Máte
otázku?

Osobný bankrot


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Osobný bankrot

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné vyhlásiť osobný bankrot aj v prípade, keď nemám exekúciu. Sme vo veľkej finančnej tiesni - máme mnoho veriteľov, zrážky zo mzdy a nedarí sa nám splácať svoje dlhy. No v centre bezplatnej právnej pomoci nám povedali, že musíme mať exekúciu, aby sme mohli vyhlásiť bankrot. Ako by sme mali postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Osobný bankrot

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku ku ktorej si dovoľujeme vysloviť nasledovný názor.

Oddlženie, ľudovo nazývané aj osobný bankrot, je upravené v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oddlženie je upravené v štvrtej časti tohto zákona s rovnomenným názvom. Podmienky oddlženia upravuje už ustanovenie § 166 zákona o konkurze a reštrukturalizácii:

§ 166 Úvodné ustanovenia

(1) Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.

(2) Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára podľa tejto časti zákona.

(3) Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.

(4) Dlžník je povinný spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo s návrhom na určenie splátkového kalendára vyhlásiť, že je platobne neschopný.

V centre právnej pomoci Vám hovorili pravdu. Pokiaľ chcete vyhlásiť osobný bankrot, teda prejsť procesom oddlženia, jednou z podmienok je, aby voči Vám bola vedená exekúcia.

Pokiaľ sa nachádzate v situácii, kedy máte množstvo dlhov u viacerých veriteľov, je veľmi vhodné, aby ste aj naďalej svoje dlhy platili. Ak nebudete svoje dlhy schopní splácať, treba sa pokúsiť s veriteľmi dohodnúť na odklade splatnosti, či znížení výšky splátky avšak odporúčam vždy rešpektovať dohodu s veriteľom a termíny, ktoré si dohodnete, nakoľko je len veriteľova dobrá vôľa, ak Vám ako dlžníkovi, umožní plniť svoj dlh v splátkach, resp. v nižších splátkach.

Ak by ste svoj dlh neplnili, potom by veriteľ mohol svoje právo na úhradu dlhu vymáhať na súde. Ak by bol v súdnom spore úspešný a Vy by ste dlh neuhradili ani v súlade s tým, ako Vám to uložil súd, mohol by veriteľ, podať návrh na vykonanie exekúcie. Pre dlžníka je exekučné konanie oveľa nevýhodnejšie, nakoľko exekútor môže siahnuť v rámci zákona na značnú časť Vášho majetku.

Určite neodporúčam ani účelové konanie, kedy by ste na seba privodili exekučné konanie s cieľom vyhlásiť osobný bankrot. Súd v oddlžovacom konaní totiž skúma množstvo skutočností, napr. či je dlžník platobne neschopný, alebo či má poctivý zámer. Ak by vyšiel najavo nepoctivý zámer dlžníka, súd by oddlženie nepovolil, resp. ak ho už povolil, svoje rozhodnutie o tom by zrušil.  Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.

Poctivý zámer definuje § 166g ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Odsek 2 tohto ustanovenia zase stanovuje, kedy má dlžník nepoctivý zámer:

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak

a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,

b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada,

c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,

d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,

e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,

f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,

g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,

h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,

i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,

j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,

k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,

l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

Odporúčam teda pokúsiť sa svoje dlhy riadne a včas plniť a v prípade problémov pokúsiť sa dohodnúť s veriteľom.

Trápi vás "Osobný bankrot" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa osobného bankrotu - oddlženia formou konkurzu. Vlastním 18 ročné motorové vozidlo, ktoré najmä využívam na prepravu otčima, ktorý po mozgovej príhode ostal ochrnutý na polovicu tela a je preto ZŤP. Súčasne som otcom dieťaťa s diagnostikovaným ADD a zároveň otčimom dieťaťa s diagnózou ADD a ADHD. Moja otázka znie: Existuje nejaká výnimka, pri ktorej by správca konkurzu tento môj jediný majetok z vyššie spomenutých dôvodov vynechal a vozidlo mi ponechal? Ďakujem za Vašu odpoveď a prajem všetko dobré. Ď.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 06.07.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že otázkami konkurzu sa zaoberáme len veľmi okrajovo, avšak odpovedáme Vám vzhľadom na obsah položenej otázky.

Podľa § 72 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí :

"Konkurzu nepodlieha majetok, ktorý nemožno postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, colná zábezpeka do výšky colného dlhu, zábezpeka na daň podľa osobitného predpisu,13) ani majetok nepodliehajúci konkurzu podľa osobitných predpisov."

Následne platí ust. § 115 ods. 2 písm. g/ exekučného poriadku, podľa ktorého platí, že z exekúcie sú vylúčené okrem iných aj "osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, môj známy má dlhy a už ich nevie splácať. Je v začarovanom kruhu a chce vyhlásiť osobný bankrot. Rád by som sa opýtal, ako to má urobiť a kde a ako to má podať. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 25.04.2023)

Dobrý deň, vo veci odporúčam kontaktovať Centrum právnej pomoci vo Vašom meste - okrese, keďže v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii musí byť dlžník pri podaní žiadosti povinne zastúpený uvedeným Centrom a to priamo zo zákona.


Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem podať osobný bankrot, ak mám dlh u nebankových, resp. vymáhačských spoločností? Ďakujem.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 14.02.2023)

Dobrý deň, podmienkou možnosti vyhlásenia osobného bankrotu je, že dlžník musí byť platobne neschopný, musí mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok, musí mať poctivý zámer a musí mať centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike.

V otázke uvádzate, že máte dlhy, ktoré vymáhajú nebankové resp. vymáhačské spoločnosti. Z našich skúseností môžeme všeobecne uviesť, že to dlhy vymáhajú nebankové spoločnosti resp. vymáhačské spoločnosti ešte neznamená, že aj právne existujú. Ide o to, že zmluvy o pôžičkách, ktoré ste podpísali najskôr obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, nezákonné úroky a poplatky, ktoré spôsobujú neplatnosť zmluvy a v prípade, že by ste vec postúpili na súd o určenie neplatnosti zmluvy, boli by ste povinná uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov.

Odporúčam preto najprv kontaktovať advokáta, prípadne Centrum právnej pomoci, aby preštudovali Vaše doklady a následne je možné, že Vy sama bude vymáhať od uvedených spoločností vydanie bezdôvodného obohatenia, takže sa nebudete musieť vôbec zaoberať otázkou osobného banktoru.

Odporúčam súčasne nebankovým spoločnostiam nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, že pri čiastočnej úhrade dlhu Vám zostatok odpustia.

 

 


Trápi vás "Osobný bankrot" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela som sa opýtať, či môže človek, ktorý vyhlásil bankrot a ešte nie je o tom rozhodnuté, ručiť. Ďakujem.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 20.08.2022)

Dobrý deň,
so žiadnym ručením v žiadnom prípade nesúhlaste a nič nepodpisujte.

Vec sa má tak, že ak by ste sa stali ručiteľkou, v prípade neplatenia zo strany dlžníka vy by ste museli dlh uhradiť.


Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím, rada by som získala informáciu týkajúcu sa vyhlásenia osobného bankrotu - dlhy, ktoré vznikli za roky voči zdravotnej poisťovni. Podnikam v umeleckej oblasti ako muzikant. Rád by som vyčistil svoj život a začal odznova. Hľadám riešenie. Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom, Ľudovít

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 13.04.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 166k/ zákona o konkurze a reštrukturalizácií :

"Povinné zastúpenie dlžníka
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci25a) alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej pomoci podľa osobitného predpisu."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že musíte kontaktovať uvedené Centrum, ktorého adresy pobočiek a kancelárií nájdete na internete /https://www.centrumpravnejpomoci.sk/sekcia/2-kontakt/.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné vyhlásiť bankrot aj bez toho, aby som musel využiť služby nejakej spoločnosti. Ďakujem, Ján.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 11.04.2021)

Dobrý deň, vo veci je potrebné obrátiť sa na CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI, kde vám budú podané potrebné informácie, resp. na internetovej stránke Centra je množstvo informácii, ktoré sa týkajú osob. bankrotu.  Nie je potrebné sa obracač na spoločnosti, ktoré proklamujú zastupovanie v procese osob. bankrotu.

V zmysle ust. § 166k/ zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí :

"Povinné zastúpenie dlžníka
Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej pomoci podľa osobitného predpisu."

Rovnako aj na našej stránke sa nachádza mnoho informácií týkajúcich sa osobného bankrotu /do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke treba zadať slovné spojenie "osobný bankrot"/.


Trápi vás "Osobný bankrot" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, Som slobodná matka, ktorá žije v podnájme so sedemnásťročnou dcérou. V minulosti som si so svojím bývalým priateľom narobila dlhy, ktoré sa postupom času nabaľovali, najmä keď ma opustil a všetko ostalo len na mne. Teraz zo svojho platu už nemôžem tie dlhy splácať. Rada by som začala od začiatku, ako sa hovorí "s čistým štítom". Jednou z možností by bolo vyhlásiť osobný bankrot, ale na internete som sa dočítala, že by musela byť voči mne vedcená exekúcia. Je to naozaj tak? Povedzme, že sa rozhodnem pre vyhlásenie osobného bankrotu, ako by som mala potom postupovať, aby sme s dcérou konečne mohli začať normálne žiť a fungovať? Vopred ďakujem za informácie a odpoveď. S úctou, S.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 27.06.2020)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že máte mnoho dlhov, ktoré ste si narobili v čase spoločného žitia s dnes už bývalým priateľom. Uvádzate ďalej, že tieto dlhy musíte splácať. Základnou otázkou je však to, či ste v konkrétnych zmluvných vzťahoch Vy sama dlžníkom, spoludlžníkom alebo ručiteľom, od koho boli brané pôžičky, či zmluvy o spotreb. úveroch  boli uzatvorené v súlade s ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka a zákonov na ochranu spotrebiteľa, či zmluvy neobsahujú neprijateľné zml. podmienky, či pohľadávka veriteľa nie je premlčaná a podobne.

Ak nie ste dlžníkom alebo spoludlžníkom, nie je dôvod, aby ste za svojho bývalého priateľa platili. Ak ste ručiteľom, potom v prvom rade má platiť dlhy dlžník a až následne ručiteľ. Podľa ust. § 548 Obč. zákonníka platí, že "ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval."


Pokiaľ ide o oddľženie, áno, je to pravdou, že musí byť voči Vám vedené exek. konanie prípadne iné vykonávacie konanie. Podľa ust. zákona o konkurze a reštrukturalizácii musia byť splnené podmienky pre podanie návrhu na oddĺženie a  to formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom, kde jednou z podmienok je aj exekučné alebo iné vykonávacie konanie.


Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý večer, chcem sa spýtať: Moja mama by chcela vyhlásiť osobný bankrot. Je to možné aktuálne na Slovensku počas Covid-19, keď je karanténa? Čo na to potrebuje a kam treba ísť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 28.04.2020)

Dobrý deň, pojem osobný bankrot žiadny zákon nepozná, je to len zľudovelý termín.
Vo veci podania návrhu na vyhlásenie oddľženia formou konkurzu alebo splátkového kalendára  sa musí Vaša mama v súlade s ust. zákona o konkurze a reštrukturalizácii musí obrátiť a byť zastúení Centrom právnej pomoci, ktorého adresy v jednotlivých krajoch prípadne okresoch nájdete na uvedenej stránke - link : https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu?did=77, kde nájdete aj možnosti rezervácie termínu z dôvodu koronavírusu.

 

 

 

 


Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či môžem podľa zákona požiadať o osobný bankrot, ak mám dlhy, ktoré pomaly nezvládam splácať, ale nemám žiadne exekúcie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 07.02.2019)

Dobrý deň, podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii musíte pri podaní žiadosti osvedčiť to, že je proti Vám vedené  exekučné konanie alebo iné vykonávacie konanie.

Poznamenávame, že zákon pojem osobný bankrot nepozná, tento pojem zľudovel; zo zákona je možné oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby sa fyzická osoba zbavila dlhov, ktoré nie je schopná splácať.
Podmienky oddĺženia nájdete na tomto linku :  http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/Brožúra-Final-12-strán.pdf

Poznamenávame, že ak by ste v budúcnosti splnili podmienky zákona ohľadom osobným  bankrotom , zo zákona musíte byť zastúpený Centrom právnej pomoci, a nie nejakou spoločnosťou, ktoré sľubujú zastupovanie v predmetných konaniach o oddľžení.

Adresy pobočiek nájdete tu : http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete.

 

Nepíšete v otázke z čoho pochádzajú dlhy /nebankové spoločnosti, banky, a pod.

V tejto veci odporúčame, aby ste príslušné  zmluvy s bankami, nebankovými spoločnosťami poslali na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, adresa : Bratislava, Župné námestie 13.

Je možné, že Vaše zmluvy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky a súd môže vyhlásiť zmluvy za neplatné, boli by ste povinný uhradiť len istinu bez poplatkov a bez úrokov. 

Keďže ako píšete v otázke máte dlhy, ktoré neviete splácať, súčasne odporúčame, aby ste voči veriteľovi dlhy neuznávali v písomnej forme, lebo by ste mohli uznať premlčané pohľadávky.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom posúdenia dokladov.

 

 

 


Trápi vás "Osobný bankrot" a chcete pomôcť?

Podotázka: Osobný bankrot (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som zistil nejaké informácie ohľadom bankrotu a či je to voľba aj pre mňa. Ďakujem.

Odpoveď: Osobný bankrot

(odpoveď odoslaná: 20.12.2018)

Dobrý deň, 

podrobné a zrozumiteľné informácie nájdete na stránke Centra právnej pomoci - tu : http://www.centrumpravnejpomoci.sk/dokumenty-na-stiahnutie, na stránke nájdete aj kancelárie v jednotlivých okresoch.

Len poznamenávame, pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným centrom. Teda v každom prípade je potrebné sa obrátiť na Centrum právnej pomoci  a nepodliehať tomu, aby vec za Vás vybavovala spoločnosť zaoberajúca sa osobnými bankrotmi, nakoľko zaplatíte zbytočné poplatky.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Osobný bankrot" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava