Máte
otázku?

Kedy zaniká poistná zmluva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Kedy zaniká poistná zmluva?

V roku 2014 som uzavrel zmluvu s poisťovňou. Mal som do určenej doby zaplatiť prvú splátku, avšak to sa mi nepodarilo. Z informácií, ktoré som sa dozvedel, vyplýva, že ak nezaplatím prvú splátku, zmluva zaniká. Takáto zmluva bude neplatná, pokiaľ nezaplatím poplatok. Problém nastal 23.5.2017, keď som od zamestnávateľa dostal oznámenie o exekučnom konaní, kde dátum bol uvedený ako 26.02.2016. Naozaj neviem, čo mám robiť, keďže môj účet nie je zablokovaný. Nevím, či mám toto exekučné konanie platiť alebo nie.

Odpoveď: Kedy zaniká poistná zmluva?

Dobrý deň, podľa § 801 Občianskeho zákonníka, poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Odrazom tejto úpravy je ustanovenie § 9 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z.z., podľa ktorého poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Vo svojom príspevku uvádzate, že Vám bola doručená písomnosť týkajúca sa exekučného konania. Predpokladom exekučného konania je exekučný titul, teda spravidla súdne rozhodnutie, ktoré nadobudlo vykonateľnosť. O tom, či bolo proti Vám vedené súdne, prípadne rozhodcovské konanie, v súvislosti s úhradou poistného, by ste mali mať vedomosť. V prípade, že existuje súdne rozhodnutie, prípadne rozhodnutie rozhodcovského súdu, ktoré už nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť a ktorým bolo priznané právo poisťovne na zaplatenie poistného, Vaše šance na zrušenie Vašej povinnosti sú minimálne. Je preto nevyhnutné oboznámiť sa so všetkými relevantnými dokumentmi týkajúcimi sa Vášho prípadu.

Trápi vás "Kedy zaniká poistná zmluva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kedy zaniká poistná zmluva? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa poradiť, ako postupovať v prípade uzatvárania životnej poistky, keďže je to už tretí rok a napriek tomu ho pracovníčka Generali poisťovne prepoistila, zrušila staré poistenie a uzatvorila nové. Od kolegyne som sa dozvedela, že počas praceneschopnosti nesmie uzatvárať žiadne poistenie. Prosím Vás, ako máme postupovať. Ďakujem, C.

Odpoveď: Kedy zaniká poistná zmluva?

(odpoveď odoslaná: 01.03.2023)

Dobrý deň, nepoznáme okolnosti a podmienky poistnej zmluvy, ale pokiaľ s týmto postupom nie ste spokojná a postup poisťovne je v rozpore s ustanoveniami poistnej zmluvy, odporúčam podať reklamáciu u poisťovne a ak Vám nebude vyhovené, resp. postup poistovňe je je vo Váš neprospech, odporúčam písomne kontaktovať Národnú banku Slovenska ako orgán dohliadajúci nad poisťovníctvom
/https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/poistovnictvo/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kedy zaniká poistná zmluva? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, náš majetok je poistený v dvoch poisťovniach. Neboli sme si toho vedomí (riešime to na centrálnej úrovni ako cirkev a jeden z cirkvých zborov, ktorý spadá pod nás, si riešil poistenie budovy samostatne). Udal sa požiar, pri ktorom zhorela strecha budovy. Obe poisťovne nám vyplatili poistné plnenie. Od jednej poisťovne sme sa dozvedeli, že ak máme poistenie v dvoch poisťovniach, mali by sme o krytie žiadať len jednu z nich. Druhá poisťovňa nám však hneď poškodila peniaze na opravu, o týchto informáciách sme sa dozvedeli až neskôr. Podľa zákona sme pochopili, že môžeme mať krytie od dvoch poisťovniach, avšak celková výška plnení nesmie prekročiť hodnotu poškodeného majetku. Nie sme si však istí, ako presne definovať "výšku majetku" - či ide o jeho hodnotu pred požiarom, hodnotu uvedenú v poistnej zmluve, alebo hodnotu po požiari pri oprave. Chceli by sme sa opýtať, ako máme v tomto prípade postupovať - máme vrátiť sumu jednej poisťovni celú, čiastočne, alebo vôbec nemusíme? Radi by sme pochopili, ako správne postupovať. Ďakujeme veľmi pekne za radu. S úctou, Mirka Maláriková.

Odpoveď: Kedy zaniká poistná zmluva?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 807 Obč. zákonníka platí :
"Ak je tá istá vec poistená pre rovnaký prípad u viacerých poistiteľov a ak prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hodnotu veci alebo ak prevyšuje úhrn súm, ktoré by z uzavretých poistných zmlúv z tej istej udalosti poistitelia boli povinní plniť (viacnásobné poistenie), je každý z poistiteľov povinný poskytnúť plnenie do výšky hodnoty veci alebo dohodnutej poistnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa svojej zmluvy, k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní plniť všetci poistitelia."

Vyššie uvedené ustanovenie nevylučuje, aby predmet poistenia nemohol byť poistený v dvoch rôznych poisťovniach. Naviac v otázke uvádzate, že ste nevedeli o tom, že nehnuteľnosť bola poistená aj niekým iným, otázkou je či za tých istých podmienok proti rovnakým rizikám, do rovnakej výšky škody, spoluúčasti poisteného a pod.
Riešenie uvedenej situácie je v tom, že  urobíte prepočet  vyplatených poistných plnení zo strany poisťovní tak, aby bola krytá náhrada škody, ktorá Vám vznikla poistnou udalosťou.
Komentár k OZ časť II. /Beck II. str. 2961) uvádza :"Pre rozdelenie podielov jednotlivých poisťovní  je potrebná znalosť presnej výšky poistného plnenia,  na ktoré by mal poistený právo v prípade, že by išlo jedinú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na poistenú vec. Rozdelenie poistného plnenia medzi jednotlivé poisťovne môže  byť v konkrétnom prípade zložitým procesom, pretože za účelom výpočtu plnení jednotlivých poisťovní  je nevyhnutné zohľadniť  všetky parametre ovplyvňujúce  výšku plnenia / limity poistného plnenia, spoluúčasť poisteného, existenciu podpoistenia)."

Odporúčame však, aby vzhľadom na zložitosť  výpočtu, aby ste obom poisťovniam oznámili, že ste obdržali poistné plnenie aj od inej poisťovne a nech obidve poisťovne urobia potrebné prepočty za Vás a prípadný rozdiel poisťovniam na základe prepočtu vrátite. Zatiaľ preto nevracajte poistné plnenie a toto vrátite  prípadne alikvótnu časť následne na základe prepočtov poisťovní.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kedy zaniká poistná zmluva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.