POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Neprimerané normy práce


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešov

Otázka: Neprimerané normy práce

Dobrý deň, mám pre Vás nasledujúcu otázku. Môj otec je zamestnaný v jednej zváračskej firme, jeho pracovná zmluva je platná od 1.8.2013 s trojmesačnou skúšobnou dobou. Pracuje v takom režime, že dvoch zváračov má na starosti zvarovanie troch kontajnerov za deň. To by nepredstavovalo problém, kým by môj otec nepracoval sám. Momentálne je však jeho úlohou vykonávať prácu za oboch a sám denne zvarovať tri kontajnery, čo nie je možné a preto nepokrýva pracovnú normu. Jeho zamestnávateľ mu preto chce zrážať neodrobené hodiny z výplaty, čo voči nemu považujem za nespravodlivé. Chcel by som sa teda informovať, či je takéto konanie zo strany zamestnávateľa legálne a ako by sa mohol môj otec proti tomu brániť? Veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu pomoc a odpoveď. Upresňujem, že nie je stanovená neprimeraná pracovná norma.

Odpoveď: Neprimerané normy práce

Dobrý deň.

Pokiaľ  tomu správne rozumiem, tak zamestnávateľ má určité normy, podľa ktorých majú dvaja zvárači spraviť 3 kontajnery za deň. Preto logicky, ak Váš otec pracuje sám, môže spraviť maximálne 1 a pól kontajnera za deň.

Podľa § 47 Zákonníka práce - Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru:

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, 
a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou, 
b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
(2) Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania. Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré
a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, 
b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.
(4) Zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol.

Podľa § 133 Zákonníka práce - Normovanie práce:

(1) Zamestnávateľ môže určiť normy spotreby práce. Pri určovaní požadovaného množstva práce a pracovného tempa musí vziať do úvahy pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam, právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čas na osobnú očistu po skončení práce a čas na prirodzené potreby zamestnanca.
(2) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby predpoklady na uplatnenie noriem spotreby práce boli utvorené pred začatím práce. Normy spotreby práce a ich zmeny sa musia zamestnancom oznámiť vždy pred začatím práce a nesmú sa uplatňovať so spätnou platnosťou.
(3) Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ zavádza normy a vykonáva ich zmeny až po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.

 

Z Vášho popisu je dosť možné, že zamestnávateľ Vášho otca porušuje Zákonník práce (a to nielen vyššie citované ustanovenia). Pokiaľ sa chce Váš otec brániť, môže dať podnet na príslušný inšpektorát práce. Predtým však odporúčam skúsiť si to vydiskutovať so zamestnávateľom. Skutočnosť, že je Váš otec stále v skúšobnej dobe ho kladie do nevýhodnej pozície, avšak to nie je dôvod na to, aby sa prehliadalo porušovanie Zákonníka práce. Pokiaľ v danej firme Váš otec chce zotrvať, mal by s podnetom počkať, kým mu uplynie skúšobná doba, nakoľko v tejto s ním môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer aj bez udania dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu.

Trápi vás "Neprimerané normy práce" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Neprimerané normy práce (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v automobilovom podniku a chcel by som sa spýtať, či môže zamestnávateľ zvýšiť normu z pôvodných 920 kusov na 990 bez toho, aby aspoň trochu zvýšil mzdu. V našom prípade ruší tretiu zmenu a zvyšuje výkon ostatným dvom zmenám, údajne preto, že na základe kamerových záznamov vidí, že sme normu 920 kusov vyrobili v predstihu a teda skončili prácu skôr.

Odpoveď: Neprimerané normy práce

(odpoveď odoslaná: 27.11.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 133 Zákonníka práce platí :
"(1) Zamestnávateľ môže zavádzať alebo meniť už zavedené normy spotreby práce len na základe objektívneho posúdenia požadovaného množstva práce a pracovného tempa zamestnanca. Pri určovaní požadovaného množstva práce a pracovného tempa musí vziať do úvahy pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam, právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čas na osobnú očistu po skončení práce a čas na prirodzené potreby zamestnanca.
(2) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby predpoklady na uplatnenie noriem spotreby práce boli utvorené pred začatím práce. Normy spotreby práce a ich zmeny sa musia zamestnancom oznámiť vždy pred začatím práce a nesmú sa uplatňovať so spätnou platnosťou.
(3) Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ zavádza normy a vykonáva ich zmeny až po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.
(4) Zamestnávateľ nesmie uplatňovať normy spotreby práce, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov."

V otázke uvádzate, že zamestnávateľ zvýšil normu práce na základe posúdenia kamerových záznamov. Nevieme sa vyjadriť k tomu, či toto posúdenie na základe kamer. záznamov je postačujúce ako objektívne kritérium pre zvýšenie normy práce, ale ako vyplýva z ust. § 133  ZP pri určovaní normy práce musí byť vzaté do úvahy aj pracovné tempo primerané možnostiam, predpisy na  zaistenie bezpečnosti práce, čas na osobnú očistu po skončení práce a pod. 

Podľa ust.§ 90 ZP zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času.

Normy spotreby práce musia byť zamestnancom oznámené vždy pred začatím práce a nesmú sa uplatňovať do spätnou platnosťou.

Otázkou je aj samotná kapacita strojového vybavenia, zvýšenie rýchlosti v nadväznosti na dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri neporušení resp. nepokazení strojov a pri zachovaní ochrany a bezpečnosti pri práci. 

Zvýšenie mzdy : Tu je dôležité vedieť ako máte v pracovnej zmluve formulovanú mzdu, či táto je stanovená konkrétnou sumou, normou spotreby práce, alebo odkazom na kolektívnu zmluvu.

Odporúčame kontaktovať priamo zamestnávateľa resp. nadriadeného, prípadne zástupcu odborovej organizácie či boli splnené podmienky pre zvýšenie normy spotreby práce. Ak odpoveď nebude uspokojivá, odporúčame kontaktovať príslušný inšpektorát práce.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Neprimerané normy práce (Pracovné právo)

Dobrý deň. Som v skúšobnej dobe a majster na mňa kričí, že nestíham normu. Domnievam sa, že keďže som v skúšobnej dobe, nemusím ju snáď ani tie prvých tri mesiace plniť. Mám pravdu? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Neprimerané normy práce

(odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň. Normovanie práce má svoj legislatívny základ v ustanovení § 133 Zákonníka práce. V Zákonníku práce však žiadne ustanovenie nehovorí o tom, že ak sú na pracovisku zavedené normy spotreby práce, tieto netreba spĺňať počas skúšobnej doby. Vzhľadom na uvedené som toho názoru, že ak sú na pracovisku určené normy spotreby práce, tieto by mal zamestnanec spĺňať aj počas skúšobnej doby.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Neprimerané normy práce" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Môže zamestnávateľ ukončiť pracovné pomery v prípade…

  Dobrý deň, v zmysle § 27 Zákonníka práce, ak zanikne zamestnávateľ, ... Neprimerané normy práce · Nevyplatenia mzdy pri skončení pracovného…

 • Ako sa brániť ak zamestnávateľ porušuje svoje povinnosti?

  5 Zákonníka práce (ZP), je zamestnávateľ pri vyúčtovaní mzdy povinný zamestnancovi vydať písomný doklad obsahujúci najmä údaje o ... Neprimerané normy práce.

 • Dobré mravy

  V právnej vede existuje ustálený právny názor, že právna norma má byť ... dlžník v takejto situácii poskytoval veriteľovi neprimerané až úžernícke úroky.

 • Susedské spory - strecha, stromy, plot ?

  Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce len na ... pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy. ".

 • Susedské spory

  Oznámte susedovi, aby predložil samotnú faktúru a rozpis prác, ... nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, ...

 • Je ústna pracovná zmluva platná

  Zdravím, chcem sa spýtať, či je pravda, ze podla zákonníka práce pracovná ... teda že vo veci existuje projekt, pracovné postupy, stavebné normy a podobne.

 • Vymáhanie dlhu POHOTOVOSŤ

  Oznámenie prišlo do práce a aj zo zrážkami zo mzdy a to už bola suma 1139 €. ... Zvyšok mohol byť v rozpore so zákonom (napr. neprimerane vysoké sankcie ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.