Máte
otázku?

Ozval sa biologický otec


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Ozval sa biologický otec

Dobrý deň, mám dieťa so svojím bývalým partnerom. Opustila som ho hneď na začiatku tehotenstva, pričom vedel, že s ním čakám dieťa. Nikdy ma však nekontaktoval so žiadosťou vidieť dieťa alebo sa podieľať na jeho starostlivosti. Neplatil mi výživné a nie je ani uvedený v rodnom liste dieťaťa. Dieťa teraz má dva roky. Momentálne žijem s iným mužom, s ktorým nie sme zosobášení, ale je uvedený v rodnom liste ako otec dieťaťa. Nedávno sa mi ozval biologický otec s tvrdením, že som povinná mu reagovať na telefón, keďže mám s ním dieťa. (Toto bolo prvé spomínanie dieťaťa od úplného začiatku.) Chcela by som vedieť, na čo si môže biologický otec dieťaťa nárokovať. Je možné, že bude žiadať DNA testy, napriek tomu, že o dieťa nejavil záujem a neplatil výživné a dieťa má uvedeného iného otca v rodnom liste? Čo nás čaká, ak podá žiadosť na súd? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ozval sa biologický otec

Dobrý deň. 

Tým, že v rodnom liste je uvedený ako otec iná osoba, tak len táto osoba môže podať žalobu o zapretie otcovstva. Z Vami uvedených skutočností neviem posúdiť akým spôsobom bol do rodného listu zapísaný ako otec niekto iný ako biologický otec. Preto mám za to, že biologický otec nemá žiadne právo podať žalobu na súd. 

Určenie otcovstva

Otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v zákone o rodine súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu.

 1. domnienka otcovstva – otcovstvo manžela matky
 2. domnienka otcovstva – otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov
 3. domnienka otcovstva – otcovstvo určené rozhodnutím súdu

Prvá domnienka otcovstva - otcovstvo manžela matky

 • Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky.
 • Ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.
 • Pri počítaní času, ktorý je rozhodujúci na určenie otcovstva, sa predpokladá, že manželstvo toho, kto bol vyhlásený za mŕtveho, zaniklo dňom, ktorý bol v rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho určený ako deň smrti.

Druhá domnienka otcovstva - otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov

 • Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.
 • Za otca sa potom považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.
 • Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom, pričom maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom.
 • Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
 • Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté.

Tretia domnienka otcovstva - určenie otcovstva rozhodnutím súdu

 • Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd.
 • Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.
 • Ak domnelý otec nežije, návrh na určenie otcovstva sa podáva proti opatrovníkovi, ktorého ustanovil súd.
 • Ak navrhovateľ v priebehu konania zomrie, môže v konaní pokračovať ďalšia osoba oprávnená na podanie návrhu. Potomkovia môžu podať návrh na určenie otcovstva do šiestich mesiacov od smrti dieťaťa, ak majú na tomto určení právny záujem.

Zapretie otcovstva

Zapretie otcovstva pri prvej domnienke

 • Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o narodení dieťaťa, alebo ak vedel o jeho narodení už skôr, do šiestich mesiacov od svojho ustanovenia.
 • Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa.
 • Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak.
 • Ak sa narodí dieťa pred stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva, postačí na to, aby sa manžel matky nepovažoval za otca, ak zaprie svoje otcovstvo na súde. To neplatí, ak manžel s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, alebo ak pri uzavretí manželstva vedel, že je tehotná.
 • Manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak sú obidvaja nažive, a ak nežije jeden z nich, voči druhému. Ak nežije ani dieťa, ani matka, toto právo manžel nemá.
 • Aj matka môže do troch rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Ustanovenia o práve na zapretie otcovstva manželom matky dieťaťa sa použijú primerane.
 • Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovu vydatej matky, začína sa trojročná lehota na zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa dozvedel o právoplatnom rozhodnutí.

Zapretie otcovstva pri druhej domnienke

 • Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, alebo aj matka dieťaťa,  môžu otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

Zapretie otcovstva na návrh dieťaťa

 • Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom.
 • Ak súd rozhodne tak, že návrhu na prípustnosť zapretia otcovstva vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.

Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať.

Trápi vás "Ozval sa biologický otec" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ozval sa biologický otec" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.