Neplatiči nechcú odísť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Neplatiči nechcú odísť

Prenajímam 2 -izbový byt pre 2 dospelých a 2 deti. Zatial žijú ako druh a družka. Nezaplatili mi nájomné a nechcú odísť z bytu, že s deťmi ich nemôžem vyhodiť na ulicu. Ako sa to dá riešiť? V nájomnej zmluve mám napísané, že v prípade nezaplatenia nájomného musia byt vypratať do 3 dní, ale nechcú odísť, ani platiť. Ďakujem za poradu 

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

Dobrý deň 

pre ukončenie nájmu bytu sa vzťahujú ust. § 710, § 711 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Jedným z výpovedných dôvodov je podľa § 711 ods. 1 písm. d):

 

“nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa.” 

 

Podľa § 710 ods. 3, 4: “3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. 

 

Výpovednálehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. 

 

Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.

 

4) Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov.”

 

Vypratanie rodiny s deťmi je naozaj komplikované i z právneho hľadiska. Pretože pokiaľ by táto rodina nemala kam ísť, súd ich nemusí vypratať.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neplatiči nechcú odísť (Občianske právo)

Dobrý deň, mám pre mňa neriešiteľný problém nájomné mi konci 30. 11 a dna 9. 9 som obdržala oznámenie o vyprataní nájomného bytu na čo som podala písomnú odpoveď priamo obecnému úradu. Síce mám nejakú podlžnosť ale sa ju snažím splácať mesačne napriek tomu, že som kontaktovala starostu obce mi bolo doručené oznámenie. Nemám žiadne iné bývanie, ani prostriedky na hľadanie si iného bývania preto sa obraciam na Vás o právnu radu.

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň,

podľa platného práv. stavu nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou (nájom na neurčitý čas). Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne uplynutím tohto času, t. j. až 30.11.2019 a nájomná zmluva je naďalej platná. Prenajímateľ však môže zo zákonných dôvodov ustanovených v § 711 Občianskeho zákonníka vypovedať nájom na dobu určitú. Ak sa tak nestalo a nájom na dobu určitú neuplynul, nemáte sa prečo vypratať. Nájom však skončí uplynutím doby, t. j. 30.11.2019. Vypratanie je naviazané na skončenie nájmu bytu. Pokiaľ však oznámenie, ktoré ste obdržali 9.9. 2019 je výpoveďou nájmu, je dôležité, či je vôbec táto výpoveď platná. 

Neplatenie nájomného je jedným zo zákonných dôvodov na to, aby vám prenajímateľ mohol dať výpoveď z nájmu, avšak iba za určitých  okolností. Zákonné dôvody výpovede sú:

§ 711

 

(1) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak

 

a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,

 

b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,

 

c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,

 

d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,

 

e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,

 

f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu,

 

g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

 

Ak bola daná písomná výpoveď z nájmu (akýkoľvek dôvod), skončí sa nájom bytu až uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vám bola  doručená výpoveď. Uvedené znamená, že oznámenie o vyprataní by taktiež bolo bezpredmetné a nemusíte sa nikam vypratávať pokiaľ neuplynie výpovedná lehota.

Ak bola daná výpoveď z dôvodu, že ste nezaplatili nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukážete, že ku dňu doručenia výpovede ste boli v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov,výpovedná lehota sa predlžuje ešte o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov. Neplatenie nájomného ako výpovedný dôvod, môže prenajímateľ použiť, len ak by ste nájomné dlžili dlhší čas, a to viac ako tri mesiace. Tento dôvod nie je podľa nášho názoru naplnený, pretože ako tvrdíte mesačne nájom splácate. Ak by ste toľko mesiacov na nájomnom nedlhovali, výpoveď by z tohto dôvodu bola neplatná. Pokiaľ nie je dôvod na výpoveď a prenajímateľ by i tak tlačil na vypratanie, môžete výpoveď zneplatniť i prostredníctvom súdu (žaloba o určenie neplatnosti výpovede).

V prípade, že by vám z dôvodu neplatenia nájmu dal prenajímateľ výpoveď z nájmu, môžete preukázať, že ste v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov. Ak by ste preukázali, že ste v hmotnej núdzi, máte právo na náhradné ubytovanie (podnájom, ubytovňa) po výpovednej dobe. Pokým vám toto náhradné ubytovanie nebude poskytnuté, nemôže vás prenajímateľ vypratať.

Na základe uvedeného je teda možných viac riešení, a to pokiaľ vám nebola doposiaľ daná výpoveď, nájom uplynie 30.11. (platná nájomná zmluva) a oznámenie o vyprataní je pre vás bezpredmetné pokým sa nájom neskončí, pretože prenajímateľ nemôže narúšať vaše užívacie právo počas nájmu. Ak ste však platnú výpoveď dostali, bude plynúť výpovedná lehota (vyššie uvedené 3 mesiace alebo 3 mesiace + ochranná doba) a až po nej by ste sa mali odsťahovať, ale počas nej sa opäť nemusíte nikam vypratávať (oznámenie bezpredmetné). A ďalšou možnosťou teda je, že ak preukážete hmotnú núdzu, tak by vám prenajímateľ mal dokonca po výpovednej lehote zabezpečiť náhradné ubytovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neplatiči nechcú odísť (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám dohodnutú kúpu bytu. No vlastník ma vopred upozornil, že v byte sa nachádza rodina, ktorá mu neplatí nájom. Neodpovedá na výzvy na vypratanie a on nemá čas nakoľko je vycestovaný, aby to riešil a ťahal sa s nimi po súdoch. Nájomná zmluva je už dávno neplatná nakoľko neplatia už viac ako 5 mesiacov nájomné. Cena nehnuteľnosti (bytu) je tam preto nižšia, ale čo všetko ma čaká, a či vôbec môže súd rozhodnúť o tom, že majú vypratať byt ak s nimi býva aj maloletá dieťa. Občiansky zákoník som si pozrel, že bude povinnosť nájsť im aj náhradné ubytovanie? Dokonca sú vraj prípady, že ak neplatič nemá na platenie energií z nejakých objektívnych dôvodov môže súd zaviazať vlastníka, aby to hradil ak je to v jeho možnostiach? "Ustanovenie Občianskeho zákonníka pripúšťa aj a nárok na náhradný byt za splnenia niekoľkých predpokladov. Prvým predpokladom je, že nájomca sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorá je členom jeho domácnosti. Druhým predpokladom je, že to umožňujú pomery prenajímateľa. Pokiaľ pomery prenajímateľa neumožňujú zabezpečiť náhradný byt, prenajímateľ bude zabezpečovať náhradné ubytovanie. Za splnenia týchto predpokladov vzniká nárok na náhradný byt. Náhradný byt, ale nemusí zodpovedať svojou výmerou, kvalitou, umiestnením vypratávanému bytu a nemusí byt ani umiestnený v tom istom meste ako je vypratávaný byt. " Môžem ako vlastník bytu odpojiť byt od energií? Ďakujem za odpoveď s pozdravom Š.

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :
V otázke uvádzate, že plánujete predmetný byt kúpiť, to znamená, že nemáte ešte uzatvorenú kúpnopredajnú zmluvu. Zmenou vlastníctva k bytu však nedôjde k ukončeniu zmluvy o nájme, teda v podstate preberiete v prípade kúpy bytu aj jeho nájomcov. 

Bolo by na Vás, aby ste nájomcov riešili, čo v prípade riešenia súdnou cestou môže trvať pomerne dlh dobu /1- 2 roky/. Zrejme aj z tohto dôvodu vlastník bytu ako prenajímateľ vec nerieši.

Za tejto situácie robiť právne kroky cestou súdu môže len vlastník nehnuteľnosti, Vy by ste mohli len na základe písomného splnomocnenia. Takže kúpu bytu z Vašej strany je potrebné si dobre premyslieť.
Pokiaľ zo strany prenajímateľa bola daná písomná výpoveď podľa ust. Obč. zákonníka a nájomca proti tomu nepodal žalobu na súd o neplatnosť výpovede v lehote 3 mesiacov, je potrebné na súd dať návrh na vypratanie bytu a súd rozhodne o bytovej náhrade. 

Ak bol nájom dohodnutý na určitý čas potom podľa ust. Obč. zákonníka platí, že pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu a teda treba podať návrh na súd na vypratanie.


Otázka odpojenia od el. energie : Zrejme nájomca platí, resp. by mal platiť poplatky za odber el. energie priamo prenajímateľovi, potom javilo ako riešenie to, aby prenajímateľ neplatil dodávateľovi elektrickej energie, tu sa však následne prenajímateľ dostane do dlhov voči VSE a poplatkom za znovunapojenie a neznamená to súčasne, že nájomca uhradí nájomné a byt odovzdá.

V prípade, že zmluvu s dodávateľom el. energie má priamo nájomca, pokiaľ nebude platiť, k prerušeniu odberu el. energie pristúpi samotný dodávateľ /VSE Prešov/.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk