnosť som podal na súde podanie o obmedzení svojprávnosti na liečbu a hospitalizáciu. V lekárskom posudku, ale už rozšíril otázky (návrhy) aj na právo voliť, nakladať s majetkom, tiež neviem, či mu neobmedzia právo viesť motorové vozidlo. Je možné, že by sudca rozhodol aj nad rámec podania žaloby? Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2018)

Dobrý deň,

keďže ide o mimosporové konanie, súd nie je viazaný návrhom a môže rozhodnúť (po zohľadnení všetkých skutočností a dôkladnom vykonaní dokazovania) aj nad rámec Vášho návrhu. Podľa § 248 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku Ak súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, vo výroku rozsudku vymedzí rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil, a ustanoví jej opatrovníka.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či treba požiadať súd o zbavenie svojprávnosti postihnutého dieťaťa, ktoré dovrsilo 18 rokov alebo sa to dá aj inou cestou /dieťa nevie písať ani citát/ ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň,

v súčasnosti nie je možné žiadať súd pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Je možné podať na súd návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V tomto konaní by súd vymedzil, ktoré úkony nie je dotyčná osoba schopná robiť samostatne. Zároveň by jej ustanovil opatrovníka, ktorý by za ňu v daných veciach konal. Ak chcete, obmedziť spôsobilosť na právne úkony dieťaťa, je potrebné podať návrh na súd, podľa jeho bydliska. Zákon neukladá povinnosť podať takýto návrh. Záleží len na Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, manžel ma zdravotné problémy, ktoré vyplynuli z jeho užívania alkoholu ako aj cigariet, po treťom infarkte bol hospitalizovaný znova dvakrát /to všetko v priebehu t.r. / a neakceptuje opatrenia, ktoré ma dodržiavať, ako užívanie liekov, celková rekonvalescencia a spolupráca s okolím. Už nevieme ako ďalej, a preto uvažujeme o zbavení svojprávnosti, s prípadným umiestnením na liečenie. Dá sa to? Ako postupovať?

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku zasielame odpoveď :

I./ Otázka obsahuje  v podstate dve roviny problematiky a to medicínsku a v nadväznosti na to právnu.

Ak vychádzame z Charty základných práv pacienta v SR, ktorá bola vypracovaná na základe zákona o zdrav. starostlivosti, zákona o ochrane zdravia "každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky. Pacient má právo zúčastňovať sa procesu zdravotnej starostlivosti, spolurozhodovať o jej poskytovaní a liečení."

Sme názoru, že došlo len k zlyhaniu komunikácie.

II./ Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony za súčasného právneho stavu nie je možné, je možné len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony Stav, že človek - pacient neberie predpísané lieky a nedodržiava liečebný režim odporúčaný lekárom nie je dôvodom na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Podľa ust. § 8 a nasl. Občianskeho zákonníka platí, že "spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. 
Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jeho spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí."

V konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje v zmysle ust. § 231 a nasl. Civil. sporového poriadku o 
a) obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, 
b) zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, 
c) navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.


Návrh na začatie konania môžete podať aj Vy ako manželka, ako aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem. Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné. Náležitosťou návrhu aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu. Súd môže navrhovateľovi, ktorým je blízka osoba, uložiť, aby v lehote, ktorú mu určí, predložil lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. Ak navrhovateľ správu v lehote nepredloží, súd konanie zastaví. Súd v konaní ustanoví a vyslúchne znalca.

 

Vo veci odporúčame kontaktovať zdravotnícke zariadenie, vrátane zdravotnej poisťovne na zistenie nárokov na liečenie hradené zo zdrav. poistenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v auguste 2017 som podala na súd návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony môjho manžela pre duševnú chorobu z alkoholu, ktorú mu diagnostikovali v júli 2017. Keďže rozhodnutie súdu bude trvať približne 1 rok, chcem podať v tejto veci návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Prosím o radu, ako ma tento návrh vyzerať. Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2017)

Dobrý deň, súd Vám neodkladným opatrením nerozhodne o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Ak chcete žiadať iné neodkladné opatrenie je potrebné preukázať najmä okrem iného dôvodnosť svojho nároku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Ďakujem za odpoveď. Je príjemné vedieť, že aj zadarmo vie niekto poradiť tak, aby človek pochopil odpoveď - necituje len zákony. O druhej možnosti som nevedela, je to pre mňa veľmi nápomocná informácia. Ďakujem ešte raz a všetko dobre prajem.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2017)

Prosím a ďakujeme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otca, ktorý trpí záväznou duševnou poruchou, ktorá nie je prechodná. Otec vyžaduje odbornú starostlivosť, ktorú by mu mohol poskytnúť zdravotný ústav, ale otec nesúhlasí. Chcela by som sa opýtať, či by bolo možné podať návrh na obmedzenie spôsobilosti, tým pádom sa stat otcovým opatrovníkom. Bolo by v tomto prípade možné dať otca do ústavu? O jeho financiách rozhodujem ja. Mám to napísať v návrhu, aby sa jeho financie mohli použiť v budúcnosti na platenie zdravotného zariadenia? Ďakujem za odpoveď. Jána.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň. V návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony musíte uviesť okrem všeobecných náležitostí, opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné obmedzujúce opatenia nie sú možné. Zároveň je potrebné predložiť lekársku správu o zdravotnom stave. Ak súd rozhodne o obmedzení spôsobilsoti na právne úkony vymedzí aj rozsah v akom spôsobilosť na právne úkony obmedzil a ustanoví aj opatrovníka. Keď súd ustanoví opatrovníka zároveň vymedzí aj rozsah jeho práv a povinností. Pokiaľ máte záujem byť opatrovníkom je potrebné, aby súd vedel o Vašom zámere umiestniť otca do ústavu a použitie jeho financií, aby Vám takéto práva vymedzil aj vo výroku rozhodnutia. S návrhom odporúčam obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám pomôže sformulovať návrh tak, aby ho súd prijal. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, aký je postup pri zbavení svojprávnosti na právne úkony. Môj otec trpí Alzheimerovou chorobou a po dnešnej kontrole doporučila psychiatrička ho pozbaviť svojprávnosti. Neviem ako postupovať a ako sa to vybavuje. Potrebovala by som poradiť. Ďakujem. 

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň, návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem. Návrh na začatie konania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony a zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné. Na konanie o spôsobilosti na právne úkony bude miestne príslušný súd, v ktorého obvode má bydlisko ten, o koho spôsobilosti sa koná (teda Váš otec). Ak podáte ako blízka osoba  návrh na začatie konania, súd Vám môže uložiť, aby ste v lehote, ktorú Vám určí, predložili lekársku správu o zdravotnom stave Vášho otca.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, trpím schizofréniou a bol som pozbavený svojprávnosti. V období pred hospitalizáciou som zobral niekoľko úverov z banky a odišiel do ameriky kde som založil firmu. Následne moja rodina podala žiadosť na súd o zbavenie svojprávnosti a umiestnila ma do ústavu. Teraz po niekoľkých rokoch by som chcel svojprávnosť naspäť a začať pracovať. Mám nejakú šancu uspieť u súdu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň,

predchádzajúca právna úprava /t. j. : do 30.06.2016/ umožňovala úplné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Nepíšete, či máte pôvodné rozhodnutie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, nakoľko je možné, že toto Vám nebolo nikdy doručené /tiež to bolo možné počas platnosti predchádzajúcej právnej úpravy/.

Vo Vašom prípade návrh na navrátenie  spôsobilosti na  právne úkony môžete podať aj sám, môže ho podať aj Vám blízka, aj osoba, ktorá má na veci právny záujem. Chceme podotknúť, že môžete mať ako právneho zástupcu /advokáta/, ako aj to, že v konaní môžete mať aj tzv. dôverníka, ktorá osoba sa bude zúčastňovať súdneho pojednávania, o čom Vás súd poučí. Pokiaľ sa jedná samotné súdne konanie súd môže navrhovateľovi uložiť, aby v lehote, ktorú mu určí, predložil lekársku správu o zdravotnom stave osoby, o ktorej spôsobilosti sa koná. V prípade jej nepredloženia v lehote  konanie bude  zastavené. 

V súlade s novým procesným predpisom /civilný mimosporový poriadok/  rozhodnutie vo veci samej súd sa doručuje povinne aj osobe, o ktorej navrátenie spôsobilosti sa koná, teda Vám. Budete môcť súd tiež požiadať,  aby sa Vám doručovali všetky písomnosti v konaní, čo je vo Vašom záujme.

Konanie je oslobodené od platenia súdneho poplatku.

V uvedenej veci sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám 34 ročného brata, ktorý viac ako 20 rokov berie tvrdé drogy. Absolvoval cenacolo liečenie, po ktorom bol dlhšie čistý. Neskôr začal piť a následne znova brat drogy. Po tom ako sa mne a manželovi vyhrážal zabitím sme zavolali políciu, ktorá u neho našla nejaké omamné látky. Bol odsúdený s podmienkou, ktorá mu už skončila. Dostal súdom nariadenú ústavnú liečbu. Keď na ňu mal nastúpiť (pred koncom 3 ročnej podmienky) bol už 2, 5 roka čistý. Pracoval a fungoval normálne. Býval v podnájme. Počase nás prestal navstevoat. Nevilal. Keď sme volali my, vždy niečo orave 'riešil'. Zistili sme, že spáchal trestný čin na základe, ktorého bol odsúdený na 1 rok s podmienkou ak zaplti 600e nemusí nastúpiť do väzby. Splnil aj toto. Ale po kratšej prestávke sdrogamo znova začal. Chodí 2 mesiace na metadón. Odvtedy už dvakat znova padol a druhý krát tak, že sa mne a manželovi znovu vyhrážal zabitím. Pokúsil sa o samovraždu a v agresivite nám dokopal obe naše auta. Zavolala som policajtov. Oni sanitku, ktorá ho po vyšetreniach previezla na psychiatriu. Ja som nám ho podala trestné oznámenie nebezpečné vyhrážanie. Otázka znie, či ak pidam návrh na čiastočne zbavenie spôsobilosti na právne úkony a v prípade, že vyhrám, a budem opatrovníkom - môžem rozhodovať o ústavnej liečbe, keď on nebude súhlasiť? Zatiaľ ma trvalý pobyt u nás. Dom vlastní otec, ktorý vybavuje proces odhlásenia brata z trvalého pobytu. Ďakujem.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň. Z Vami opísanej situácie usudzujem, že by mohli byť splnené podmienky na to, aby vo vzťahu k Vášmu bratovi vydal súd rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Súd by zároveň ustanovil opatrovníka, ktorému by určil rozsah opatrovníckych práv a povinností v súlade s účelom, na ktorý bol opatrovník ustanovený. Rozsah opatrovníckych práv a povinností teda závisí od konkrétnych okolností prípadu.
Nad rámec Vašej otázky ešte uvádzam, že Civilný mimosporový poriadok (ďalej len CMP) upravuje aj ďalšie konanie obdobné konaniu o spôsobilosti na právne úkony, a to konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení upravené v § 252 a nasl. CMP. Dôvody, keď možno osobu prevziať do zdravotníckeho zariadenia alebo ju v ňom držať upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Môže osoba, ťažko chorá, dlhodobo ležiaca na Jednotke intenzívnej starostlivosti byť vyzvaná k podpisu dôležitých dokumentov, prípadne k splnomocneniu jeho zastupovania a pod?

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2016)

Dobrý deň, bližšie ste nešpecifikovali o akú chorobu ide. Je potrebné totiž rozlišovať duševné choroby a iné ochorenia tela. Fyzickú osobu je možné obmedziť spôsobilosti na právne úkony alebo dokonca pozbaviť spôsobilosti na právne úkony iba v prípade, ak trpí duševnou chorobou. Ak vo Vašom prípade ide o inú než duševnú chorobu, ktorá žiadnym spôsobom neovplyvňuje schopnosť posudzovať svoje konanie a následky takéhoto konania, môže táto osoba podpísať akýkoľvek dokument, nakoľko je plne spôsobilá na právne úkony. Ak by išlo o určitú duševnú chorobu, ktorá robí túto osobu nespôsobilou na právne úkony, resp. na posúdenie následkov svojho konania, bolo by potrebné posúdiť, či je na to naozaj spôsobilá. Takéto prípady sa posudzujú každé individuálne, nakoľko rovnaké duševné choroby môžu na rôzne osoby pôsobiť inak. V prípade, že osoba, ktorá podľa Vás nemohla posúdiť následky svojho konania podpísala určité dokumenty alebo udelila splnomocnenie na zastupovanie v určitom konaní, môže ísť o neplatné právne úkony práve z dôvodu nespôsobilosti na právne úkony.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mojej matke bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, kde nemá právo rozhodovať o svojej liečbe, mieste pobytu atď., nakoľko je psychicky chorá. Moja otázka znie: je možné matku zbaviť svojprávnosti v plnom rozsahu - vzhľadom k jej chorobe -schyzofrenia (paranoidná), keď už bola čiastočne obmedzená? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2016)

Dobrý deň. Ak tomu správne rozumiem, Vaša matka má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a Vy ju vzhľadom na jej chorobu chcete pozbaviť spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. Vaša otázka je v zásade veľmi jasná, avšak odpoveď na ňu už nemusí byť tak jednoznačná. Dôvodom je rekodifikácia procesného práva, ktorá spôsobila, že od 01.07.2016 na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony už nebude existovať zákonný procesný rámec. Dôvodom tejto zmeny je to, že pri úplnom pozbavení spôsobilosti na právne úkony ide o taký zásah do súkromnej sféry jednotlivca, ktorý môže znamenať aj zásah do jeho základných ľudských práv. Z uvedeného dôvodu nemusí byť Váš prípadný návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony úspešný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, sestra mojej mamy  žije v Dome opatrovateľskej služby a zdravotne je na tom zle. Nie je schopná robiť právne úkony. Ako môže moja mama postupovať, aby mohla rozhodovať za ňu. Aké dokumenty (plná moc alebo iné) sa musia zhotoviť a podpísať z jej strany aby boli právne platné. Ďakujem

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ sestra Vašej mamy skutočne trpí vážnym zdravotným ochorením (duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná), ktoré spôsobuje to, že nie je schopná robiť právne úkony, je možné podať na súd návrh na obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony podľa § 186 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Následne je možné súdu navrhnúť, aby v rozsahu, v ktorom ju súd obmedzí alebo pozbaví spôsobilosti na právne úkony, konala namiesto nej Vaša matka, ako jej opatrovník.

§ 10 ods. 1 OZ Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopný robiť právne úkony, súd ho pozbaví spôsobilosti na právne úkony.

§ 10 ods. 2 OZ Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jeho spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.

Dovoľujem si však upozorniť, že pozbaviť spôsobilosti na právne úkony bude možné len do 01.07.2016, kedy nadobudne účinnosť nový Civilný mimosporový poriadok, podľa ktorého bude možné osobu možné len obmedziť v spôsobilosti na právne úkony, no nie úplne pozbaviť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, mám taký problém, že som momentálne čiastočne zbavený svojprávnosti. Rozhodnutie je už právoplatné. Potrebujem radu, či sa voči tomu dá spätne odvolať na prerušenie alebo niečo také? Hlavne kvôli tomu lebo sa mi to nejak nezdá, kedže som nebol predvolávaný na žiadne pojednávanie a nechodila mi ani žiadna pošta o nejakom priebehu na moju adresu trval.pobytu. Dokonca ani rozhodnutie som nedostal, čiže nemám žiadne vyrozumenie ani odôvodnenie ako to mohol nejaký sudca odklepnúť a odsúdiť keď ma na súde ani nevideli. Len odrazu stál môj poručník pred mojou prácou, kde ma čakal a vraj máme ísť na políciu, kde som s ním aj šiel. Tam pri predložení nejakého dokladu, ktorý mal len môj poručník mi odobrali môj OP a teraz čakám moment. na výmenu OP. Doteraz som pracoval, ale týmto mi to všetko padlo keď zamestnávateľ zistil, aký mám problém a že nemám moment.OP ako obyčajný človek. Tak by som potreboval radu, či je možné to nejak vrátiť späť na preriešenie a začať sa voči tomu brániť, lebo mi to komplikuje život. Hlavne sa mi to zdá zvláštne, kedže som od môjho poručníka vzdialený asi cca 70 km a už pár rokov mám iný trvalý pobyt a partnerku s ktorou fungujem. Ďakujem

Odpoveď: Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2015)

Dobrý deň

na konanie o spôsobilosti na právne úkony sa vzťahujú ustanovenia § 186 a nasl OSP. Podľa § 186 ods. 3 OSP: “Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony môže podať i ten, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Ak však súd jeho návrh zamietol a ak nemožno očakávať zlepšenie jeho stavu, môže súd rozhodnúť, že mu toto právo po primeraný čas, najdlhšie však po dobu jedného roka, nepatrí.” Teda na základe tohto, môžete podať návrh na vrátenie spôsobilosti. Podľa § 190: “Vydaný rozsudok súd zruší, ak sa neskôr ukáže, že pre pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony neboli podmienky.” Toto ustanovenie umožňuje zmenu - zrušenie právoplatného rozhodnutia o obmedzení spoôsobilosti na právne úkony bez podania mimoriadneho opravného prostriedku. Tento postup je možný bez ohľadu na časové obmedzenie od vydania rozhodnutia ak súd postupoval nesprávne a podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia neboli dané.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku