Máte
otázku?

Práva dieťaťa - otec alkoholik


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Práva dieťaťa - otec alkoholik

Dobrý deň, mám 17 rokov a chcel by som Vás požiadať o radu. Žijem s otcom, ktorý je neustále preč a aj keď sa vráti domov, len na mňa kričí a často ma aj zbije. Odkedy zomrela mama, chodí domov opitý a pozýva si sem kamarátov, s ktorými pije. Nadáva mi, prečo s nimi nepijem. Často ostávam doma sám a musím sa postarať o seba. Nevie, čo by som mohol v takom prípade robiť. Ďakujem, Adam.

Odpoveď: Práva dieťaťa - otec alkoholik

Dobrý deň Adam, 

situácia, ktorú popisujete je veľmi vážna a je nutné, aby to vyriešil súd. Keďže nie ste plnoletý na súde Vás bude zastupovať  opatrovník určený súdom. Na súde sa môžte domáhať toho, aby súd pozbavil Vášho otca výkonu rodičovských práv a povinností voči Vám. Bližšie  túto problematiku popisuje rozsudok NS ČR sp. zn. 21 Cdo 3909/2010, v ktorom sa súd vyslovil:

 

Pozbavenie rodičovskej zodpovednosti (pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností) je najtvrdším zásahom do vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Na naplnenie skutkovej podstaty pozbavenia rodičovskej zodpovednosti musí byť splnená jedna z dvoch skutočností predpokladaných v hypotéze ustanovenia § 44 ods. 3 zákona o rodine (v SR § 38 ods. 4 ZR), a to že rodič svoju rodičovskú zodpovednosť alebo jej výkon zneužíva alebo ho vážnym spôsobom zanedbáva. Aby bol tento zásah odôvodnený, nestačí ojedinelé vybočenie alebo opomenutie rodičovskej starostlivosti. Najmä v prípade zanedbania povinností rodičom musí byť daný jeho taký značný stupeň, že pozbavenie rodičovskej zodpovednosti je jediným účinným prostriedkom ochrany dieťaťa.

Za zneužívanie rodičovskej zodpovednosti sa predovšetkým považuje ohrozenie telesného a duševného vývoja detí, umožnenie im páchať trestnú činnosť, navádzanie na nemorálny spôsob života, týranie detí a pod. Za závažné zanedbávanie rodičovskej zodpovednosti sa považuje najmä dlhodobé neplnenie rodičovských práv a povinností k maloletému, absolútny nezáujem o maloletého, najmä o jeho výchovu a výživu, trvalé ponechanie dieťaťa vo výchovnom zariadení spojené s nezáujmom o toto dieťa a s neprejavením snahy prevziať ho do rodinnej výchovy, nemorálny spôsob života rodičov, sústavné neplnenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu, trestné postih pre zanedbanie povinnej výživy a pod.

Doba, počas ktorej jeden z rodičov rodičovskú zodpovednosť riadne nevykonával, sama osebe nepredstavuje rozhodujúcu skutočnosť pre pozbavenie rodičovskej zodpovednosti. Rozhodujúcou je intenzita takéhoto správania, ktoré musí byť závažné a zavinené.

Z uvedeného vyplýva všeobecný korektív pre uvedený krajný zásah do vzťahu medzi rodičom a dieťaťom spočívajúci v tom, že takýto zásah musí byť súčasne „jediným účinným prostriedkom ochrany dieťaťa“, potreba jeho vykonania musí byť v každom konkrétnom prípade z hľadiska intenzity riadneho nevykonávania rodičovskej zodpovednosti rodičom prevážiť nad právom dieťaťa na rodinný život, zachovanie rodinných zväzkov, na starostlivosť rodičov a osobný kontakt s nimi, nad právom poznať svojich rodičov. Inými slovami, takýto zásah musí byť v záujme dieťaťa, sledovať jeho blaho. Len takéto poňatie podmienok pozbavenia rodičovskej zodpovednosti zodpovedá jeho ústavne konformnému výkladu.

Súčasťou rodičovskej zodpovednosti tak, ako je vymedzená v ustanovení § 31 ods. 1 zákona o rodine (v SR § 28 ods. 1 ZR), nie je vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu. Tá vypláva zo samej podstaty právneho vzťahu rodičovstva. Preto tiež skutočnosť, že rodičia boli obmedzení alebo pozbavení rodičovskej zodpovednosti, resp. bol pozastavený výkon rodičovskej zodpovednosti, nemá vplyv na trvanie ich vyživovacej povinnosti k dieťaťu.

 

Z vyššie uvedeného rozsudku je zrejmé, že musí ísť o opakované zanedbávanie, čiže nie o jendorázové zaváhanie. Vo vašom prípade je táto podmienka splnená, keďže Váš otec Vás očividne zanedbáva a navyše nabáda k nemravnému životu. Súd by vo Vašom prípade mal vyhovieť návrhu na pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností, pretože ak by nezasiahol mohlo by to ohroziť Váš ďalší vývoj ba dokonca aj zdravie (spomínali ste že Vás bije). Ďalšia vec je vyživovacia povinnosť. Názov inštitútu pozbavenia rodičovských práv a povinností síce hovorí aj o pozbavení povinnosti, ale toto pozbavenie sa nedotýka vyživovacej povinnosti, keďže tá ako vyplýva z tohto rozsudku je daná samou podstatopu rodičovstva, čiže rodičia už tým,že sú to Vaši rodičia sú povinní dať Vám minimálne takú kvalitu života, akú majú oni.

Trápi vás "Práva dieťaťa - otec alkoholik" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Práva dieťaťa - otec alkoholik" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.