Máte
otázku?

Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

Dobrý deň. Po smrteľnej dopravnej nehode môjho manžela pred 4 rokmi určil súd konečne vinníka a zaviazal ho nahradiť škodu na aute a pohrebné náklady, ktoré má uhradiť jeho poisťovňa. Nerozumiem však, prečo mu nenaobliekol povinnosť nám uhradiť náklady na právne služby a zaplatenie znaleckého posudku. Náš posudok, ktorý bol diametrálne odlišný od toho, ktorý bolo vypracovaný na požiadanie vyšetrovateľa, dokázal vinu obžalovaného. Pokiaľ ide o nemateriálnu ujmu, súd nás odkázal na občianskoprávne konanie. Ráda by som vedela, ako takéto konanie prebieha, čo sa tam rieši a ako dlho sa to rieši. K prvničke, ktorá ma doteraz zastupovala, som stratila dôveru, ale cítim nespravodlivosť, preto hľadám odpovede na moje otázky. Ďakujem.

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

Dobrý deň. Ak Vás súd ohľadne nemajetkovej ujmy odkázal na občianskoprávne konanie, máte právo podať žalobu na súd (občianskoprávny) na náhradu nemajetkovej ujmy. Výšku nemajetkovej ujmy určuje sami. Ako pri náhrade škody, tak aj pri náhrade nemajetkovej ujmy musia byť splnené isté predpoklady vzniku zodpovednosti, ktoré bude súd v konaní skúmať a to:

zásah, ktorý je spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu

vznik nemajetkovej ujmy,

príčinná súvislosť medzi zásahom a vznikom nemajetkovej ujmy,

zavinenie

Ku všetkým týmto skutočnostiam je potrebné predložiť právoplatný rozsudok súdu o uložení viny a trestu vinníka. Samozrejme v konaní je potrebné aj preukázať, ako veľmi Vás zasiahla smrť Vášho manžela a to najmä svedeckými výpoveďami. Akékoľvek finančné odškodnenie nedokáže napraviť ujmu, ktorú ste utrpeli smrťou manžela, resp. bolesť, ktorú ste si vytrpela. Hlavnou úlohou takejto ujmy je predovšetkým zmierniť, zoslabiť následky neoprávneného zásahu do Vašich práv. Pri žalovaní takejto nemajetkovej ujmy určite odporúčam advokáta. Situácia v súdnom konaní sa často zmení a je potrebné zložitejšie dokazovanie, ktoré je sprevádzané veľmými emóciami a preto je potrebné mať pri sebe nestrannú osobu, ktorá Vám pomôže prejsť celým súdnym konaním. 

Trápi vás "Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Dobrý deň, už niekoľko mesiacov ma dvakrát denne otravuje exekútor telefonickými hovormi. Voči mne však nikdy nebolo vedené exekučné konanie, ani v minulosti, ani v súčasnosti. Požiadal som exekútora, aby zanechal takejto činnosti, čo ten však nerešpektoval a naopak tvrdí, že moje telefónne číslo v jeho databáze nie je zaznamenané. Ako by som mal postupovať, aby tieto obťažujúce a šikanujúce hovory prestali? Môžem požiadať o nemajetkovú ujmu?

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, 

telefónne číslo súdneho exekútora môžete overiť na jeho stránke. 

Pokiaľ ste  zistili, že tel. číslo patrí exekútorovi, je to dosť netypické takéto volania 2 x denne.

Odporúčame ho kontaktovať písomne a oznámiť, aby svoje požiadavky voči Vašej osobe vzniesol písomne. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Dobrý deň, pracujem v holdingu, ktorý vyrába papierovú buničinu/celulózu a produkty s vyššou pridanou hodnotou ako je prášková celulóza. Ako začínajúci IT technik mám povinnosť navštevovať tieto prevádzky (servis a údržba kancelárskych PC, tlačiarní a iného hardvéru). Rád by som sa informoval, či podľa zákonníka práce musím podpísať nejaký dokument, ktorý by potvrdil, že môžem tieto prevádzky navštevovať aj bez rúška, ktoré momentálne nemám. Nemal som totiž možnosť takýto dokument podpísať. Problém je, že z tohto podniku sa šíri para a zápach, a to nielen v rámci holdingu, ale aj do okolitých dedín a miest. Aj keď hodnoty znečistenia sú v norme, ako sezónny alergik som na to citlivý. Často sa hovorí o trojuholníku smrti troch fabrík - Chemko, Vojany a Bukóza. Zamestnávateľ nevykonáva pre IT pracovníkov ročné prehliadky, keďže nepracujeme priamo v týchto prevádzkach. Na začiatku, pred prijatím do zamestnania, som absolvoval len jednu prehliadku, pretože moje pracovisko sa nachádza v hlavnej budove, nie v prevádzkach, kde sa pracuje aj s chémiou. Považujem to za čiastočne rizikové povolanie a rád by som sa informoval, či som povinný tieto prevádzky navštevovať. Čo si o tom myslíte? Vopred ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pracovná náplň : 
Podľa ust. § 47 Zákonníka práce platí :
"§ 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,
a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,
b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
(2) Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré
a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb."

Sme názoru, že  pokiaľ Vašou prac. náplňou je údržba a správa IT siete u Vášho zamestnávateľa, potom ste povinný vykonávať práce aj na uvedených pracoviskách, pokiaľ Vaša prac. náplň tieto práce obsahuje. Otázkou je ako máte prácu konkretizovanú v prac. zmluve resp. prac. náplni. V otázke uvádzate "s ruskom, ktoré nemám", tejto časti otázky nerozumieme.  Ak by sa malo jednať o pracoviská v Rusku, zamestnávateľ  Vás môže vyslať na prac. cestu :
"§ 57 Pracovná cesta
(1) Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal."


Náhrady pri prac. cestách upravuje osobitný zákon o cestovných náhradách.

2./ V druhej časti otázky sa pýtate, či Vaša práca vzhľadom na povinnosť navštevovať aj rizikové pracoviská nemá byť zaradená zaradená do niektorej z rizikových prác. Uvádzame, že podľa zákona ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia /§ 31/  "rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej kategórie a štvrtej kategórie, o zmene alebo vyradení práce z tretej kategórie a štvrtej kategórie rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa, fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo z vlastného podnetu."

Samotné poskytnutie rúška zo strany zamestnávateľa by malo byť samozrejmosťou, ktorá vyplýva z mnohých ustanovení Zákonníka práce a medzi základné povinnosti ako zamestnávateľa, tak aj vedúcich zamestnancov /čl. 3 ZP, §§ 39, 47, 82 ZP, ako aj špeciálne predpisy pre Vaše pracovisko/. 


Vstupnej lekárskej prehliadky ste povinný s zúčastniť. Dokonca zamestnávateľ je povinný uchovávať lekár. posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu až 20 rokov pri určených rizik. prácach z dôvodu aj následného zistenia choroby z povolania. 

V tejto časti vzhľadom na špecifickosť  miesta výkonu práce /IT aj na rizikových pracoviskách u zamestnávateľa/ odporúčame obrátiť sa priamo na regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo na Úrad verejného zdravotníctva SR.


Podotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Chcel by som sa opýtať, či nemajetkovú ujmu platí iba odsúdený, alebo môže byť uhradená poisťovňou, respektíve zo zákonnej poistky vozidla. Ďakujem.

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Treba vychádzať z ust. § 4 zákona o povinnom zmluvnom poistení motor. vozidiel, z ktorého vyplýva :

" (1) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

(2) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,

d) ušlého zisku.

(3) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom6b) uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.

(4) Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa odseku 2, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak tento zákon neustanovuje inak."

 

2./ Je potrebné preštudovať Vašu zmluvu, dodržať postup nahlásenia poistnej udalosti, ako aj to, aby ste bez vedomia poisťovne neuznávali a nevyplácali  poškodeného, ktorý musí byť riadne podložený napr. znaleckým posudkom a postupovali v súčinnosti s poisťovňou.

Zo zákona platí § 10 "Práva a povinnosti poisteného" :

"Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že

a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,

b) v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,

c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa.

Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,

b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,

c) číslo o poistnej zmluvy."

 


Trápi vás "Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel pracuje v zahraničí a pravidelne viezie svojich kolegov do práce. Nie sú to však stále tí istí ľudia. Používa svoje auto a má uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Moja otázka znie: je možné zabrániť vyžadovaniu náhrady majetkovej alebo nemajetkovej ujmy od neho v prípade nehody?

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 06.06.2017)

Dobrý deň, podľa § 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná. Váš manžel teda nemôže platne uzavrieť dohodu s cestujúcimi o tom, že v prípade nehody si títo nebudú uplatňovať od neho náhradu škody. Dovoľujem si Vás upozorniť, že súčasťou poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je aj náhrada škody na zdraví a vecná škoda, ktorá je spôsobená poškodeným v dôsledku dopravnej nehody. V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,

d) ušlého zisku.


Podotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či sa jedná o nemajetkovú ujmu a ochranu osobnosti, keď manžel v konaní o zapretie otcovstva uvedie nepravdivú informáciu, že som mala intímny styk s iným mužom, pričom toto nie je pravda a vyslovene ma to uráža. Toto uviedol vo vyjadrení sa vo veci výživy na maloleté dieťa a zapretie otcovstva. Ešte by som uviedla, že v čase, keď som bola tehotná, kontaktoval ma prostredníctvom SMS, že vraj poznám konkrétneho muža, pričom v živote som ho nevidela ani som s ním do kontaktu neprišla. Ďakujem, Jana.

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2017)

Dobrý deň,

na základe Vami opísaného skutkového stavu je nutné v danej veci zaujať právny záver o tom, že nemožno v danej veci konštatovať zásah do Vášho práva na ochranu osobnosti, s ktorým by bol prípadne za pristúpenia ďalších okolností spojený vznik nároku na nemajetkovú ujmu, a to z nasledovných dôvodov:

V uvedenej veci je totiž rozhodujúce to, že účastník konania o určenie otcovstva uvádza uvedené skutočnosti práve v tomto súdnom konaní. Z tohto dôvodu sa posudzujú jeho tvrdenia ako procesná obrana v danom konaní. V prípade, ak si svoje skutkové tvrdenia vymyslel, sankciou za nepravdivosť jeho tvrdení bude neúspech v tomto konaní. V tomto sa líši to, keď by o Vás tieto skutočnosti napríklad svojvoľne rozširoval aj bez súvisu s týmto súdnym konaním s cieľom poškodiť Vaše právo na súkromie a to, keď tieto skutočnosti uvádza napr. pred súdom a v súvislosti s prebiehajúcim súdnym konaním. O prípadných súkromnoprávnych či trestnoprávnych sankciách za nepravdivé tvrdenia v súdnom konaní by bolo možné hovoriť len v prípade, ak by tieto nepravdivé tvrdenia uvádzala iná osoba ako účastník konania - napr. svedok, znalec a pod.

Rozumieme, že síce dané skutkové tvrdenia subjektívne hodnotíte ako také, ktoré Vás urážajú, no v súčasnosti z právneho hľadiska prevažujú vyššie uvedené názory.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Dobrý deň, som viníkom nehody, pri ktorej som nedal prednosť v jazde. V čase nehody som viackrát navrhoval poškodenému motorkárovi s objemom motora 1200 kubických centimetrov, aby sme išli do nemocnice na vyšetrenie. Tento návrh však odmietol a v správe o nehode zaškrtol, že nie je zranený. Súčasne však v kolónke 13 uviedol, že má podliate rameno, hlavu a členok. Počas nášho rozhovoru, ktorý som nahrával, sa poškodený vyjadril, že ho chrbtica už bolievala pred nehodou. Problém nastal, keď sa poškodený rozhodol na siedmy deň po nehode ísť ku doktorovi. Teraz neviem, či budem stíhaný za trestný čin zanedbania. Rád by som vedel, či existuje možnosť odvolania sa proti tomu. Ďakujem za porozumenie a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, na to, aby ste boli zaviazaný na zaplatenie vzniknutej škody alebo stíhaný za skutok, musela by byť z Vašej strany splnená podmienka zavinenia. Pokiaľ by jeho zranenie nesúviselo so skutkom, ktorý sa stal, potom nie ste zodpovedný za škodu. V konaní môžete žiadať vypracovať znalecký posudok, ktorým sa bude skúmať príčinná súvislosť medzi vznikom škody a Vašim konaním.


Trápi vás "Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal na jednu vec. Stalo sa, že môj priateľ napadol iného chlapca v aute, pričom mu rozbil nos a ten by mohol mať trvalé následky. Ten chlapec podal regres na môjho priateľa a teraz sa vec dostane pred súd. Ako to bude ďalej prebiehať, keď tam nebol žiadny svedok? Otec tohto chlapca si od môjho priateľa vypýtal 7000 eur kvôli následkom. Je možné, aby si sám stanovil túto sumu a navrhol takúto cenu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň, v každom súdnom konaní o náhradu škody je potrebné v žalobe uviesť akú náhradu škody požaduje žalobca. Pri nemajetkovej ujme (napr. ujme na zdraví) sa však výška nároku na náhradu posudzuje na základe lekárskeho posudku podľa tzv. "bodov". V tomto prípade sa postupuje podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Súd ustanoví znalca, lekára, ktorý posúdi ujmu na zdraví spôsobenú žalobcovi a určí rozsah spôsobenej ujmy. Po takto zistenom rozsahu ujmy bude môcť sudkyňa určiť presnú výšku náhrady za nemajetkovú ujmu. Dovoľujem si Vám ešte doplniť, že žalobcovi nestačí preukázať vzniknutú ujmu, ale musí v súdnom konaní preukázať aj príčinnú súvislosť medzi konaním Vášho priateľa a vzniknutou ujmou. V prípade nepreukázania príčinnej súvislosti mu súd neprizná nárok na náhradu nemajetkovej ujmy.


Podotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Dobrý večer, chcel by som sa Vás opýtať na niečo, čo mi leží na srdci. Mám 20 rokov a moji rodičia sa rozviedli, keď som mal 13. Môj otec po rozvode z našich životov odišiel a už sa o nás nebaviel. Rozvod na mňa pôsobil veľmi ťažko, až tak, že som musel vyhľadať psychiatra. Veľmi dlho mi trvalo, kým som sa z toho spamätal, avšak teraz sa cítim už v poriadku. Mám však hlavnú otázku: Je možné vymáhať od otca 5 000€ prostredníctvom súdu alebo mediátora, aj keď on nemá peniaze a je na invalidnom dôchodku? Už ho ako otca nepovažujem, ale po všetkom, čím som prešiel, by som od neho túto sumu chcel požadovať ako kompenzáciu za opustenie. Výchovu nám zabezpečila len mama so starými rodičmi. Vopred Vám ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň,

žiaľ náš právny poriadok neobsahuje žiadny právny inšitút, prostredníctvom ktorého by bolo možné vymôcť od jedného z rozvedených rodičov náhradu za ujmu na psychickom zdraví dieťaťa, ktorú dieťa utrpelo v dôsledku rozvodu rodičov.

Váš otec je povinný plniť voči Vám len svoju vyživovaciu povinnosť (v prípade nedobrovoľného plnenia určenú súdom), a to len v prípade, ak nie ste schopný živiť sa sám.


Podotázka: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy? (Občianske právo)

Dobrý deň, pracujem ako terénna sociálna pracovníčka v rómskej komunite. V osade sa vyskytuje mumps, žltačka a podobné choroby. Rada by som sa informovala, či mám nárok na odškodnenie zo strany môjho zamestnávateľa v prípade, ak sa týmito chorobami nakazím. Dôvodom je, že mi nebol poskytnutý žiadny druh ochrany, dokonca mi neprepláca ani antibakteriálny gél na ruky. Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?

(odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je základnou zásadou úpravy pracovnoprávnych vzťahov, ktorá sa nesie v celom rade ustanovení Zákonníka práce (ZP) a ďalších osobitných právnych predpisov. V zmysle uvedeného je základnou povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť, aby výkon práce neohrozoval zdravie svojho zamestnanca. V zmysle § 47 ods. 3 pís. b) ZP zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb. Totožné právo zamestnanca upravuje ustanovenie § 8 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Taktiež upozorňujem na povinnosť Vášho zamestnávateľa upravenú v § 147 ods. 1 ZP, podľa ktorej je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam. Na uvedené nadväzuje úprava § 177 ods. 1 a to v tom, že zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie. Z horeuvedených ustanovení vyplýva, že nie ste povinná vykonávať prácu v prostredí, v ktorom Vám hrozí poškodenie zdravia. Tomu zodpovedá povinnosť Vášho zamestnávateľa vytvoriť Vám podmienky a zabezpečiť prostriedky pre jeho ochranu. V opačnom prípade Vám môžu vzniknúť zákonné nároky z titulu zodpovednosti za chorobu z povolania. V niektorých prípadoch dôjde k chorobe z povolania aj pri jednorazovom poškodení zdravia, čo je práve prípad prenosných chorôb, kde infekcia môže byť aj jednorazová. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako žalovať náhradu nemajetkovej ujmy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava