Máte
otázku?

Nejasnosti ohľadom inštitútu osobného bankrotu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilina

Otázka: Nejasnosti ohľadom inštitútu osobného bankrotu

Dobrý deň,

Chcem sa pýtať na niečo v súvislosti s novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá nadobudla platnosť od 1. 3. 2017. Toto nové právne ustanovenie umožňuje dlžníkovi rozhodnúť sa, či uspokojí svojich veriteľov konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Potrebujem vysvetlenie niektorých bodov v tejto súvislosti.

Ako pozadie, som fyzická osoba, ktorá momentálne má centrum záujmu mimo Slovensko. Voči mne bol iniciovaný exekučný proces a niektoré z mojich pohľadávok boli predané inkasovacím centrálnym. Hoci som zamestnaný, nemám žiadny majetok, okrem pár osobných vecí v hodnote približne 1400 eur. Na splácanie svojich dlhov, ktoré dosahujú hranicu 35 000 eur, moje príjmy nestačia.

Chcel by som sa teda opýtať, ktorá z týchto možností bude vo mne prípade preferovaná a aké kritéria používa súd na hodnotenie takýchto situácií?

Ďakujem veľmi pekne za odpovede.

S pozdravom,

Odpoveď: Nejasnosti ohľadom inštitútu osobného bankrotu

Dobrý deň. 

Tzv. osobný bankrot je upravený v zákone č. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon“) pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby sa fyzická osoba zbavila dlhov, ktoré nie je schopná splácať.

 

Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným centrom.

 

Platobná neschopnosť

 

Na to, aby ste sa ako dlžník mohol domáhať zbavenia svojich dlhov, musí spĺňať požiadavky stanovené zákonom, ktorými sú :

- môžete byť fyzickou osobu podnikateľom alebo nepodnikateľom, 

- musíte byť platobne neschopný - t.j. nie ste schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok,

- musíte osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania

- musíte mať poctivý zámer

 

V rámci "osobného bankrotu" sa však nemôžete zbaviť tzv. nedotknutých pohľadávok, ktorými sú:

- výživné na dieťa,

- zabezpečená pohľadávka (t. j. dlh zabezpečený napríklad záložným právom),

- pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním,

- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,

- peňažný trest podľa Trestného konania,

- nepeňažné pohľadávky,

- pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

 

Konkurz

 

Ak si vyberiete alternatívu konkurz, nemusíte spĺňať žiadne špeciálne požiadavky okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie. Nie je povinnosť mať príjem a majetok. Ak však máte majetok, musíte počítať s tým, že sa tento majetok speňaží na úhradu Vašich dlhov, pričom sa predpokladá, že Vaše dlhy prevyšujú hodnotu Vášho majetku.

 

V konaní o oddlžení konkurzom musíte byť ako dlžník zastúpený Centrum právnej pomoci, v odôvodnených prípadoch advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

 

Centrum právnej pomoci v konaní o oddlžení formou konkurzu Vám poskytne pôžičku vo výške 500 Eur ako preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorú ste povinný v nasledujúcich 3 rokoch povinný centru splatiť v splátkach, ktoré budú určené Centrom právnej pomoci.

 

Následne je podaný návrh na súd, ktorý do 15 dní od doručenia návrhu návrh zamietne alebo vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd zároveň rozhodne aj o oddlžení tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov.

 

Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 

Po vyhlásení konkurzu Vám ostane celá mzda (ak ste zamestnaný) a nič sa z nej nezráža.

 

Táto alternatíva je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorí majú veľa dlhov, ich majetok nepostačuje na ich splatenie a súhlasia s jeho speňažením. Je vhodná aj pre dlžníkov, ktorí nemajú žiadny majetok a ani žiadny príjem.

 

Splátkový kalendár

 

Ak si ako dlžník vyberiete alternatívu splátkový kalendár, musíte spĺňať:

- všeobecné podmienky uvedené v bode Platobná neschopnosť,

- mali by ste mať pravidelný príjem,

- Vaše dlhy neprevyšujú hodnotu majetku a

- musíte byť schopný zaplatiť cca 700 Eur na „osobný bankrot“ (táto suma predstavuje 500 Eur ako preddavok pre správcu a cca 200 Eur trovy advokáta, ktorého určí Centrum právnej pomoci).

 

V takomto prípade súd od doručenia návrhu, za splnenia zákonom stanovených podmienok, do 15 dní uznesením Vám poskytne ako dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ustanoví správcu a uloží Vám ako dlžníkovi povinnosť, aby ste zložili na účet správcu paušálnu náhradu.

 

Následne správca do 45 dní od zloženia odmeny preskúma pomery Vaše pomery a podľa toho zostaví návrh splátkového kalendára (prihliada najmä na pomer dlhov a majetku, dôvody platobnej neschopnosti, plnenie nedotknutých pohľadávok, úsilie, ktoré dlžník vynaložil v minulosti na uspokojenie veriteľov, príjmové možnosti dlžníka, zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie).

 

Návrh na splátkový kalendár bude určený tak, aby ste ako dlžník uspokojili minimálne 30% nezabezpečených dlhov (koľko percent budete ako dlžník povinný splatiť počas 5 rokov určí súd v rozpätí od 30% do 100%).

 

Všetky iné konania na súde, v ktorých sa uplatňuje pohľadávka proti dlžníkovi, súd po určení splátkového kalendára zastaví. Súd tiež zastaví všetky exekučné konania vedené proti dlžníkovi. Konania o nedotknutých pohľadávkach naďalej prebiehajú. V prípade dobrovoľnej dražby na návrh dlžníka, dražobník upustí od konania dražby.

 

Táto alternatíva je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorých hodnota majetku prevyšuje hodnotu dlhov, chcú si zachovať svoj majetok a majú príjem, z ktorého môžu splácať svoje dlhy po dobu 5 rokov.

 

Záverom

 

Je potrebné čo najskôr príslušnú kanceláriu Centra právnej pomoci podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objednáte na konzultáciu. Na tejto konzultácií Vám budú poskytnutú potrebné informácie a pomôžu Vám vyplniť formulár žiadosti. 

 

Upozorňujem na to, že každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer. Môže tak urobiť do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

 

Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia, toto rozhodnutie je účinné voči všetkým veriteľom (to znamená, že všetky dlhy budú opäť splatné). Dlžník môže znovu požiadať o oddlženie po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

 

Trápi vás "Nejasnosti ohľadom inštitútu osobného bankrotu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nejasnosti ohľadom inštitútu osobného bankrotu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám jednu otázku ohľadom nebankovky Pohotovosť, v ktorej som si vzal pôžičku 500 eur ešte v roku 2010. Keďže som zostal bez práce, nebol som schopný ju splácať a odvtedy ma nikto nekontaktoval, ani neprebehol súd na vymáhanie tejto pohľadávky a nemal som ani žiadnu exekúciu týkajúcu sa tejto pohľadávky (aspoň mi nič neprišlo zo súdu). Až dnes to bola firma CD CONSULTING, ktorá ode mňa vymáha približne 11 000 eur. Napriek tomu som v roku 2019 vyhlásil osobný bankrot, pričom som túto spoločnosť uviedol ako veriteľa, u ktorého mám dlh. Keďže sa v zákonnej lehote neprihlásil a neuplatnil svoje právo na vymáhanie a splácanie danej pôžičky u môjho správcu konkurznej podstaty, toto právo mu zaniklo. Zaujíma ma, či môže táto nebanková a aj vymáhačská spoločnosť naďalej vymáhať danú pohľadávku a to v takej výške, ktorú považujem za nezákonnú. Ako mám ďalej postupovať, ak ma budú ďalej obťažovať? Mám podať trestné oznámenie, prípadne ich zvolať na súd alebo ako ďalej? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nejasnosti ohľadom inštitútu osobného bankrotu

(odpoveď odoslaná: 23.12.2020)

Dobrý deň,
nič neuhradzujte. Ako ste správne v otázke uviedli, veriteľ svoju pohľadávku neprihlásil a tak jeho nárok zanikol.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Ak Vás budú obťažovať písomne, môžete im emailom oznámiť, že ak sú toho právneho názoru, že ich nárok je zákonný, nech ho uplatnia cestou súdu. Súd ich žalobu zamietne.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nejasnosti ohľadom inštitútu osobného bankrotu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.