Podmienečný trest a výžvivné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát (Žilina)
Odpovedané dňa: 24. 6. 2017

Otázka: Podmienečný trest a výžvivné

Dobrý deň, chcem sa spýtať pred 2 rokmi som dostal podmienku za výživné, ktoré som nezaplatil v podmienke môžem zaplatiť po jej skončení?

Odpoveď: Podmienečný trest a výžvivné

Dobrý deň. 

Povinnosť uhradiť zmeškané výživné môžete splniť aj po uplynutí podmienečného trestu, pretože aj keď táto povinnosť bola viazaná na uloženú podmienku, jej nesplnením ste sa dostali do omeškania a oprávnená osoba má právo vymáhať toto nezaplatené výživné formou exekúcie. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Podmienečný trest a výžvivné (Trestné právo)

Tak ak uhradím výživné do termínu pojednevanie mi nehrozí premena podmienky?

Odpoveď: Podmienečný trest a výžvivné

Odpovedá: Advokát (Žilina) (odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň. 

Ak dlžné výživné uhradíte ešte pred pojednávaním, tak by Vám súd nemal premeniť trest, ale ak spĺňate ostatné zákonom stanovené podmienky (splnili ste podmienky uložené súdom), by mal vydať rozhodnutie o osvedčení. 

Po­kiaľ ide o pl­ne­nie po­vin­nos­ti, kto­rá je ulo­že­ná sú­dom a kto­rú má od­sú­de­ný pl­niť po­čas skú­šob­nej do­by pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia, mu­sí súd vy­chá­dzať zo zne­nia us­ta­no­ve­nie § 50 ods. 4 Tr. zák., kto­ré sta­no­vu­je, že na os­ved­če­nie sa v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia je pot­reb­né, aby od­sú­de­ný pl­nil (te­da nie spl­nil) po­vin­nos­ti ulo­že­né od­sú­de­né­mu v skú­šob­nej do­be sú­dom, t. j. sa vy­slo­ve­nie os­ved­če­nia nie je ne­vyh­nut­né nut­né, aby pri kaž­dom ty­pe ulo­že­nej po­vin­nos­ti mu­sel od­sú­de­ný kaž­dú po­vin­nosť aj úpl­ne spl­niť už v skú­šob­nej do­be. Zá­le­ží na tom, aká po­vin­nosť je od­sú­de­né­mu ulo­že­ná a čo je jej úče­lom (cie­ľom).

Vo Vašom prípade bude všetko závisieť od konkrétneho sudcu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk