Máte
otázku?

Neplatiči nechcú odísť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Neplatiči nechcú odísť

Prenajímam dvojizbový byt pre dvoch dospelých a dve deti. Momentálne žijú ako partneri. Neuhradili mi nájomné a odmietajú opustiť byt s tým, že s deťmi ich nemôžem vyhnať na ulicu. Ako sa dá takáto situácia riešiť? V nájomnej zmluve mám stanovené, že v prípade nezaplatenia nájomného musia byt vypratať do troch dní, ale nechcú ani odísť, ani platiť. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

Dobrý deň 

pre ukončenie nájmu bytu sa vzťahujú ust. § 710, § 711 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Jedným z výpovedných dôvodov je podľa § 711 ods. 1 písm. d):

 

“nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa.” 

 

Podľa § 710 ods. 3, 4: “3) Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. 

 

Výpovednálehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. 

 

Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.

 

4) Ak bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d), že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov.”

 

Vypratanie rodiny s deťmi je naozaj komplikované i z právneho hľadiska. Pretože pokiaľ by táto rodina nemala kam ísť, súd ich nemusí vypratať.

 

Trápi vás "Neplatiči nechcú odísť" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neplatiči nechcú odísť (Občianske právo)

Dobrý deň. Som mamička s jedným dieťaťom a žijem s priateľom. Bývame v prenájme, ktorý sme doposiaľ vždy poctivo platili a nemali sme žiadne dlhy. Máme u prenajímateľa aj depozit vo výške jedného nájomného. Moja situácia je komplikovaná, pretože priateľ prišiel o prácu v januári a mne bola priznaná nemocenská výplata 69 eur mesačne. Táto suma bola vypočítaná na základe zmluvy z mojej bývalej práce. Teraz som zasa doma kvôli pandémii. Vo februári sme mali zaplatiť nájom, ale nemali sme z čoho, keďže sme prakticky prišli o dva zárobky. Môže nás prenajímateľ vyhodiť z bytu? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

(odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,
ukončiť nájomný vzťah môže iba zo zákonných dôvodov. V roku 2020 kvôli covid-19 platilo obmedzenie výpovede z nájmu pre neplatenie nájomného. V súčasnosti taká právna úprava zatiaľ nie je. Ak zákonným spôsobom ukončí nájomný vzťah (nezákonnosť je možné napadnúť v lehote 3 mesiacov na súde) môže následne podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Z nehnuteľnosti Vás však nemôže svojvoľne nasilu vysťahovať. V prípadnom súdnom konaní o vypratanie nehnuteľnosti bude súd skúmať, či vyprataním nehnuteľnosti nebudú ohrozené bytové potreby dieťaťa. Súdy pri vyprataní rodín s malými deťmi poskytujú rodinám ochranu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neplatiči nechcú odísť (Občianske právo)

Dobrý deň, pred štyrmi mesiacmi som prenajal byt nájomcovi. Zaplatil mi dvakrát, ale potom sa začal vyhovárať na neuhradené faktúry. Za posledné dva mesiace mi zostal dlžný. Nekomunikuje so mnou a nezdvíha telefón, takže neviem, či v byte stále býva, alebo sa odsťahoval. Ako prenajímateľ, mám právo vstúpiť do bytu? Ak áno, za akých podmienok? Ako by som mal postupovať pri vymáhaní nájomného za posledné dva mesiace? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

(odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o vymáhanie dlžného nájomného, tak pokiaľ sa dlžník zatajuje, zrejme budete musieť vyriešiť dlh súdnou cestou - podaním žaloby a následne aj prípadným exekučným návrhom.

 

Čo sa týka vstupu do bytu, tak určite k veci treba pristupovať citlivo. Nemali by ste bez dovolenia vstúpiť do obydlia danej osoby, sám by ste sa vystavili riziku v najkrajnejšom prípade až trestného činu porušovania domovej slobody. Na druhej strane nájomné zmluvy majú zväčša upravené aj to, že prenajímateľ môže skontrolovať predmet nájmu za splnenia určitých podmienok. Predmet nájmu by som teda na Vašom mieste skontroloval, ale ak by ste pri vstupe do bytu zistili, že tam daná osoba reálne býva, tak by som z bytu určite odišiel. Pred vstupom do bytu určite nájomcu informujte, nechajte mu aspoň SMS, ak už telefón nezdvíha.


Podotázka: Neplatiči nechcú odísť (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku. Môže majiteľ vyhodiť nájomníkov z bytu, ak neplatia tri roky nájom? Ide o rodinu s tromi deťmi. Ďakujem.

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
vyhodiť resp. vysťahovať z bytu prenajímateľ nájomcu nemôže.

V otázke neuvádzate, či bola daná písomná výpoveď z nájmu v súlade s ust. § 711 Obč. zákonníka, kde platí, že výpovedným dôvodom je aj neplatenie nájomného :

"(1) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak
a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,
b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,
c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, ... "

Neplatenie nájmu 3 roky je veľmi dlhá doba a sme názoru, že prenajímateľ mal už urobiť potrebné právne kroky k riešeniu dlhu na nájomnom, t. j. podať výpoveď z nájmubytu a súčasne žalobu na súd ohľadom neuhradeného nájomného podľa zmluvy.

Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Súčasne platí, že ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4) zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady, rozumie sa tým, že dôvod výpovede nájmu bytu zanikol.

Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.


Trápi vás "Neplatiči nechcú odísť" a chcete pomôcť?

Podotázka: Neplatiči nechcú odísť (Občianske právo)

Dobrý deň, čelím pre mňa nezvládnuteľnému problému. Nájomné mi končí 30.11 a dňa 9.9 som obdržala oznámenie o vyprataní nájomného bytu. Na to som poslala písomnú odpoveď priamo Obecnému úradu. Aj keď mám nejaký dlh, snažím sa ho splácať mesačne. Napriek tomu, že som kontaktovala starostu obce, dostala som toto oznámenie. Nemám žiadne iné bývanie ani prostriedky na hľadanie iného. Preto sa obraciam na Vás so žiadosťou o právnu radu.

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

(odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň,

podľa platného práv. stavu nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou (nájom na neurčitý čas). Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne uplynutím tohto času, t. j. až 30.11.2019 a nájomná zmluva je naďalej platná. Prenajímateľ však môže zo zákonných dôvodov ustanovených v § 711 Občianskeho zákonníka vypovedať nájom na dobu určitú. Ak sa tak nestalo a nájom na dobu určitú neuplynul, nemáte sa prečo vypratať. Nájom však skončí uplynutím doby, t. j. 30.11.2019. Vypratanie je naviazané na skončenie nájmu bytu. Pokiaľ však oznámenie, ktoré ste obdržali 9.9. 2019 je výpoveďou nájmu, je dôležité, či je vôbec táto výpoveď platná. 

Neplatenie nájomného je jedným zo zákonných dôvodov na to, aby vám prenajímateľ mohol dať výpoveď z nájmu, avšak iba za určitých  okolností. Zákonné dôvody výpovede sú:

§ 711

 

(1) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak

 

a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,

 

b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný,

 

c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,

 

d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,

 

e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,

 

f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu,

 

g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

 

Ak bola daná písomná výpoveď z nájmu (akýkoľvek dôvod), skončí sa nájom bytu až uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vám bola  doručená výpoveď. Uvedené znamená, že oznámenie o vyprataní by taktiež bolo bezpredmetné a nemusíte sa nikam vypratávať pokiaľ neuplynie výpovedná lehota.

Ak bola daná výpoveď z dôvodu, že ste nezaplatili nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukážete, že ku dňu doručenia výpovede ste boli v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov,výpovedná lehota sa predlžuje ešte o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov. Neplatenie nájomného ako výpovedný dôvod, môže prenajímateľ použiť, len ak by ste nájomné dlžili dlhší čas, a to viac ako tri mesiace. Tento dôvod nie je podľa nášho názoru naplnený, pretože ako tvrdíte mesačne nájom splácate. Ak by ste toľko mesiacov na nájomnom nedlhovali, výpoveď by z tohto dôvodu bola neplatná. Pokiaľ nie je dôvod na výpoveď a prenajímateľ by i tak tlačil na vypratanie, môžete výpoveď zneplatniť i prostredníctvom súdu (žaloba o určenie neplatnosti výpovede).

V prípade, že by vám z dôvodu neplatenia nájmu dal prenajímateľ výpoveď z nájmu, môžete preukázať, že ste v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov. Ak by ste preukázali, že ste v hmotnej núdzi, máte právo na náhradné ubytovanie (podnájom, ubytovňa) po výpovednej dobe. Pokým vám toto náhradné ubytovanie nebude poskytnuté, nemôže vás prenajímateľ vypratať.

Na základe uvedeného je teda možných viac riešení, a to pokiaľ vám nebola doposiaľ daná výpoveď, nájom uplynie 30.11. (platná nájomná zmluva) a oznámenie o vyprataní je pre vás bezpredmetné pokým sa nájom neskončí, pretože prenajímateľ nemôže narúšať vaše užívacie právo počas nájmu. Ak ste však platnú výpoveď dostali, bude plynúť výpovedná lehota (vyššie uvedené 3 mesiace alebo 3 mesiace + ochranná doba) a až po nej by ste sa mali odsťahovať, ale počas nej sa opäť nemusíte nikam vypratávať (oznámenie bezpredmetné). A ďalšou možnosťou teda je, že ak preukážete hmotnú núdzu, tak by vám prenajímateľ mal dokonca po výpovednej lehote zabezpečiť náhradné ubytovanie.


Podotázka: Neplatiči nechcú odísť (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám dohodnutý nákup bytu. Avšak vlastník ma vopred informoval, že v byte býva rodina, ktorá neplatí nájom. Nevšíma si výzvy na vyklbenie bytu a vlastník nemá čas túto situáciu riešiť, pretože je momentálne v zahraničí. Nájomná zmluva je neplatná, kedže nájomne neplatili už viac ako 5 mesiacov. Práve z tohto dôvodu je cena bytu nižšia. Zaujímalo by ma, čo ma v takom prípade čaká. Napríklad, či môže súd rozhodnúť o vyklbení bytu, ak v ňom býva aj maloleté dieťa. Podľa Občianskeho zákonníka sú povinní nájsť im i náhradné ubytovanie? Čo sa týka platenia energií, sú tu vraj prípady, kedy súd môže zaviazať vlastníka, aby platil tieto náklady, pokiaľ to je v jeho možnostiach. Občiansky zákonník takisto uvádza, že nájomca má nárok na náhradný byt za splnenia určitých predpokladov. Prvým z nich je, že nájomca sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorá je členom jeho domácnosti. Druhým predpokladom je, že pomery prenajímateľa umožňujú poskytnutie náhradného bytu. Ak prenajímateľovi nie je možné zabezpečiť takýto byt, musí nahradiť ubytovanie. Náhradný byt však nemusí zodpovedať svojou výmerou, kvalitou ani umiestnením vyklieňanému bytu a nemusí sa ani nachádzať v rovnakom meste. Môžem ako vlastník bytu rozhodnúť o odpojení bytu od energií? Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Š.

Odpoveď: Neplatiči nechcú odísť

(odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :
V otázke uvádzate, že plánujete predmetný byt kúpiť, to znamená, že nemáte ešte uzatvorenú kúpnopredajnú zmluvu. Zmenou vlastníctva k bytu však nedôjde k ukončeniu zmluvy o nájme, teda v podstate preberiete v prípade kúpy bytu aj jeho nájomcov. 

Bolo by na Vás, aby ste nájomcov riešili, čo v prípade riešenia súdnou cestou môže trvať pomerne dlh dobu /1- 2 roky/. Zrejme aj z tohto dôvodu vlastník bytu ako prenajímateľ vec nerieši.

Za tejto situácie robiť právne kroky cestou súdu môže len vlastník nehnuteľnosti, Vy by ste mohli len na základe písomného splnomocnenia. Takže kúpu bytu z Vašej strany je potrebné si dobre premyslieť.
Pokiaľ zo strany prenajímateľa bola daná písomná výpoveď podľa ust. Obč. zákonníka a nájomca proti tomu nepodal žalobu na súd o neplatnosť výpovede v lehote 3 mesiacov, je potrebné na súd dať návrh na vypratanie bytu a súd rozhodne o bytovej náhrade. 

Ak bol nájom dohodnutý na určitý čas potom podľa ust. Obč. zákonníka platí, že pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu a teda treba podať návrh na súd na vypratanie.


Otázka odpojenia od el. energie : Zrejme nájomca platí, resp. by mal platiť poplatky za odber el. energie priamo prenajímateľovi, potom javilo ako riešenie to, aby prenajímateľ neplatil dodávateľovi elektrickej energie, tu sa však následne prenajímateľ dostane do dlhov voči VSE a poplatkom za znovunapojenie a neznamená to súčasne, že nájomca uhradí nájomné a byt odovzdá.

V prípade, že zmluvu s dodávateľom el. energie má priamo nájomca, pokiaľ nebude platiť, k prerušeniu odberu el. energie pristúpi samotný dodávateľ /VSE Prešov/.
 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neplatiči nechcú odísť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.