'

Neoprávnené blokovanie účtu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnavský
Odpovedá: Advokát Trnava
Odpovedané dňa: 27. 10. 2016

Otázka: Neoprávnené blokovanie účtu

Dobry den, chcela by som sa opytat: exekutor zablokoval ucet v banke dochodkyni, ktora ma 71r. a chodi jej tam dochodok (je sama). Proti exekucii sa odvolala, nakolko je neopravnena. P. exekutor jej nemieni odblokovat ucet a ani podla exekucneho zakona jej nenechal zivotne minimum k dispozicii. Takze ju nechal bez prijmu, nema na zivobytie a hlavne na lieky na srdce a vysoky tlak. Poprosim Vas ako mame pokracovat dakujem.

Odpoveď: Neoprávnené blokovanie účtu

Dobrý deň. V zmysle exekučných predpisov by sa nemali blokovať všetky finančné prostriedky na bankovom účte. Pokiaľ sa vo Vašej veci vedie exekúcia mimo rámca Exekučného poriadku, je potrebné upozorniť na to príslušného súdneho exekútora. Pokiaľ by súdny exekútor nereagoval, môžete sa obrátiť aj priamo na Slovenskú komoru exekútorov. Pre úplnosť dodávam, že nie je vylúčené ani to, že exekútor nedal príkaz na blokovanie celého účtu, ale banka napriek tomu zablokovala celý účet. V praxi sa stávajú aj takéto prípady, pričom ide o pochybenie na strane banky a nie na strane exekútora.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Neoprávnené blokovanie účtu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na postup exekútora. Po otcovi sme zdedili majetok ale otec mal aj dlhy, ktoré prevyšovali hodnotu majetku. Prebehhlo dedičské konanie, mame osvedčenie o dedičstve, kde sú prihlásení veritelia. Vyplatili sme pohľadávky podľa poradia do výšky zdedeného majetku. Dávame do poriadku spis a chceme podať žiadosť o zastavenie exekúcii. Z ničoho nič nám nejaký exekútor zablokoval účty v bankách a vymáha si pohľadávku za otca, o ktorej sme vôbec nevedeli a nebola prihlásená do DK ani nie je v osvedčení. Poslal len informáciu o výške pohľadávky a dobu na splatenie 14 dni. Po dvoch dňoch nám zablokovali účty v banke pričom ja som, ani nevybrala doporučenú zásielku na poste kde je lehota 18 dni na výber a tým pádom ďalších 14 dni na zaplatenie. Má na toto právo? Keď sme splatili všetko čo bolo v Osvedčení? Ako mame postupovať ? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Neoprávnené blokovanie účtu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň, 
z otázky usudzujeme, že bola vykonaná tzv. konvokácia veriteľov, t.j. notár v dedičskom konaní vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania v stanovenej lehote s tým, že pokiaľ pohľadávky neprihlásia, na neprihlásené pohľadávky sa neprihliada.

Keďže Váš otec ako povinný v exekučnom konaní zomrel, v zmysle ust. § 38 exekučného  poriadku platí :
"(1) Ak povinný počas exekúcie zomrie, exekútor odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii pokračuje na základe dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie s dedičmi povinného alebo s orgánom spravujúcim dedičstvo, ktoré pripadlo štátu. 
(2) Ak ide o vymáhanie nároku na peňažné plnenie, exekútor po tom, čo mu bol doručený dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie, vydá upovedomenie o pokračovaní exekúcie, v ktorom okrem všeobecných náležitostí, ktoré sa uvádzajú v upovedomení o začatí exekúcie, uvedie aj výšku zodpovednosti jednotlivých dedičov (povinných) za vymáhaný nárok. Upovedomenie o pokračovaní exekúcie doručí účastníkom konania. 
(3) Proti upovedomeniu o pokračovaní exekúcie môže každý z dedičov (povinných) podať návrh na zastavenie exekúcie rovnako, ako by išlo o upovedomenie o začatí exekúcie. 
(4) Do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie podľa odseku 3 alebo do právoplatnosti rozhodnutia súdu o takom návrhu exekútor nemôže vykonávať úkony smerujúce k zabezpečeniu iného majetku dedičov (povinných) ako majetku, ktorý nadobudli ako dedičstvo. 
(5) Zastavenie exekúcie celkom alebo sčasti z dôvodu, že sú tu skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku spočívajúce v tom, že dedič za dlhy povinného nezodpovedá, nezakladá prekážku rozhodnutej veci pre žalobu oprávneného proti dedičom (povinným)." 

 

Exekútor pri zablokovaní bankového účtu zrejme vychádzal z toho, že ste v dedičskom konaní nadobudli aj finančné prostriedky a preto účet teraz zablokoval.

Odporúčame preto podať návrh na zastavenie exekúcie s poukázaním na dedičský spis a vykonanú konvokáciu - prihlásenie veriteľov do dedičského konania.

Len poukazujeme na to, že prijatím dedičstva sa dedič nemôže dostať do horšieho postavenie z dôvodu jeho prijatia a za poručiteľove dlhy zodpovedá len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, čo vyplýva aj z ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka : 
"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Neoprávnené blokovanie účtu (Vymáhanie pohľadávok)

Chcem sa opýtať, či môže exekútor siahnuť na bankový účet rodičom, keď dlžník je syn a má u rodičov len trvalý pobyt. Za rýchlu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Neoprávnené blokovanie účtu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý deň. Exekúcia môže byť vedená v zásade len voči povinnej osobe určenej v exekučnom titule. Nie je preto prípustné, aby sa v rámci exekúcie, ktorá je vedená voči synovi, blokoval účet jeho rodičom. Na uvedenom nič nemení ani skutočnosť, že syn má u rodičov prihlásený trvalý pobyt. Hlásenie trvalého pobytu má len evidenčný charakter a na jeho základe v žiadnom prípade nemôže byť bez ďalšieho rozšírený okruh povinných osôb v exekúcii.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk