Nesplnenie pracovnej úlohy zo zdravotných dôvodov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 10. 2013

Otázka: Nesplnenie pracovnej úlohy zo zdravotných dôvodov

Môže mi zamestnávateľ v štátnej sfére hroziť výpoveďou za jednu nesplnenú úlohu - prenesenie ťažkej postele - zo zdravotných dôvodov (operácia hemoroidov)?

Odpoveď: Nesplnenie pracovnej úlohy zo zdravotných dôvodov

Dobrý deň

„Štátna sféra“ je pomerne široký pojem, ale vo všeobecnosti som toho názoru, že z uvedeného dôvodu by Vám nemal hroziť žiadnou sankciou. Na Váš problém sa pravdepodobne vzťahuje zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe alebo zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Podľa § 47 zák. o štátnej službe - Výpovedné dôvody služobného úradu:

Služobný úrad môže dať štátnemu zamestnancovi výpoveď, ak
a) štátny zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby na konkrétnom štátnozamestnaneckom mieste, služobný úrad nemá pre neho iné vhodné štátnozamestnanecké miesto alebo štátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preložením v služobnom úrade a nedohodne sa so služobným úradom inak, 
b) sa zrušuje alebo zrušilo štátnozamestnanecké miesto, služobný úrad nemá pre štátneho zamestnanca iné vhodné štátnozamestnanecké miesto alebo štátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preložením v služobnom úrade a nedohodne sa so služobným úradom inak, 
c) štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 1 alebo ods. 3 písm. a) alebo ktorého funkcia vedúceho zamestnanca sa skončila na základe zákona podľa § 38, nemožno zaradiť na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 29), pretože služobný úrad takéto štátnozamestnanecké miesto nemá, a štátny zamestnanec sa nedohodne so služobným úradom inak, 
d) štátny zamestnanec, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 3 písm. b) a c) alebo podľa § 37 ods. 4 a 5, nesúhlasí so zaradením na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 29) a nedohodne sa so služobným úradom inak, 
e) štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 3 písm. d), nemožno zaradiť na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 29) a nedohodne sa so služobným úradom inak, 
f) štátneho zamestnanca, ktorý bol odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 37 ods. 2, nemožno zaradiť na vykonávanie štátnej služby na štátnozamestnanecké miesto v tom istom odbore štátnej služby a na tú istú funkciu (§ 29), pretože služobný úrad takéto štátnozamestnanecké miesto nemá, a štátny zamestnanec sa nedohodne so služobným úradom inak, 
g) štátny zamestnanec neuspokojivo plní služobné úlohy a služobný úrad ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a štátny zamestnanec ich v primerane určenej lehote neodstránil, 
h) štátny zamestnanec opakovane porušil služobnú disciplínu menej závažným spôsobom a bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením služobnej disciplíny písomne upozornený na možnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, 
i) je u štátneho zamestnanca dôvod na okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru.

Uvedené dôvody sú taxatívne uvedené a preto ich nemožno v žiadnom prípade rozširovať. Zo stručného opisu Vášho problému som toho názoru, že v danom prípade nie je splnený ani jeden z uvedených výpovedných dôvodov.

Druhý spomenutý zákon v neupravených otázkach odkazuje na Zákonník práce, podľa ktorého:

§ 63 Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
1.zrušuje alebo
2.premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, 
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, 
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 
d) zamestnanec
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, 
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, 
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.
(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak
a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, 
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.
(3) V kolektívnej zmluve možno dohodnúť podmienky realizácie povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 2.
(4) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.
(5) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 4 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.
(6) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Aj v tomto prípade sú výpovedné dôvody uvedené taxatívne a preto ich nemožno rozširovať. Výpoveď z uvedeného dôvodu by bola teda neplatná. 

Na Vašom mieste by som sa informoval u zamestnávateľa, či podľa neho išlo o porušenie porušenie pracovnej disciplíny a ak áno, na základe akého vnútorného predpisu dospel k takémuto záveru. Taktiež by bolo vhodné, aby ste si od ošetrujúceho lekára vypýtal potvrdenie, podľa ktorého by ste nemal vykonávať ťažké práce a predložil ho zamestnávateľovi. Toto všetko vykonajte iba v prípade, že Vás zamestnávateľ písomne napomenul.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nesplnenie pracovnej úlohy zo zdravotných dôvodov (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môžem sa nejako domôcť náhrady škody spôsobenej na nemajetkovej ujme. Ide o brigádnicku prácu študenta, kde to všetko začalo. Brigádovala som na hoteli ako čašníčka už dlhšiu dobu no tieto 3 dni boli “osudné” 30. 12. 2017 som pracovala od 8. 30 do 23. 00, 31. 12. 2017 som pracovala od 7. 00 do 01. 30. Práca bola bez poriadnej prestávky. Pracovná doba a doba odpočinku už bola v rozpore z pravom. 1. 1. 2018 som pracovala od 8. 00 do 16. 00 som vydržala. Okolo 13tej hodiny 1. 1. 2018 som svojmu nadriadenému povedala, že mi je strašne zle, a že som už skoro odpadla. Na to mi následne odpovedal, že mám ešte vydržať. Vydržala som kým naozaj nebolo zle, kým som na chvíľu neodpadla-pred poriadnym pádom ma zachránila kolegyňa. Na druhý deň som ako “odmenu” dostala v tajnosti na ruku 50e. Od tejto udalosti trpím panickou poruchou stredné ťažkej formy a depresívnou poruchou. Kvôli mojim problémom a neschopnosti fungovať normálne som im doniesla papier od lekára, že môžem robiť 8 hodín denne, začo ma následne “vyhodili”. Poslali mi ukončenie dohody o brigádnickej práci študenta. Nemajetkovú ujmu riešim, pretože peniaze potrebujem a tieto poruchy mi prekážajú poriadne brigádovať. Brigáda-ďalší stres, záťaž môj stav zhoršujú. Ďakujem vopred za odpoveď. Ak by som mala nejaký nárok, ako im to mám dokázať, že je to od tej udalosti? Stačí diagnostika od psychológa/psychiatra? Ak áno, mám si našetriť a navštíviť mediátora?

Odpoveď: Nesplnenie pracovnej úlohy zo zdravotných dôvodov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň,

teoreticky by bolo možné túto náhradu uplatňovať prostredníctvom všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu, prípadne ako zodpovednosť za chorobu z povolania (avšak táto druhá možnosť by bola veľmi obtiažna, čo sa týka dokazovania a stanovenia toho, či ide o chorobu z povolania a či vznikla pôsobením u zamestnávateľa).

Podľa § 192 Zákonníka práce 

Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním.

Ak Vás zamestnávateľ nútil pracovať aj nad zákonom stanovený limit, či konal v rozpore s dobrými mravmi (aj napriek sťažovaniu sa na zdravotné ťažkosti Vás žiadal o ďalšiu prácu) by bolo možné uvažovať o vzniku škody.

Keďže však ide o značne komplikovaný prípad, najmä z hľadiska dokazovania, odporúčam obrátiť sa na advokáta osobne vo Vašom okolí a prejsť s ním možný postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk