Máte
otázku?

Ako vymáhať náklady za pohreb?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Ako vymáhať náklady za pohreb?

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, ako postupovať v prípade vymáhania nákladov za poslednú rozlúčku s rodičmi. Môj otec zomrel pred piatimi rokmi. Bol v tom čase po druhé zosobášený a jeho partnerka nemala dostatok financií na organizáciu pohrebu. Na pohrebe sme sa dozvedeli, že túto službu hradí obec, ktorá si náklady následne bude vymáhať od manželky môjho otca. Keďže bola komunita oboznámená so zložitou finančnou situáciou, v deň pohrebu ma starosta obce vyzval, aby som polovicu nákladov uhradila ja ako dcéra. Nezostávalo mi nič iné, než súhlasiť - pohrozil mi totiž, že v prípade nesúhlasu pohrebná služba môjho otca nepochová. Moji surodenci sa v tom čase od celej situácie dištancovali a nijako nereagovali na moje výzvy. Ráda by som teda poprosila o radu, ako navrhnúť vymáhanie časti sumy, ktorú som uhradila na pohreb otca, od mojich súrodencov. Veď išlo o ich otca! Druhý problém sa objavil nedávno - zomrela naša mama a organizácia jej pohrebu sa opäť pripisuje na moje konto. Moji súrodenci aj v tomto prípade odmietajú akúkoľvek finančnú spoluúčasť. Hoci sme s mamou posledných 10 rokov neboli v kontakte, nemôžem ju nechať bez pohrebnej služby. Rada by som teda požiadala o radu, ako postupovať v obidvoch prípadoch a či existuje možnosť požadovať od mojich súrodencov úhradu časti nákladov. Ďakujem, Marcela.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

Dobrý deň,

podľa Občianskeho zákonníka platí, že dedičia nadobúdajú dedičstvo momentom poručiteľovej smrti. Rovnako platí, že zodpovedajú za náklady spojené s pohrebom a že každý z dedičov zodpovedá do výšky ceny svojho dedičského podielu. Uvedené ustanovuje § 470 Občianskeho zákonníka: Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Teda ak súrodenci neodmietli dedičstvo sú aj oni povinní podieľať sa a prispieť na pohreb. Náklady spojené s pohrebom by ste si mohli uplatniť v rámci dedičského konania. Čo sa týka nákladov na otcov pohreb, nárok na úhradu časti týchto nákladov už bude zrejme premlčaný. Súrodenci by ho však mohli uhradiť dobrovoľne.

Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade predaja hrobového miesta, za ktoré momentálne platím. Správcom cintorína je mesto. Mám informovať aj správcu o mojom pláne predať hrobové miesto? S pozdravom, D.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 03.10.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že vy ste len nájomcom konkrétnej časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve meste a hrobové miesto máte v nájme. Ak chcete hrobové miesto previesť na inú osobu, predpokladáme súčasne, že toto hrobové miesto je prázdne.

Na stránke správy cintorína vášho mesta by mal byť zverejnený postup o tom aké doklady je potrebné predložiť. Pozerali sme stránku správcu cintorínov na území mesta Bratislava /Marianum/ ktorého podklad - dohoda o prevode hrobového miesta by ste mohli použiť.

Je vecou dohody vašej a budúceho nájomcu hrobového miesta ako sa dohodnete na cene za prevod hrobového miesta resp. aj na odkúpení pomníka.

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, zaplatila som pohreb mojej mamy. Ešte sme nemali dedičské konanie. Naša mama už nemala nehnuteľný majetok, len príjem z dôchodku. Na jej účte bola skoro vždy nula. K dňu úmrtia nemala žiadne dlhy. Jedine poplatky za mobil a televíziu, ktoré boli možno zaplatené z dôchodku, ktorý jej ešte prišiel. Mala auto v hodnote asi 3 eur. Mohla by som si uplatniť peňaže za pohreb?

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o samotné dedičské konanie, v tomto smere je potrebné kontaktovať infocentrum príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska matky v čase úmrtia /zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR/ a zistíte tak meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne môžete kontaktovať notára aj s dokladmi o tom, že ste uhradili náklady spojené s pohrebom.

V otázke uvádzate, že mame v podstate mala majetok nepatrnej hodnoty. Len hodnota auta za cca do 3 eur je zrejme preklep.

Ak by išlo vo vašom prípade o majetok nepatrnej hodnoty /nevieme uhádnuť cenu motor. vozidla/, potom ani neprebehne dedičské konanie v pravom slova zmysle, keďže zrejme ide o majetok nepatrnej hodnoty a v tomto prípade bude dedičské konanie zastavené a majetok nepatrnej hodnoty vydaný osobe resp. dedičovi, ktorý znášal náklady spojené s pohrebom.

Citujeme ust. § 188 Civilného mimosporového poriadku :

"(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť. (2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo."  

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán advokát, Dňa 19. decembra 2019 som zaplatila za pohrebné náležitosti svojho zosnulého brata. V dedičskom konaní, na základe uznesenia Okresného súdu v Martine, bola povinnosť uhradiť mi túto pohľadávku uložená dedičovi majetku, ktorý však na moju výzvu nereaguje.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2023)

Dobrý deň, ak zo samotného dedičského uznesenia vyplýva povinnosť dediča uhradiť vám v konkrétnej sume náklady spojené s pohrebom poručiteľa a dedič túto povinnosť nesplnil, potom samotné dedičské uznesenie je exekučným titulom a môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý návrh vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.

Pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie odporúčam dedičovi poslať doporučenú výzvu na úhradu vašej pohľadávky s tým, že ak dlžnú sumu neuhradí, vec postúpite na vymáhanie cestou súdneho exekútora, čím mu vzniknú náklady spojené so súdnym konaním.


Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, dnes mi bolo oznámené, že mi zomrela mama. Chcem sa spýtať, či som povinná ju pochovať, keďže sa o mňa celý život nezaujímala. Má aj syna a manžela, ale ani tí nemajú záujem ju pochovať. Viera

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za prejavenú dôveru pri položení otázky.

Úvodom poznamenávam, že žiadny zákon Vám ako potomkovi neprikazuje, že ste povinná mamu pochovať. Nebudeme moralizovať, ale v podstate ide o poslednú vec, ktorú môžete pre ňu urobiť, aj keď plne chápeme Vašu sitáciu.  Podľa ust. § 30 ods. 2 zákona o pohrebníctve platí :

"Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli."

Z uvedeného zák. ustanvenia vyplýva, že ak pohreb zabezpečí a uhradí obec, táto si bude môcť v dedičskom konaní po poručiteľke uplatniť náklady spojené s pohrebom. Toto môže obec urobiť aj po skončení dedič. konania a náklady spojené s pohrebom vymáhať od dedičov v súlade sa : ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2 )Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Týka sa to úmrtia nášho známeho, starého pána, ktorý žil sám a jeho rodina sa o neho nezaujímala. Prišlo nám samozrejme vhodné, že mu vybavíme pohreb, no dozvedeli sme sa, že ten, kto vybavuje pohreb, je potom predvolaný na predloženie dokumentov k dedičskému konaniu. Je to prosím pravda? Neradi by sme mali problémy len preto, že sme chceli zomrelému vybaviť miesto, kde mu môžeme priniesť kvety po jeho smrti. Ďakujem Vám za radu, s pozdravom K.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 07.06.2021)

Dobrý deň,
áno, bola Vám podaná pravdivá informácia, takže budete predvolaná na dedičské konanie ohľadom pohrebných nákladov, je to zákonný postup.

Zo žiadneho zákona nevyplýva povinnosť rodiny resp. blízkych osôb zabezpečiť pohreb, len zákon o pohrebníctve uvádza, že ak do 96 hodín nikto nezabezpečí pochovanie, potom za zákonom stanovených podmienok pochovanie zabezpečí obec, čo vyplýva z ust. § 30 ods. 2 zákona o pohrebníctve platí :

"Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli."

Keďže ste zaobstarávali pohreb, ak chcete náklady na pohreb vyporiadať v dedičskom konaní, potom je potrebné notárovi predložiť prísl. doklady o úhrade pohreb. nákladov. Tieto budete môcť uplatniť v dedič. konaní od dedičov poručiteľa, kde v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

V tomto smere sa nemáte čoho obávať.

Uvádzame tiež, že to, že ste obstarávali pohreb a platili pohrebné náklady sa nestávate dedičom po poručiteľovi, ibaže by poručiteľ spísal závet vo Váš prospech.

Zrejme sú Vám známe údaje o poručiteľovi, a pokiaľ chcete vedieť, ktorý notár bude dedičstvo po poručiteľovi prejednávať, toto môžete zistiť v rozvrhu práce príslušného okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa a dátumu jeho úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu, ktorých zoznam nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať, aby sme s bratom nedoplatili kvôli prefíkanosti otcovej družky. Po smrti našej mamy sme boli s bratom vydedení z našeho rodičovského bytu a bol nám vyplatený 1/6 podiel po jej smrti. Mama zomrela v roku 2002. Radi by sme vedeli, čo robiť v prípade, že by zomrel náš otec a jeho družka by sa snažila nám uložiť zaplatenie pohrebných nákladov. S otcovou družkou sa už stretávame 5 rokov. Za skorú odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom, L. D.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 26.04.2021)

Dobrý deň, nevieme, či sme správne pochopili vašu otázku.

S otcom a jeho družkou sa nestretávate a vyslovujete obavy, aby v prípade úmrtia otca jeho družka od Vás žiadala, aby ste sa ako dedičia podieľali na nákladoch na pohreb.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak budete dediť, potom sa budete musieť podieľať na primeraných nákladoch spojených s pohrebom v pomere k tomu, aký podiel z dedičstva po otcovi nadobudnete. Ak dediť nebudete, potom nie ste povinný sa podieľať ani na pohrebných nákladoch.
Predmetom dedenia zrejme bude podiel otca na byte, pričom právny stav môžete zistiť na stránke katasterportal.sk.

 


Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom dedičského konania. Na dedičskom konaní nám bolo oznámené, že z účtu zosnulého bolo po jeho smrti vybraných 4000 eur. O týchto peniazoch sme na dedičskom konaní nič nevedeli, tak nám povedali, že to treba riešiť cez políciu. Po podaní trestného oznámenia sme sa dozvedeli, že peniaze vyberala jeho sestra. Keď sme sa jej pýtali prečo, obhajovala sa, že peniaze vybrala na pohreb. Lenže pohreb organizovali rodičia, ktorí vystavili úmrtný list, avšak peniaze vybrala jeho sestra. Je možné, že jej to môže prejsť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 29.03.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. Obč. zákonníka predmetom dedenia je majetok, ktorého vlastníkom bol ku dňu úmrtia. Teda ak došlo k dispozícii s bankovým účtom, dôležité resp. podstatné je vedieť, kto bol majiteľom bankového účtu, resp. či osoba, ktorá vybrala peniaze z účtu, mala dispozičné oprávnenie. Dispozičné oprávnenie však zaniká  v prípade, že majiteľ účtu zomrel, teda uvedená osoba ako disponent nemala oprávnenie peniaze z banky vybrať. Banke zrejme nebola oznámená okolnosť úmrtia majiteľa účtu.Peniaze zrejme boli vybrané cez bankomat a teda nedošlo k osob. stretnutiu so zamestnancom banky.

Sme názoru, že aj keď peniaze boli vybrané z účtu po smrti majiteľa účtu, podstatný je stav účtu ku dňu úmrtia poručiteľa.

Pokiaľ sestra poručiteľa tvrdí, že peniaze vybrala za pohreb, ktorý zrejme platila, nemala tak urobiť a mala si uplatniť primerané náklady /citácia v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka/ v dedičskom konaní po poručiteľovi. Nie je podstatné, či sestra poručiteľa je alebo nie je dedičom po poručiteľovi.  Podstatné z hľadiska pohrebných nákladov je, kto platil pohreb poručiteľa. Tieto doklady o pohreb. nákladoch sa musia zdokladovať do dedič. konania.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

 

 


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak pohreb zorganizoval a zaplatil človek, ktorý nie je v rodinnom vzťahu so zosnulým a uplatnil si nárok na úhradu v dedičskom konaní, ako sa postupuje, pokiaľ ide o záväzok pohrebu, ktorý je súčasťou dedičstva? Toto dedičstvo zahŕňa hodnoty nehnuteľností aj finančné prostriedky. Aký je termín, v ktorom sú dediči povinní uhradiť pohrebné po právoplatnosti dedičského konania? Ako by mal konať takýto človek?

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
k Vami uvedenej otázke uvádzame, že podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

T.j. : Ak osoba, ktorá zaobstarávala a platila pohreb poručiteľa a svoje výdavky spojené s pohrebom si uplatnila v dedičskom konaní, kde je táto suma pohrebných nákladov aj uvedená, potom z ust. § 470 Obč. zákonníka vyplýva, že má nárok na úhradu predmetných pohrebných nákladov a to od dedičov. Ak by dedičov bolo viacej, potom pohrebné náklady musia uhradiť podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli.

Príklad : Dedičstvo v hodnote 100 000 €, počet dedičov 4 zdedili po 1/4 zo 100 000 €, pohrebné náklady 4000 €, t.j. je daná zodpovednosť každého dediča za pohrebné náklady vo výške 1/4 k celku, 4000 € : 4 ; = 1000 € /každý dedič.

Je potrebné dedičov vyzvať k úhrade pohreb. nákladov podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli. Ak k úhrade nedôjde, sumu pohreb. nákladov podľa dedič. rozhodnutia budete musieť vymáhať cestou súdu a následne cestou súdneho exekútora. Lehota na podanie žaloby na súd je dva max. 3 roky v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Ak je organizátorom pohrebu rodinný známy, a nie deti (nebohý bol vdovec), má právo dediť v rovnakej miere ako deti, alebo má právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
to, že rodinný známy zabezpečoval a hradil pohrebné náklady neznamená, že sa stáva dedičom z tohto dôvodu úhrady pohrebných nákladov.

Podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že dedič,

či už zo zákona alebo zo závetu, ale z oboch dôvodov, zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Primeranosť výšky nákladov na pohreb sa posudzuje vzhľadom na osobu poručiteľa, jeho vek, spoločenské postavenie, ako aj výšku zanechaného dedičstva a miestne zvyklosti (R 50/82).

 


Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vymáhať náklady za pohreb? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem Vás poprosiť o radu ohľadom jednej situácie? Pred nedávnom zomrel môj otec a sme štyria súrodenci, ktorí sme sa dohodli na tom, že sa na pohreb finančne poskladáme. Z pohrebného ústavu mám faktúru za 600 eur. Keď túto sumu rozdelím medzi nás všetkých, vychádza to na 150 eur na jednu osobu. Náklady na gravírovanie do náhrobného kameňa a jeho manipuláciu sme nemali fakturované, avšak časť týchto nákladov mi uhradili z ústavu sociálnej práce. Jeden z mojich bratov sa rozhodol, že mi však svoj podiel nezaplatí. Nemám s ním žiadnu zmluvu alebo iný právny dokument týkajúci sa tejto situácie, pretože ma to v danej situácii ani nenapadlo. Jediným dôkazom, ktorý mám, je naša písomná konverzácia na sociálnej sieti Facebook, kde mi píše, že sa chce na pohreb finančne prispieť. Neskôr v textovej konverzácii priznáva, že mi je dlžný, avšak odmieta mi peniaze dať, lebo tvrdí, že ich od neho nemám ako vymôcť, pretože nemáme žiadnu zmluvu. Chcela by som sa Vás opýtať, ako mám postupovať, aby som sa dostala k svojim peniazom? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako vymáhať náklady za pohreb?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2019)

Dobrý deň, 
z otázky pre nás vyplýva, že vo veci nebolo ešte dedičské konanie. 
Stav, teda ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený zistíte na stránke Ministerstva spravodlivosti SR a to v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu Vášho otca ako poručiteľa v čase úmrtia. V rozvrhu práce prísl. okresného súdu hľadajte podľa dátumu úmrtia Vášho otca.
Ohľadom pohrebných nákladov platí ust. § 470 Obč. zákonníka :
" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že dedičia zodpovedajú za primerané náklady spojené s pohrebom podľa výšky ceny nadobudnutého dedičstva v pomere k ostatným dedičom.
Notár v dedič. konaní pri pohrebných nákladoch berie do úvahy ako osobu poručiteľa, rozsah aktív dedičstva, miestne zvyklosti a pod.
Ak ste uhradzovali pohrebné náklady, je treba v dedič. konaní o uvedenom predložiť doklady.
Právo na vyplatenie pomernej časti týchto pohrebných nákladov Vám vznikne až právoplatnosťou uznesenia o dedičstve, kedy bude zrejmý jednak okruh dedičov, rozsah zdedeného majetku v €, ako aj podiel dedičov na celom dedičstve, ich zodpovednosť za dlhy poručiteľa a za primerané náklady spojené s pohrebom. Do právoplatnosti uznesenia o dedičstve nárok na úhradu pohrebných nákladov nemáte.

Po právoplatnosti uznesenia o dedičstve budete vedieť kto je dedičom, rozsah ním zdedeného majetku a na základe toho budete vedieť vypočítať resp. rozpočítať zodpovednosť jednotlivých dedičov na pohrebných nákladoch.
Príklad :
Dedičstvo v hodnote 10 000 €, počet dedičov 4 zdedili po 1/4  z 10 000 €, pohrebné náklady 1000 €, t.j. je daná zodpovednosť každého dediča za pohrebné náklady vo výške 1/4 k celku , 1000 € : 4  = 250 € /každý dedič.

Ak Vám po dedič. konaní nebudú dobrovoľne uhradené pohrebné náklady, napíšte dedičom výzvu a ak tieto nebudú uhradené ani následne na základe výzvy, budete ich musieť vymáhať cestou súdu.
Citujme z rozs. OS Poprad sp. zn. 20C/186/2011 :  
"Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä: a/ náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, b/ náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov, účtovaných pohrebnou službou, c/ cintorínske poplatky, d/ náklady na zriadenie pomníka, alebo náhrobnej tabule a e/ náklady na úpravu hrobu."

Záver : Aj pokiaľ máte komunikáciu so súrodencom cez FB, táto nie je podstatná, ale podstatné bude resp. je dedičské uznesenie, z ktorého vyplýva okruh dedičov, rozsah nimi zdedenému majetku a následne aj ich zodpovednosť za primerané náklady spojené s pohrebom. Na to, aby brat Vám uhradil podiel na nákladoch spojených s pohrebom, nepotrebujete mať s ním uzatvorenú žiadnu zmluvu, podstatné je dedičské uznesenie.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vymáhať náklady za pohreb?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava