Máte
otázku?

Vplyv stavby na okolité pozemky


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vplyv stavby na okolité pozemky

Stavebník zrealizoval výstavbu inžinierskych sieti (prístupová cesta k rodinným domom) na pozemku cez, ktorý voľne pretekala povrchová voda z odvodňovacieho kanála na odvádzanie zrážkovej vody, ktorý bol vybudovaný v dávnej minulosti cez množstvo súkromných pozemkov. Vybudovaním uvedenej komunikácie sa zmenil tok povrchovej vody, ktorá sa predtým voľne rozlievala po okolitých poliach mimo môjho pozemku, a táto priteká teraz k môjmu rodinnému domu a zaplavuje môj pozemok a pri väčšom množstve presakuje až do suterénu môjho RD. Došlo v tomto prípade zo strany stavebníka k porušeniu zákona alebo iných predpisov a ako sa môžem voči jeho konaniu brániť?

Odpoveď: Vplyv stavby na okolité pozemky

Dobrý deň. 

Z Vami popísaných skutočností stavebník, ak je aj vlastníkom stavby, porušil ustanovenie § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Vy ako vlastník susedného pozemku máte v zmysle § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo na ochranu proti tomu, kto do Vášho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Musíte však preukázať zásah do Vášho vlastnícke práva.

Voči vlastníkovi cesty máte právo domáhať sa, aby upravil cestu tak, že nebude poškodzovať Vašu stavbu a tiež máte nárok na náhradu škody spôsobenú výstavbou cesty, ktorú však budete musieť preukázať vrátane príčinnej súvislosti medzi škodou a stavbou cesty. Odporúčam písomne kontaktovať vlastníka stavby, popísať situáciu a žiadať odstránenie daného stavu. Ak nebude reagovať máte právo podať žalobu na súd. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vplyv stavby na okolité pozemky" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku