Máte
otázku?

Zrušenie otcovstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Zrušenie otcovstva

Dobrý večer, rada by som sa opýtala, ako je možné zrušiť otcovstvo. Počas manželstva som otehotnela s iným mužom (dieťa ešte nie je narodené) a ten by veľmi rád bol zapísaný ako otec dieťaťa. Keďže môj manžel s tým súhlasí, pretože vie, že dieťa nie je jeho, chcela by som vedieť, či je potrebné ísť na matriku alebo iný úrad a zrušiť otcovstvo manžela len podpisom a zapísať druhého otca, alebo je to nutné riešiť súdnou cestou. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

Dobrý deň,

 

pri hľadaní odpovede na Vašu otázku a odporučenie najlepšieho postupu vo Vašej veci je dôležité posúdiť jednu skutočnosť, ktorú ste vo svojej otázke neuviedli. Ňou je, či v čase narodenia dieťaťa ešte bude Vaše manželstvo trvať alebo ste v rozvodom konaní. Táto skutočnosť totiž podstatným spôsobom mení situáciu a môže Vám uľahčiť postup pri dosiahnutí Vášho cieľa.

 

Otcovstvo k maloletému dieťaťa je možné určiť a zaprieť iba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o rodine.

 

Právna úprava určenia otcovstva

 

Otcovstvo sa v zmysle zákona o rodine určuje tromi zákonnými domnienkami. Prvou je určenie otcovstva manželom matky, druhou je určenie otcovstva súhlasným vyhlásením pred matrikou a treťou je určenie súdom.

 

Pri všetkých troch zákonných domnienkach je základným okamihom posudzovania skutočností narodenie dieťaťa. Preto som Vám vyššie uviedol, že bude dôležité, či v čase narodenia dieťaťa bude stále manželmi. Ak áno, otcovstvo sa automaticky určí podľa zákona prvou domnienkou. Ako otec dieťaťa bude zapísaný Váš manžel.

 

Prvá domnienka je upravená ustanovení § 85 ods. 1 Zákona o rodine

Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky.

 

Ak v čase narodenia dieťaťa už budete rozvedení, prichádza do úvahy postup podľa ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona o rodine.

Ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné.

 

V takom prípade na to, aby bol v rodnom liste dieťaťa zapísaný ako otec jeho biologický otec stačí, ak sa pred jeho narodením vezmete. Tzn. že po rozvode manželstva uzavriete nové manželstvo s biologickým otcom dieťaťa.

 

Ak v čase narodenia dieťaťa bude trvať Vaše pôvodné manželstvo, vplyvom znenia Zákona o rodine bude ako otec dieťaťa zapísaný Váš terajší manžel (nie biologický otec dieťaťa). V takom prípade bude musieť on alebo Vy podať návrh na zapretie otcovstva.

 

Právna úprava zapretia otcovstva

 

Návrh na zapretie otcovstva Vášho manžela, ktorý bol v súlade so Zákonom o rodine zapísaný v rodnom liste Vášho dieťaťa ako otec môžete podať Vy alebo i Váš manžel. Nie je pre ďalšie konanie rozhodujúce, ktorý z Vás podá predmetný návrh.

 

Súd bude v rámci súdneho konania zisťovať, či sú splnené podmienky na zapretie otcovstva. Prvou a veľmi dôležitou podmienkou je dodržanie lehoty uvedenej v ustanovení § 86 ods. 1 Zákona o rodine.

 

Podľa ustanovenia § 86 ods. 1 Zákona o rodine

Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom.

 

Následne bude súd zisťovať, či je osoba zapísaná v rodnom liste dieťaťa ako otec naozaj jeho otcom. Samozrejme ak obaja budete v rámci súdneho konania tvrdiť, že nie je otcom dieťaťa, môže súd vychádzať z tohto Vášho zhodného tvrdenia. Avšak vzhľadom na to, že zákon ukladá súdu zisťovať skutočný stav veci, môže sa stať i to, že súd nariadi vykonať znalecké dokazovanie testom DNA. Presný postup bude závisieť na prístupe sudcu k tejto Vašej právnej veci.

 

Podľa ustanovenia § 87 ods. 1 Zákona o rodine

Ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa.

 

Po vykonaní potrebného dokazovania a zistení skutočného stavu veci následne súd rozhodne o návrhu na zapretie otcovstva a predpokladám, že rozhodne kladne (vzhľadom na skutočnosti uvedené vo Vašej otázke).

 

Ak dôjde k právoplatnému zapretiu otcovstva k maloletému dieťaťa, bude možné následne určiť opätovne otcovstvo (už biologického otca) k maloletému dieťaťu.

 

Podľa ustanovenia § 90 Zákona o rodine

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

 

Podľa ustanovenia § 91 ods. 1 Zákona o rodine

Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

 

Súhlasné vyhlásenie oboch rodičov sa robí na príslušnej matrike (podľa miesta Vášho pobytu). Nie je potrebné, aby ste ich urobili zároveň, je možné vyhlásiť otcovstvo k maloletému dieťaťu a označiť jeho otca i postupne (najprv Vy a o niekoľko hodín/dní otec).

 

Po súhlasnom vyhlásení oboch rodičov, bude ako otec zapísaný v rodnom liste dieťaťa vami určená osoba.

 

Zhrnutie

 

Vo Vašej právnej veci je možné postupovať dvoma vyššie uvedenými spôsobmi. Už na prvý pohľad sa zdá byť prvý postup jednoduchší a rýchlejší. Samozrejme ten však závisí na tom, či sa chcete s biologickým otcom dieťaťa vziať, prípadne či sa chcete s Vaším manželom rozviesť. Z toho dôvodu som Vám vyššie opísal obe možnosti, pričom voľba medzi nimi závisí na zúčastnených osobách.

Trápi vás "Zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či otec dieťaťa môže zrušiť vyhlásenie o otcovstve, ktoré podpísal na matrike, hoci sme nezosobášení. Rada by som vedela, či je možné na matrike podpísať nejaký dokument, ktorým sa toto vyhlásenie zruší, dieťaťu ostane moje priezvisko a vo výpise z rodného listu nebude uvedený ako otec. Zároveň by som sa rada informovala, aké dokumenty budem k tomu potrebovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 04.10.2022)

Dobrý deň,
hoci bolo otcovstvo určené na matrike, otcovstvo je možné zaprieť iba na súde. Tzn. že budete musieť na miestne príslušný súd podať návrh na zapretie otcovstva.

Otcovstvo je možné zapierať iba v lehote 3 rokov odo dňa určenia otcovstva (resp. do 3 rokov veku dieťaťa). Ak táto lehota už uplynula, ako matka už nemôžete podať návrh na zapretie otcovstva.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, Prosím Vás, chcela by som sa opýtať. Ak môj partner osvojil dve deti, ktoré nie sú jeho biologické, existuje nejaká možnosť, ako zrušiť toto osvojenie? Nevystavuje sa na deťmi a nemá o nich záujem. Vlastne s nimi neudržiava žiadny vzťah, iba platí výživné, ktoré mu určil súd. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,
osvojenie je možné zrušiť iba v lehote 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. Z Vášho popisu mi vyplýva, že zrejme už uplynula dlhšia lehota než 6 mesiacov. V takom prípade osvojenie už nie je možné zrušiť.


Podotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné zrušiť otcovstvo? Otec maloletého dieťaťa platí výživné cez bankový účet matky, avšak o syna nejaví žiadny záujem. S rušením otcovstva súhlasí. Ďakujem. Nikola

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň,
Vami uvedený problém a to dohoda rodičov o zrušení otcovstva v zmysle právneho poriadku SR nie je právne možná. Riešením by bolo, aby by si Vášho syna osvojil Váš nový manžel a ak by došlo k osvojeniu maloletého, potom by zanikli všetky rodičovské práva a povinnosti otca dieťaťa.


Trápi vás "Zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Ak mi otec mojej dcéry dlhuje na výživnom cez 5000á euro, podala som aj trestné oznámenie. Poberám náhradné výživné od Úradu práce. Mám otázku, či ak by som sa s ním dohodla na zrušení otcovstva, bude musieť doplatiť dlh za výživné? Vopred ďakujem za odpoveď. Darina.

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,
ak otec dieťaťa dlhuje výživné, vo veci ste už podali trestné oznámenie a poberáte náhradné výživné od ÚP.

Ako odpoveď na Vami uvedenú otázku uvádzame, že nie je právne možné dohodnúť sa s otcom dieťaťa na zrušení otcovstva, lebo to ani neumožňuje zákon.

 


Podotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Otec môjho syna je zapísaný v rodnom liste a je občanom Anglicka. Môj syn sa narodil na Slovensku a má tu aj trvalý pobyt. Žili sme v Anglicku 4 roky a jeho otec neplatil výživné; už vyše roka je nezvestný a nevieme sa s ním skontaktovať. O dieťa sa nezaujíma. Mám šancu na podanie návrhu o zrušení otcovstva tu na Slovensku? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 16.02.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ máte právoplatný rozsudok o vyživnom, odporúčame obrátiť sa na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a pokúsiť sa vymáhať výživné cez toto Centrum.

Samotná okolnosť, že sa neviete skontaktovať s otcom dieťaťa, a ten dôvod, že neplati výživné, nie je dôvod na zrušenie otcovstva. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Mám dieťa zverené do starostlivosti. Som rozvedená a otec už dieťa nenavštevuje osem a pol roka. Dieťa otca osobne nepozná. Súd mu pôvodne určil návštevu dieťaťa každý víkend, neskôr sa rozsudok zmenil na každú nedeľu a nakoniec na poslednú nedeľu v mesiaci. Napriek tomu však otec v priebehu celého obdobia nenavštívil dieťa ani raz. Pýtala by som sa, či môžem odmietnuť návštevu otca, ak s tým dieťa nesúhlasí, resp. ak by sa otec ozval po toľkých rokoch. Môžem požiadať súd o zrušenie otcovstva? Žijem s partnerom, ktorý vychováva môjho syna už štyri roky. Ich vzťah je perfektný a partner by chcel dieťa osvojiť. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 03.07.2020)

Dobrý deň,
ak by sa otec ozval, že sa chce stretnúť, nemôžete mu brániť. Je to jeho právo, i keď ho doteraz nevyužíval. Zrušiť otcovstvo už možné nie je, pretože uplynula lehota na podanie návrhu na zapretie otcovstva a druhá vec je, že keď je naozaj otec, potom by súd ani nerozhodol o zrušení otcovstva. Jediná možnosť je osvojenie. Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov, a teda aj jeho. Ak tento neudelí, potom by sa mohla využiť možnosť uvedená v zákone, podľa ktorého na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka. V takom prípade dáva súhlas na osvojenie opatrovník, ktorého dieťaťu ustanoví súd.


Trápi vás "Zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, potreboval by som sa poradiť. Situácia je takáto: máme malé dieťa, ktoré sa narodilo v Anglicku. Zo Spojeného kráľovstva sme sa presťahovali do Českej republiky. My s priateľkou sme obaja občania Slovenskej republiky a preto je automaticky občanom Slovenskej republiky aj naše dieťa. Teraz nám ide o to, aby bol náš syn zapísaný v slovenskej matrike. Potrebujeme to kvôli vybaveniu cestovného pasu a predovšetkým preto, aby mal slovenský rodný list. Máme jeho rodný list overený apostilom, je v angličtine a preložený do slovenčiny súdnym tlmočníkom. Problém je v tom, že moja priateľka bola v čase pôrodu vydatá za exmanžela, kto podľa zákona bude zapísaný do rodného listu ako otec, a nie ja, napriek tomu, že som biologickým otcom. Rozumiem tomu a podali sme žiadosť o zapretie otcovstva, avšak súd odmietol konať, pretože nemá v tomto prípade právomoc. Preto súhlasím s tým, aby bol podľa zákona do rodného listu zapísaný exmanžel mojej priateľky. Jediné, čo chceme, je aby náš syn mal slovenský rodný list. Chceli sme podať žiadosť na matričnom úrade, kde máme trvalý pobyt. Tam nám povedali, že vzniká problém s tým, že v anglickom rodnom liste som zapísaný ako otec. Prosím vás, poradíte nám, čo máme robiť v tejto situácii? Pritom dieťa, ktoré je slovenským občanom, musí mať rodný list. Veľmi pekne ďakujem za váš čas a odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete vydať slovenský rodný list, odporúčali by sme vám najskôr určiť otcovstvo k dieťaťu, pokiaľ tam chcete byť zapísaný. Ak na rodnom liste bude ex manžel, či vy, právomoc súdu sa bude určovať nasledovne.

Určenie otcovstva sa uskutočňuje na základe troch vyvrátiteľných domnienok otcovstva, ktoré sú špecifikované v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“): I/ podľa času trvania manželstva, II/ súhlasné vyhlásenie rodičov pred matričným úradom alebo súdom, III/ čas súlože domnelého otca s matkou dieťaťa. Zákon o MPS obsahuje kolíznu úpravu určenia (zistenia, zapretia) rodičovstva, táto sa viaže k okamihu narodenia dieťaťa – podľa § 23 zákona o MPS je rozhodným právny poriadok štátu, ktorého príslušnosť nadobudlo dieťa narodením. Týmto právom sa budú spravovať najmä otázky, kto môže byť subjektom vyhlásenia o rodičovstve, v akej forme má byť vyhlásenie uskutočnené, či je možné uznať otcovstvo k počatému dieťaťu i zapretie otcovstva.

Ak dieťa nadobudlo slovenské štátne občianstvo, ale narodilo sa a žije v cudzine (iný štát ako SR), rozhodným právom je v tomto prípade právny poriadok štátu, v ktorom má toto dieťa obvyklý pobyt (kde má rodinné väzby, školu, priateľov apod.). Ak má obvyklý pobyt v ČR, tak rozhodným právom, ktorým sa bude riadiť zapretie, či určenie nebude právo slovenské, ale české.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o MPS, ak dieťa (bez ohľadu na občianstvo) žije (t.j. má trvalý pobyt) v čase rozhodovania v Slovenskej republike, môže sa rodičovstvo určiť podľa slovenského práva, ak je to v záujme dieťaťa. Čiže máte na výber, ak chcete zvoliť iné právo ako slovenské, tak treba preukázať obvyklý pobyt, a pokiaľ chcete, aby určenie otcovstva išlo cez slovenské právo, stačí poukázať na trvalý pobyt maloletého na SR (ak ho má).

A teda platí, že určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva sa spravuje právnym poriadkom štátu, ktorého príslušnosť nadobudlo dieťa narodením.

Ak dieťa, ktoré narodením nadobudlo slovenské občianstvo, sa narodilo a žije v cudzine, spravuje sa určenie (zistenie alebo zapretie) rodičovstva právnym poriadkom štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt.

Ak dieťa žije v Slovenskej republike, môže sa rodičovstvo určiť (zistiť alebo zaprieť) podľa slovenského práva, ak je to v záujme dieťaťa.

Na platnosť uznania rodičovstva postačí, ak sa stane podľa práva štátu, v ktorom k uznaniu došlo.

Návrh na určenie rodičovstva (zistenie a zapretie) môžete podať na slovenskom všeobecnom súde navrhovateľa (podľa trvalého pobytu matky), ak ex manžel nemá v Slovenskej republike všeobecný súd. Ak ani navrhovateľ (matka) nemá v Slovenskej republike všeobecný súd, ale jeden z rodičov alebo dieťa je slovenským občanom, možno návrh podať na súde, ktorý určí Najvyšší súd.

Následne ak chcete požiadať o slovenský rodný list pre dieťa, ktoré sa narodilo v zahraničí, neobraciate sa priamo na Osobitnú matriku.

Komunikácia s Osobitnou matrikou prebieha cez "sprostredkovateľa", buď prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v cudzom štáte alebo cez matričný úrad, v ktorého územnom obvode má alebo mal občan posledný trvalý pobyt, alebo cez ktorýkoľvek matričný úrad, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt.

Narodenie vášho bábätka teda oznámite jednej z týchto inštitúcií - je treba, aby ste sa pri tejto príležitosti osobne dostavili aj s potrebnými dokladmi na zápis matričnej udalosti. Na zápis budete potrebovať rodný list vydaný štátom, v ktorom sa dieťa narodilo,  úradne preložený, sobášny list rodičov (ak sú rodičia zosobášení), ev. doklad o otcovstve, platný doklad o štátnom občianstve SR rodiča (občiansky preukaz alebo cestovný pas), prípadne aj rodný list rodiča, ktorý je občanom SR. Doklady vydané zahraničným orgánom musia byť apostilované a úradne predložené.


Podotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Keďže sa až tak nerozumiem právnym záležitostiam a situáciám, doplním informácie o mojej otázke, na ktorú som nedostala odpoveď. Návrh na rozvod bol podaný v februári 2017, otehotnela som v marci 2017, rozvod bude vykonaný 9. 11. 2017 a termín pôrodu mám plánovaný na 4. 12. 2017 - teda mesiac po rozvode. Chceli by sme dieťaťu dať priezvisko jeho biologického otca (mojho priateľa). Sobáš mesiac pred narodením dieťaťa neprichádza do úvahy, pretože by som mala v jednom mesiaci rozvod aj sobáš. Avšak, chceli by sme dieťaťu dať priezvisko môjho priateľa a zosobášiť sa plánujeme až v lete 2018. Ako by sme mali postupovať ďalej?

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 05.10.2017)

Dobrý deň, v prípade, že po rozvode manželstva neuzatvoríte nové manželstvo, bude zo zákona ako otec dieťaťa zapísaný Váš bývalý manžel. Na základe toho bude možná zmena priezviska dieťaťa iba s jeho súhlasom. Ako otec dieťaťa však bude naďalej zapísaný Váš bývalý manžel. Následne budete musieť na príslušný súd podať návrh na zapretie otcovstva, kde sa bude preukazovať, či je otec zapísaný v rodnom liste dieťaťa jeho biologickým otcom. Až po zistení, že tomu tak nie je zaprie súd otcovstvo Vášho bývalého manžela. Následne budete môcť súhlasným vyhlásením pred matrikou určiť otcovstvo k dieťaťu s jeho biologickým otcom. Ako bolo uvedené v predošlej odpovedi na Vašu otázku, najjednoduchším spôsobom zabezpečenia Vášho cieľa je uzatvorenie nového manželstva pred narodením dieťaťa.


Podotázka: Zrušenie otcovstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám pre Vás určitú otázku. Chcem zistiť, ako môžem zrušiť otcovstvo. Aktuálne žijem so svojím partnerom a našou dcérkou. Rádi by sme dcérku prepísali na jeho meno. Problém je, že pochádza z môjho predošlého vzťahu. Jej biologický otec o ňu nejaví žiadny záujem, neplatí výživné a nevidel ju už približne 2,5 roka. Dcérka má 4 roky a rada by som ju pokrstila na meno môjho súčasného partnera. Môžete mi prosím poradiť, ako mám postupovať ďalej?

Odpoveď: Zrušenie otcovstva

(odpoveď odoslaná: 13.06.2016)

Dobrý deň  

otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovené zákonom. Prvou domnienkou je otcovstvo manžela matky, druhou súhlasné vyhlásenie a treťou je rozhodnutie súdu. Matka môže do 3 rokov od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel. Taktiež je to v prípade, že otcovsvto bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov dieťaťa, teda matka dieťaťa môže v lehote 3 rokov odo dňa určenia otcovstva zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovtsvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. 

 

Jetu však aj možnosť zapretia otcovstva na návrh dieťaťa. Podľa § 96 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine:

 

“1) Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom.

 

2) Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.

3) Ak jeden z rodičov nežije, môže dieťa podať návrh na zapretie otcovstva proti druhému rodičovi; ak nežije ani jeden z rodičov, návrh nemožno podať.”

 

Ak by ste sa zosobášili s priateľom, môže si dieťa osvojiť. Vtedy môže získať aj jeho meno. 

 

Ak by ste chceli zmeniť meno bez súhlasu biologického otca, museli by ste to riešiť súdnou cestou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie otcovstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava